Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gladusa

Marketing

Prostorni plan općine Preko

6. prosinca 2005. usvojen je i objavljen Prostorni plan općine Preko. Pašmanski će biti sličan, pa evo nekih dijelova koji bi bili neprovedivi u Gladuši:

Svaka pojedina građevinska parcela mora imati osigurani kolno-pješački pristup na javnu prometnu površinu, minimalne širine pristupa 5,0 m i maksimalne dužine 50 m. (Članak 22.)
Iznimno, "kolno-pješački pristup parcele na javnu površinu može biti i uži od 5,0 m, ali ne uži od 3,5 m uz uvjet da duljina puta ne prelazi 50 m, odnosno 100 m sa ugrađenim ugibalištima (proširenjima na 5 m) na razmaku od 50m." No, taj 33. članak se odnosi samo na gusto izgrađena naselja oko starih jezgri ili skupine tradicionalnih "dvorova", sa najviše 5% neizgrađenih parcela veličine do 500 m2.
Prema članku 35., u starim jezgrama naselja, najmanja dozvoljena širina parcele je 13m, a najmanja dozvoljena udaljenost od susjedne međe je 3m.
Za građevinska područja izvan zone starih gusto izgrađenih naselja: minimalna širina terena je 14m(članak 46.).
Najmanja dozvoljena udaljenost od susjedne međe može iznositi h/2, gdje je h visina objekta do vijenca, ali ne može iznositi manje od 3,0 m (članak 52.).
Ulice u Gladuši su duge i do 300m, a široke jedva 3m. Tereni su široki 12m, pa su mnoge kuće udaljene manje od 2m od sredine ulice. Ulice se mogu proširiti maksimalno na 3.5m.
Članak 31.
Izuzetno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, na građevnim česticama na kojima zbog zatečenih prostornih uvjeta nije moguće ispuniti uvjete gradnje, može se iznimno graditi uz slijedeće uvjete:
- veličina građevne čestice min. 200 m2,
- visina građevine max. P+2, odnosno 3 nadzemne etaže,
- visina do vijenca max. 10,0 metara,
- izgrađenost parcele (Kig) najviše 60%,
- koeficijent iskoristivosti (Kis) max. 1,5.
Da bi se izbjegla rušenja, uz navedene iznimke bi se za općinu Pašman moglo dodati i iznimke za manju širinu terena, te smanjiti minimalne udaljenosti od ruba terena i susjedne kuće. No, možda im je lakše rušiti negoli neznatno izmijeniti brojke..


Post je objavljen 02.04.2006. u 17:56 sati.