diem mortum

petak, 04.04.2008.

ONOLOŠKI SUSTAV PRASLAV.JEZIKA

VOKALIZAM(1)-VOKALNI

Vokalni sustav staroslav.jezika izvodi se iz vokalnog sustava praslav. jezika koji svoj vokalni sustav izvodi iz PIE jezika.
PIE je imao složen vokalni invetar koji je imao nekoliko naziva vokalnih jedinica.

ČISTI VOKALI U 2 NIZA:-prva faza:
a)dugi:*i, *e, *a, *o, *u
b)kratki: :*i, *e, *a, *o, *u

-fonološke(značajke) opozicije (opreke)po duljini(kvantiteti)


DUOGLASI/DIFTUNZI:
a)
dugi:*ei , *ai, *oi
kratki: *ei , *ai, *oi

b)
dugi:*eu, *au, *ou
kratki:*eu, *au, *ou

Diftunzi imaju prvi član e,a ili o(dugi ili kratki) i drugi član polukonsonant i,u(j).Diftunzi nastaju u 2.fazi.
Stapanje o,a u a.to je nesimetričan vokalni sustav.

SLOGOTVORNI SONANTI R,L,M,N:-mogu također biti dugi i kratki i mogu nositi slog(npr.prst).

DIFTUNŠKE,DUOGLASNE SKUPINE

dugi:*ir, *il, *im, *in
kratki: *ir, *il, *im, *in

-dalje je *e, *a, *o i *u na prvom mjestu………..

REDUCIRANI VOALI

(naopaki)e1,e2


U prvoj fazi jezik doživljava promjene,rasterećuje se.Najprije se eliminira sustav čistih vokala i to pod djelovanjem akcenata,tj.intonacije.
Postojala su tri elementa:

a)kratki:* -mogao je stajati na kratkim vokalima i samostalnim vokalima
b)dugi:* -silazne intonacije-dugi članovi diftunga(praslac.CIRKUNFLEX)
c) uzlazni akcent-na dugim vokalima


Ponekad su se u tvorbi riječi izvođenjem ili paradigmama dugi vokali morali naći pod kratkim akcentom ili obrnuto pri čemu su se dugi kratili i kratki produljivali pa se mjenjao izgovor ili artikulacija.
Pri tome su vokali mogli primati i posve novu artikulaciju koaj nije prije postojala.
Takva je promjena zahvatila:
a)
JAT-dugo iskonsko e artikulacijski se preobličilo u fonem jat
DUGO U u JERI
DUGO o u DUGO a

b)
kratki vokali su se pokratili(poluglas):
JER-kratko i
JER-kratko u
KRATKO A U KRATKO O

Tako se izgubilo 6 vokala pri čemu su nastale 4 nove jedinice.

Između 1800.-500./700.g.p.n.e. ove promjene se nastavljaju.Mjenama se pridružuju i one izazvane najprije tendencijom za harmonizacijom slogova pa potom otvorenih slogova.
Nakon 1.faze izgubilo se dugo o,dugo u,dugo e,kratko i i kratko a.

U središnjoj fazi,tj.drugoj došli su pravi diftunzi-oni koji završavaju na u,i.Ti su se slogovi otvarali postupkom kojeg nazivamo MONOFTONGIZACIJA DIFTUNGA.Prvi pravi diftunzi pretvarali su se u MONODIFTUNGE.
Žao mi je što to nemogu prikazati budući da na tipkovnici nema adekvatnih znakova koji su mi potrebni za prikazivanje.

Na taj način nastaje sva diftunška kompozicija.Sekvencije koje su završavale diftunzima m,n(nosni sonanti)prelazile su u čiste vokale nosne srtikulacije.
a)i/e+m/n(im,in,em,en) prelaze u nazalno e-prednji vokal
b)a/o/u +m/n(am,an,on,om,um,un) prelaze u nazalno o -stražnji vokal
c)završetak likvidima r,l razrješava se postupkom METATEZE LIKVIDA(premetanje likvida i vokala)-ar,al,or,ol-nastaje ra,la,ro,lo-nastupa u 3.prsl.razdoblju(dezintegrat.)kada se prsl.j.raspada na dijalekte koji se međusobno razlikuju razrješenjem pri metatezi likvida

-ako je OS ili AS na kraju riječi konačan je jor
-u litavskom nije došlo do te promjene
-bh-element h nestaje

Slogovi zatvoreni likvidima r l razrješavali su se metatezom likvida,tj.premještanjem i zamjenom vokala i likvida koji zatvaraju slog.Zbog težnje za zvonkošću,otvara se slog koji je inače zatvoren-ta je pojava duga 1000 god.Gledano pozicijski unutar riječi,metateza likvida događa se u inicijalnim sekvencijama u riječi.

Ispred vokala u inicijalnim sekvencijama nije bilo nikakvih konsonanata a iz likvida je bio neki konsonant.

U metatezi likvida razlikuju se dvije faze:
1.premetanje-zamjena mjesta likvida i vokala-art/rat
2.duljenje premetenog vokala

U primjerima u kojima je kratki vokal bio pod akutskom intonacijom u inicijalnim sekvencijama u riječi događala se puna metateza likvida.Ako je početni vokal u inicijalnim sekvencijama bio pod cirkunflexom(silazna intonacija)na cijelom području se nije događala puna metateza likvida.U takvim slučajevima je vidljivo da se u zap.jezicima nije događala puna metateza u ovakvim slučajevima,već samo prva faza što znači da se prsl.j.podijelio na dijalekte.


U medijalnim sekvencijama se puna metateza likvida događala u južnim dijalektima.Događala se i u dijelu zap. dijalekta-češki i poljski.Istočni dijalekt se izdvaja svojom posebnošću.Na mjestu slogova zatvorenih likvidima ima spec.rješenje koje se naziva PUNOGLASJE.
Nakon izvršene prve faze metateze,vokal se produljio ali samo do faze duljenja-dugo o ,a zatim se dugi o razdijelio na dva kratka o između kojih je ubačen vokal-punoglasje.
to se odnosi i na kratko e.
Metateza likvida je trajala u vrijeme kada se prsl.raspadao.
Na kraju prsl.razdoblja vokalni sustavs se sastojao od 11 vokala i 2 slogotvorna sonanta što je ukupno 13 jedinica.Vokali su se međusobno razlikovali različitim artikulacijama(kratko i dugo) i svaki se različito izgovarao.
Dugi:a,u,jat(rogato e),yeri,i nosno e i o
Kratki:e i o
poluglasovi:jer i jor
2 slogotvorna:r i l
Ove jedinice nakon raspada prsl.j.naslijedili su oni slav.jezivci koji će se pojaviti nakon raspada prsl.Tih 11 vokala će se pojaviti u prvom slav.knjiž.jeziku uspostavljenom u 9.st. koji se naziva STAROSLAV.jezik.Svaka od tih jedinica zapisana je potrebnim grafemom u dvama pismima na kojima su pisani najstariji tekstovi kanonskog razdoblja slav.j.

- 21:59 - Komentari (5) - Isprintaj - #