Prof. dr. sc. VITOMIR GRBAVAC

četvrtak, 28.01.2010.

BIOGRAFIJA I ZNANSTVENA DJELATNOST

Vitomir Grbavac rođen 12.rujna 1954. godine u selu Veljacima, općina Ljubuški, BiH, gdje jezavršio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Poslije završene srednje škole (1972.godine) krenuo je na odsluženje vojnog roka, a zatim na studije u Zagreb.
Godine 1974. upisao jeVišu školu za cestovni saobraćaj u Zagrebu, koju je diplomirao u roku, a zatim upisao Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je diplomirao 1980. godine i stekao stručni naziv diplomirani ekonomist.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu početkom 1984. godine, te stekao akademski naziv magistra društvenih znanosti.Doktorsku disertaciju obranio je 1986. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u studenom 1986. godine bio promoviran od strane Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja ekonomije.
Od 1980. do 1986. godine radio je u gospodarstvu na raznim poslovima iz informacijsko-komunikacijske domene, surađujući sa znanstvenim institucijama vezano uz područje svoga djelovanja. Od 1986. do 1991. godine radio je kao docent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a obavljao je i funkciju Voditelja odjela za informatiku, kao pomoćnog tijela Znanstveno-nastavnog vijeća informacijskih znanosti.
Početkom 1991. godine prelazi na Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje na dodiplomski studij uvodim i predajem kolegij Informatiku, a zatim na poslijediplomskim studijma "Mehanizacija poljoprivrede" i "Agroekonomika" uvodi i predajem kolegij I"komunikacijski sustavi". Tijekom 1992. godine biran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni professor za predmet Informatiku iz znanstvenog polja informacijske znanosti, područja društvenih znanosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Krajem 1997. godine biran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti professor za predmet Informatiku iz znanstvenog polja informacijske znanosti, područja društvenih znanosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i danas zaposlen.
Član sje više domaćih i međunarodnih društava i organizacija, te i međunarodnih i domaćih akademija.
Objavio je cijeli niz različitih pubilkacija, od kojih šest(2) sveučilišna udžbenika (od kojih je Informatika, kompjutori i primjena izišao uu tri dopunjena i izmjenjena izdanja, a u pripermi je i četvrto izdanje tog udžbenika ); šest skripti te više od dvijesto znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, od kojih je više od stotinu objavljeno nakon posljednjih 15. godina, a dvadeset i četiri su citirana u međunarodnim bazama podataka kao što je Current Contents (CC) & Science Citation Index (SCI), Library and Inforamtion Science Abstract i CAB Abstract.; te aktivno sudjelovao na četrdeset i osam međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, od kojih na dvadeset i osam nakon posljednjeg izbora. Vodio sam jead znanstveni projekt kao glavni istraživač, a sudjelovao sam na četiri znanstvenih projekata i vodio određene podprojekte sukladno tematici svojeg znanstvenog profila. Dvadeset i šest puta bio sam član znanstvenog ili programskog odnosno organizacijskog odbora znanstvenog skupa, od čega, nakon posljednjeg izbora dvadeset puta. Dobitnik je više znanstvenih nagrada ili priznanja, a gostujući sam nastavnik na više fakulteta u domovini i inozemstvu.


OPIS ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI
1. ZNANSTVENA DJELATNOST

1.1. Izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja

Kronologija izbora:

- Godine 1986. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje docenta u polju informacijskih znanosti, po raspisanom natječaju za predmet “Osnove informatike” Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Varaždin. Izbor je proveden na FOI Varaždin.
- Godine 1990. u znanstveno-nastavno zvanje docenta u polju informacijskih znanosti, po raspisanom natječaju za predmet “Informatika” Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Izbor je proveden na FOI Varaždin.
- Godine 1992. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u polju informacijskih znanosti (izbor je proveden na FOI Varaždin), i znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u polju informacijske znanosti, po raspisanom natječaju za predmet “Informatika” Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Izbor je proveden na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
- Godine 1997. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik i znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u polju informacijske znanosti, po raspisanom natječaju za predmet “Informatika” Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Izbor je proveden na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Godine 2003. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik i znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnozvanje u polju informacijske znanosti, po raspisanom natječaju za predmet “Informatika” Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Izbor je proveden na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


1.2. Kvalifikacijski radovi


Magistarski rad

Grbavac V. (1984): Mjesto i uloga informatike u procesu odlučivanja. Magistarski rad obranjen 20. siječnja 1984. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr.sc. Adolf Dragičević).


Doktorska disertacija

Grbavac V. (1986), Ekonomski i pravni aspekti informatičkog impulsa znanstveno-tehnološke revolucije. Disertacija obranjena 7. srpnja 1986. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1.3. Popis znanstvenih radova objavljenih do1997. godine


1.3.1. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima i publikacijama (temeljem minimalnih uvjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH klasificirani kao A1-znanstveni radovi)

1. Grbavac V., Upravljački informacijski sustavi, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u organizaciji FOI, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Varaždin, 1988. godine, str. 63-81.
2. Grbavac V., Rotim F., Markić J., Organizacija upravljanja funkcijama informacijskih resursa, Promet br.3/1989, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989. godine, str. 357-364.
3. Grbavac V., Rotim F., Metodološki pristup suvremenom konceptu razvoja informatičkog centra, Promet br. 6/1989, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989. godine, str. 710-716.
4. Grbavac V., Strateško planiranje informacijskih resursa, Promet br.1-2/1990, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990. godine, str. 5-9.
5. Grbavac V., Rotim F., Informacijsko inženjerstvo kao metodološka postavka u razvoju životnog ciklusa informacijskih sustava, Promet br.1-2/1990, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990. godine, str. 11-13.
6. Grbavac V., Arhitektura prostornih informacijskih sustava, Promet br. 2, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990. godine, str. 53-59.
7. Grbavac V., Ergonomija kompjutorskog sustava, Promet br. 3, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991. godine, str. 305-310.
8. Grbavac V., Rotim F, & Markić J., Prikaz modela informacijskih sustava za vođenje autoservisnih djelatnosti, Promet br.:6, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993. godine, str. 69-72.
9. Grbavac V., Plenković M., Komunikacijski sustavi na prijelazu u 21. stoljeće, Informatologia 27, 1-2, Hrvatsko komunikološko društvo Zagreb, Zagreb, 1995. godine, str. 1-21.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 39616
10. Grbavac V., Plenković M., Mjesto i uloga komunikologijskih znanosti u hrvatskoj sveučilišnoj i gospodarskoj infrastrukturi na prijelazu u 21.stoljeće, Informatologia 27, 3-4, Hrvatsko komunikološko društvo Zagreb, Zagreb, 1996.godine, str. 53-69.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 55074
11. Grbavac V., Kučiš V., Popović G., Hrvatski mediji na prijelazu u 21. stoljeće: Koncepcijski i strateški pristup, Informatologia 28, 1-2 , Hrvatsko komunikološko društvo Zagreb, Zagreb, 1996. godine, str. 33-46.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 659221.3.2. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i zbornicima radova s međunarodnog skupa (temeljem minimalnih uvjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH klasificirani kao A2-znanstveni radovi)


