Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/rukica

Marketing

IGRAČICE MORAJU IMATI UGOVORE - potpisivanje ovih dana

Obzirom da Hrvatski odbojkaški savez prošle godine nije tražio na uvid ugovore nismo ih ni pravili za onaj dio igračica koji ih nije imao a to su gotovo sve igračice 2.lige i dio 1.b lige. Prošle godine je Odbojkaški klub Retfala dao ispisnice na rok do kraja natjecateljske sezone 2008./2009. slijedećim igračicama: Maja Danilović, Tajana Ujvari, Mia Varga, Dubravka Dubravac, Danijela Dubravac, Dijana Barišić, Ernesta Dubac, Matea Horvat, Tanja Štulić i one su nakon zadnje utakmice ponovno igračice OK Retfala. Igračice AOK Osijeka su ostale Maja Mihajlović, Nikolina Popović i Ivana Majer a one ugovor potpisuju s AOK Osijekom. Sve ostale igračice uključujući i one koje su u zimskom prijelaznom roku u siječnju 2009. godine prešle u OK Retfala (Lukačević, Štulić) ugovore potpisuju s OK Retfala. Da nam se ne bi dogodio propust i za slijedeću sezonu tijekom ovog tjedna će svi dobiti ugovore o amaterskom igranju ili sportskom usavršavanju, kao i pojedinim igračicama anekse ugovora koji reguliranju nastup za AOK OSIJEK u 1b ligi ili nekom drugom klubu s kojim OK Retfala ima ugovor. Obzirom da postoji sumnja u potrebu pravljenja ugovora objavljujemo izvod iz Pravilnika o registraciji Hrvatskog odbojkaškog saveza, a informacije o potrebi ugovora mogu se dobiti i u tajništvu županijskog Odbojkaškog saveza na telefon broj 031200523.

Cijeli Pravilnik o natjecanju kao i Pravilnik o registraciji osnovnih organizacija možete pričitatiklikni za otvaranje Pravilnika


IZVADAK IZ PRAVILNIKA O REGISTRACIJI HOS-A
UGOVORI IZMEĐU KLUBOVA DRŽAVNIH LIGA I IGRAČA
Članak 37.
Za igrače I i II Državnih Hrvatskih liga obvezatan je ugovor između kluba i igrača.
Ugovor treba sadržavati:
- odredbe o obvezama kluba koje će provoditi u pogledu stanovanja, prehrane, mjesnog prijevoza, športskog dodatka, nagrade, naknade i ostalo,
- određuje obveze igrača u pogledu treninga i utakmica, određuje dužinu trajanja ugovora.

Ugovor vrijedi do njegovog isteka.
Ugovor se može sporazumno raskinuti.
Ukoliko jedna strana iz ugovora smatra da druga strana ne poštuje sastojke ugovora, ista može tražiti raskid ugovora od strane nadležnog registracijskog tijela.
Igrač ili klub koji traže raskid ugovora moraju priložiti zahtjevu za raskid ugovora jasne navode o razlozima podnošenja zahtjeva, te jednu kopiju ugovora.
O zahtjevu za raskid ugovora nadležno registracijsko tijelo dužno je odluku donijeti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, od dana prijema zahtjeva.
Na odluku nadležnog registracijskog tijela strana koja se tom odlukom smatra oštećena ima pravo žalbe IO HOS-a, u roku od 8 (osam) dana od dana primanje odluke.
Odluka IO HOS-a je konačna i na nju se nema pravo žaliti.
Odluka IO HOS-a ne utječe na građansko – pravne obveze između igrača i kluba koje su u nadležnosti redovnog građanskog suda.
Odluke građanskog suda nemaju utjecaja na pravo registracije i nastupa u klubu člana HOS-a.

