nihon no rekishi, japanska povijest

petak, 15.02.2019.

Nara jidai, 710-794

razdoblje klasične kulture i aristokratske birokracije

Image and video hosting by TinyPic

710. g. Početak Nara razdoblja. Carica Genmei preselila se iz prijestolnice
Fujiwara-kyo u novu carsku prijestolnicu Nara-no-miya ili Heijo-kyo (tvrđava ili
citadela mira). Iste godine budistički hram Kofuku-ji premješten je iz Kyota u
Naru. Bio je to glavni hram obitelji Fujiwara. Populacija Japana oko 6 miliona
stanovnika.

vidi za Naru
Nara, prvih 1300 godina, hagakure blog
John H. & Phyllis G.Martin, "Nara", Tokyo, 1993.;
Nelly Delay, Japan, "The Fleeting Spirit", London, 1999., str. 26-29;

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, karta Nare iz vremena Nara perioda (710-784)

Image and video hosting by TinyPicJAPÓN 3 Periodos Nara y Heian

710. g. Na početku Nara perioda nekoliko obitelji borilo se za politički prestiž.
Klan Fujiwara bio je nasuprot klanova Tachibana i Otomo koji su bili u suradnji
sa članovima carske obitelji. Na čelu vlade bio je Fujiwara no Fuhito (659-720)
sin 38. cara Tenjija (626-671).

vidi, Grupa autora, Japanese History, str. 33;

710-715. g. Dotjerivanje Nare kao carske prijestolnice i uređivanje administracije i
organizacije države.

The Imperial court moves from Fujiwara to Nara (Heijo); the Nara Period begins.

vidi, Totman, str. 61, 62, 68


712. g. Kompletiran Kojiki («Zapisi o stvarima starine»),najstarije sačuvano
japansko književno djelo.Djelo završava sa smrću 33.carice Suiko godine 628.
Sastavljač Kojikija Yusumaro u predgovoru između ostalog piše:

U davnoj su starini i jezik i smisao bili tako jednostavni da bi bilo teško sastaviti
odgovarajuće rečenice i složiti nizove kineskih znakova.Kada bi se sve izrazilo
ideogramima,to bi dovelo do neadekvatnog izraza značenja;kad bi se pak pisalo
isključivo fonetskom metodom,izlaganje bi događaja bilo neprikladno dugo.
Iz ovih sam razloga kadšto u istoj rečenici zajedno upotrebljavao i fonetski i
ideogramski sustav,a kadšto bih pak u nekoj stvari upotrebljavao isključivo ideograme...
U svemu sam napisao tri sveska i prinosim ih s poštovanjem i odanošću; ja Yasumaro,
istinski dršćući i s istinskim strahom,sagibljem glavu,sagibljem glavu...

U poštovanju prineseno po dvorskom plemiću Futo no Yasumaru,časnik Višeg odjela
Prvog razreda Petog sloga i Petog reda zasluga,na 28. dan prvog mjeseca pete godine
razdoblja Wado (10.03.712).

Kojiki je pisan na japanskom jeziku (iako pretežno kineskim znakovima).

The Kojiki is compiled; Emperor Temmu had ordered the preparation of the text partially to support his own Imperial legitimacy.

vidi za Kojiki, Devide,Iz japanske književnosti,1985,str.,8-11;
Totman,str.56;Blyth,Japanski humor,str.163;Morishima,str.233.

vidi, hagakure blog

Image Hosted by ImageShack.us

Image and video hosting by TinyPic

715-724. g. Vladala 44.carica Gensho (681-748). Zbog bolesti
carica Genmei abdicirala je u korist svoje punoljetne kćeri Gensho, a ne svog
unuka Shomua. Neki povjesničari misle da Gensho nije bila snažna žena i vladar
kao njena majka i tetka, te se uglavnom oslanjala na svoju majku do njezine smrti
(721.ili 722.god.), te na Shomuove rođake s majčine strane, Fujiwara no Fuhitoa i
njegove sinove, sve do njezine smrti.

vidi, Totman, str. 53

718. g. 'Yoro' revizijom kompletiran Taiho kod. Prema zakoniku Yoro,
središnja se uprava sastojala od dva dijela, jingikana, manjeg ureda koji se bavio
šintoističkim državnim obredima, i daijokana ili Državnog vijeća, koje je nadziralo
većinu poslova. Na čelu daijokana bila je mala grupa državnih službenika
(premijer i kancelar: daijo daijin, ministri Lijeve i Desne strane i nekoliko savjetnika)
koji su činili carevo savjetodavno tijelo. Još dvanaestak starijih državnih službenika
činilo je administrativnu vezu između ove male vladajuće skupine i osam
ministarstava koja su činila središnje tijelo vlasti. Tih osam ministarstava
zapošljavalo je oko 3500 administratora i 6500 nižih činovnika, stručnjaka,
i nižih pomoćnika. Još 3000 sličnih činovnika radilo je u inspekcijskog agenciji
Državnog vijeća, u kućanstvima tennoa, njegovih žena, nasljednika, te nekoliko
glavnih policijskih i stražarskih jedinica. Tako je do 750. oko 10.000 ljudi našlo
zaposlenje u središnjoj vlasti u gradu Nari.

