đungla na asfaltu

ponedjeljak, 31.07.2006.

Kosti

Ovo je za sve one koji uče ili žele naučit nešto o anatomiji1) KOSTI TRUPA


1. columna vertebralis, kralježnica


-4 zakrivljenosti :

• prsni i križni dio konkavni prema naprijed, primarna zakrivljenost -kyphosa
• vratni i slabinski dio konkavni prema natrag -lordosa

• kyphosis :zakrivljenost prema natrag
• lordosis :zakrivljenost prema naprijed
• skoliosis :zakrivljenost u stranu


1. vertebrae cervicales : C1-C7
• rascijepljen poprečni nastavak –tuberculum anterius et posterius -između je sulcus nervi spinalis
• otvor u poprečnom nastavku –foramen transversarium
• ovalan trup –sprijeda je viši nego straga, uncus corporis
• trokutast vertebralni otvor,
• rascijepljen šiljasti nastavak

zglobne plohe su koso postavljene :
• gornje natrag i gore, donje naprijed i dolje

-atlas :
• arcus anterior et posterior
• tuberculum anterius et posterius
• massa lateralis atlantis
• facies articularis superior et inferior
• sulcus arterie vertebralis
• fovea dentis
• poprečni nastavci nisu rascijepljeni

-axis :
• apex dentis
• facies articularis anterior et posterior
• otvor je trokutast
• šiljasti nastavak je jak i rascijepljen

• C7 :vertebra prominens


2. vertebrae thoracicae :T1-T12
• trokutast trup sa gornjom i donjom plohom za rebra :fovea costalis superior et inferior
• 1,10,11,12 imaju samo jednu zglobnu plohu
• poprečni nastavak sa zglobnom plohom za rebro :fovea costalis transversalis
• okrugao vertebralni otvor

T1 –ima na trupu cijelu zglobnu plohu, a dolje pola
T2 –ima na trupu kvržicu
T10 –pola zglobne plohe gore, donje nema
T11 –nema zglobne plohe na poprečnom nastavku, na trupu ima samo jednu zglobnu plohu
T12 –isto kao i 11


3. vertebrae lumbales :L1-L5• rebreni nastavak
• masivan jajolik trup
• trokutast vertebralni otvor, uži nego kod vratnih kralježaka
• poprečni nastavak je zakržljao –processus mamillaris i accessorius
• processus costiformis :sa strane zglobnih nastavaka

T5 :trup je klinast, sprijeda viši nego straga, s križnom kosti oblikuje promontorij, kut je 130


4. os sacrum, križna kost
•prednja strana je konkavna, stražnja konveksna
-prednja strana :
• facies pelvica
• lineae transversae- mjesta srašćivanja trupova kralježaka
• foramina sacralia anteriora

-stražnja strana :
• facies dorsalis,
• crista sacralis mediana (šiljasti nastavci)
• crista sacralis medialis (zglobni nastavci) –gore ide do processus articulares superiores, dolje do cornua sacralia
• crista sacralis lateralis (poprečni nastavci)
• između lateralnog i medijalnog su foramina sacralia posteriora
• partes laterales :srasla križna rebra
• facies auriculares
• tuberositas ossis sacri
• basis ossis sacri
• apex ossis sacri :canalis sacralis, hiatus sacralis, sa strane cornua sacralia

spina bifida sacralis :kad ne srastu lukovi sacralnih kralježaka
spina bifida occulta :ne srastu lukovi L5 ili S1, pokrivena kožom
hemisakralizacija (L5 sraste sa križnom kosti)
lumbalizacija (S1 sraste sa L5)

• križna kost je u žene kraća, šira i manje zavijena
• muškaraca je konkavnija, uža, viša, razvijenija


5. trtična kost, os coccygis

• ostatak repa koji ljudski embrij ima do početka 8 tjedna
• cornua coccygea
coccydynia


2 prsni koš

-rebra, prsna kost, prsni kralješci

1. rebra, costae

• ima 12 rebara
• straga su spojena sa prsnim kralješcima, sprijeda sa prsnom kosti
• I-VII :prava rebra, costae verae
• XI-XII :costae fluctuantes
• VIII-XII :lažna rebra, costae spuriae
• arcus costalis čine rebrene hrskavice 8,9,10 rebra

-corpus, collum, caput costae
• na glavi je facies articularis capitis costae
• crista capitis costae je učvršćena za intervertebralnu ploču
• trup počinje iza vrata kvržicom tuberculum costae
• na donjoj strani kvržice je facies articularis tuberculi costae
• na donjoj strani trupa je sulcus costae

3 zakrivljenosti :polumjer, rub, os
-po polumjeru :
• manja je na prednjoj strani jer je prednji dio zakrivljen po većem polumjeru
• u srednjih i donjih rebara je veći polumjer
-po rubu :
• svijenost prema vodoravnoj ravnini
• izražena u srednjih rebara
-oko osi :
• svijenost oko uzdužne osi rebra
• izražena u donjih rebara

gornja rebra su kratka i zavijena po malom polumjeru
srednja su duga i zakrivljena po većem polumjeru
donja su kratka i zakrivljena po velikom polumjeru, izražena zakrivljenost po osi

-1 rebro :
• najšire i najsvijenije
• nema zavoja po rubu i osi
• nema greben glave i rebreni žlijeb
• kvržica i kut rebra su na istom mjestu
• trup nema brazde
• na gornjoj strani je tuberculum musculi scaleni anterioris
• sprijeda je sulcus venae subclaviae
• straga je sulcus arteriae sublaviae

-2 rebro :
• duže je i ne toliko svijeno
• na gornjoj strani je tuberositas musculi serrati anterioris

-11 i 12 :
• kratki su i zavinuti oko osi
• nemaju greben glave, kvržicu ni žlijeb
• 12 nema rebreni kut

rascjepljena, spojena rebra


2. sternum, prsna kost
-manubrium :
• ispred 3-4 prsnog kralješka
• na gornjem dijelu je incisura jugularis i incisura clavicularis
• na spoju manubriuma i corpusa je symphysis manubriosternalis, tj.angulus sterni

-corpus :• od 5-9 rebra
• prednja površina je konkavna slijeva na desno
• na lateralnim rubovima su udubine incisurae costales
• trup je najširi u području 5 rebrene hrskavice

-processus xyphoideus :
• spaja se sa trupom u spoju symphysis xyphosternalis
• može bit tup, zakrivljen, rascijepljen, zavijen u stranu ili naprijed
• pectus excavatum :udubljen sternum prema prsnom košu
• pectus carinatum :izbočen prema naprijed

