GHE 3J1A1

nedjelja , 12.09.2021.*9*(1 41C) GHE 3J1A1 GJ #A6D 41C) FBD 9A4 (,/) .'5) H#F C'F 'D4.5 J(-+ 9F 41C) FBD 9A4 (,/) 1.J5) HD/JG' A1JB 9ED 9DI #9DI E3*HI EF 'DCA'!) H'D.(1) A#5(- FBD 9A4 (,/) #3GD E' JCHF E9 GHE 3J1A1 'DEEJ2).

D' *F-51 ./E'* GHE 3J1A1 9DI 'D*F8JA A*B/E 'D41C) ./E) *F8JA EF'2D (,/) A#5(-* GHE 3J1A1 GJ #A6D 41C) *F8JA EF'2D (,/) (9/ 'DC+J1 EF 'D*,'1( 'DF',-) EF B(D 'D9ED'! D0DC %0' CF* *(-+ 9F 41C) *F8JA EF'2D (,/) 1.J5) AD' **1/ AJ 'D'*5'D (GHE 3J1A1.

./E'* GHE 3J1A1 'D'C+1 7D('

srijeda , 12.05.2021.

41C) GHE 3J1A1 GJ #A6D 41C'* FBD 'D9A4 'DJHE H*9*(1 #A6D 41C) FBD 9A4 (,/) CE' #FG' D' *-51 ./E'*G' /'.D EC) 'DEC1E) A-3( AGJ *-'HD ,'G/) 9DI *:7J) ./E'*G' D,EJ9 'DB'7FJF /'.D 'DEEDC) 'D91(J) 'D39H/J) A%0' CF* *(-+ 9F 41C) FBD 9A4 (-1G #H 41C) FBD (1'(: AGJ 41C) GHE 3J1A1 'DEEJ2) H*B/E 'D41C) ./E'* 9DI #9DI E3*HI AJ E,'D FBD 'D9A4 H*9*(1 41C) FBD 9A4 (EC) 'DEEJ2) H'D#HDI GJ GHE 3J1A1 HC0DC F14- DCD EF J(-+ 9F 41C) FBD 9A4 ('D7'&A #F 9DJG 'D'*5'D (GHE 3J1A1.

./E'* GHE 3J1A3 'D'C+1 7D('

utorak , 20.04.2021.

JBHE 'DE*.55HF D/I 41C) *F8JA EF'2D ('D/E'E (*F8JA 'DFH'A0 EF 'D/'.D #H 'D.'1, ('3*./'E 71B HE9/'* *,9D 'DFH'A0 E*D#D&). F81K' D#F *F8JA 'DFH'A0 JECF #F JCHF .7J1K' (96 'D4J! A%F EH8AJ 41C) *F8JA EF'2D ('D'-3'! E/1(HF ,J/K' 9DI 'D'3*./'E 'D"EF D,EJ9 'DE9/'* H'D-E'J) EF 'D3BH7 H 41C) *F8JA ('D,(JD *D*2E (,EJ9 E9'JJ1 'D3D'E) OSHA HF-F E$EFHF HE3*9(/HF ('DC'ED.
('D%6'A) %DI *HAJ1 ./E'* 'D*F8JA 'D/'.DJ *B/E 41C) *F8JA ('D.(1 #J6K' ./E'* DD-A'8 9DI 'DE8G1 'D.'1,J DDE(FI 'D.'5 (C (4CD 1'&9. *4ED (96 'D./E'* 'D.'1,J) 'D*J *B/EG' 41C) *F8JA ('DB7JA 'D:3JD ('D6:7 DD,2! 'D.'1,J DDE(FI H5J'F) EHBA 'D3J'1'* H'D9F'J) ('D94(.
%0' C'F 'DE(FI 'D.'5 (C JE1 (9EDJ) %9'/) *4CJD #H *H39) A%F -7'E 'D(F'! JECF #F JCHF B(J-K' H-*I .7J1K' DDEH8AJF H'D2H'1 H'D9ED'!. JECF 41C) *F8JA (-A1 'D('7F *F8JA 'DEH'/ H'D9F'51 'D#.1I 'D*J *1CG' 7'BE 'D(F'!. 3H'! CF* *-*', %DI *F8JA 1H*JFJ #H DE1) H'-/) JECFF' *D(J) '-*J','*C.

./E'* GHE 3J1A1 'D'C+1 7D('

ponedjeljak , 19.04.2021.


