(1,HD'*

(1,HD'* | (1,HD'* -/J/ | (1,HD'* .4(J) | E8D'* (1,HD'* | (1,HD'* .4(J) DD(DCHF'* | (1,HD'* '37- | (1,HD'* -/'&B  | ,D3'* '37- | 'FH'9 'D(1,HD'* | (1,HD'* .4(JG 'D1J'6 | (1,HD'* .4(J) DD'37- | (1,HD'* .4(J) DD-/'&B | 'D(1,HD'* 'DE9/FJ) 'D(1,HD) 9('1) 9F E,EH9) EF 'D#9E/) 'D*J J*E *+(J*G' ('D#16 H*3BJAG' (#C+1 EF E'/) E.*DA) *EF- (1,HD'* 'DEC'F 'DE8G1 'D,E'DJ 'DE7DH( EF 'DEECF *5FJ9G' (9/) EH'/ EFG' 'D-/J/ H'D.4( CE' J*E *:7J*G' ('DBE'4 #H (#:5'F 'D#4,'1 #H ('DDC3'F H:J1G' 'DC+J1 EF 'D#FH'9 'D#.1I **E*9 ('D,E'D H'D1H9) H'DBH) H'DE*'F) AJ HB* H'-/ E*HA1) (9/) #4C'D H*5EJE'* E.*DA).

 

 

3H'*1

3H'*1 | 3H'*1 -/J/ | 3H'*1 .4(J) | 3H'*1 4JFCH | 3H'*1 BE'4 | 3H'*1 (D'3*JC JB(D 'DC+J1 EF 'D'4.'5 9DI *1CJ( 3H'*1 (E.*DA #FH'9G' H'4C'DG' -J+ #FG' *9/ EF 'D#:1'6 'DG'E) 'D*J D' JECF 'D'3*:F'! 9FG' FG'&J' AJ 'DEF'2D #H 'DADD 'H 'D'3*1'-'* HC0DC J*E '3*./'EG' AJ 'D-/'&B H'D#37- H:J1G' F81' D#FG' *EF- 'DEC'F 'DE8G1 'D,E'DJ 'D0J J-*',G 9D'H) 9F *HAJ1 'D.5H5J) H'D#E'F D#5-'( 'DEC'F 'DE*H',/ (G 'D3'*1 F81 D#FG J3'GE AJ 'D92D H'DA5D (JF 'D,J1'F H-,( 'D1$J) 'D.'1,J) ('D%6'A) %DI #FG JEF9 E1H1 'D#H3'. H'D#*1() H'D-41'* /'.D 'DEC'F (,'F( #FG' **-ED 'D(1H/) 'D4/J/) H*B'HE BH) 'D-1'1).

 

 

 

GF',1

GF',1 | GF',1 'D1J'6 | *1CJ( GF',1 | EB'HD GF',1 | GF',1 HE3*H/9'* | 41C) GF',1 | GF',1 -/J/ GF',1 9('1) 9F EC'F .'DJ H'39 ,/' (/'.DG E3'-) A'1:) J*E *.2JF 'D(6'&9 /'.DG' DA*1) E9JF) EF 'DHB* **EJ2 GF',1 'D1J'6 ('DBH) H'DE*'F) 'D9'DJ) F81' D#FG J*E *5FJ9G' EF .D'D EB'HD GF',1 E-*1A EF 'D#9E/) H'DGJ'CD 'D-/J/J) 'D*J *E*DC 'DB/1) 9DI 'D*5/J HEH',G) 9H'ED 'D,H 'DE.*DA) HGJ E*9//) 'D'3*./'E'* HEF 'DEECF *FAJ0 GF',1 HE3*H/9'* 9DI #J E3'-) 3H'! C(J1) #H 5:J1) H**H',/ (C+1) AJ 'DE2'19 H'D41C'* H'DE5'F9 'DC(J1) H#J EC'F #.1 0'* E3'-) H'39).

 

 

4(HC

4(HC | 'FH'9 'D4(HC | *1CJ( 4(HC | 4(HC E2'19 | 4(HC 21'9J) | 4(C -/J/ | EB'HD 4(HC | 'D4(HC | 4(HC :FE | '39'1 4(HC | 4(HC 'DEEDC) | EH1/ 4(HC | 4(HC *3HJ1 '1'6J  | 4(HC 'D1J'6 4(HC *9/ 9('1) 9F #3D'C EF 'D#DEFJHE 'DE,DAF 'DE*4'(C) E9 (96G' 'D(96 J*EJ2 (H2FG 'D.AJA H3GHD) *1CJ(G HJ3*./E C-',2 #3'3J AJ 'D'-H'4 #H 'D#E'CF 'D*J J*E *1(J) 'D#:F'E H'D/H',F (G' AJ 'D1J'6 HEF'7B 'DEEDC) 'DE.*DA) CE' J3*./E AJ 'D#E'CF 'D.'5) (H69 'D-5'F (,'F( '3*./'EG (C+1) AJ 'DED'9( 'D1J'6J) HJ9*E/ 9DJG AJ *3HJ1 'D#1'6J 'D21'9J) -J+ #FG' *HAJ1 'D-E'J) H'D#E'F D,EJ9 'D#E'CF EF 'D31B) H'.*1'B 'DD5H5 HC0DC JEF9 EF /.HD 'D-JH'F'* 'DE*H-4) #H /.HD 'D#4.'5 'D:1('! H'D:J1 E1:H( AJ /.HDGE.

 

B1EJ/

B1EJ/ | B1EJ/ '21B | 'FH'9 'DB1EJ/ | 'DH'F 'DB1EJ/ | B1EJ/ E9/FJ J9/ 'DB1EJ/ EF 'D/JCH1'* 'D-/J+) 'D*J 'F*41* (319) 1GJ() H#5(-* *3*./E EF B(D 'DC+J1 EF 'D#4.'5 HGH J9/ FH9 EF #FH'9 'D7H( 'DE5FH9 EF EH'/ 5D() J3*./E D*:7J) 'D#37- H*3BJAG' H*:7J) 'D(DCHF'* H'DE/'.D HC0DC J*E *1CJ( B1EJ/ #9DI 'D(1,HD'* CFH9 EF 'D/JCH1'* 'D,EJD) 'D*J *6JA DE3) 1'BJ) HAFJ) DDEC'F CE' J3*./EG 'D(96 AJ *:7J) 'D#16J'* H'D,/1'F H'D-H'&7 H:J1G' 'DC+J1 EF 'D'3*./'E'*.

 

E8D'*

E8D'* | *1CJ( E8D'* | E8D'* 'D1J'6 | E8D'* H3H'*1 'D1J'6 | E8D'* 3J'1'* | E8D'* .4(J) | E8D'* -/'&B | E8D'* 3'CH | E8D'* E*-1C) | 'DE8D'* *9/ EF 'D#:1'6 'DG'E) 'D*J J*E *1CJ(G' (EF*GI 'D3GHD) H'D(3'7) HAJ HB* 31J9 HGJ EF 'D/JCH1'* 'DEEJ2) 'D*J **F'3( E9 'D-/'&B H'D#37- H'D(DCHF'* H:J1G' 'DC+J1 EF 'D#E'CF -J+ #FG' *-,( #49) 'D4E3 9F 'DEC'F (4CD A9'D CE' #FG' *3'GE AJ EF- 'DEC'F E8G1 ,E'DJ 3'-1 ('D%6'A) %DI #FG' *3'GE AJ B6'! #,ED 'D#HB'* /'.DG' H'D'3*E*'9 (*,E9 'D#GD H'D#5/B'! (G' DA*1) 7HJD) EF 'DHB*.

 

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.