12. Grbavac V., Prikaz tehnološkog progresa jugoslavenske privrede od 1947 do 1983. godine po Cobb-Douglasovoj funkciji - informacijski pristup, Suvremeni promet, Zagreb br.:1-2/1987, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Zagreb,1987. godine, str. 27-39.
13. Grbavac V., Evolucija informacijskih znanosti kao znanosti suvremenog doba, Suvremeni promet, br.: 4-5/1987, Fakultet prometnih znanosti Zagreb,, Zagreb, 1987. godine,str. 275-284.
14. Grbavac V. , Markić J., Matematičke, logičke i tehničke komponente kompjutorskih sustava, Suvremeni promet, br.: 4- 5/1988, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Zagreb, 1988. godine, str. 297-312.
15. Grbavac V., Revolucija u kompjuterskim jezicima, Informatika, br.: 3-4/1988, Zavod za informatičku djelatnost RH (ZID), Zagreb, 1988. godine, str. 12-18.
16. Grbavac V., Neka razmišljanja vezana uz projektiranje i izgradnju pravnog sustava, Naša zakonitost br.: 1/1988, Republički zavod za javnu upravu RH, Zagreb, 1988. godine, str. 26-43.
17. Grbavac V., Rotim F., Elementi primjene informatike u prometu, Suvremeni promet, br. 1/1989, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Zagreb, 1989. godine, str. 275-284.
18. Rotim F., Grbavac V., Znanstveno istraživački rad u prometu, Željeznice, br.: 6/91, Savezna direkcija za željeznice, Beograd, 1991. godine, str. 686-695.
19. Grbavac V., Rotim F., Geografski informacijski sustav kao polazna osnova pri izradbi prostornih informacijskih sustava - Trendovi i komentari, Ceste i mostovi br. 11-12., str. 343-351, Zagreb 1992.
20. Grbavac V., Rotim F., Evolucija mobilnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, 2.Međunarodni simpozij ISEP '93, Elektrotehniška zveza Slovenije, Zbornik radova, Ljubljana ,1993, godine str. 177-189.
21. Grbavac V., et. al., Soil monitoring, FAO, Budapest, Hungaria, 1993. godine, pp. 65-76,
22. Grbavac V., Rotim F., Utjecaj moderne telekomunikacijske tehnologije na tradicionalne sfere prometa, 3. Međunarodni simpozij ISEP '94, Elektrotehniška zveza Slovenije, Zbornik radova, Ljubljana, 1994. godine, str. 269-274.
23. Grbavac V., Rotim F., Mjesto i uloga informatike u transformaciji edukacijskih procesa na prijelazu u novi milenij, Suvremeni promet br.1-2/1994, HZDP, Zagreb, 1994. godine, str. 63-67.
24. Grbavac V., Rotim F., Organizacija suvremenog modela informatičkog centra, Suvremeni promet br.4/1994, HZDP, Zagreb, 1994. godine, str. 129-134.
25. Grbavac V, Rotim F, Antoliš K., The Computers Communication by Wireless Tehniques Transmission, 4. International Symposium "ISEP 95", Zbornik referatov, Ljubljana, Slovenija,1995, pp. 37-46.
26. Grbavac V., J. Juračak, Važnost informacijsko-komunikacijskih sustava u daljnjem razvoju agrokompleksa, Međunarodni znanstveni simpozij - Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu Opatija '95., Sjemenarstvo 4-5/95, HAD, Zagreb, 1995.godine, str. 283-299. .
CAB 03256885 Accession Number: 961806960.
27. Grbavac V., Značaj novih tehnologija za razvoj gospodarskih sustava, 23. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra, Zbornik radova, Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Opatija 1995. godine, str. 33-39.
28. Grbavac V., Plenkovć M., Društvena i tehnološka gibanja na prijelazu u novi milenij, 2. Međunarodni znanstveni skup - Društvo i tehnologija '95, Zbornik radova, Građevinski fakultet u Rijeci, Rijeka 1995. godine, str. 31-43,
29. Grbavac V, Plenković M, Antoliš K., Uloga komunikologijskih znanosti u daljnjoj profesionalizaciji športskog i turističkog novinarstva, 7. Međunarodni znanstveni simpozij "Novinarstvo, šport i turizam '95", Zbornik radova, str. 1-9, BOL na Braču, NONACOM: Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb, 1995. godine, str. 232-238.
30. Grbavac V., Širić I., Struktura modela informacijskog sustava zaštite bilja u području agrokompleksa, Međunarodni znanstveni simpozij "Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu II", Opatija 30.1-2.02. 1996, Opatija, Sjemenarstvo br.: 1-2/96, HAD, Zagreb, 1996. godine, str. 67-72.
31. Grbavac V., The info Systems in area of Agrocomplex, Međunarodni znanstveni skup “Poljoprivredna smotra” Poreč ’96., Agronomski glasnik Vol. 58(2/4)/1996, HAD, Zagreb, 1996. godine, pp. 241-270.
CAB 03494890 Accession Number: 981802244.
32. Grbavac V., Karoglan P., Info sustavi u području agrokompleksa, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Sjemenarstvo br.: 3-4/96, Zagreb, 1996.
CAB 03342059 Accession Number: 9971801993.
33. Grbavac V., Dražić M., Model informacijske baze Agronomskog fakulteta na VVV komunikacijskom sustavu, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Sjemenarstvo, br.: 3-4/96, HAD, Zagreb, 1996. godine, str. 247-252.
CAB 03342060 Accession Number: 971801994.34. Grbavac V., Rotim F., Plenković M., Communication Systems in the Process of Information Society Development, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Suvremeni promet, Special Issue, HZDP, Zagreb, 1996. godine, pp. 5-10.
35. Grbavac V., Rotim F., Rotim D., Važnost info-komponente u stretegiji razvoja hrvatskog prometa na prijelazu u 21. stoljeće, 4. Međunarodni znanstveno-stručni simpozij "Prilozi strategiji razvoja prometa Hrvatske", Opatija, 10-12.04. 1996., Suvremeni promet br.1-2/1996, HZDP, , Zagreb, 1996. godine, str.169-182.
36. Plenković M., Grbavac V., The Conception of Structure of Global Communication System: Model for Croatian, International Sympozium “Information Systens May 26, 1996. Arkansas, ICA, (http://www.public.edu/~corman/infosys), Austin, Texas, USA, 1996.
37. Grbavac V., Rotim F., Antoliš K., Ekspertni sustavi u funkciji razvoja prometa, Međunarodni simpozij ISEP '96., Zbornik radova, Ljubljana, Slovenija, 1996.
38. Grbavac V., Košutić S., Utjecaj informacijskog inženjerstva na oblikovanje agromehanizacijskog informacijskog sustava, 22. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra, Zbornik radova, Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Opatija 1994. godine, str. 57-69,.
39. Grbavac V., Novi sustavi javnog komuniciranja u području agrokompleksa, 24. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra", Opatija 6-9.02.1996., Zbornik radova, HAD, Opatija, 1996. godine, str. 23-34,
40. Grbavac V., Plenković M., Issues computer in education process: Croatian Experiences, 3. Međunarodni znanstveni simpozij "Društvo i tehnologija '96", Selce, 28-30.06.1996., Zbornik radova, Građevinski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1996. godinem, str. 119-122.
41. Grbavac V., Information as a strategic element on the development of Croatian agribusinesses, Sjemenarstvo, Vol. 13. br.: 5-6/96, HAD, Zagreb, 1996. godine, pp. 381-385.
CAB 03464274 Accession Number: 971811068.


1.4. Popis znanstvenih radova objavljenih nakon 1997.godine

1.4.1. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima i publikacijama (temeljem minimalnih uvjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH klasificirani kao A1-znanstveni radovi)