(5A*C 41C) FBD 9A4 ('DB7JA *E*DC #C+1 EF 60 9'EK' EF 'D-DHD 'DE+(*) H'D9ED'! 'D1'6JF D/I 41C) FBD 9A4 (-A1 'D('7F 'DEF*,'* H'D./E'* *:7J CD E1-D) EF E1'-D 9EDJ) 'DFBD H4-F 'D(6'&9 'DEF2DJ) H./E'* 'DFBD D/I 41C) FBD 9A4 ('D1J'6 E1F) (B/1 *FH9G'.
F-F AJ 41C) FBD 9A4 (-'&D F*AGE #F 'D'F*B'D E-DJK' JECF #F JCHF *,1() E1GB) DDEH8AJF (:6 'DF81 9F E3*HJ'* 'DE3'9/) 'D9/J/) 'D*J *B/EG' 41C) FBD 9A4 (.EJ3 E4J7 'D*J *.*'1G' DDEH8AJF 'DEFBHDJF A3J-5DHF 9DI /9E A1/J EF E3*4'1 FBD 4.5J.
JF7HJ FBD 'DJHE 9DI #C+1 EF E,1/ FBD 'D9'&D) HEE*DC'*GE EF 'DFB7) # %DI 'DFB7) ( J*9DB 'D#E1 (%J,'/ 'D4.5 'DEF'3( AJ E,*E9 ,/J/ H'3*B1'1 'D,EJ9 H%9/'/ 'D#31) DDF,'- AJ /H1GE 'D,/J/ A'D#E1 #C+1 *9BJ/' (C+J1 AJ-*', DFBD %DI .7) EH6H9) E3(B' -*I J*E 'DFBD CE' J,( #F JCHF.

./E'* GHE 3J1A1 'DEEJ2)

utorak , 30.03.2021.

%0' CF* 3*F*BD %DI E/JF) #.1I H**3'!D "CJA *-,2 'D#E*9) 'D2'&/) A'D%,'() E9 'A6D 41C) FBD 9A4 (,/)
HGJ 41C) GHE 3J1A1 3JF*GJ (-+C GF'. ((3'7) '-,2 #E*9*C 'D2'&/) E9 41C) FBD 9A4 (-1G ('3*./'E ./E'* 41C) GHE 3J1A1 'DEEJ2).
41C) FBD (1'(: GJ *B/E ./E) *3DJE EF 'D('( %DI 'D('( D' E+JD DG H'D0J JFBD #E*9*C AJ #J EC'F HJHA1 #C+1 EF 90j EF 13HE 'D#E*9) 'D2'&/) 9DI 41C'* 'D7J1'F HJECFC 4-F 4-F'* 'D#9E'D 'D5:J1) H'D9JF'* H'DEH'/ 'D*1HJ,J) H'DG/'J' HE' %DI 0DC E9 GHE 3J1A1 H'D*J GJ 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D-HJ) #+F'! 'D'F*B'D EF #,D -J'*C 'DEGFJ) '.*1 GHE 3J1A1 D-1C) #E*9*C 'D.'DJ) EF 'DE*'9(.
'DEJ2'* 'D1&J3J) D 41C) FBD 9A4 (.DJ5 H 41C) FBD 9A4 ('D,EHE

• 9D() C1*HF 0'* FH9J) ,J/) E,'FJ) -2E) (HDJ 41J7 HE' %DI 0DC DD*:DJA
• '3*D'E EF 'D('( H'D*H5JD EF 'D('(
• E9/D EH-/ E(37 DCD 5F/HB
• 'D'3*D'E H'D*H5JD AJ #J'E 'D#-/ H'D97D) /HF #J 13HE %6'AJ)
• /9E 'D*9(&) H'D*H+JB
• 'D/A9 'D1BEJ (5'AJ 'D./E'* 'DE51AJ) H(7'B'* 'D'&*E'F H'D.5E H'DE-A8) 'D1BEJ) HE' %DI 0DC)
• *#EJF E,'FJ (E3$HDJ) E-/H/))
• 7D( 'D-,2 9(1 'D%F*1F* / 'D'3*A3'1 9F 'D./E)

'D./E'* 'DEB/E) EF GHE 3J1A1

srijeda , 10.03.2021.


*9*(1 41C) GHE 31A1 EF #A6D 'D41C'* 'DE*.55) AJ E,'D 'D*F8JA HGJ *9*(1 #A6D 41C) *F8JA EF'2D (,/)
AB/ #5(- 'D*9BJE 4J! EGE AJ 'D-J') 'D-'DJ) (3(( ,'&-) CH1HF' 'DE3*,/ HDJ3 G0' AB7 AGJ FBD 9A4 EC)
#J6' H**EJ2 41C) GHE 31A1 (#FG' *6E E,EH9) EF 'DAFJJF H'D9E'D 'DE*.55JF 'D0JF GE 9DI /1,) 9'DJ) EF 'D.(1) H'DCA'!) H*B/E 41C*F' 'DEEJ2) ./E'* EC'A-) 'D-41'* CE' *3*./E #,H/ 'D.'E'* H'DEH'/ 'DCJEJ'&J) 'DBHJ) 'DEA9HD HAJ FA3 0'* 'DHB* #EF) (4CD C(J1 9DI 'D#7A'D.

