Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/supertajni

Marketing

Statut udruge

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama („Narodne
novine“ broj 88/2001) Osnivačka skupština udruge Glazbeni studio Cerovac, održana dana 03.12.2006. u Dugom Selu, donijela je

S T A T U T

Udruge Glazbeni studio Cerovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti,
načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja
značajna za rad Udruge Glazbeni studio Cerovac ( u daljnjem tekstu: Udruga).
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Glazbeni studio Cerovac

Skraćeni naziv Udruge glasi: GSC
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Dugom Selu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Članak 4.
Udruga može osnivati podružnice.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.
Podružnice nisu pravne osobe.

Članak 5.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera
40 mm. Uz obod je ispisan naziv Udruge, te adresa sjedišta
Udruge. U sredini pečata nalaze se slova GSC u obliku nota, na notnom crtovlju.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora i drugi članovi
Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.
Cilj i svrha osnivanja Udruge je:
-promicanje glazbene i scenske kulture i umjetnosti, osobito rad s djecom i mladima,
-zbližavanje i upoznavanje mladih s manjinskim i stranim kulturama; -prevladavanje razlika i strahova koje mladima donose kulturološke razlike u zemlji i inozemstvu,
-sudjelovanje u projektima s područja kulture i umjetnosti koje unapređuju civilno građansko društvo i multikulturnu građansku zajednicu.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati
sljedeće djelatnosti:
organiziranje javnih tribina, radionica, seminara, izložbi, izdavanje vlastitih publikacija te proizvoda za tiskane i elektronske medije, sukladno posebnim propisima, sudjelovanje na glazbenim, scenskim i drugim kulturnim priredbama.

Uz djelatnosti iz stavka 1., Udruga će obavljati i sljedeće gospodarske
djelatnosti:
održavanje koncerata, izložaba i sličnih kulturnih manifestacija svojih članova.III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna
osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe
ovog Statuta.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi
one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članstvo može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji
utvrdi Upravni odbor.

Članak 9.
Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge
podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u
članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje
u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih
akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 10.
Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim
članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito
pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.
Članovi Udruge imaju pravo:
– sudjelovati u aktivnostima Udruge,
– biti informirani o radu Udruge,
– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.
Članovi Udruge imaju dužnost:
– poštovati odluke tijela Udruge,
– poštovati odredbe Statuta,
– plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 12.
Članstvo prestaje:
– istupanjem,
– isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog
odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u
članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 13.
Tijela upravljanja Udrugom su:
– Skupština i
– Upravni odbor.


Članak 14.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 15.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– donosi Statut i druge opće akte Udruge,
– bira i razrješava članove Upravnog odbora,
- bira predsjednika Upravnog odbora,
– donosi financijske izvještaje,
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku
Udruge,
– odlučuje o visini godišnje članarine,
– odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
– donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan
Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.
Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati
zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio
predsjednik Upravnog odbora ili najmanje tri člana Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti
članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga
članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 16.
Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična
većina redovitih članova Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova,
osim u slučaju iz članka 25. stavka 2.

Članak 17.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem
Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara
za zakonitost njezina rada.
Mandat predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 18.
Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije
isteka roka na koji je izabran:
– na vlastiti zahtjev,
– ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
– ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
– ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog
Upravnog odbora ili najmanje tri redovna člana Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik
ostati članom Upravnog odbora.

Članak 19.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja
između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čine 3 člana koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da
budu ponovno birani.

Članak 20.
Upravni odbor:
– priprema nacrt Statuta i drugih akata,
– saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve
materijale o kojima Skupština raspravlja,
– izvršava odluke Skupštine,
– prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih
članova,
– odlučuje o isključenju iz članstva,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
– vodi popis članova Udruge,
– odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Članak 21.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična
većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih
članova.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I
FINANCIJSKA GODINA

Članak 22.
Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona,
nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne sa-
mouprave, obavljanja gospodarskih djelatnosti te iz drugih pravno
dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja
osnivanja Udruge.
O rasporedu prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 23.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti
Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti
Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 24.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca
iste godine.

VI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 25.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom
prisutnih članova.

Članak 26.
U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili
humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Upravnog odbora.

VII. JAVNOST RADA INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 27.


Rad udruge je javan. Javnost rada osigurava se obavijestima u prostorijama udruge putem oglasa, tiska i drugih sredstava javnog priopčavanja.
Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje
ta tijela donose.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.


U Dugom Selu, 03. prosinca 2006. godinePredsjednik Upravnog odbora:

Ivan Cerovac


Post je objavljen 01.10.2007. u 10:59 sati.