2) KOSTI GORNJIH UDOVA

-cingulum pectorale, rameni obruč :clavicula, scapula

1. clavicula, ključna kost
• od drška prsne kosti do akromiona
• spaja ruku na aksijalni skelet i trup
• zavijena u obliku slova S
• medijalne 2/3 su zaobljene i izbočene prema naprijed
• lateralna trećina je izbočena prema natrag
• ima trup (corpus) i dva kraja (extremitas sternalis i acromialis)

-extremitas sternalis
• zaobljeniji i deblji
• ima facies articularis sternalis
• na donjoj strani je impressio ligamenti costoclavicularis

-corpus
• plosnat i gladak sa gornje strane
• na donjoj strani je sulcus musculi subclavii

-extremitas acromialis
• facies articularis acromialis
• na donjoj strani je tuberositas ligamenti costoclavicularis- tuberculum conoidum i linea trapezoidea

• služi kao potporanj slobodnom dijelu kostura gornjeg uda
• kao hvatište mišićima
• prenosi opterećenja s ruke na trup
• najslabija točka je spoj medijalnih 2/3 s lateralnom trećinom


2. scapula, lopatica


• ima dvije strane, tri ruba, tri ugla
-prednja strana :
• facies costalis
• konkavna je
• oblikuje fossu subscapularis

-stražnja strana :
• facies posterior
• konkavna je
• ima greben spina scapulae
• udubine –fossa supraspinata i infraspinata
• spina se prema lateralno uzdiže i završava sa acromionom
• između acromiona i grebena je angulus acromii
• na acromionu je facies articularis clavicularis

-margo medialis :malo konkavan

-margo superior :
• tu je incisura scapulae presvođena lig. Transversum scapulae
• lateralno od ureza je processus coracoideus

-angulus lateralis :
• nosi zglobnu plohu cavitas glenoidalis
• ima vrat collum scapulae
• iznad je tuberculum supraglenoidale
• ispod tuberculum infraglenoidale


-pars libera membri superioris, kosti ruke :humerus, radius, ulna

• ossa brachii, kosti nadlaktice


1. humerus

• dva kraja i trup
• zavijena oko uzdužne osi
• gornji kraj je okrenut medijalno i natrag, donji je postavljen poprečno

-proksimalni kraj :• glava, caput humeri i dvije izbočine –tuberculum majus i minus
• glava sa trupom zatvara kut od 130
• glava se nastavlja u vrat- collum anatomicum
• tuberculum majus i minus tvore sulcus intertubercularis
• od svake kvrge se spušta po jedan gren –crista tuberculi majoris et minoris
• ispod oba tubercula je collum chirurgicum

-trup :• corpus
• trokutasta oblika
• ima tri strane i dva ruba

prednja –facies anterolateralis :na sredini ima tuberositas deltoidea
prednja –facies anteromedialis :ima foramen nutritium
stražnja –facies posterior :ima žlijeb sulcus nervi radialis, ide od gore medijalno, prema dolje lateralno

-margo lateralis :
• ide ispod velikog tubercula
• prema distalno se uzvisuje u greben crista supraepicondilaris lateralis

-margo medialis :
• ispod glave nadlaktice
• uzvisuje se u greben crista supraepicondilaris medialis

-distalni kraj :• ima zglobno tijelo
• condylus humeri i dva bočna tijela, epicondylus lateralis et medialis
• condylus ima capitulum humeri lateralno i trochleu medijalno
• iznad glavice je fossa radialis
• iznad trochleje je fossa coronoidea
• straga je fossa olecrani
• epicondylus lateralis et medialis
• na stražnjoj strani medijalnog epicondila je sulcus nervi ulnaris


• kosti podlaktice :ulna, radius


1. radius, palčana kost

• na lateralnoj strani
• ima trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• caput radii
• ima zglobnu plohu circumferentia articularis
• ispod glave je collum radii, tuberositas radii
-trup :
• ima tri strane i tri ruba

prednja :facies anterior- ima hranidbeni otvor u sredini
stražnja :facies posterior
lateralna :facies lateralis –ima hrapavost ,tuberositas pronatoria

margo anterior, posterior et interosseus

• distalni kraj je deblji od proksimalnog
• straga je kvržica tuberculum dorsale
• ima brazde –sulci tendineum musculorum extensorum
• na medijalnoj strani je incisura ulnaris
• lateralno je processus styloideus radii
• facies articularis carpalis


2. ulna, lakatna kost

• smještena je medijalno
• ima trup i dva kraja
• proksimalni je veći od distalnog

-proksimalno :
• incisura trochlearis
• straga je olecranon, sprijeda processus coronoideus
• ispod je tuberositas ulnae
• s lateralne strane je incisura radialis
• od njegovog stražnjeg ruba ide crista musculi supinatoris

-corpus, trup :
• ima tri strane i tri ruba
• facies anterior, medialis et posterior
• margo anterior, posterior et interosseus

-distalno :
• caput ulnae
• circumferentia articularis, ne zatvara puni krug
• medijalno je processus styloideus ulnae
• smješten je više dorzalno


3. ossa manus, kosti šake

-carpus, pešće :8 kostiju
-zapešće, metacarpus :5 kostiju
-digiti manus :14 članaka, phalanges


-ossa carpi, kosti pešća

proksimalni i distalni red
-proksimalni :
• os scaphoideum (čunasta) :tuberculum ossis scaphoidei
• os lunatum (polumjesečasta)
• os triquetrum (trokutasta)
• os pisiforme (graškasta)

-distalni :
• os trapezium (trapezna) :tuberculum ossis trapezii
• os trapezoideum (trapezoidna)
• os capitatum (glavičasta)
• os hamatum (kukasta) :hamulus ossis hamati
• hamulus ossis hamati i os pisiforme medijalno tvore eminentiu carpalis medialis
• tuberculum ossis scaphoidei i tuberculum ossis trapezii tvore radijalnu izbočinu
• između njih je sveza retinaculum flexorum


ossa metacarpalia, kosti zapešća

• ima ih 5
• basis ossis metacarpi, corpus i caput :od proksimalno prema distalno
• 3 medijalno ima processus styloideus ossis metacarpi tertii


ossa digitorum manus, kosti prstiju šake

• pollex, index, digitus medius, anularis, minimus
• imaju tri članka osim palca
• distalne falange imaju na palmarnoj strani tuberositas phalangis distalis
• ossa sesamoidea :u tetivama mišića


3. OSSA MEMBRI INFERIORIS, KOSTI DONJIH
UDOVA


-cingulum pelvicum, zdjelični obruč :os coxae, os sacrum, os coccygeum
1. os coxae, zdjelična kost• os ilium, os pubis, os ischii
• spajaju se na mjestu – acetabulum
• oblik izdubljene polukugle, usmjerena dolje i lateralno
• okružen je uzvisinom- limbus acetabuli
• dolje je prekinuta incisurom acetabuli
• u acetabulu je fossa acetabuli
• okružuje je facies lunata
• ispod acetabula je ramus ischiopubicus
• omeđuje foramen obturatum