1. Grbavac V., Plenković M., Rotim F., Strategijsko oblikovanje integriteta info sustava, Informatologia 28, 1996, HKD, Zagreb, 1997. godine, str. 19-32.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 65921.
2. Antoliš K., Grbavac V., Plenković M., Modular Philosophy of Expert System Implementation, Informatologia 29/30, 1997, HKD, Zagreb, 1998. godine, pp. 89-97.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 94522
3. Grbavac V., Plenković M., Antoliš K., The Concept of Info Function Model in Complex Organisational Systems, Informatologia 29/30, 1997, HKD, Zagreb, 1998. godine, pp.115-123.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 94526
4. Antoliš K., Grbavac V., Plenković M., Transitional Dynamics Implication in Methodology of Integral Information Systems Design, Informatologia 29/30, 1997, HKD, Zagreb, 1998. godine, pp.141-147.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 94530.
5. Grbavac V., Plenković M., Nikolić B., Razvoj elektroničkih komunikacija i publikacija na Internetu, Informatologia 29/30, 1997, HKD, Zagreb, 1998. godine, str. 149-153.
LISA: Library and Information Science Abstract
Accession Number: 94531.
6. Grbavac V., Arapović M., Pavlović I., Važnost info komponente u strategiji razvitka hrvatskog poljodjelskog sustava F BiH/BiH na pragu 21. stoljeća, Znanstveni glasnik broj 5-6/1998, Sveučilište u Mostaru, Mostar, BIH, 1998. godine, str. 39-56.
7. Antoliš K., Grbavac V., Rotim D., Concept of Strategic and Information Methodologiacal Approach to the Information System Design, Modern Traffic, Vol.18 Special Issue, Universiti of Mostar, Mostar, BiH, 1998. godine, pp.43-49.
8. Grbavac V., Antoliš K., Jurić R., High Quality Methodology of Planning and Controlling the Expert Systems Development, 3. Međunarodni znanstveni simpozij “Komunikacijski sustavi ‘98”, Modern Traffic, Vol.18 Special Issue, Universiti of Mostar, Mostar, BiH, 1998. godine, pp.50-57.
9. Grbavac V., Kolega A., Kolak I., Info osnova hrvatskog poljodjelskog sustava na pragu 21. stoljeća, Poljoprivredna znanstvena smotra, Volumen 64, br. 2/1999, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999. godine, str. 151-159.
CAB 03862994 Accession Number: 20001806027.
10. Grbavac V., Antoliš K., Pavlović I., Globalni dosezi razvitka Internata: mogućnosti, ograničenja i rješenja, Mostariensia broj: 11-12/1999/2000, Sveučilište u Mostaru, Mostar, BiH, 1999/2000. godine, str. 183-200.
11. Grbavac V., Antoliš K., Strategija novog svjetskog poretka u globalnim komunikacijama, Društvena istraživanja broj 6/2000, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, 2000. godine, str. 995-1017.
Current Contents/ Social & Behavioral Sciences-CC and Science Citation Index -SCI
Accession Number: 394EQ-0011
12. Grbavac V., Mateljan V., Pavlović I., Global Strategy Approach Aspect of Reinstating Croatia’s Information Sovereognty, Mostariensia broj: 13-14/2000/2001, Sveučilište u Mostaru, Mostar, BiH, 2000/2001. godine, pp. 7-22.
13. Grbavac V., Rotim D., Petrinović T., Information Aspects of a Strategic Approach to Building Intelligent Transport Systems, Modern Traffic, Vol.20 Special Issue, University of Mostar, Mostar, BiH, 2000. godine, pp.86-105.
14. Grbavac V., Rotim F., Petrinović T., Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u Finskoj, Informatologia 33, 2000, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2000” Opatija, HKD, Zagreb, 2000. godine, str. 143-152.
15. Grbavac V., Mateljan V., Contributions to the Strategy of Information Society Development in the Republic of Croatia, Proceedings IIS 2001, Faculty Organization and Informatics Varaždin University of Zagreb, Varaždin, 2001. godine, pp.23-34.
16. Grbavac V., Dragičevi D., Zbilja i vizija informacijske tehnološke revolucije, Media Culture and Public Relations 1, 2002, 1, 1-129, Međunarodni znanstveni skup Rogaška Slatina 2000, SLO, Croatian Comunnication Association (CCA)-HKD, Zagreb, 2002. godine, pp. 50-63.
17. Grbavac V., Dragičević D., Antoliš K., Elementi zaštite privatnosti i sigurnosti na World Wide Webu, Informatologia, Međunarodni znanstveni skup Rogaška Slatina 2001, SLO, HKD, Zagreb, 2002, godine, (in press).
18. Grbavac V., Šimunović D., Mjesto i uloga elektroničkog poslovanja u izgradnji hrvatske poljodjelske sutrašnjice, Informatologia, HKD, Zagreb, 2002. godine, (in press).
19. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Key Trends of Security Factors in Information Era, Modern Traffic Vol. 21 Special Issue, University of Mostar, International conference on Faculty of Economy University of Mostar, 26-27 travnja 2002, Mostar, BiH, 2001., godine (in press).

1.4.2. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i zbornicima radova s međunarodnog skupa¸ (temeljem minimalnih uvjeta Ministarstva znanosti i tehnologije RH klasificirani kao
A2- znanstveni radovi)

20. Grbavac V., Informatizacija kao streteški element razvoja hrvatskih agropoduzeća, Zbornik radova sa 25. Međunarodnog znanstvenog simpozij iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija 4-7. veljače/1997, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Opatija, 1997. godine, str. 15-19. CAB 03358878 Accession Number: 972400669.
21. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Metodologija planiranja i upravljanja razvojen ekspertnih sustava, Proceedings of the 1st International Conference Business System Management 26-27th September 1997 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 1997. godina, str. 1-9.
22. Plenković M., Grbavac V., Kučiš V., Grafički dizajn u svjetlu vizuelnih komunikacija, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija ’97.” Opatija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1997. godine, str.114-121.
23. Grbavac V., Analiza info funkcije složenih agroorganizacijskih sustava, Sjemenarstvo god. 14 br. 1-2/1997, HAD, Zagreb, 1997. godine, str. 5-13.
CAB 03530849 Accession Number: 981803967.
24. Grbavac V., Vrednovanje info funkcije složenih agroorganizacijskih sustava, Sjemenarstvo god. 14 br. 1-2/1997, HAD, Zagreb, 1997. godine, str. 31-39.
CAB 03530850 Accession Number: 981803968.
25. Grbavac V., Rotim D., Sigurnosni elementi info sustava, 5. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Organizacija i sigurnost prometa” 17-18. travnja 1997. Opatija, Suvremeni promet Vol. 17 Broj 1-2/1997, HZDP, Zagreb, 1997. godine, str. 145-153.
26. Markić B., Pavlović I., Grbavac V., Objektna paradigma versus korisnička sučelja baza podataka, Suvremeni promet Vol. 17 Broj 5/1997, HZDP, Zagreb, 1997. godine, str. 423-427.
27. Grbavac V., Vranić F., Rotim D., Komunikacijski sustavi u funkciji upravljanja poduzećem, II. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '97.", Suvremeni promet, br. 5/1997, HZDP, Zagreb, 1997. godine, str.428-433.
28. Grbavac V., Kolak I., Širić I., The concept of a model of the information function in complex agro organizational systems, Sjemenarstvo Vol. 14 (5/6), HAD, Zagreb, 1997. godina, pp. 317-340.
CAB 03566849 Accession Number: 981806815.
29. Grbavac V., Kolega A., Kolak I., Information base of the Croatian agricultural system at the start of the 21st century, 14. Međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja Stubičke Toplice 21-23. siječnja 1998, Sjemenarstvo Vol. 15 (5), HAD, Zagreb, 1998. godine, pp. 293-307.
CAB 03713795 Accession Number: 991802862.
30. Antoliš K., Rotim F., Grbavac V., ) Proceedings, Transport and Communications at the Beginning of the 21st Century 23-25.09.1999, Ministry of Transport and Communications of the Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 1999. pp. 249-258.
31. Grladinović T., Plenković M., Grbavac V., The development of management/information system in small wood processing companies, Sjemenarstvo god. 15 br. 1-2/1998, HAD, Zagreb, 1998. godine, str. 33-42.
CAB 03621835 Accession Number: 980614048.
32. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Razvitak infosustava i umjetne inteligencije u prometnoj medicini, 6. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Tehnika i logistika prometa” 27-28. travnja 1998. Opatija, Suvremeni promet Vol. 18 Broj 1-2/1998, HZDP, Zagreb, 1998. godine, str. 43-49.
33. Antoliš K., Grbavac V., Objektni pristup modeliranju razvoja i održavanja sigurnosnog kriptografskog modela, Sjemenarstvo god. 16 br. 5/1999, HAD, Zagreb, 1999. godine, str. 415-424.
34. Antoliš K., Grbavac V., Objektni pristup modeliranju analize sigurnosti kriptografskog modela, Sjemenarstvo god. 16 br. 6/1999, HAD, Zagreb, 1999. godine, str. 631-641.
35. Grbavac V., Antoliš K., Kolak I., Utjecaj Interneta na razvitak poljodjelskih sustava: Primjer Finske, Agronomski glasnik 3-4/1999, HAD, Zagreb, 1999. godine, str. 91-108.
CAB 03876067 Accession Number: 20001808107.
36. Antoliš K., Rotim F., Grbavac V., Implikacija specifičnosti bežičnog prijenosa podataka na način modulacije, 8. Međunarodni znanstvenostručni simpozij “Elektronika u prometu” ISEP ’99. 7-8. 10. 1999. godine, Fakultet za elektrotehniko Univerze V Ljubljani, Ljubljana, SLO,1999. godine, str. 121-138.

