Baal-Zebub

Sedam glava Crvene Aždaje čine sedam kneževa, sedam gospodara Države Smrti koji su izravno podređeni Luciferu. Najviši knez u Carstvu Tame u Feničana znanog kao Baal-Zebul, najpoznatiji nam je pod pogrdnim i posprdnim hebreiziranim imenom Baal-Zebub (Baal Zebub – ŃŐŃÖ ÜâŃ; grec.: Beelzeboýl) – 'gospodar muvâ' ('Kraljevi', II, 1:2-6.16 ), te Bošeth (ęéŃ) – 'sramota'. Stari Izraelci su mnoge demonske poglavare koji su gospodarili Knaanskim narodima i naseobinama nazivali baalima – 'kneževima', 'gospodarima', i baalama ('gospođama', 'gospodaricama'). U starozavetnoj 'Knjizi o sucima' ukazuje se za idolopoklonički otpad u Izraelu: »... Sinovi Izraelovi su počeli činiti ono što Jehovi nije po volji, i služili su Baalima« (2:11) U vreme sudaca, oko 1.200 g. se. u okolini Sihema nalazimo poštovanje 'Gospodara Saveza': »Po Gideonovoj smrti Izraelci okrenuše u preljubu s baalima te postaviše sebi za boga Baala-Berita.« ('Suci', 8:33, v.: 9:4; 9:46) – U podnožju gore Hermon poštovan je Baal-Gad – 'Gospodar sreće' (‘Jošua’, 11:17; 12:7; 13:5; ‘Letopisi’, I, 5:23). – U 'Pesmi nad pesmama' se kaže da Solomon imao vinograd u Baal-Hamonu ('gospodar bogastva', 'gospodar mnoštva'), te da ga je poverio čuvarima (8:11). – Baal-Gacor je poštovan kod Efrajima ('Samuel', II, 13:23). – Baal-Meon ('Gospodar skloništâ) je poštovan u istoimenom gradu (nazvanom još i Bet-Meon) Amorejaca na granici sa Moabom ('Brojevi', 32:38; 'Ezekiel', 25:9). – Baal-Peracim ('Gospodar raskida') je uzdizan nedaleko od Jerusalima, u dolini Refaim ('Samuel', II, 5:20; 'Letopisi', I, 14:11). – Baal-Tamar ('Gospodar palmi') je uzdizan u gradu koji je pao u deo Benjaminovom plemenu ('Suci', 20:33). – Baal-Peora su Moapci i Izraelci poštovali u Šitimu ('brojevi', 25:1-5) – Baal-Cefon ('Gospodar Severa') je obožavan na obali Crvenog mora, okolo Migdola i Pi-Hahirota ('Izlazak', 14:2). I ženska paklena božanstva, imala su svoje patronatske gradove, na primer Ballat-Beer ('gospodarice istočnika'), grad koji je, u raspodeli Knaana, pripao Simeonovom plemenu ('Jošua', 19:8; 'Samuel', I, 30:27). - Feničanski bog Baal u Siriji je poštovan kao Baal-Šamem ('Gospodar nebesa').


Zavidljivi fariseji blasfemično optužuju Isusa, videći njegova isceliteljska čudesa: »Ovaj izgoni demone samo pomoću Beelzebula, demonskog vladara.« ('Matej', 12:24) - Svojim učenicima Sveti Jedan ukazuje da će i oni od strane služitelja lažnog svetlonoše, poput njihovog Učitelja, biti nazvani Beelzebubovim služiteljima: »Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj i sluzi kao njegov gospodar. Kada su domaćina nazvali Beelzebulom, koliko će više njegove domaće.« ('Matej', 10:25)

U indijskim predstavama Patala je zajednički naziv za sedam podzemnih oblasti u kojima borave avetinjske snage.

Na Istoku je Baal poštovan najčešće zajedno sa Aštartom, koja je predvodnički predstavljala Hijerarhiju Pseudomudrosti.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.