-os ilium, bočna kost :• iznad acetabula
• trup i krilo, corpus i alla ossis ilii
• unutarnja strana –facies sacropelvina, vanjska –facies glutea
• gore završava sa crista iliaca
• od ostalih kostiju je dijeli linea arcuata

-unutarnja strana :
• zaobljena u udubinu –fossa iliaca
• straga je facies auricularis
• iza je tuberositas iliaca

-vanjska strana :
• konveksna je i hrapava
• ima pruge –linea glutea anterior, posterior et inferior
• gore je crista iliaca sa tri pruge –labium internum, externum et intermedia
• sprijeda završava sa spina iliaca anterior superior
• ispod je spina iliaca anterior inferior
• straga su spina iliaca posterior superior et inferior

-os ischii, sjedna kost :• trup i grana
• trup je u acetabulu
• od njega prema natrag ide ramus ossis ischii
• između gornjeg i donjeg dijela ramusa je tuber ischiadicum
• na spoju trupa i ramusa je spina ischiadica, odjeljuje incisuru ischiadicu major et minor

-os pubis, preponska kost :• trup i dvije grane
• trup tvori prednji dio acetabula
• nastavlja se u ramus superior ossis pubis
• na gornjoj strani ramusa je eminentia iliopubica
• uzduž je pecten ossis pubis
• straga se nastavlja u lineu arcuatu
• sprijeda završava sa tuberculum pubicum
• na donjoj strani ramusa je sulcus obturatorius
• njegov rub se nastavlja u cristu obturatoriu
• počinje sa tuberculum obturatorium anterius
• straga sa tuberculum obturatorium posterius
• gornja grana se nastavlja u ramus inferior ossis pubis
• na prijelazu jedne u drugu je facies symphisialis


2. pelvis, zdjelica


• arcus pubis i cavitas pelvis
linea terminalis :ide od pubične kvržice preko pectena i lineje arcuate do krila i promontorija križne kosti
• odjeljuje veliku i malu zdjelicu
pelvis major :iznad terminalne linije –lažna zdjelica
pelvis minor :ispod, omeđuje cavitas pelvis, prava zdjelica
• linea terminalis označuje ulaz u malu zdjelicu- apertura pelvis superior
• nagnut je prema vodoravnoj ravnini –inclinatio pelvis
• apertura pelvis inferior- sprijeda je omeđuje preponska simfiza, lateralno sjedne kvrge, straga vrh križne i trtična kost, donji rubovi preponske kosti zatvaraju angulus subpubicus
• axis pelvis je konkavna prema naprijed
• prolazi središtem zdjelične šupljine
• u muškaraca je zdjelica deblja, teža, ima izrazitije koštane izbočine, zastrti ovori su okrugli
• u žena je šira, plića i ima veći gornji otvor, križna kost je manje zaobljena, zastrti otvori su jajoliki

-gornji otvor male zdjelice određuju :
• conjugata anatomica :od gornjeg ruba preponske simfize do promontorija
• conjugata vera :najizbočenije mjesto stražnje strane preponske simfize i promontorij, najuži uzdužni promjer gornjeg ulaza
• conjugata diagonalis :donji rub preponske simfize i promontorij
• diameter transversa :spaja najlateralnije točke terminalne pruge
• diameter obliqua :povezuje sakroilijačne zglobove sa eminencijom iliopektineom
• conjugata recta :spaja sredinu preponske simfize i spoj između 2 i 3 križnog kralješka- najširi dio zdjelice, amplitudo pelvis, omeđuje ga sredina preponske simfize, oba acetabula i 3 križnog kralješka
• conjugata mediana :donji rub simfize i sakrokokcigealni zglob, angustio pelvis


-donji otvor male zdjelice :


• conjugata externa :donji rub simfize i vrh trtične kosti- izlaz male zdjelice

-širinu velike zdjelice određuju :
• distantia interspinoza :spaja spine iliace anterior superior
• distantia intercristalis :spaja najviša mjesta bočnog grebena


-pars libera membri inferirois, kostur noge :femur, tibia, fibula

1. femur

• najdulja kost
• trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• caput femoris sa zglobnom plohom
• u sredini je fovea capitis femoris
• glavu s trupom spaja collum femoris
• kut između glave i trupa je 120
• coxa valga –veći kut
• coxa vara –manji kut
• na prelasku vrata u trup su trochanter major i minor
• s medijalne strane je fossa intertrochanterica
• mali obrtač je straga i medijalno
• između dva obrtača na stražnjoj strani je crista intertrochanterica
• s prednje strane je linea intertrochanterica

-trup :
• straga je linea aspera
• sastoji se od labium mediale et laterale
• na gornjem i donjem kraju se razilaze
• lateralna se gore proširuje u tuberositas glutea
• medijalna gore ide do obrtača i prelazi u intertrohanteričnu prugu na prednjoj strani
• od malog obrtača između dviju pruga ide linea pectinea
• distalno obe pruge postaju linea supracondilaris lateralis et medialis
• omeđuju facies poplitea

-distalni kraj :
• deblji od gornjog
• ima medijalni i lateralni čvor, condylus medialis i lateralis
• između je fossa intercondylaris
• straga je linea intercondylaris- odjeljuje fossu intercondylaris od facies poplitea
• medijalni kondil je zavijen od sprijeda prema straga i zdesna na lijevo
• ispred kondila je facies patellaris
• patella je u dodiru s njom samo kod djelomične fleksije koljena
• sa strana kondila je epicondylus medialis et lateralis
• na medijalnom je tuberculum adductorium


2. patella, iver
• najveća sezamska kost u tijelu
• trokutast oblik
• basis, apex, prednja i stražnja strana
• baza je proksimalno, vrh distalno
• facies anterior je hrapava


ossa cruris, kosti potkoljenice :3. tibia, goljenična kost

• trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• gornji kraj je deblji
• condylus medialis et lateralis sa facies articularis superior
• između je eminentia intercondylaris- sastoji se od tuberculum intercondylare laterale et mediale
• ispred i iza je area intercondylaris anterior et posterior
• na lateralnom condilu je facies articularis fibularis

-trup :
• trokutast je
• tri strane i tri ruba
• facies lateralis et posterior su pokrivene mišićima
• na gornjem dijelu stražnje strane je linea musculi solei
• facies medialis je pokrivena kožom
• margo anterior :oštar je i zavijen poput slova s, proksimalno je tuberositas tibiae