37. Antoliš K., Grbavac V., Markić B., Determiniranost informacijskog razvitka novim računalnim konceptom šeste generacije, 2. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet na prijelazu u 21. stoljeće” 15-16. travnja 1999. Opatija, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 3-4/1999, HZDP, Zagreb, 1999. godine, str. 412-420.
38. Antoliš K., Grbavac V., Rotim D., Implikacija zrnaste osnovne strukture neuralnih mreža na matematičke module učenja, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 5-6/1999, HZDP, Zagreb, 1999. godine, str. 502-512.
39. Grbavac V., Antoliš K., Plenković M., Sustavi koji oponašaju funkcije ponašanja mozga, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 5-6/1999, HZDP, Zagreb, 1999. godine, str. 513-519.
40. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Objektni pristup projektiranju sustava za vođenje, nadzor i upravljanje prometom, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 5-6/1999, HZDP, Zagreb, 1999. godine, str. 520-532.
41. Antoliš K., Grbavac V., Information Security and National Strategy, Proceedings, Transport and Communications 2000. from 28-30.09.2000, Ministry of Transport and Communications of the Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2000. pp. 395-401.
42. Grbavac V., Antoliš K., Rotim D., Virtualna globalizacija i postmodernističko društvo, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 3-4/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 290-296.
43. Grbavac V., Rotim F., Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 1-2/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 139-144.
44. Grbavac V., Antoliš K., Rotim D., Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnog kriptografskog modela, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 3-4/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 297-304.
45. Grbavac V., Antoliš K., New Approach to the Information Security, Sjemenarstvo god. 17 br. 3-4/2000, HAD, Zagreb, 2000. godine, str. 151-163.
46. Marić Đ., Grbavac V., Mjesto i uloga W3 komunikacijskog sustava u razvitku poljodjelskog menadžmenta, 16. Međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja od 18 do 21. siječnja 2000. Stubičke Toplice, Zbornik radova, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stubičke Toplice, 2000. godine, str. 159-167.
CAB 04065256 Accession Number: 20013063380.
47. Grbavac V., Šimunović D., Ivanković M., Strategijske odrednice politike Europske unije u domeni informatizacije poljodjelstva, Sjemenarstvo god. 18 br. 1-2/2001, HAD, Zagreb, 2001. godine, str. 69-86.
CAB 04159856 Accession Number: 20013143712.
48. Grbavac V., Rotim F., Perše S., Coutenporay forms of digitalization of Graphic contents, Proceedings of the 2st International Conference Business System Management 31st May-2 nd June 2001 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 2001. godina, str. 85-89.
49. Grbavac V., Rotim D., Dragičević D., Pojava informacijske ekonomije kao svjetskog procesa, 9. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i turizam” 26-27. travnja 2001, Opatija, Suvremeni promet Vol. 21 Broj 3-4/2001, HZDP, Zagreb, 2001. godine, str. 265-288.
50. Grbavac V., Dragičević D., Rotim D., Retrospektiva i perspektiva informacijsko-tehnološke razvitka, 9. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i turizam” 26-27. travnja 2001, Opatija, Suvremeni promet Vol. 21 Broj 5/2001, HZDP, Zagreb, 2001. godine, str. 363-379.
51. Pliestić S., Grbavac V., Žakula M., Metodološki pristup razvoju programskih sustava u procesima čuvanja poljoprivrednih proizvoda, Sjemenarstvo god. 18 br. 3-4/2001, HAD, Zagreb, 2001. godine, str. 179-187.
52. Grbavac V., Šimunić D., Strategijski pristup oblikovanju informacijskog sustava uređenja tla i voda, Sjemenarstvo Vol.. 18 br. 5-6/2001, HAD, Zagreb, 2001. godine.

53. Antoliš K, Grbavac V., Virtualna stvarnost i ekološka dimenzija prometa informacijskim mrežama, 10. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš” 18-19. travnja 2002, Opatija, Suvremeni promet Vol. 22 Broj 1-2/2002, HZDP, Zagreb, 2002. godine, str. 126-130.
54. Antoliš K., Grbavac V., Utjecaj informacija na stupanj organiziranosti C4IRS sustava, Zbornik radova, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2002” Opatija, HKD&Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. godine, (in press).
55. Plenković J., Grbavac V., Ekologija i turizam, 10. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš” 18-19. travnja 2002, Opatija, Suvremeni promet Vol. 22 Broj 3-4/2002, HZDP, Zagreb, 2002. godine, str. (in press).

1.5. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima1. Grbavac V., Upravljački informacijski sustavi, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u organizaciji FOI, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Varaždin, 1988. godine, str. 63-81.
2. Grbavac V., Rotim F., Evolucija mobilnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, 2.Međunarodni simpozij ISEP '93, Elektrotehniška zveza Slovenije, Zbornik radova, Ljubljana ,1993, godine str. 177-189.
3. Grbavac V., et. al., Soil monitoring, FAO, Budapest, Hungaria, 1993. godine, pp. 65-76,
4. Grbavac V., Rotim F., Utjecaj moderne telekomunikacijske tehnologije na tradicionalne sfere prometa, 3. Međunarodni simpozij ISEP '94, Elektrotehniška zveza Slovenije, Zbornik radova, Ljubljana, 1994. godine, str. 269-274.
5. Grbavac V, Rotim F, Antoliš K., The Computers Communication by Wireless Tehniques Transmission, 4. International Symposium "ISEP 95", Zbornik referatov, Ljubljana, Slovenija,1995, pp. 37-46.
6. Grbavac V., J. Juračak, Važnost informacijsko-komunikacijskih sustava u daljnjem razvoju agrokompleksa, Međunarodni znanstveni simpozij - Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu Opatija '95., Sjemenarstvo 4-5/95, HAD, Zagreb, 1995.godine, str. 283-299. .
CAB 03256885 Accession Number: 961806960.
7. Grbavac V., Značaj novih tehnologija za razvoj gospodarskih sustava, 23. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra, Zbornik radova, Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Opatija 1995. godine, str. 33-39.
8. Grbavac V., Plenkovć M., Društvena i tehnološka gibanja na prijelazu u novi milenij, 2. Međunarodni znanstveni skup - Društvo i tehnologija '95, Zbornik radova, Građevinski fakultet u Rijeci, Rijeka 1995. godine, str. 31-43,
9. Grbavac V, Plenković M, Antoliš K., Uloga komunikologijskih znanosti u daljnjoj profesionalizaciji športskog i turističkog novinarstva, 7. Međunarodni znanstveni simpozij "Novinarstvo, šport i turizam '95", Zbornik radova, str. 1-9, BOL na Braču, NONACOM: Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb, 1995. godine, str. 232-238.
10. Grbavac V., Širić I., Struktura modela informacijskog sustava zaštite bilja u području agrokompleksa, Međunarodni znanstveni simpozij "Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu II", Opatija 30.1-2.02. 1996, Opatija, Sjemenarstvo br.: 1-2/96, HAD, Zagreb, 1996. godine, str. 67-72.
11. Grbavac V., The info Systems in area of Agrocomplex, Međunarodni znanstveni skup “Poljoprivredna smotra” Poreč ’96., Agronomski glasnik Vol. 58(2/4)/1996, HAD, Zagreb, 1996. godine, pp. 241-270.
CAB 03494890 Accession Number: 981802244.
12. Grbavac V., Karoglan P., Info sustavi u području agrokompleksa, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Sjemenarstvo br.: 3-4/96, Zagreb, 1996.
CAB 03342059 Accession Number: 9971801993.