Članak 38.
Međusobna prava i obveze klubova I i II Državnih Hrvatskih liga i igrača mlađih od 18 (osamnaest) godina, koji nastupaju za bilo koju ekipu kluba za koju je potrebno izvršiti registraciju i licenciranje, obvezatno se utvrđuju i reguliraju ugovorom koji potpisuje osoba koju klub ovlasti i igrač, te roditelj ili staratelj o čemu se obaviještava HOS.
U godini stjecanja punoljetstva igrača, igrač i klub moraju sklopiti ugovor u smislu odredbi članka 37. i 39. ovog Pravilnika.
Jedan primjerak ugovora klub je dužan je dostaviti HOS-u.

Članak 39.
Ugovor se sklapa na 4 (četiri) godine, a može i na dulji rok, ali ne više od 8 (osam) godina. O trajanju ugovora obavještava se registracijsko tijelo i HOS.
Ugovor između kluba i igrača može se produžiti ili potpisati u svakom trenutku, o čemu se izvještava HOS pismenim putem.
Dvije godine prije isteka takvog ugovora, moguće je sklapanje novog ugovora koji će staviti van snage postojeći, s mogućnošću zaključenja na isto vremensko razdoblje utvrđeno ugovorom iz stavka 1. ovog članka.
Nepoštivanje ugovora oštećenoj strani daje pravo na raskidanje ugovora na štetu druge strane.
Registracija igrača u tom slučaju obavlja se u skladu s ovim Pravilnikom.


PRIMJER UGOVORA O AMATERSKOM IGRANJU

Između Odbojkaškog kluba Retfala iz Osijeka (u daljnjem tekstu: Klub), koga zastupa predsjednik Damir Rukovanjski s jedne strane,
i
_________________________ iz _________________, __________________________
(u daljem tekstu: Igračica), s druge strane,
zaključen je dana _______ 200__. godine u _______________ slijedeći


U G O V O R
O IGRANJU

BROJ: ______/200__


Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju odnose u pogledu trajanja (početka i završetka) ugovora, o međusobnim pravima i obvezama Igračice prema Klubu, o pravima i obvezama Kluba prema Igračici, te druge odnose od značaja za igranje Igračice u Klubu.


Članak 2.

Potpisom ovog ugovora Igračica potvrđuje da je upoznata s Pravilnikom o registraciji osnovnih organizacija i članova Hrvatskog odbojkaškog saveza, posebice člancima 37., 38., 39., 40. i 41. kojima se uređuje odnos Kluba i Igračice, te potpisom ovog ugovora preuzima obvezu pridržavati ih se.


Članak 3.

Potpisom ovog ugovora ugovorne strane izražavaju svoju slobodnu volju i potvrđuju da je ugovor zaključen u zajedničkom interesu.
Potpisom ovog ugovora Igračica potvrđuje slobodu u odabiru kluba u kojem želi igrati odbojku, a Klub potvrđuje opredjeljenje o izboru igračica.


Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj ugovor među njima važi od dana zaključivanja _____________ 200__. godine a ističe završetkom natjecateljske sezone 200__/200__. odnosno __________ 20__. godine.
Odredbe iz stavka 1. ovog članka o vremenu početka i završetka ovog ugovora, kao i drugi članci mogu se promijeniti samo pismenim putem (anexom), te svaki usmeni uglavak suprotan utanačenju iz stavka 1 ovog članka smatra se nevažećim i ugovorne strane se ne mogu na njega pozivati a u skladu s Pravilnikom o registraciji osnovnih organizacija i članova Hrvatskog odbojkaškog saveza.


Članak 5.

Istekom natjecateljske sezone 200__/200__ Igračica je slobodna u odabiru novog kluba za koji želi igrati.

Članak 6.