-distalni kraj :
• oblik četverostrane piramide
• medijalno je malleolus medialis
• lateralno je facies articularis malleoli medialis
• na stražnjoj strani je sulcus malleolaris
• sasvim distalno je facies articularis inferior
• lateralno je još incisura fibularis


4. fibula, lisna kost

• donjim krajem se samo oslanja na tibiju
• trup i dva kraja

-proksimalno :
• glava, caput fibulae
• završava sa apex capitis fibulae
• na glavi je facies articularis capitis fibulae

-trup :
• trokutast
• tri strane, tri ruba
• margo anterior, posterior, interosseus
• facies lateralis, medialis, posterior
• straga je crista medialis

-distalno :
• malleolus lateralis
• medijalno je facies articularis malleoli lateralis
• iza je fossa malleoli lateralis
• straga je sulcus malleolaris


-ossa pedis, kosti stopala :
• ossa tarsi :
proksimalno su –talus, calcaneus, naviculare
distalno –ossa cuneiformia, os cuboideum
medijalno :gležanjska, čunasta, tri klinaste kosti
lateralno :petna, kockasta kost


• ossa metatarsi, ossa digitorum pedis

1. talus, gležanjska kost

• caput, collum, corpus tali
-caput :facies articularis navicularis

-corpus :
• na gornjoj strani ima trochleu
• sprijeda je šira, straga uža
• ima zglobne plohe :
Ř facies superior (najveća je)
Ř malleolaris medialis (liči na zarez)
Ř lateralis (leži na processus lateralis tali)
• straga je processus posterior tali
• ima tuberculum laterale (može se razvit u os trigonum) et mediale
• između je sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
• na donjoj strani su zglobne plohe
Ř facies articularis calcanea anterior, media et posterior
Ř prednja i srednja mogu bit spojene
Ř između srednje i stražnje je sulcus tali


2. calcaneus, petna kost

• jedina dodiruje tlo pri hodu
• straga je tuber calcanei
• na njenom donjem dijelu je processus lateralis tuberis calcanei et medialis
• na gornjoj strani su
facies articularis talaris anterior, media et posterior
srednja leži na sustentaculum tali
ispod je sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
između srednje i stražnje plohe je sulcus calcanei
lateralno je trochlea fibularis
iza je sulcus tendinis musculi fibularis longi
• prenosi tjelesnu težinu na podlogu


3. os naviculare, čunasta kost

• ispred gležanjske, iza tri klinaste kosti
• lateralno je zglobna ploha za os cuboideum
• proksimalno za glavu talusa
• distalno za klinaste kosti
• medijalno je tuberositas ossis navicularis


4. ossa cuneiformia, klinaste kosti

• os cuneiforme mediale, intermedium et laterale


- 20:56 - Komentari (9) - Isprintaj - #

subota, 29.07.2006.

Moje kumce

Evo mala slatkica, ovo je tek početak- bit ce još slika bez brige !


Ključ života

U dugom bijelom holu
Tek koraci su moji i sjena što me prati
Al' duge su minute
U svakoj od njih može po jedna vječnost stati.

Znam, ti se boriš
Vidim ti lice u sretnom bolu
Ljepotom žari
I sobom nosi sad radost novu.


Novi život se rađa i sretne pjesme mi naviru zvuci
Novi život se rađa, a ključ života u tvojoj je ruci
Što je, ljubavi moja, sva moja ljubav koju ja poklanjam tebi
Što je, ljubavi moja, prema toj sreći što pružaš je meni.


U mislima ću svojim
Od praznih, nježnih riječi pretvorit ovo veče
I bit ću pored tebe
U trenu kada život sa izvora poteče.

Svu ljubav svoju
Tebi sam dao dok srce diše
A ti me ućiš
Da ljubav znaći još mnogo više.


Oliver Dragojević

- 11:47 - Komentari (7) - Isprintaj - #

Curica je a ne dečko !

Samo da vas obavijestim- moja rodica je danas donijela na svijet (nakon samo 3 sata) zdravu curicu- 3kg i 45cm.
Ne mogu vam opisat koliko sam sretna zbog nje i zbog ženskog roda- neka nas žena.
Sve je prošlo super i bez ikakvih problema.
Ime se još ne zna ali bude uskoro.
Još sretnije su baka i prabaka -zamislite moja nona je dočekala praunuku -zakon !
I još jedna "sitnica" -ja cu bit kuma na krštenju -joj kako sam sretna
Budite mi pozdravljeni i nadam se da ce vas ovi filmići zabavit
- 01:33 - Komentari (2) - Isprintaj - #

utorak, 25.07.2006.

Ljubav u Komiži
Naišla sam na ovaj članak i jednostavno sam ga morala stavit na blog- radi se o mom rodnom kraju ,nije baš za se ponosit al je u krajnju ruku zanimljivo i hrabro od to dvoje mladih ljudi
Uostalom pročitajte i procijenite sami

KOMIŽA - Dvjestotinjak kupača na drugoj po veličini plaži Kamenice u nedjelju u poslijepodnevnim satima nazočilo je nesvakidašnjem događaju, koji je zasjenio i priče o potonulom grčkom brodu blizu Komiže koji je gotovo mjesec dana ispuštao mazut na površinu mora.

Naime, poznato je da je ljeto uistinu vrijeme za odmor i opuštanje, a na plaži Kamenice ove se nedjelje jedan mladi par, najvjerojatnije 20-godišnjaci, opustio do kraja. Sasvim slobodno, kao da su sami, pred punom plažom prikazali su uživo scenu seksa na zaprepaštenje i nevjericu kupača, među kojima je bilo i djece i starijih ljudi.

Prema riječima očevidaca, trajalo je to dobrih 40-ak minuta, nakon čega su se mirno, kao da se ništa nije dogodilo, nastavili kupati i sunčati. Na početku ih je stidljivo počelo promatrati nekoliko kupača, da bi se za nekoliko minuta pozornost svih na plaži usmjerila na mladi par, kao da je u pitanju finale Svjetskog prvenstva u nogometu, što aktere nije ni najmanje smetalo.

I kada se u jednom trenutku činilo da će jedan stariji gospodin iz publike koji je krenuo k njima nešto učiniti, možda ih ukoriti, on je došao do njih, još ih bolje pogledao i skočio u more, nakon čega je slijedio glasan smijeh iz publike. Dan kasnije par se nije pojavio na plaži iako su neki kupači došli opet očekujući ih. Jedan bračni par iz Švicarske, koji je bio očevidac događaja u nedjelju, istaknuo je da su bili na mnogo plaža, ali da nešto ovako bezobzirno još nisu vidjeli.