13. Grbavac V., Dražić M., Model informacijske baze Agronomskog fakulteta na VVV komunikacijskom sustavu, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Sjemenarstvo, br.: 3-4/96, HAD, Zagreb, 1996. godine, str. 247-252.
CAB 03342060 Accession Number: 971801994.
14. Grbavac V., Rotim F., Plenković M., Communication Systems in the Process of Information Society Development, I. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '96.", Zagreb, 24.05.1996., Suvremeni promet, Special Issue, HZDP, Zagreb, 1996. godine, pp. 5-10.
15. Grbavac V., Rotim F., Rotim D., Važnost info-komponente u stretegiji razvoja hrvatskog prometa na prijelazu u 21. stoljeće, 4. Međunarodni znanstveno-stručni simpozij "Prilozi strategiji razvoja prometa Hrvatske", Opatija, 10-12.04. 1996., Suvremeni promet br.1-2/1996, HZDP, , Zagreb, 1996. godine, str.169-182.
16. Plenković M., Grbavac V., The Conception of Structure of Global Communication System: Model for Croatian, International Sympozium “Information Systens May 26, 1996. Arkansas, ICA, (http://www.public.edu/~corman/infosys), Austin, Texas, USA, 1996.
17. Grbavac V., Rotim F., Antoliš K., Ekspertni sustavi u funkciji razvoja prometa, Međunarodni simpozij ISEP '96., Zbornik radova, Ljubljana, Slovenija, 1996.
18. Grbavac V., Košutić S., Utjecaj informacijskog inženjerstva na oblikovanje agromehanizacijskog informacijskog sustava, 22. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra, Zbornik radova, Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Opatija 1994. godine, str. 57-69,.
19. Grbavac V., Novi sustavi javnog komuniciranja u području agrokompleksa, 24. Međunarodni simpozij - Poljoprivredna smotra", Opatija 6-9.02.1996., Zbornik radova, HAD, Opatija, 1996. godine, str. 23-34,
20. Grbavac V., Plenković M., Issues computer in education process: Croatian Experiences, 3. Međunarodni znanstveni simpozij "Društvo i tehnologija '96", Selce, 28-30.06.1996., Zbornik radova, Građevinski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1996. godinem, str. 119-122.

21. Grbavac V., Informatizacija kao strateški element razvoja hrvatskih agropoduzeća, Zbornik radova sa 25. Međunarodnog znanstvenog simpozij iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija 4-7. veljače/1997, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Opatija, 1997. godine, str. 15-19.
CAB 03358878 Accession Number: 972400669.
22. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Metodologija planiranja i upravljanja razvojem ekspertnih sustava, Proceedings of the 1st International Conference Business System Management 26-27th September 1997 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 1997. godina, str. 1-9.
23. Plenković M., Grbavac V., Kučiš V., Grafički dizajn u svjetlu vizuelnih komunikacija, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija ’97.” Opatija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1997. godine, str.114-121.
24. Grbavac V., Rotim D., Sigurnosni elementi info sustava, 5. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Organizacija i sigurnost prometa” 17-18. travnja 1997. Opatija, Suvremeni promet Vol. 17 Broj 1-2/1997, HZDP, Zagreb, 1997. godine, str. 145-153.
25. Grbavac V., Vranić F., Rotim D., Komunikacijski sustavi u funkciji upravljanja poduzećem, II. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '97.", Suvremeni promet, br. 5/1997, HZDP, Zagreb, 1997. godine, str.428-433.
26. Grbavac V., Kolega A., Kolak I., Information base of the Croatian agricultural system at the start of the 21st century, 14. Međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja Stubičke Toplice 21-23. siječnja 1998, Sjemenarstvo Vol. 15 (5), HAD, Zagreb, 1998. godine, pp. 293-307.
CAB 03713795 Accession Number: 991802862.

27. Antoliš K., Rotim F., Grbavac V., )31!€ =! #3?Q3A 3 ?#€+7G+= AC3E!G!A %? 3;A9+;+=G3€!G! =!=+%C!9=3G+ ;C+/3, Proceedings, Transport and Communications at the Beginning of the 21st Century 23-25.09.1999, Ministry of Transport and Communications of the Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 1999. pp. 249-258.
28. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Razvitak infosustava i umjetne inteligencije u prometnoj medicini, 6. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Tehnika i logistika prometa” 27-28. travnja 1998. Opatija, Suvremeni promet Vol. 18 Broj 1-2/1998, HZDP, Zagreb, 1998. godine, str. 43-49.
29. Grbavac V., Antoliš K., Jurić R., High Quality Methodology of Planning and Controlling the Expert Systems Development, 3. Međunarodni znanstveni simpozij “Komunikacijski sustavi ‘98”, Modern Traffic, Vol.18 Special Issue, Universiti of Mostar, Mostar, BiH, 1998. godine, pp.50-57.
30. Antoliš K., Rotim F., Grbavac V., Implikacija specifičnosti bežičnog prijenosa podataka na način modulacije, 8. Međunarodni znanstvenostručni simpozij “Elektronika u prometu” ISEP ’99. 7-8. 10. 1999. godine, Fakultet za elektrotehniko Univerze V Ljublhani, Lj ubljana, SLO,1999. godine, str. 121-138.
31. Antoliš K., Grbavac V., Markić B., Determiniranost informacijskog razvitka novim računalnim konceptom šeste generacije, 2. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet na prijelazu u 21. stoljeće” 15-16. travnja 1999. Opatija, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 3-4/1999, HZDP, Zagreb, 1999. godine, str. 412-420.
32. Antoliš K., Grbavac V., Information Security and National Strategy, Proceedings, Transport and Communications 2000. from 28-30.09.2000, Ministry of Transport and Communications of the Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2000. pp. 395-401.
33. Grbavac V., Antoliš K., Rotim D., Virtualna globalizacija i postmodernističko društvo, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 3-4/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 290-296.
34. Grbavac V., Rotim F., Uloga Europske unije u razvitku informacijskog društva, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 1-2/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 139-144.
35. Grbavac V., Antoliš K., Rotim D., Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnog kriptografskog modela, 8. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, Suvremeni promet Vol. 20 Broj 3-4/2000, HZDP, Zagreb, 2000. godine, str. 297-304.
36. Grbavac V., Rotim F., Petrinović T., Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u Finskoj, Informatologia 33, 2000, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2000” Opatija, HKD, Zagreb, 2000. godine, str. 143-152.
37. Marić Đ., Grbavac V., Mjesto i uloga W3 komunikacijskog sustava u razvitku poljodjelskog menadžmenta, 16. Međunarodno savjetovanje tehnologasušenja i skladištenja od 18 do 21. siječnja 2000. Stubičke Toplice, Zbornik radova, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stubičke Toplice, 2000. godine, str. 159-167.
CAB 04065256 Accession Number: 20013063380.
38. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., A Problem of Development of Computer-Based Integrated Manufacturing Systems,, Proceedings of the 1st International Conference Business System Management 31st May-2 nd June 2001 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 2001. godina, str. 85-89.
39. Grbavac V., Rotim D., Dragičević D., Pojava informacijske ekonomije kao svjetskog procesa, 9. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i turizam” 26-27. travnja 2001, Opatija, Suvremeni promet Vol. 21 Broj 3-4/2001, HZDP, Zagreb, 2001. godine, str. 265-288.40. Grbavac V., Dragičević D., Rotim D., Retrospektiva i perspektiva informacijsko-tehnološke razvitka, 9. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i turizam” 26-27. travnja 2001, Opatija, Suvremeni promet Vol. 21 Broj 5/2001, HZDP, Zagreb, 2001. godine, str. 363-379.
41. Grbavac V., Mateljan V., Contributions to the Strategy of Information Society Development in the Republic of Croatia, Proceedings IIS 2001, Faculty Organization and Informatics Varaždin University of Zagreb, Varaždin, 2001. godine, pp.23-34.
42. Grbavac V., Dragičevi D., Zbilja i vizija informacijske tehnološke revolucije, Informatologia 34, 2001, Međunarodni znanstveni skup od 6-7.12. 2000. Rogaška Slatina, SLO, HKD, Zagreb, 2001. godine, (in press).
43. Grbavac V., Dragičević D., Antoliš K., Elementi zaštite privatnosti i sigurnosti na World Wide Webu, Informatologia xxx, Međunarodni znanstveni skup od 7-8.12.2001.Rogaška Slatina, SLO, HKD, Zagreb, 2002, godine, (in press).
44. Antoliš K, Grbavac V., Virtualna stvarnost i ekološka dimenzija prometa informacijskim mrežama, 10. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš” 18-19. travnja 2002, Opatija, Suvremeni promet Vol. 22 Broj 1-2/2002, HZDP, Zagreb, 2002. godine, str. 126-130.
45. Plenković J., Grbavac V., Ekologija i turizam, 10. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš” 18-19. travnja 2002, Opatija, Suvremeni promet Vol. 22 Broj 3-4/2002, HZDP, Zagreb, 2002. godine, str. (in press).
46. Antoliš K., Grbavac V., Utjecaj informacija na stupanj organiziranosti C4IRS sustava, Informatologia Speciale, Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2002” Opatija, HKD, Zagreb, 2002. godine, (in press).
47. Antoliš K., Grbavac V., Rotim F., Key Trends of Security Factors in Information Era, Modern Traffic Vol. 21 Special Issue, University of Mostar, International conference on Faculty of Economy University of Mostar, 26-27 travnja 2002, Mostar, BiH, 2001., godine (in press).
48. Grbavac V., Šimunović D., Mjesto i uloga elektroničkog poslovanja u izgradnji hrvatske poljodjelske sutrašnjice, Međunarodni Znanstveni skup “Prilagodba Europskoj zajednici, hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva” 5-8. lipnja 2002. Zadra, Znanstveno Vijeće za poljoprivredu i šumarstvo HAZU, Informatologia, HKD, Zagreb, 2002. godine, (in press).

