Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Rijedak dvostruki otkov dubrovačkoga dukata iz 1797. godine

U radu je opisan dvostruko otkovan dubrovački dukat iz 1797. godine (Rešetar, 1. varijanta). Dukat je kovnički nov, promjera je 37 mm i težine 13,085 g. Zbog usporedbe prikazan je i normalni dukat iste 1. varijante, promjera također 37 mm i težine 11,899 g. Dvostruko otkovan dubrovački dukat u ovom je obliku vrlo rijedak. Do sada se na aukcijama i na tržištu pojavio samo jednom.

Rijedak dvostruki otkov dubrovačkoga dukata iz 1797. godine

Dubrovački dukat, njegov treći krupniji novac, uz perper i škudu, kovan je samo 1723. i 1797. godine, a prema mišljenju M. Rešetara i 1806. godine, ali s kalupima iz 1797. (vidi M. Rešetar - Dubrovačka numizmatika, svezak 1., str. 446. i 447.). Vrijedio je 40 dinarića, kojemu vrijednost nije bila stabilna, nego je kolebala prema zahtjevima i potražnji tržišta. Srednja težina dukata iz 1723. bila je 19,498 g, a imao je 566,66 tisućina srebra; dukat iz 1797. imao je srednju težinu 13,370 g i 489,41 tisućinu srebra.

Odluku o kovanju dukata donio je Senat 1720. godine, a kovani su 1723. Za dukate iz 1797. takvu odluku o kovanju donio je Senat 1796. Prema mišljenju M. Rešetara kovani su dukati i 1806. godine, nakon odluke Senata i nakon što su Francuzi osvojili Dubrovnik, a da bi dubrovačka vlada mogla ispuniti novčane zahtjeve Francuza.

Ovaj dvostruko otkovani dukat od 1797. pripada prema M. Rešetaru prvoj varijanti bez svečeva monograma na licu, sa siglom kalupara A lijevo i G desno (An-geli Giovanni). Na naličju toga dukata nema sigle kalupara, a iznad dubrovačkoga grba lenta je s glavom anđela u sredini. Budući da na tom dvostruko otkovanom primjerku nema sigle, jer donji dio dukata nije otkovan, prilažem za usporedbu slike lica i naličja normalno otkovanoga komada.

Rešetar je opisao četiri primjerka prve varijante; sva četiri imala su isto lice i sva četiri drukčije naličje. Treba spomenuti i ostale tri varijante da bi se znale razlike.

U drugoj varijanti nalazimo svečev monogram S B (Sanctus Blasius), a naličje je nešto grublje crtano i nema, kao ni prva varijanta, siglu majstora kalupara.

U trećoj varijanti lice je kao u druge varijante, a naličje je drukčije crtano i sa siglom majstora kalupara - A O (Antun Obad).

U četvrte varijante lice je dukata kao u druge i treće varijante, a na naličju su slova kalupara široko razmaknuta - A O (Antun Obad).


Opis dvostruko otkovanoga dukata iz 1797. godine

Lice dukata: Gornji je otkov polumjesečast. Po sredini glave visina je 11 mm, dio teksta na rubu glasi - desno: TVIS., a lijevo CIIS. Od lika Sv. Vlaha vidi se samo glava i dio ramena te desna šaka, lijevo dio štake i mali dio makete grada Dubrovnika. Donji otkov prikazuje veći dio lika Sv. Vlaha, uključujući i godinu kovanja, koja je otisnuta tako da je desno od Sv. Vlaha 17, a lijevo 97. Monograma Sv. Vlaha nema. Budući da donji dio dukata nije prikazan, nema na tom dukatu ni signature majstora kalupara. Dio vidljivog teksta glasi - desno: TVIS., a lijevo ICIIS. Visina je ovog segmenta u sredini 26 mm (sl. 1.).