- On je ležao, a ona je bila na njemu, i to je trajalo - rekla nam je jedna gospođa. Nema sumnje, čedne zone u Komiži bit će još na čekanju.

- 21:57 - Komentari (8) - Isprintaj - #

nedjelja, 23.07.2006.

Anoreksija
Ispit je proša i više nego dobro tako da se sad mogu posvetit nekim drugim stvarima -barem na kratko vrijeme.
Htjela sam samo iskomentirat ovu zadnju Latinicu jer mi je tema bila izuzetno zanimljiva
Radilo se o tome što sve činimo za ljepotu, a gošce su bile i dvi cure koje boluju od anoreksije i bulimije.
Užasno mi ih je teško bilo gledat jer ne mogu sebi predočit što se događa u tim glavama koje same sebe uništavaju.
Prva je možda bila malo deblja (po njenoj priči) ali s obzirom na njenu visinu i kilažu koju je spomenila da je tad imala ne čini mi se nešto tako tragično .Uzmimo u obzir da se sve događalo u osjetljivoj dobi (15, 16 god) kad nam je izgled najvažniji na svijetu. Tako da su stalna zadirkivanja njenih “prijatelja” i “prijateljica” dovele do toga da počne razmišljat o raznim dijetama i kurama mršavljenja.
Počelo je s tim da mora smršavit nekih 5 kg ali onda je to bilo 10 pa 15 i tako dalje. To je postala kao neka vrsta ovisnosti kad ne možeš stat i koja te tjera sve dalje i dalje kad ti treba . Više nije bila sretna sa ni jednom brojkom jer nikad nije bilo dovoljno dobro, dovoljno mršavo- kad bi pogledala u ogledalo vidila je debelu osobu .Onda je saznala za “dijetu” u kojoj možeš jest što ti god padne na pamet i koliko ti padne na pamet ali uz uvijet da sve to lijepo nakon što si utrpao u sebe –izbaciš van . U početku je upotrebljavala četkicu za zube da bi nadražila grlo i počela povračat ali nakon nekog vremena joj četkica nije ni trebala a jednom je skoro i progutala četkicu .
Nakon nekoliko godina kad više nije mogla ni spavat ni sjedit jer nije bilo masnog tkiva kao potpore i zaštite odlučila je zatražit pomoc i primili su je u neku kliniku ali samo na kratko vrijeme uz objašnjenje da oni imaju i ozbiljnijih slučajeva i nemaju vremena se bavit njenim glupostima.
Za svo to vrijeme izgubila je prijatelje i rijetko je izlazila iz kuce
A ja se sad pitam gdje je bila mama (jer otac ne živi s njima) koja nije primjetila što joj se događa sa kcerkom i da gubi tolike kilograme jer to ne može proc nezapaženo.
Mislim da je čak rekla da je brat pokušao reagirat i rekao da ce joj bacit vagu ako ne prestane s tim glupostima ali ona je naravno počela histerizirat tako da je vaga ostala.
Danas izgleda dobro izvana ali ono što se događa unutra, u njenoj glavi ne znam koliko je dobro –ali želim joj svu srecu ovoga svijeta u borbi protiv te bolesti.

Mislim da nije kriva ona nego iskrivljena slika društva koje nam namece mršavice koje šetkaju modnim pistama, razne časopise za mlade u kojima nisam primjetila ni jednu malo puniju curu vec su to sve doslovno vješalice .
Na veliku žalost mladi se s njima poistovječuju i večina cura želi postat manekenka, fotomodel … Ali nismo svi isti- ima nas svakakvih-
debelih i mršavih, niskih i visokih, bijelih i crnih. A bože moj kakav bi to bio svijet da smo svi jednaki. Važno je ono što čovjek nosi u sebi a ne vanjski izgled iako ne umanjujem važnost i vanjskog izgleda jer svaki čovjek mora držati do sebe- prvenstveno do osobne higijene.
Mislim da tu veliku ulogu imaju roditelji i obitelj koji pravilnim odgojem i učenjem djeteta što su prave vrijednosti u životu pomažu toj mladoj osobi da se odupre takvim razmišljanjima i da ne poklekne utjecaju mase ,da bude ono što je i da se razvija u normalnu i zdravu mladu osobu.
Naišla sam i na neke blogove u kojima se raspravlja o raznim dijetama ,mislim to je žalosno za slušat, odnosno čitat- kliknite i uvjerite se sami


proanna.blog.hr
ninaproana.blog.hr

ovo su neki tekstovi o anoreksiji

www.24sata.hr
24sata.hr
www.medicicom.com
www.vanis.hr
www.pliva zdravlje.hr

- 02:16 - Komentari (4) - Isprintaj - #

četvrtak, 20.07.2006.

Ispit

Danas je bio ispit !
I kao što možete pretpostavit spavala san slabo i nikako .
Probudila san se u 5 da bi još malo ponovila ,negdje oko 8 san se počela spremat kad isprid mene nešto proleti a onako neispavana pomislim: o bože halucinacije !
Kad sam malo bolje pogledala -to je bila velika mesnata leptirica ,malo manja od šišmiša.
Odma sam pomislila da to ne sluti na dobro- loša sreca i tako
Ali stvarno je bila gadna ,a ja se inace panično bojim bubica, leptirica, žohara i ostalih letecih i neletecih kukaca- to vam je čista fobija.
I tako san je pratila pogledom i polako se spremala .Nekako san uspila i izletila sam iz stana a da nisam ni knjige uzela .Al nije to toliko ni bilo bitno jer ionako nebi više imala vrimena za ponavljat.
Stignem tako na svoj precijenjeni faks i vrtin gradivo u glavi al mi se sve više činilo da ništa ne znam i vec san se počela psihicki pripremat na rok u 9 mjesecu.
I dođe profa da nas pozove u učionicu , podijeli testove i priprema pozor -sad !
Kad san vidila pitanja nisu mi se ucinila toliko teška ali nije baš bilo ni jednostavno tako da na kraju testa nisan bila sto posto sigurna da cu proc . Rezultati su bili tek oko 12 tako da san u međuvremenu otišla posjetit rodicu koja je u bolnici (beba na putu) .Malo sam se tako s njom zapričala i prođe vrijeme
Zaputim se prema faksu a srce lupa sto na sat , odma sam na ulazu ugledala bijeli papir zalijepljen na vrata a na njemu -REZULTATI ! yupiii -još samo da budu pozitivni
Približim se polako, oprezno oprezno -i nisam mogla vjerovat- prošla sam ! yupiii
Ali sad još slijedi usmeni -to je sutra
I tako se ja sretna i zadovoljna vratim kuci a tamo me naravno dočeka moj kucni ljubimac- leptirica
Još je uvik kod mene, sad je u wc-u koji sam ja dobro zatvorila tako da mogu mirno šetat po stanu -bože koja paranoja .
Eto toliko za danas -zdravi i veseli bili !