The ‘Yoro’ revision to the Taiho Code is completed.

# vidi, Totman, str. 53-54, 68, 69, 71

719. g. Od ove godine carica Gensho uključila je unuka Shomua u vlast.

vidi, Totman, str. 54

Image and video hosting by TinyPic

720. g. Kompletiran Nihongi ili Nihon-shoki (Kronika Japana) u 31 svezak.
Redaktor oba prva djela,Nihongija i Kojikija, isti je autor O no Yasumaro,
a naredbodavac ista carica Genmyo (ili Genmei,43.carica,vladala,707-715).
Nihongi je pisan kineski,premda ga se može «čitati» na japanskom prijevodu,
kinezi ga mogu čitati neposredno kako je napisan. Pisati ga je započeo pisati
Kawahima no Oji sredinom 7.st.,a dovršio Toneri Shinno, sin cara Tenmua,
godine 720.

vidi za Nihongi, Devide (1985), str., 10-11; Totman, str.56-58; Blyth, nav. dij.,
str.20,21; Morishima,str.62-63.

vidi, Uvod u japansku književnost 1

Image and video hosting by TinyPic

724-749.g. ; Vladao 45. car Shomu (699-756).
Zaustavivši još jednu spletku starijih članova carske obitelji, carica Gensho
abdicirala je u korist svog unuka Shomua.Jedna od kćeri Fujiware no Fuhitoa
(umro 720. god), kasnije poznata kao Komyo Kogo,postala je Shomuova glavna
žena (726. god), a u idućim godinama se Fuhitovi sinovi - polubraća kraljice
Komyo - uzdižu do visokih položaja.

vidi, Totman,str.54-55,64-67 (vladavina cara Shomua); vidi za Shomua i
who's who, str. 15;

730. g. Car Shomu dao izgraditi gradove Naniwa (danas Osaka) i Heijo-kyo
(danas Nara), gdje je izgradio novu palaču na mjestu palače svoje bake, carice
Gensho.

vidi, Totman, str. 62.

732. g. Prvi je put jedan kineski učitelj zena došao u Japan.
Bio je to Tao-hsuan Lu-shih ( jap. Dosen Rishi, 702-760), koji je doputovao u carsku
prijestolnicu Naru.Tao-hsuan pripadao je sj.školi kin.ch'ana i bio je 3. pokoljenje
nakon Shen-hsiua (svojevremeno, 6. patrijarh dok to nije postao Hui-Neng). Također,
bio je učitelj Vinaya škole ( jap. Kairitsu).

Tao-hsuan,živio je u Nari te u mnogome pridonio razvoju jap.kult.za vrijeme perioda
Tempyo (729-749).Surađivao je sa budističkim japanskim školama Kegon i Ritsu i
prenio neke zen metode meditacije Gyoho-u (722-797),koji je znanjem o zen budizmu
poučio Saicho-a (Dengyo Daishi,762-822),osnivača budističke škole Tendai
(kin.Tien-Tai) i Gozu zen škole u Japanu.

vidi,»povijest zena»,sv.2,str.140; Grupa autora,The Rider Encyclopaedia of Eastern
Philosophy and Religion,str.359.

733. g. Kopletirano djelo Izumo Fudoki («Opisi običaja i zemlje»),
Ujibumi i Norito.Djelo je do danas samo djelomično sačuvano pretežno je
pisano na kineskom,a lokalne priče koje su na japanskom,opisuju floru,faunu,
topografiju itd. japanskih pokrajina,a posebno su zanimljiva tumačenja postanka
raznih geografskih imena,zabilježena prema odgovarajućim mjesnim narodnim
pripovjetkama,što su ostavile tragova i u folkloru.

Ujibumi - u obliku u kojem se bajke smjenjuju s poviješću –
obrađuje genealogiju i slavna djela predaka pojedinih istaknutih porodica.
Norito - sadrže ritualne tekstove za shintoističke religiozne svečanosti;
pisani su na japanskom s fonetskim upotrijebljenim kineskim znakovima,
u arhajskoj pjesničkoj prozi podrijetlom iz razdoblja vjerojatno prije Kojikija i u
emfatičkom i uzvišenom stilu s velikim obiljem raznih književnih figura.

vidi za Fudoki, Devide (1985), str.,12; Blyth, Japanski humor, str. 22,23;
Totman, str. 53; Grupa autora, Japanese History, str. 170; Morishima, str. 62.