1.6. Knjige/udžbenici

1. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Prvo izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1988. godine, str. 548.
2. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1990. godine, str. 512.
3. Grbavac V., Analiza i implementacija informatičkih sustava, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb, 1991. godine, str. 675.
4. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje, HZDP, Zagreb, 1995. godine, str. 574.
5. Grbavac V., Informatika u poljodjelstvu, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, prvoizdanje, FILEDATA, Zagreb, 2006. godine.
.


1.7. Znanstveni projekti


1.7.1. Voditeljstvo domaćeg znanstvenog projekta

1. PROJEKT “Info osnova hrvatskog poljodjelskog sustava”, od 2000 do 2001. godine, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. PROJEKT “Info osnova hrvatskog poljodjelskog sustava”, (nastavak istraživanja – projekt je u fazi recenzije), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1.2.2. Aktivno sudjelovanja u realizaciji znanstvenih projekta


1. PROJEKT "Istraživanje informacijskih projekata u privredi i društvu, s temom: Informacijski sustavi", od 1987 do 1990. godine, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.
2. PROJEKT "Uređivanje i zaštita tla i voda u agroekosistemima, s temom: Informacijski sustavi uređenja tla i voda", od 1991 do 1995. godine, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. PROJEKT "Razvoj prometne tehnike, održavanje i sigurnost prometa, s temom: Info komponenta prometnih sustava", od 1991 do 1995. godine, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
4. PROJEKT "Hrvatski mediji na pragu 21. stoljeća, s temom: Komunikacijski sustavi u procesu transformacije hrvatskog društva", od 1996 do 2000. godine, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.


1.8. Sudjelovanja na pozvanim predavanjima/tribinama


1. Grbavac V., Zbilja, teorijska utemeljenost i vizija komunikologijskih znanosti, predavanje održana na Skupštini Hrvatskog komunikološkog društva u Kulturno informativnom centru u Zagrebu, Preradovićeva 5/1, Zagreb, 1995.
2. Grbavac V., Info komponenta u strategiji razvoja hrvatskog prometa, predavanje održano u Vinkovcima, u prostorijama Cibalia banke, Vinkovci, 1996.
3. Grbavac V., Važnost komunikacijskih sustava u strategiji razvoja hrvatskog željezničkog prometa, HŽ, Zagreb, 1996.
4. Grbavac V., Info resursi u funkciji razvoja agrokompleksa, Hrvatsko agronomsko društvo-HAD, Berislavićeva 6/1, Zagreb, 1996.
5. Grbavac V., et al, Komunikologija na pragu 21. stoljeća, SRCE, Zagreb, 1998.
6. Grbavac V., et al, Tranzicija hrvatskog poljodjelstva na informacijskim osnovama, Berislavićeva 6/1, HDIP, Zagreb, 2000.


1.9. Članstva u znanstvenim društvima/akademijama

1. New York Academy Science– član od 1998. godine.
2. London Diplomatic Academi – član upravnog savjeta od 2000. godine.
3. Znanstveno vijeće za promet HAZU – redoviti član od 2001. godine.
4. Hrvatsko društvo za informatiku u poljodjelstvu (HDIP) – predsjednik društva
5. Hrvatsko komunikološko društvo (HKD) - dopredsjednik društva.
6. International Federation of Communication Association (IFCA) – član društva,
7. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) - član društva,
8. Hrvatsko društvo za složene sustave (CROSS) – član,
9. Hrvatsko znanstveno društvo za promet (HZDP) - dopredsjednik društva,
10. Hrvatsko agronomsko društvo Mostar - član,
11. Evropska akademija za informatizaciju-član,
12. Hrvatska akademija tehničkih znanosti - član
13. Društvo za organizaciju, informatiku i komunikacije- predsjednik.


1.10. Član znanstvenog ili programskog odnosno organizacijski odbora
znanstvenog skupa

1.10.1.Član do 1997. godine

1. Međunarodni znanstveni skup "Novi sustavi javnog komuniciranja" - Dubrovnik (1995), zamjenika predsjednika organizacijskog odbora.
2. Međunarodni znanstveni skup "Novinarstvo, šport i turizam" - BOL na Braču (1995), zamjenika predsjednika organizacijskog odbora.
3. Međunarodnog znanstvenog skupa "Komunikacijski sustavi '96", u organizaciji Hrvatskog komunikološkog društva (HKD) - Zagreb (1996), predsjednika programskog odbora.
4. Međunarodni znanstveni simpozij "Društvo i tehnologija" - Selce (1995), član organizacijskog Odbora.
5. 103. Međunarodni znanstveni Simpozij "Kvalitetnim kultivarom i sjemenom u Europu II"- Opatija (1996), članova organizacijskog odbora.
6. The 8 th Annual International Communication Conference: "Journalism and Democracy" - Zadar (1996), član organizacijskog Odbora.


1.10.2. Član nakon 1997. godine.

1. II. Međunarodnog znanstvenog skupa "Komunikacijski sustavi '97", u organizaciji Hrvatskog komunikološkog društva (HKD) - Zagreb (1997), predsjednika programskog odbora.
2. Međunarodnog znanstvenog simpozij iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija 4-7. veljače/1997, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Opatija, 1997., član organizacijskog odbora.
3. Proceedings of the 1st International Conference Business System Management 26-27th September 1997 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 1997., član programskog odbora.
4. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija ’97.” Opatija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1997. , član programskog odbora.
5. V. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Organizacija i sigurnost prometa” 17-18. travnja 1997. Opatija, HZDP, 1997., član organizacijskog odbora.
6. II. Međunarodni znanstveni simpozij "Komunikacijski sustavi '97.", Zagreb, 13.lipnja 1997, HKD, Zagreb, 1997., predsjednik programskog odbora.
7. XIV. Međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja Stubičke Toplice 21-23. siječnja 1998, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998., član organizacijskog odbora.
8. 6. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Tehnika i logistika prometa” 27-28. travnja 1998. Opatija, HZDP, Zagreb, 1998., član organizacijskog odbora.
9. III. Međunarodni znanstveni simpozij “Komunikacijski sustavi ‘98”, 12. lipnja 1998. Zagreb, HKD, Zagreb, 1998., ), predsjednika programskog odbora.
10. VII. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet na prijelazu u 21. stoljeće” 15-16. travnja 1999. Opatija, Suvremeni promet Vol. 19 Broj 3-4/1999, HZDP, Zagreb, 1999., član organizacijskog odbora.
11. I. Međunarodni znanstveni skup Komunikologija i obrazovanje od 6-7.12.2000.Rogaška Slatina, SLO, HKD, Zagreb, 2000. godine, član programskog odbora.
12. VIII. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i održivi razvitak” 27-28. travnja 2000, Opatija, HZDP, Zagreb, 2000., član organizacijskog odbora.
13. XVI. Međunarodno savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja od 18 do 21. siječnja 2000. Stubičke Toplice, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stubičke Toplice, 2000., član organizacijskog odbora.
14. The 1st International Conference Business System Management 31st May-2 nd June 2001 Mostar, University of Mostar. Mostar-Vienna, 2001., član programskog odbora.
15. IX. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i turizam” 26-27. travnja 2001, Opatija, HZDP, Zagreb, 2001., član organizacijskog odbora.
16. II. Međunarodni znanstveni skup Informatologia i obrazovanje od 7-8. 12.2001.Rogaška Slatina, SLO, HKD, Zagreb, 2001. godine, član programskog odbora.
17. X. Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš” 18-19. travnja 2002, Opatija, HZDP, Zagreb, 2002., član programskog odbora.
18. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2002” Opatija, HKD, Zagreb, 2002., član programskog odbora.
19. International conference on Faculty of Economy University of Mostar, 26-27 travnja 2002, Mostar, BiH, 2001., član programskog odbora.
20. Međunarodni Znanstveni skup “Prilagodba Europskoj zajednici, hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva” 5-8. lipnja 2002. Zadra, Znanstveno Vijeće za poljoprivredu i šumarstvo HAZU, Zadra, 2002., član znanstvenog odbora.