- 23:23 - Komentari (8) - Isprintaj - #

Najmanja beba
Sićušna djevojčica pravi je heroj iako je rođena tek sa 660 g te uskoro pala na 580. U 17 dana života preživjela je i žuticu, a sada napreduje

Djevojčica stara 17 dana na Odjelu neonatologije u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj trenutačno je sa svojih 690 grama težine - najmanje dijete u Hrvatskoj. Neobično sitna beba, duga 31 centimetar, uza sve je i pravi mali heroj jer se hrabro bori za život, a u ovih je 17 dana preživjela i žuticu.

Prim. dr. Mirna Pleša s Neonatologije rekla nam je da je djevojčica rođena sa 660 grama u 27. tjednu trudnoće, a potom joj je vrlo brzo težina pala na nevjerojatnih 580 grama. Ipak, maleni borac hrabro podnosi sve nedaće pa sad napokon dobiva na težini i uspjela je dostići 690 grama. Kako nam je pojasnila liječnica, beba je smještena u posebnome intenzivnom inkubatoru namijenjenom djeci izuzetno male porođajne težine. Iako se sitna djevojčica drži čvrsto i hrabro, ipak joj prijeti opasnost od infekcija pa se posebno pazi na dezinfekciju prostora gdje su smješteni inkubatori, a sestra je dira samo u rukavicama. Beba putem vene u nozi prima specijalnu hranu koja joj pomaže da očvrsne i dobiva daljnje grame koji će je vjerojatno dovesti do toga da jednog dana bude zdrava i vesela djevojčica.
Malena je u ovom trenutku potpuno stabilna, a u inkubatoru će boraviti još najmanje dva mjeseca kako bi dostigla težinu od dva kilograma, koja se smatra optimalnom težinom s kojom dijete ne mora više biti u inkubatoru. Dotad joj možemo odati priznanje kao najmanjem heroju u državi i poručiti joj: Malena, hrabro i ne daj se!
24sata.hr

- 19:17 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 17.07.2006.

Slike

Evo malo sličica za razonodu, mene su nasmijale pa se nadam da ce i vas
- 00:30 - Komentari (6) - Isprintaj - #

subota, 15.07.2006.

Jedan običan dan


Jutros san se dogovorila sa prijom koju nisan vidila 100 godina, znate kako to ide, s godinama imaš sve više i više obaveza i ne primjetiš kako vrijeme prolazi i kako se ljudi mijenjaju a naravno i ti s njima.
Nađemo se mi u kaficu blizu moje zgrade i počele cakule,tračevi...
I dok smo tako pricali meni se samo jedna misao vukla kroz glavu :moram radit popodne !
A najradije bi se izležavala i ljenčarila
Napričale se mi, izogovarale sve prijateljice i one koje to nisu i uputile se svaka kuci svojoj
Usput svratim ja do dučana da kupin štogod pametna za ručak jerbo san sad ja gazdarica u kuci pošto su moji otišli na Vis kod rodbine (blago njima)
Posli tog nazovi ručka uzmem ja knjigu u ruke u nadi da cu malo učit (jer je ispit jako jako blizu) ali san se valjda preudobno smjestila na kauc i oči su se počele sklapat a kad san se probudila vec su bila dva sata i trebalo se spremat za posal. A na poslu uvik ista priča -puno žena na jednom mistu tako da nikad nema mira. Puno je tu buke, svađe, zabadanja noseva, podmetanja, šefovanja...
Ukratko puno baba, kilavo dite !
Jedini način da se preživi takav dan je da sidnete za svoje radno misto, glava u kompjuter i s nikim ne ulazit u velike razgovore, dovoljno je :dobar dan, dobra večer, kako ste ...
Danas je dobro prošlo, kolegica do mene je bila ok pa mi je čak vrijeme brzo prolazilo.
Završila je za danas, pristojno pozdravin svoje radne kolegice i uputin se doma
Razveselilo me ono što san vidila kad san došla ispred svoje zgrade.
U prizemlju u vrtu brdo dice -pivaju i plešu, slave nečiji rođendan a onda se odjednom pojavi klaun, pravi pravcati klaun sa gitarom -a kad su ga dica vidila nastala je histerija
Guštala san ih gledat i slušat i odma san se sitila svoje rodice koja ima rodit za malo manje od dva tjedna i trenutno je u bolnici jer je bilo nekih problema a li sad je sve u redu fala Bogu (da kucnem)
Koliko ce proslava lipih bit, prvi osmijeh, prvi koraci, prve riječi, prvi rođendan, prvi dan u vrticu, prvi dan u školi, prve ljubavi- isuse koliko radosti može donit jedno dijete (možda zvučin patetično ali nemojte zamjerit)- a valjda ce se i meni jednom to sve dogodit

Eto toliko za sada jer san se vec dugo zadržala a trebala bi se uvatit knjige
ajme meni kako ce me bacit ,ka zrelu krušku -poželite mi srecu jer ce mi trebat !

- 22:41 - Komentari (2) - Isprintaj - #

četvrtak, 13.07.2006.

Jedno jutro

Jutros smo imali predavanje u bolnici na firulama
Predavanje je bilo o dijabetesu –kako nastaje, koje su posljedice, koju hranu se smije jest a koju ne i tako dalje
Uglavnom bilo je jako zanimljivo a još bolji je bio doktor Škrabić koji je sve to zanimljivo izlagao i predstavio
Pokazao nam je kako izgleda inzulinska pumpa i kako se koristi te kako izmjerit šečer i dat inzulin, upoznao nas je sa svim problemima na koje nailaze njegovi pacijenti i njihovi roditelji a i s kojima se on susrece kao doktor
Svakome od nas je medicinska sestra izmjerila šečer –moj je bio 4,3 . Iznenadila sam se ugodno jer sam bila uvjerena da ce bit puno veci
Nakon toga je došlo na red davanje inekcije
Morali smo sami sebi dat inekciju u kojoj je bila fiziološka otopina (potpuno bezopasna)
Onda nas je odveo na dječji odjel u kojem su djeca oboljela od dijabetesa i mogu vam rec da im se divim jer su izuzetno hrabri i jako dobro to podnose s obzirom na to koliko moraju bit disciplinirani –
moraju jest u određeno vrijeme, određenu količinu hrane, ne smiju slatko i strogo moraju pazit na unos ugljikohidrata. Prekomjeran unos hrane je za njih opasan po život .
Upoznao nas je sa nekoliko jako mladih pacijenata koji su nam ispričali kako oni doživljavaju svoju bolest i što misle o njoj i opet moram rec koliko su hrabri koliko im se divim. Važno je naučit živjet sa dijabetesom i prihvatit ga ne kao neprijatelja vec kao «prijatelja»
Ima jedna rečenica koju ih je doktor naučio a to je da svako jutro kad se dignu pogledaju se u ogledalo i kažu
Dobro jutro šečeru moj !