Igračica se obvezuje da će kroz čitavo vrijeme trajanja ovog ugovora izvršavati obveze treniranja i priprema u skladu s programom Stručnog stožera ili trenera odgovarajuće ekipe Kluba, nastupati za Klub na službenim, revijalnim i trening utakmicama u zemlji i inozemstvu a koje odredi trener određene ekipe i sa suigračicama koje odredi trener određene ekipe. Igračica se obvezuje da će izvršavajući svoje igračke obveze iz stavka 1. ovog članka uložiti sve svoje znanje i umijeće igranja, sve sa svrhom postizanja najboljih rezultata. Igračica se obvezuje da će se odazvati pozivu odgovarajućeg izbornika reprezentacije kojeg odredi Hrvatski odbojkaškii savez radi priprema i provođenja odbojkaškog školovanja (kampovi i sl.)


Članak 7.

Igračica se obvezuje da će kao član Kluba uvijek štititi i brinuti o interesima i ugledu Kluba i odbojkaškog sporta, kako u vrijeme odigravanja utakmica, tako i za vrijeme boravka u zemlji i inozemstvu te boraveći na pripremama ili u slobodno vrijeme.

Članak 8.

Za vrijeme dok traje ugovor Igračica će plaćati članarinu utvrđenu u iznosu koji odredi Uprava kluba svojim aktom, a po odluci Uprave kluba ona se može umanjiti za iznos mjesečne karte gradskog ili međugradskog prijevoza.

Članak 9.

Ukoliko Igračica u vrijeme trajanja ovog ugovora bude uključena u rad seniorske ekipe i igra utakmice za tu ekipu, Klub može privremeno Igračicu osloboditi plaćanja članarine, isplaćivati naknadu za pojačanu hranarinu ili druge troškove a na prijedlog seniorskog trenera, vodeći računa o doprinosu ekipi i odbojkaškom školovanju i usavršavanju igračica.

Članak 10.

Klub se obvezuje da će kroz čitavo vrijeme trajanja ovog ugovora osigurati Igračici korištenje športske opreme I športskih objekata kojima raspolaže, te trenere za rad i napredak igračica s kojima Klub raspolaže, a bez igračica bez dozvole kluba ne smije nastupati za druge ekipe niti trenirati u drugim klubovima.

Članak 11.

Igračica se obvezuje da će sve sporove koji mogu nastati iz ovog ugovora kao i druge sporove u vezi s igranjem odbojke, rješavati u okviru Kluba i tijela Hrvatskog odbojkaškog saveza i da ih neće pokretati pred redovitim sudovima, osim ako ga na vođenje takvog spora uputi nadležno tijelo Hrvatskog odbojkaškog saveza.
Igračica se ujedno obvezuje da će se na traženje ovlaštenog tijela podvrgnuti doping-kontroli u svako doba dana kada se to od nje zatraži, kao i na kontrolu upotrebe narkotika i opojnih droga.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da odredbe članka 6. i članka 8. čija povreda ili nepridržavanje ima za posljedicu raskid ovog ugovora na štetu onog tko je povredu izvršio ili se nije pridržavao bitnog uglavka.


Članak 13.

Klub i Igračica mogu u svako vrijeme trajanja ovog ugovora slobodnom voljom raskinuti ovaj ugovor, o čemu će zaključiti sporazum o raskidu ugovora o igranju.

Članak 14.

U znak razumijevanja odredaba ovog ugovora kao i prava i obveza koji iz ovog ugovora proizlaze, Klub potpisuje ugovor po Predsjedniku, a Igračica vlastoručno, ili ukoliko je maloljetna u ime Igračice potpisuje roditelj ili zakonski staratelj.

Članak 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva primjerka, svaki sa snagom izvornika a jedan primjerak ovjerava se ovjerom potpisa igračice kod javnog bilježnika ukoliko to želi Igračica.
Klub za svoje potrebe zadržava jedan primjerak, Igračica za svoje potrebe jedan primjerak, u evidenciju Hrvatskog odbojkaškog saveza šalje se kopija ugovora.
Igračica: Za OK Retfala predsjednik


Post je objavljen 10.05.2009. u 20:43 sati.