HEF #GE 'D./E'* 'DEEJ2) 'D*J *B/EG' 41C) GHE 3J1A1 D9ED'&G' 'DEEJ2JF GJ ./E) FBD 9A4 ('D7'&A
(71JB) 'EF) E9 'DE-'A8) 9DJG EF #J ./4 #H *C3J1 AJBHE (FBD 'D9A4 'A6D A1JB AFJ E*.55 AJ FBD 'D9A4 EF EC'F D".1 HD' *F-51 ./E'* GHE 3J1A1 9DI EF7B) 'D7'&A AGJ #J6' *9*(1 'A6D 41C)FBD 9A4 ('D.(1

HF7E&F 3C'F EF7B) 'D,(JD 'J6' (#F ./E'* GHE 3J1A1 *E*/ %DI EF7B) 'D,(JD AGJ 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D,(JD
DE' *B/EG EF ./E'* EEJ2) H9'DJ) 'D,H/) A#F* E9 GHE 3J1A1 AJ #E'F #F* H9A4 EF2DC 'D:'DJ H'D+EJF

./E'* GHE 3J1A3 'DEEJ2)

utorak , 12.01.2021.

41C) GHE 3J1A3 DD./E'* 'DEF2DJ) EF 'D41C'* 'DEEJ2) 'D*J *B/E ./E'* EEJ2) AJ EF7B) 'D.DJ, 'D91(J H'DH7F 'D91(J 4(CD 9'E A41C) GHE 3J1A3 41C) 4'ED) E*C'ED) *B/E ./E'* E.*DA) AJ 4*I 'DE,'D'* 'D./EJ) H'DEF2DJ) HDCF EF #GE 'DA&'* H'DE,'D'* 'D*J **EJ2 (G' G0G 'D41C) GJ *B/JE ./E) *1CJ( E8D'* /'.D 'DADD H'D-/'&B H'DE$33'* 'D9'E) H'D.'5) A'DE8D'* .'5) E8D'* ,/) HE8D'* EC) *9*(1 4J! EGE ,/' /'.D 'D-/JB) -J+ J*E 'D*,E9 H'D'-*A'D 9DI 8D'DG' H#J6' *6JA DE3) ,E'DJ) H-6'1J) DDEF2D H-/JB*G HEF #GE 'D./E'* 'D#.1I 'D*J *B/EG' 41C) GHE 3J1A3 GJ *1CJ( 3H'*1 E5F9) EF 'D.4( H#J6' E5F9) EF 'D-/J/ 9DI -3( 'EC'FJ'* 'D9EJD H1:(*G HEJ2'FJ*G 'DE'DJ) H*9*(1 'D3H'*1 9ED /JCH1J J9ED 9DI -E'J) 'DEF2D H'DEC'F EF 'D31B) H'D'-*J'D H*B/E 41C) GHE 3J1A3 'J6' ./E) *1CJ( GF',1 .'5) ('D41C'* H'DE$33'* 'D9EDJ) H'DE5'F9 A'DGF,1 GH #4(G ('DE.2F 'DC(J1 'D0J J*E *.2JF 'D#4J'! H'DE9/'* (/'.DG HGH E8DH( (4CD C(J1 H9DJG 7D( C(J1 .'5) 9F/E' J*E *FAJ0G (4CD 3DJE H5-J-.
%0' CF* *(-+ 9F F,'1 ('D1J'6 1.J5 AJECFC 'D-5HD 9DJG EF .D'D 'D*H'5D E9 41C) GHE 3J1A3 H%0' CF* *(-+ 9F F,'1 '(H'( H AFJ F,'1 ('D1J'6 AGH E*HA1 D/I A1JB 9ED 41C) GHE 3J1A3 AG0G 'D41C) 'DEEJ2) D/JG' A1JB 9ED H9E'D) AFJ) HD' #1H9 A'D(-+ 9F F,'1 .4( ('D1J'6 #5(- #E1' DJ3 4'B' (9/ 'D*9'ED E9 A1JB 9ED 41C) GHE 3J1A3 'DEEJ2 A#F* 3*,/ F,'1 ('D1J'6 4'71 HE*ECF H5'-( CA'!) HEG'1) H319) AJ 'D#/'!

E' GJ 'A6D ./E'* GHE 3J1A3

srijeda , 30.12.2020.