Sve u svemu bilo je jako zanimljivo

- 20:10 - Komentari (2) - Isprintaj - #

srijeda, 12.07.2006.

Zinedine Zidane

Evo sam tek došla sebi nakon one zadnje utakmice na prvenstvu, užasno mi je žao kako je sve na kraju završilo jer su francuzi trebali pobijedit. Dobro im je išlo iako svaka čast i talijanima, iskazali su se nema šta iako još uvijek mislim da igraju prljavo, da provociraju, simuliraju itd. Grozno je to što je zidane dopustio da ga jedan talijan uspije isprovocirat ali ako je istina što kažu
da mu je vrijeđao obitelj- majku, sestru nije ni čudo što je onako reagirao, pogotovo jer je to bila 109 min i onako umoran i iscrpljen nije teško izgubit živce.
Nemojte mislit da s ovim opravdavam njegovo ponašanje , nisam za šaketanje i tuču nego za raspravu i razgovor ali eto desilo se što se desilo i ne može se vrijeme vratit. Zidane je s pravom zaslužio nagradu koju je dobio, apo meni su se talijani malo i provukli kroz ovo prvenstvo.
Šteta što se jedan vrhunski nogometaš oprostio od nogometa na ovakav način ali svejedno ce uvijek ostat jedan i jedini Zinedine Zidane


- 20:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 11.07.2006.

Kuća užasa
Rene Richter 16 je godina bio zatvoren na prljavom i smrdljivom tavanu punom miševa i štakora, bez struje i sanitarija 4. srpnja 2006., istoga dana kad je Nacional objavio opsežan tekst o propasti sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj, pripadnici velikogoričke specijalne policije, vatrogasci, policajci, sanitarni djelatnici, socijalni radnici, pripadnici Hitne pomoći, veterinari, neki novinari i Velikogoričani na jednom su se mjestu iz prve ruke uvjerili da je sustav socijalne skrbi, ali i čitav niz drugih s njime povezanih institucija opet zakazao.

U Ulici kneza Mislava 14, u Velikoj Gorici, pripadnici velikogoričke specijalne policije izvukli su 38-godišnji Renea Richtera iz smrdljivog tavana, odakle nije izlazio 16 godina. Richter je bio posve zarastao, prljav i neuredan, nokti na nogama i rukama bili su mu dugi nekoliko centimetara a smrad koji se širio oko njega bio je užasan. Njegova je mentalno bolesna majka, 61-godišnja Jasmina Richter, nedavno rekla psihijatru kako ga je ubila smrtonosnom injekcijom. Da se to nije dogodilo, Richter bi vjerojatno i dalje ostao izoliran od civilizacije, iako su najbliži susjedi godinama upozoravali policiju na čudne događaje u kući u kojoj je živio. Dok su ga policajci prošlog utorka odvodili iz stana, Richter je urlao i opirao se, govorio besmislice, te je odmah bilo vidljivo da ima ozbiljnih mentalnih problema, a nekim je svjedocima tog događaja zbog smrada koji se oko njega širio i pozlilo. Richter je smješten u vozilo Hitne pomoći, gdje mu je liječnik ubrizgao injekciju za smirenje. Za to je vrijeme preklinjao liječnika riječima: “Nemojte me drogirati, mene štiti doktor Sanader.” Kasnije su Nacionalovi novinari od susjeda doznali kako se majka hvalila da je njezin sin često slao pisma Hrvatskoj vladi, čak osobno premijeru i ministrima.Rene Richter odmah je prevezen, zajedno s majkom Jasminom, u bolnicu u Popovaču, gdje će vjerojatno provesti ostatak života. Ispitivanje fizičkog i psihičkog zdravlja Renea Richtera pokazat će koliko mu je um pomućen, a koliko je nesigurni i povučeni pubertetlija žrtva poremećene majke.

Ravnateljica velikogoričkog Centra za socijalnu skrb Marija Žirović smatra da je Centar sve odradio prema zakonu i pravilima struke, a odbija optužbe da je sustav kasno reagirao. “Obitelj Richter nije surađivala i na sve načine je onemogućavala djelovanje Centra. Kod ekscentričnih ljudi koji, blago rečeno, imaju vrlo neobičan stil života koji ne žele promijeniti, vrlo je teško odrediti kad sustav treba djelovati, kad je prerano, kad prekasno, a kad zadiremo u ljudska prava? Centar je zimus zatražio da se obitelji oduzme radna sposobnost jer su prigovori sustanara u zgradi i okolnih susjeda bili sve učestaliji i energičniji. Kad su sazreli uvjeti, od suda je dobivena dozvola za prisilno iseljenje, pa je policija odradila svoj dio posla.”

O tome tko je zapravo Rene Richter, te koje su obiteljske okolnosti dovele do toga da skoro dva desetljeća provede zatvoren na smrdljivom tavanu, pročitajte u novom broju Nacionala.

- 19:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 09.07.2006.

- 01:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Moja prija


Ljudi su nevjerojatni,
čovjek im pruži prst a oni bi cijelu
ruku !!! headbangheadbangheadbang

Upravo mi je sad bila prija kod mene-
došla je, sila i uzela čitat novine jedno 20 min- onda me zamolila može li napisat jedan mail,
rekoh dobro zašto ne. Upalim ja komp, priključim se, a ona ce meni: ajde ti sad u dnevni boravak da mogu napisat mail.
Ja se sad mislim kakve su sad to tajne velike moci al u biti nebi ni ostala jer ne volim zabadat nos u tuđe stvari niti volim osobe koje to rade-
I ja se onako pristojno pokupim i odem u dnevni boravak i tako prođe 10 min, pa onda 20 min pa onda 30... - negdje malo više od sat vremena i onda dođe kao: izgasila sam ti ja komp idem sad doma, vidimo se sutra !

Eto takva vam je moja prija bang

- 00:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 08.07.2006.