1.11. Gostujući nastavnik

1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, F BiH/BiH, od 1995.
2. Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (Poljoprivredni institute u Križevcima), od 1996 do 1999.
3. Filozofski fakultet Zadar Sveučilišta u Splitu, od 2001.
4. Grafički fakultet sveučilišta u Zagrebu, od 2000.


1.12. Znanstvene nagrade ili priznanja1. PRIZNANJA za Sveučilišni udžbenik "Informatika, kompjutori i primjena" kao najboljeg znanstvenog djela iz domene komunikologije u godini 1996. Nagrada je dodjeljna od strane International Federation of Communication Association (IFCA) preko nacionalnog znanstvenog udruženja Hrvatskog komunikološkog društva kao člana te međunarodne asocijacije, od predsjednika društva prof.dr.sc. Maria Plenkovića. HKD, Zagreb, 1996.
2. PLAKETA za posebne zasluge na unapređenju prometa i razvoja HZDP-a, dodjeljena od predsjednika HZDP-a prof.dr.dr.sc. Franka Rotima. HZDP, Zagreb, 1997.
3. PLAKETA za znanstveni rad u području tehnike – polje prometnih znanosti, dodjeljena od predsjednika HZDP-a prof.dr.dr.sc. Franka Rotima. HZDP, Zagreb, 1997.
4. POHVALNICA za značajan doprinos u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti Fakulteta, dodjeljena od dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Zvonka Mustapića. Agronomski fakulteta, Zagreb, 1998.
5. ZAHVALNICA za uspješnu suradnju s hrvatskim društvom za promet, dodjeljena od predsjednika HZDP-a prof.dr.dr.sc. Franka Rotima. HZDP, Opatija, 2000.
6. PRIZNANJE za sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji “Društvo i tehnologija”održanoj u Opatiji od 28-30 lipnja 2001. Priznanje je dodjeljeno od predsjednika konferencije prof.dr.sc. Juraja Plenkovića. Rijeka, 2001.
7. ZAHVALNICA za uspješnu suradnju s hrvatskim društvom za promet, dodjeljena od predsjednika HZDP-a prof.dr.dr.sc. Franka Rotima. HZDP, Opatija, 2001.
8. ZAHVALNICA za uspješnu suradnju s hrvatskim društvom za promet, dodjeljena od predsjednika HZDP-a prof.dr.dr.sc. Franka Rotima. HZDP, Opatija, 2002.
2. NASTAVNA DJELATNOSTNastavno-pedagoškim radom V.Grbavacpočeo se baviti gotovo od početka svoje djelatnosti na kompjutorskoj obradi podataka i to kao predavač na raznim seminarima i savjetovanjima, da bi se sustavnije time počeo baviti nakon izbora u docenta (karajem 1986. godine) na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.
No, nastavnu djelatnost opisati ćemo kroz: uvođenje novih predmeta i programa, otvaranje i ustroj informatičkog praktikuma, autorstvo u udžbenicima, autorstvo u internim skriptama, mentorstvo u podizanju znanstvenog podmlatka, sudjelovanja u poslijdiplomskoj nastavi, sudjelovanja u dodiplomskoj nastavi, osnivanje i operacionalizaciju novih studija, recenzije knjiga.


2.1. Uvođenje novih predmeta i programa


Tijekom rada na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 1987. do 1991. godine V.Grbavac jeizradio na dodiplomskoj nastavi program za predmet Informatika i program za predmet Organizacija elektroničke obrade podataka s analizom sustava, a na poslijediplomskoj nastavi uveo je i predavao predmet Informatička tehnologija i znanstveno-tehnološka revolucija.
U školskoj godini 1990/91. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uveo je, a zatim i predavao u svojstvu nastavnika s punim radnim vremenom predmet Informatika na dodiplomskoj razini, dok je na poslijediplomskoj nastavi uveo i predajem predmet Komunikacijski sustavi.
Također je u školskoj 1995/96. godini uveo i od tada predavao do 2004. godinena Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predmet Informatika na dodiplomskoj razini.
U školskoj godini 1997/98. uveo je i predaje predmet "Info sustavi u poljoprivredi" na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U školskoj godini 1998/99. uveo je i od tada predaje predmet Komunikacijski sustavi na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U Školskoj godini 2001/02. uveo je i od tada predaje predmet "Komunikacijski sustavi na postdiplomskom studiju iz informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Zadar Sveučilišta u Splitu.2.2. Otvaranje i ustroj novog praktikuma


U školskoj godini 1990/91., na Agranomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirao je, ustrojio i u funkciju nastave postavio Informatički praktikum s više od 15 kompjutora (PC) za potrebe nastave iz predmeta Informatike, te drugih predmeta na Fakultetu.
Također je u školskoj 1992/1993.godini sudjelovao u povezivanju Informatičkog praktikuma Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Sveučilišnu akademski mrežu CARNet.
Od 1991. godine do danas sudjelovao je sa aspekta struke u nabavci brojne informatičke opreme za znanstveno-istraživačke i znanstveno-nastavne potrebe djelatnika Agronomsko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. No, također je dao sve relevantne elemente za izgradnju sadašnje AGRONet mreže kao lokalne mreže Agronomskog fakulteta u Zagrebu (koja se danas rasprostire na šest fakultetskih paviljona) u cilju bolje raspoloživosti postojećih info resursa kao i njihovo spajanje na CARNet/Internet informacijsko-komunikacijsko okruženje.
Također je kao gost nastavnik na Visokom Gospodarskom učilištu u Križevcima organizirao, utemeljio i pustio u funkciju Informatički praktikum za potrebe nastave, te inicirao povezivanje istog u CARNet sustav RH.

2.3. Autorstvo udžbenika/knjiga


1. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik, Prvo izdanje, Školska knjiga, str. 548, Zagreb, 1988.
2. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, str. 512, Zagreb, 1990.
3. Grbavac V., Analiza i implementacija informatičkih sustava, Sveučilišni udžbenik, Prvo izdanje,Školska knjiga, str. 675, Zagreb, 1991.
4. Grbavac V., Informatika, kompjutori i primjena, Sveučilišni udžbenik, Treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje, str. 574, HZDP, Zagreb, 1995.
1. Grbavac V., Informatika u poljodjelstvu, Sveučilišni udžbenik, Prvo izdanje, Filedata, , Zagreb, 2006.2.4. Autorstvo internih skripti

1. Grbavac V.et al, Program za operativni sustav osobnih kompjutora WINDOWS XP, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 18(2001) 3-4, HAD, Zagreb, 2001. godine, str. 229-277.
2. Grbavac V., et. al, Program za kompjutorsku obradu teksta MsWORD 2000, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 18(2001) 5-6, HAD, Zagreb, 2001.
3. Grbavac V.,et. al, Program za tablične izračune Ms EXCEL 2000, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 19(2002) 1-2, HAD, Zagreb, 2002. (in press)
4. Grbavac V., et. al, Program za prezentaciju informacijskih sadržaja Ms PowerPoint, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 19(2002) 5/2002, HAD, Zagreb, 2002. (in press)
5. Grbavac V., et. al, Program za komunikacijske sustave INTERNET EXPLORER, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 19(2002) 3-4/2002, HAD, Zagreb, 2002. (in press)
6. Grbavac V., et. al, Program za operativni sustav LINUX, Skripta za vježbe iz Informatike, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sjemenarstvo Vol 19(2002) 6/2002, HAD, Zagreb, 2002. (in press)