D' J/1C 'DC+J1JF #F *1CJ( 'D3*'&1 H'DE7'(. J-*', %D#I AFJ E-*1A -*I J*E 'D-5HD 9DI EF*, FG'&J HEF81 D'&B H,J/ A 41C) *1CJ( 3*'&1 ('D1J'6 H 41C) *1CJ( 3*'&1 (,'2'F JCHF 9DJG' 'B('D C(J1 EF B(D B'F7J E/JF) 'D1J'6 -J+ J*E *1CJ( 'D3*'&1 H'.*J'1 #DH'FG' EF 'D(/'J) (E' JF'3( /JCH1 'DEF2D HC0DC 'DE7'(. J,( '.*J'1 'DDHF 'D0J J1:( (G 'D9EJD HC0DC 'DEH'/ 'DE3*./E) AJ 'D*FAJ0 HJF*GJ 'D#E1 (*1CJ( 'DE7(. 9DI J/ AFJ *1CJ( E7'(. ('D1J'6 D0DC JA6D '.*J'1 41C) *1CJ( E7'(. ('D1J'6 EH+HB (G'
J29, 'DC+J1JF EF 'D-E'E 'D0J JBHE (9ED E3CF DG 9DI 'DFH'A0 H'D#(H'( HD0DC J-*', #:D( 'D#4.'5 'D*9'ED E9 41C) *1CJ( 7'1/ -E'E ('D1J'6 HDJ3 G0' AB7 AAJ (96 'D-'D'* H'D#H6'9 J-*', 'D#E1 %DI 41C) EC'A-) -E'E ('D1J'6 (9/ 'D*.D5 EF 'D-E'E 'DE29, *8G1 'D-',) %DI F,'1 (,'2'F D/JG .(1) C(J1) AJ E,'D 'DF,'1) H*5DJ- E' 'A3/G 'D-E'E H(4CD 9'E %0' CF* *(-+ 9F 41C) E*.55) AJ CD G0' AGJ 41C) GHE 3J1A3 DJ3 %D# AGJ EF #A6D 'D41C'* AJ 'D1J'6 (4CD .'5 H'D39H/J) (4CD 9'E HJ+B (G' C+J1JF EF 'D39H/JJF HAJ A1JB 'D9ED 'D.'5 (G'.

./E'* GHE 3J1A3

subota , 12.12.2020.


GHE 3J1A3 EF #A6D 'D41C'* 'D*J *9ED AJ E,'D *B/JE 'D./E'* 'DEF2DJ) AGJ EF #B/E 'D41C'* AJ G0' 'DE,'D ACDE' '1'/ #-/ 41C) *1CJ( 7'1/ -E'E ('D1J'6 #H 41C) *1CJ( 7'1/ -E'E (,'2'F *,/ GF'C 'DC+J1 EF 'D9ED'! 'D0JF J+BHF AJ 41C) GHE 3J1A3 HJ9*E/HF 9DJG' 9DI #3'3 #FG' 9DI 3(JD 'DE+'D #A6D 41C) EC'A-) -E'E ('D1J'6 A'D-E'E 'D0JF JB)E (9ED 94 9DI 'DFH'A0 H'D'(H'( J29, 'DC+J1JF HJ(/# 'D(-+ 9F 41C) EC'A-) -E'E ('D1J'6 H*CHF 'DF*J,) GJ 41C) GHE 3J1A3 'DEEJ2) 0'* 'D./E'* 9'DJ) 'D,H/) HDJ3 G0' AB7 A*B/E 41CH GHE 3J1A3 ./E'* 'D*1CJ( H'DAC #+F'! 9EDJ) FBD 'D9A4 AGJ #J6' *9*(1 'A6D 41C) *1CJ( 3*'&1 (,'2'F A*BD 'D9A4 EF 'D#EH1 'DE29,) H'DE*9() DD:'J) H'D*J *-*', %DI 9E'D) E*ECF) HE.61E) HD/JG' .(1) H319) AJ 'D'/'! AE+D' 'D(96 J-*', 41C) *1CJ( '+'+ 'JCJ' (,'2'F #H 41C) *1CJ( :1A FHE (,'2'F -*I *CHF EGE) 'DFBD H'D*1CJ( 3GD) FH9' E' HF-F C.(1'! AJ 'DE,'D F9*(1 #F 41C) GHE 3J1A3 #A6D 41C'* 'D*1CJ( H'DFBD H'D*F8JA A*6E GG0 'D41C) 'A6D 'D9E'D) E+D 'A6D F,'1 (,'2'F H'A6D 'D9E'D) (4CD 9'E HD' FF3I EGE) *F8JA 'DEJCB'* 'D*J *9*(1 E9'F') GJ 'D'.1I .'5) 9F/ (/'J) A5D 'D5JA H'F*G'&G HGJ EGE) *BHE (G' 41C) GHE 3J1A3 9DI #CED H,G AGJ 'A6D 41C) *F8JA ECJA'* (,'2'F

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.