Naličje dukata: Gornji je otkov u sredini krune 11 mm visok. Vidljiva je samo kruna, lijevo dio žezla, a desno još manji dio mača. Od teksta je vidljiv desno - DUCA, a lijevo CUSIN. Donji je otkov u sredini visok 26 cm, kao i na prednjoj strani. Na drugom otkovu vidljiva je kruna, glava anđela i lenta, šest redova (pasova) grba te gornji dijelovi žezla i mača, a od teksta - desno: DUCAT (od slova T vidi se manji dio), a lijevo CUSIN (od slova N samo dio). (sl. 2.) Na prednjoj strani vidi se u donjem otkovu jedno gotovo vodoravno naprsnuće kovanice između slova C i I, otprilike 7 mm dugo, a zahvaća cijelu debljinu dukata i ono je vidljivo i na odgovarajućoj stražnjoj strani. Na rubu dukata, koji nije jasno otisnut, vidi se nakit poput lišća ili cvijeća. Promjer toga dukata ima uobičajenih 37 mm, a težina mu je 13,085 g. Ovaj dvostruko otkovani dukat nije bio u optjecaju.

Za usporedbu treba prikazati i normalno otkovani dukat iste varijante iz 1797 godine, ali koji se nalazio dulje u optjecaju.

Lice: U sredini lik Sv. Vlaha, bez svečeva monograma S B, desnom rukom blagosljiv-lja, a u lijevoj ima biskupski štap i maketu grada Dubrovnika ili Raguse. Na jednoj je strani dio godine - 17, a na drugoj strani - 97. Tekst počinje s desna sa - TVIS. A.DEO, a s lijeva - AVSPICIIS. Pri dnu uz svečeve je noge signatura - G desno, a - A lijevo (Giovanni Angeli). (sl. 3.)

Naličje: U sredini se nalazi dubrovački grb u osam redova. Povrh grba nalazi se glava anđela s lentom, a iznad nje kruna. Pod krunom ukrštaju se mač i žezlo. Tekst počinje kao i na prednjoj strani: s desna - DUCATREIP, a slijeva - RHACUSIN. Signature majstora kalupara na stražnjoj strani nema. (sl. 4.) Na rubu je nakit kao na prethodnom dukatu. Promjer mu je 37 mm, a težina 11,899 g.

Prvi je dukat nabavljen 13. studenoga 1980. na 42. Münzzentrum aukciji u Kölnu, a drugi 10. svibnja 1989. na aukciji Hirsch u Münchenu.


Zusammenfassung

Es wurde ein beidscitig geschlagener, ragusanischer Dukat nach M. Resetar der 1. Variante aus dem Jahre 1797, beschrieben. Der Dukat ist prägefrisch, 37 mm in Durchmesser und 13,085 g schwer. Zu dem Dukat wurde noch ein normaler Dukat derselben 1. Variante zum Vergleich gezeigt. Durchmesser von diesem Dukat beträgt ebenso 37 mm und hat ein Gewicht von 11,899 g. Es handelt es sich hier um ein seltenes Exemplar des doppelgeschlagenen ragusanischen Dukat von 1797, der soweit bekannt ist nur einmal in dieser Form auf Auktionen oder Handel erschienen ist.


Summary

The article describes a double-struck Dubrovnik ducat from 1797 (Resetar, 1st variant). The ducat was fresh from the mint, with a diameter of 37 mm and a weight of 13.085 g. For the sake of comparison, a normal ducat of the same 1st variant is also shown, also of a diameter of 37 mm and a weight of 11.899 g.
A double-struck Dubrovnik ducat in this form is very rare. Only one has to date appeared at auctions and on the market.

Autor: Dragutin Škrljac
Izvor: Numizmatičke vijesti, god. 46, br. 57 (str. 177-181)
Ključne riječi: numizmatika, Dubrovnik, dukat, 1797., dvostruki otkov

Coins Banknotes Militaria Store

Post je objavljen 23.05.2006. u 14:28 sati.