733-799. g. Živio Wake no Kiyomaro.

Image and video hosting by TinyPic

He is clean and sober bureaucracy, but it was defeated in political strife.
He goes into Usa Hachiman Shrine, the scene which receives divine message is drawn in this picture

735. g. Velike boginje poharale carstvo sredinom 30-ih godina 8.st.

vidi, Totman, str. 64;

Image and video hosting by TinyPic

740. g. Car Shomu (vidi gore) poslao vojsku na Fujiwaru no Hirotsugua
(umro iste god. ili ubijen) unuka Fujiware no Fuhitoa, koji se
pobunio protiv cara ,a ovaj ga je protjerao na otok Kyushu.
Na kraju je pobuna ugušena i carstvo je spašeno. Iste godine prenešeno je
učenje Kegon (sanskrt, Avatamsaka; kin. Hua-yen; hrv. škola cvjetnog vijenca)
škole Mahayana Buddhinog Puta. Učinio je to kin.budist. učitelj Shen-hsiang
( jap. Shinsho), a prvi japanski budistički učitelj je bio Roben (689-773).
Glavni hram bit će Todai-ji (hrv. veliki istočni hram) u Nari sa velikim
kipom Buddhe Vairochane (jap.Birushana), koji će se početi graditi
745.Glavni spis ove škole je Buddhavatamsaka-sutra ( jap. Kegon-kyo).

vidi, Totman, str. 55, 65; Suzuki, Zen i jap. budizam, str. 96,136;
Grupa autora, The Rider Encyclopaedia, str.179; Ernest Wood,
Rječnik zena, Zagreb, str. 58; Razić, zen, str.275-278.

744-745. g. Veliki požari.

vidi, Totman, str. 66.

745-752. g. U ovom razdoblju u Nari je građen Todai-ji, budistički hram škole Kegon
(sanskrt, Avatamsaka). U hramu se nalazi najveća drvena zgrada na svijetu u
kojoj je smještena statua najvećeg Buddhe u Japanu. Zgrada je obnovljena u
12.st. nakon požara. Prvobitna zgrada bila je veća oko dvije trećine od današnje
zgrade. Izgradnju hrama Todai-ji pokrenuo je car Shomu uz pomoć budističkih
učitelja među kojima se isticao Gyogi Bosatsu (668-749).

vidi, Suzuki D.T., Zen i japanski budizam, str. 83; za Gyogi Bosatsua vidi
Suzuki, Zen i japanski budizam, str. 103; Grupa autora, Japanese History,
str. 170.

746. g. Početkom godine pronađeno zlato na nekadašnjem području naroda Emishi u
pokrajini Mutsu, što je omogućilo izradu pozlate i time završetak velikog kipa
Varochane-Rushane, hrama Todai-ji, koji će sredinom 8. st postati glavni i
najvažniji budistički hram u carstvu i jedino mjesto u Japanu s pravom poučavanja i
imenovanja rdovnika za čitavo carstvo.

vidi, Totman, str. 67.

Fukukenjaku Kannon, 746.god. Nalazi se u dvorani Hokkedo
hrama Todai-ji u Nari; na drugoj slici nalazi se ratnik ovog razdoblja.

749. g. Car Shomu posvetio hram Todai-ji, sa zgradom 'velikog Buddhe'.

Emperor Shomu dedicates the Todaiji, which houses the ‘Great Buddha’.

Image and video hosting by TinyPic

749-758. g. Vladala 46. carica Koken (ili Kohen, 718-769).
Koken je bila žena snažne volje, kći Komyo Kogo i cara Shomua,
žena koja je utjelovila loze Tenji, Tenmu i Nakatomi no Kamatari, osnivača
poretka ritsuryo. Do 750. god. oko 10.000 ljudi našlo je zaposlenje u središnjoj
vlasti u gradu Nari.

vidi, Totman, str. 55, 69.

750. g. Organizacija Japana kao države do 750.god i od god. 750.

vidi, Totman, str. 68-79, 80


754. g. U Japan je kineski budistički učitelj Ganjin (Jian Zhen)
donio učenje škole Ritsu-shu(sanskrt,Vinaya,kin.Lu-tsu, hrv.
»škola discipline»).Glavni hram je Toshodai-ji u Nari,izgrađen 759.godine
(vidi dolje).

vidi, Suzuki, Zen i japanski budizam, str.96; Grupa autora, Japan, Lonely Planet,
str. 460-461; The Rider Encyclopaedia, str. 291

Image and video hosting by TinyPic

756. g. Nakon smrti 45. cara Shomua (vladao, 724-749; vidi gore), izbili su žestoki
politički sukobi u prijestonici Heijo-kyo, danas Nara. Njegova kći prebrodit će dva
burna mandata kao tenno tj. kao 46. carica Koken (vladala, 749-758) i 48. carica
Shotoku (vladala, 764-770), no stranačke borbe neće biti obuzdane sve dok 781.
nije stupio na prijestolje razuman i odlučan car Kanmu (50. jap. car, vladao, 781-806).

vidi, Totman, str. 82.