Jad i čemer

Baš sam nešto razmišljala .
Prije nekih 10 godina nisam ni sanjala da cu bit ovdje di jesam i radit ono što radim a to je:
Sa 24 god sam još uvijek na faksu i radim u jednoj agenciji za anketiranje
A trebalo je izgledat ovako-
upišem medicinu u nekom drugom gradu (samo da nisam na istom mjestu), dobijem stipendiju, sve ispite dajem u roku, nađem neki poslić onako usput nek se nađe, također i momka (da me rastereti i olakša studentske dane) i do 24 ili 25 sam doktor opce medicine,
onda lipo odstažiram godinu dana, položim državni i dobijem licencu za rad,
dobijem specijalizaciju iz pedijatrije ili patologije u nekoj dobroj bolnici i naravno dobijem stalno zaposlenje, lijepu placu, stan i auto na kredit, zatim se udam, zatrudnim i dobijem lijepog sincica a 2 godine poslije i curicu

Ali tužna stvarnost je ovakva- sad iman 25 godina, još uvijek sam na faksu i bit cu vjerojatno do 30-te, pitaj boga kad cu odradit staž i specijalizaciju te pocet normalno zarađivat,
a dok nađem momka i udam se biološki sat ce vec dvaput otkucat svoje i zarđat.
Da ne spominjem posa di sada radim, puno ženskih kokoša koje ne znaju ko im glavu nosi, al jedina prednost je što mi je blizu kuce pa se da preživit.

Eto toliko za sada -živili mi i uvatite se knjige,
završite fakultet i maknite se od staraca dok su vam još sve daske na broju !

- 02:12 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Bidna macaPrekjučer se kod moje prije odvijala prava drama. Naime priča počinje ovako:

Vec dva tjedna se oko njene kuce mota jedna čudna mačka -sivo crne je boje i cijela je nekako zastrašujuca.
Uglavnom, pošto prija živi u prizemlju ona je non stop visila kod nje i nikako je ne možeš potirat- gurneš je metlom, rukom, viceš, urlaš al ona se neda. Izvali se di stigne i ne mrda. Neki dan smo sidili i gledali film kad njoj padne na pamet :šta ako se omaci ,di cu onda s njom . I ni pet ni šest kad se ujutro digla imala je šta vidit -ispod stola u kuhinji leži maca i pet mačića. Nije im se mogla ni približit jer bi mama maca odma pocela puhat i proizvodit neke prijetece zvukove. Ali nekako je uspila prevarit i izbacit iz kuhinje a onda je uzela kesu i napunila je s vodom i u nju utrpala macice pa ih odnila kraj nekog kontenjera.
Ali moja prija blesasta kakva je nije racunala na to da ce se mačka vracat na mjesto di je izlegla mačiće a to se upravo dogodilo i sad je se tek ne može riješit. Čak se bila zaletila za njom i ogrebla je. Sinoc je na jedvite jade uspila izbacit nakon guranja, vikanja, cak je malo i polila vodom al ona ništa -nekako je uspila i izbacila je u hodnik u portunu od zgrade. Ali ona je naravno pocela mjaukat i jaukat tako da je neko od stanara otvorio glavna vrata i otišla je van al tu nije bio kraj. Maca je zaokružila oko zgrade i sa stražnje strane ušla u vrt. Nije mogla u kucu jer je prija odma spustila rolete, zatvorila prozore i upalila klimu. Međutim cijelu noc je trajalo jaukanje i grebanje o rolete a možete zamislit koliko su se stanari tu noc naspavali.

Mogu samo rec -maca im je vratila milo za drago !!!

- 01:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 06.07.2006.

funny video


- 17:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Indijcu otpalo tjeme nakon strujnog udara, zatim naraslo novo
Stotine ljudi okupljaju se u indijskoj Calcutti da bi vidjeli Sambhua Roya (25), kojem je prije nekoliko dana s glave otpao dio lubanje, nakon što ga je prije par mjeseci dobrano stresla struja. Kad je stigao na liječenje, tjeme mu je bilo potpuno izgorjelo i ubrzo mu se počela vidjeti i lubanja. Potom mu je dio lubanje počeo odumirati zbog nedovoljne opskrbe krvlju, a kad je i otpao, mislilo se da će umrijeti. No, formirao se novi koštani pokrov koji je 'izgurao' mrtav dio lubanje te je tako nastala još jedna nevjerojatna priča o preživljavanju.

- 16:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 03.07.2006.

Bili


Ovo je macak od moje rodice a bio je kod mene tjedan dana dok je ona bila van Splita. Bila je to luda zabava barem za njega !!! partypartyparty

- 15:29 - Komentari (3) - Isprintaj - #

Egzorcizam

Veceras je u emisiji Epicentar bilo rijeci o egzorcizmu i mogu vam rec da me potaklo na razmišljanje iako baš ne vjerujem u to. Prikazana su nekakva masovna okupljanja gdje svecenik stavlja ruke na vjernika a on se pocme trest i pada u nesvjest ali se i dalje trese- mislim nešto nevjerojatno ali s medicinskog stajališta moguce. To je stanje nekog transa kao recimo kod hipnoze. Ako u nešto dovoljno cvrsto vjerujemo ili smo psihicki nestabilne osobe još je vjerojatnije da cemo doživit takvo iskustvo i lakše je manipulirat s takvim osobama.
Kao i gosti u emisiji- jedan je momak prošao kroz egzorcizam ali ako gledamo njegovu prošlost- problemi u obitelji, odbacivanje od majke -te stvari su isto tako mogle dovest do nekakvog stanja " opsjednutosti ". Drugi momak je koristio svakojake droge, pa mu je dijagnosticirana schizophrenia i koliko sam shvatila nije prošao egzorcizam nego dok je bio u komi svecenik je molio za njega na misi i izašao je iz kome. Ima puno takvih primjera i slucajeva i teško je razlucit koji su medicinske prirode a koji duhovne jer je u vecini slucajeva to dvoje jako povezano.
Postoje slucajevi koji su neobjašnjivi i u medicini kao npr. ljudski mozak koji nije istražen do kraja i koji je još uvijek velika nepoznanica pa tako mogu rec i za egzorcizam -

za mene osobno je također velika nepoznanica


- 00:13 - Komentari (1) - Isprintaj - #

subota, 01.07.2006.

Moja domovina

blog Layouts

blog LayoutsLijepa naša domovino

"Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit' ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!"Autor teksta je Antun pl. Mihanović.
Pjesma je prvi put tiskana u Danici 1835. godine pod naslovom "Horvatska domovina".

Uglazbio je Josip Runjanin kao kadet u Glini 1846. godine, a njegov napjev, prema predaji, prvi je harmonizirao i notirao V. Lichtenegger 1861. godine


Prvi put je pjevana kao hrvatska himna pod naslovom "Lijepa naša" prigodom izložbe Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva 1891. godine

- 16:59 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2006 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Linkovi

  • ovo je mali dječak iz Kine koji je rođen sa tri ruke


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se