2.5. Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka


Tijekom svojeg nastavno-pedagoškog rada bio je mentor više od dvadesetpet (25) diplomskih radova, dva (2) magistarska rada, te više puta sudjelovao kao član povjerenstva (komisije) za ocjenjivanje magistarskih radova i doktorske disertacije.
Bio je mentor slijedećih magistarskih radova:
1. Dragičević Dražen, "Mjesto i uloga informacijske tehnologije u transformaciji aktualnih društvenih procesa", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad je obranjen 1994. godine.
2. Vranić Franjo, “Model informacijske funkcije složenih organizacijskih sustava”, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad je obranjen 1997. godine.
Pored mentorstva, sudjelovao sam kao član povjerenstva za izradu dva(2) magistarska rada, i jedne doktorske disertacije.
Također je sudjelovao u podizanju znanstvenog podmlatka kao član/predsjednik povjerenstva (komisije) za izbor u adakvatna znanstveno-istraživačka i znanstveno-nastavna zvanja pristupnika po imenovanju od strane raznih Fakultetskih vijeća (npr: Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zadru, Agronomskog fakulteta u Mostaru ...).

2.6. Sudjelovanja u poslijediplomskoj nastavi


Kao nastavnik V.Grbavacsudjelovao je u poslijediplomskoj nastavi od 1987. godine predavajući predmet Informatička tehnologija i znanstveno-tehnološka revolucija na poslijediplomskom studiju iz Informacijskih sustava na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a zatim na poslijediplomskim studijima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predajući predmet Komunikacijski sustavi. Također je kao nastavnik sudjelovao na poslijediplomskom studiju iz predmeta Komunikacijski sustavi na Grafičkom fakultetu u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu.


2.7. Sudjelovanja u dodiplomskoj nastavi

Kao nastavnik na dodiplomskoj nastavi sudjelujelovao je od izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta (1986) za predmet Informatiku na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a zatim i kao nastavnik predmeta Organizacija elektroničke obrade podataka s analizom sustava na spomenutom Fakultetu. Informatika kao predmet slušao se na prvoj godini studija sa satnicom (60+60), dok se Organizacija elektroničke obrade podataka s analizom sustava kao predmet slušao na drugoj godini studija sa satnicom (60+30) na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1991. godine kao nastavnik sa punim radnim vremenom na predmet Informatika na četvrtoj godini studija sa satnicom (60+60) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon reorganizacije dodiplomske nastave na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, predmet Informatika (45+30) sluša se na prvoj godini studija, dok se predmet Info sustavi u poljoprivredi (30+15) sluša na petoj godini studija.
Također, od školske godine 1995/96. sudjelujelovao je na dodiplomskoj nastavi predajući nastavu iz predmeta Informatika (45+30) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a uveo je i predložio predmet Informatika (45+30) na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima od 1996 do 1999. godine.


2.8. Osnivanje i operacionalizacija novih studija


Kao dopredsjednik Hrvatskog komunikološkog društva sudjelovao je timu prof.dr.sc. Marija Plenkovića na osnivanju i operacionalizaciji poslijediplomskog i doktorskog studija iz polja informacijskie znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu.


2.9. Recenzije knjiga

Ko recenzent, recenzirao je slijedeće knjige::

1. Ružić F., Informacijsko komunikacijski sustavi, Zagreb, 1991.
2. Plenković M., Komunikologija, poslovno komuniciranje, Zagreb, 1995.
3. Plenković J., Društvo i tehnologija ’96., Rijeka, 1996.
4. Plenković J., Društvo i tehnologija ’98., Rijeka, 1998.
5. Plenković J., Društvo i tehnologija ’99., Rijeka 1999.
6. Plenković J., Društvo i tehnologija ’02., Rijeka, 2002.

3. STRUČNA DJELATNOST


Stručnu djelatnost možemo promatrati kroz: popis objavljenih stručnih radova.

3.1. Popis objavljenih stručnih radova3.1.1. Stručni radovi objavljeni do 1997.


3.1.1.1. Stručni radovi objavljeni u međunarodnom časopisu

1. Grbavac V., Razvoj i implementacija aplikativnih sustava, Praksa br.7, YU, Beograd, 1989. godine, str. 8-13.

3.1.1.2. Stručni radovi objavljeni u domaćem časopisu

2. Grbavac V., Mjesto i uloga informatike u procesu odlučivanja, Informatika, Zavod za informatičku djelatnost (ZID), Zagreb, 1984. godine, 29-45.
3. Grbavac V., Mogućnosti primjene informatike u hotiljerstvu, Turizam br.10, Zagreb, 1988. godine, str. 277-282.
4. Grbavac V., Kriza u obradi podataka, Informator, Zagreb, 1988. godine, str. 2-5.
5. Grbavac V., Uloga korisnika u izgradnji informacijskih sustava, Informator, Zagreb, 1989. godine, str. 6-9.

3.1.1.3. Stručni radovi objavljeni s domaćeg stručnog skupa

6. Grbavac V., Podsustav plana i analize poslovanja, Zbornik radova Društveni sustav informiranja - DSI '84, ZID, Zagreb, 1984.godine, str. II5-1 do II5-25.
7. Grbavac V., Aktualnosti iz svijeta informatike, Zbornik radova Društveni sustav informiranja - DSI '87, ZID, Zagreb, 1987. godine, IV3-1 do IV3-21.
8. Grbavac V., Organizacijsko-tehnički aspekti vizije informatizacije Sveučilišta, Neki aspekti informatizacije Sveučilišta, FOI Varaždin, 1990. godine, str. 11-13,

3.1.1.4. Stručni radovi objavljeni na Međunarodnim stručnim skupovima

9. Grbavac V, Rotim F. i F. Vranić, Suvremeni model informacijske funkcija složenih organizacijskih sustava, 5. Međunarodni simpozi - Informacijski sustavi '94., , Varaždin 1994. godine, str. 1-16.


3.1.1.5. Stručni projekti

10. Dragičević D., Žunić D., Grbavac V., Studija kriterija za evaluaciju informatičkih resursa, Trgovačka banka Zagreb, Zagreb, 1993. godine, str. 1-57.
11. Grbavac V., Vidović S., Vranjić F., Program mjera za unapređenje informatizacije poduzeća Industrogradnje, Industrogradnja Zagreb, Zagreb, 1994. godine, str. 1-26.3.1.2. Stručni radovi objavljeni nakon 1997.godine3.1.2.1. Stručni radovi objavljeni u domaćem časopisu

1. Grbavac V., Strategijski pristup uspostavi hrvatske informacijske suverenosti – Vlastiti put, Info Trend 75/10/98, Zagreb, 1998. godine, str. 64-69.


3.1.2.2. Stručni projekti

2. Grbavac V., Strategijske smjernice informatizacije Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 2005. godine, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002. godine, str. 1-70.


3.2. Stručna usavršavanja


Tijekom svoje stručne karijere polazio sam brojne seminare i tečajeve u cilju uspješne realizacije postavljenih znanstvenih i stručnih zadataka. Tako sam radio na slijedećim kompjutorskim platformama i operacijskim sustavima:


Kompjutorska platforma Operativni sustav
IBM MVS
FACOM OS
UNIVAC EXEC-8
VAX VMS
PC DOS, MOS, OS-2 , Windows
DEC UNIX, Solaris


Pri radu koristio je veći broj programskih jezika (FORTRAN, COBOL, PL/1, BASIC, PASCAL, GPSS), a od jezika četvrte generacije DBMS sustav s ORACLE okruženjem. Također se koristi brojnim alatima i programskim proizvodima od PC do Mainframe kompjutorske platforme.
Također se, kao CARNet koordinator na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koristio brojnim aplikacijama komunikacijskih sustava i alatima na CARNet/Internet informacijsko-komunikacijskom okruženju.

28.01.2010. u 15:28 • 2 KomentaraPrint#

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  siječanj, 2010  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Siječanj 2010 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Komentari da/ne?

Opis bloga

Biografija

Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Forum.hr
Monitor.hr