Image and video hosting by TinyPic

758-764. g. Vladao 47.car Junnin (733-765).

758-811. g. živio Sakanoue no Tamuramaro.

Image and video hosting by TinyPic

He is general of previous term of Heian era. He being appointed by the entire leader,
the scene which goes to the fight with the strange race north is drawn in this picture.

759. g. Kompletiran Man'yoshu (hrv., Zbirka deset tisuća listova ili Zbirka deset tisuća generacija),
velika zbirka poezije. I po opsegu i po vrijednosti ne samo jedno od najvećih djela
japanske poezije i uopće književnosti, već ovoj zbirci takav rang pripada i u svjetskim razmjerima.
U 20 knjiga sadrži četiri i po tisuće pjesama. Po obliku pjesama djelo sadrži tri vrste pjesama:
preko četiri tisuće pjesama su tanka ili waka («japanska pjesma») ili mijika-uta («kratka pjesma»);
oko dvije i po stotine su choka ili naga-uta(«dugačka pjesma»); šezdeset su sedoka (u šest stihova).
Metar wake je redovno 5, 7, 5; 7, 7 a sedoke 5, 7, 7; 5, 7, 7.
Duljina naga-ute varira; ima ih i sa preko stotinu stihova.

vidi, Devide (1985), str. 12, 13.


Image and video hosting by TinyPic

764-770. g. Vladala 48. carica Shotoku (ista osoba vladala i
kao 46.carica Koken).Shotoku je bila posljednji vladar carske
obiteljske grane koja je potjecala od 40.cara Tenmua(673-686).
Kako među nasljednicima cara Tenmua nitko nije mogao biti car,
predložen je njen ljubavnik Dokyo, mada je nejasno da li je on sam želio
taj položaj. Poslije smrti Shotoku on je protjeran, a na carsko prijestolje će
postaviti unuka 38. cara Tenjina (662-671) imenom Konin (otac mu zvao Shiki).
Time je ugašena Tenmu loza a obnovljena je loza Tenji.

vidi, Morishima, str. 60; vidi i Pinguet, Dragovoljna smrt u Japanu, str. 74
(za velikog svećenika Dokyo-a).

766 g. The Buddhist priest Dokyo attempts to seize the throne but fails by 770.

Image and video hosting by TinyPic

770-781. g. Vladao 49. car Konin (719-781). Dokyo je protjeran.

Image and video hosting by TinyPic

774-836. g. živio Kukai, posthumno poznat kao Kobo Daishi; budistički učitelj, pjesnik,
osnivač Shingon škole Buddhinog Puta u Japanu.


Image and video hosting by TinyPic

781-806. g. Vladao 50. car Kanmu (736-806).

Kammu ascends to the imperial throne.

vidi za vladavinu cara Kanmua, Totman, nav. dij., str. 82, 83;
emperor Kanmu,wikipedia,eng.

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo carske obitelji od 50. cara Kanmua

784-794. g. Carska prijestolnica premještena u grad Nagaoka-kyo .
Do 8.st. je stvoren složeni sustav katastarskih knjiga koje su eliti jamčile
trajan,siguran dohodak.Završavalo je st. u kojem je Japan pogođen sa nekoliko
manjih i većih požara,a da o bolestima i ne govorimo.Carska prijestolnica Nagaoka
nije bila na dobrom položaju zbog učestalih poplava pa se car morao preseliti u
10 km sjeveroistočno na drugu stranu rijeke Katsura, u prijestolnicu nazvanu
Heian-kyo (Grad mira, danas Kyoto, hrv. glavni grad).

The Imperial court is moved from Heijo to Nagaoka.

vidi, Totman,str. 72, 73, 76, 77, 82.

784. g. Otomo Yakamochi dobio je titulu Sei to Shogun, koja će u budućnosti imati
vrlo važnu ulogu u japanskoj povijesti poznata i kao seitaishogun.

Ôtomo Yakamochi is given the rank Sei to Shôgun, becoming the first to assume that title. His subsequent campaigns in the north are ineffectual.

788. g. Budistički redovnik Saicho (osnovao budističku školu Tendai) i
hram Enryaku-ji na planini Hiei.

The monk Saichô founds the Enryakuji on Mt. Hiei.

vidi, Grupa autora, Japanese History, str. 170.
- 23:59 - Komentari (1) - Isprintaj - #