Sretan Dan planete Zemlje s primjerom - prijedlogom održivog razvoja zelenih površina naselja Dugave

U prilogu je objava prijedloga nadopune naselja Dugave sadnjom novih stabala, u svrhu Inicijative Zagreb kao Klima grad - naselja - Eko-habitati, a s obzirom da se zelene površine u budućnosti moraju gledati kao vrijedan resurs u prilogu je i Koncept razvoja zelenih površina naselja Dugave, te opis sa malom studijom nastalom iz predliminarnih krajobraznih analiza i prikupljenih mišljenja stanovnika/ica naselja različitih dobnih skupina.

Prijedlog je nastao i potaknut pojedinim blogovima, te forumima koji su pisali o maštovitim dječjim igralištima poput onih u Njemačkoj, te problematizirali pristup postojećim parkovima u Hrvatskoj, tj. izrazili želje za sadržajno i strukturno bolje uređenim parkovima. Korak prema takvim parkovima je prije svega prikaz kakvi parkovi mogu biti, koje potencijale mogu ponuditi, pa i biti dio gospodarskih, ekonomskih, socijalnih rješenja, te biti čimbenik podrške zdravlju, tj. sastavni dio preventive bolesti u gradovima. Uloga parkova koji koriste principe ekološkog oblikovanja postaje sve značajnija u rješavanju ekoloških problema u gradovima kao najosjetljivijim ekološkim sustavima današnjice kako pokazuju primjeri gradova drugih europskih, američkih zemalja, te azijskih npr. poput Kine, gdje nije neuobičajen primjer da se stabla preseljavaju umjesto sijeku ukoliko nisu pogodna za neko mjesto .

Ovaj prijedlog, kao i opis Inicijative za poboljšanje klime Grada Zagreba i uspostave njegovih naselja kao eko-habitata je predstavljen i Vijeću Mjesnog odbora Dugave.

Moguće će cjelovito ili pojedini njegovi dijelovi biti realizirani etapno. Cilj prijedloga je savjet i inspiracija za održivi razvoj zelenih površina naselja Dugave, te poboljšanje ovoga dijela grada.

http://www.slideshare.net/Vilenice/grafiki-prilog-1-koncept-sadnje-novih-stabala-i-krajobrazni-plan-odrivog-razvoja-zelenih-povrina-naselja-dugave
(Potencijalna ruta biciklističke staze ucrtana je crvenom bojom)

http://www.slideshare.net/Vilenice/opis-prijedloga-koncepta-odrivi-razvoj-zelenih-povrina-dugavetravanj2014

Geomantijska krajobrazna analiza je u pripremi, te se također može koristiti pri krajobraznom uređenju.

opis slike


Foto: Zidna slika, naselje DugaveSretan Dan planete Zemlje želi Vam
Marina & Udruga "Vilenice"
Oznake: održivi razvoj, zelene površine, eko-habitati, klima, naselje Dugave

22.04.2014. u 20:39 | 0 Komentara | Print | # | ^

S predavanja u programu "Zaštićeni prirodni i kulturni krajolici Hrvatske i Europe" u POU - Sveučilištu za treću dob

Predavanje pod nazivom "Raj tisuća jezera i najljepših perivoja i dvoraca sjeveroistočne Njemačke : Mecklenburg - Zapadno Pomorje – omiljeno boravište i izletište seniora" se odvilo u srijedu, 16.10. 2013. u 11 sati u sklopu programa "Zaštićeni kulturni krajolici Hrvatske i Europe" u Pučkom otvorenom učilištu - Sveučilištu za treću životnu dob (Foto 1. i Foto 2.).

opis slike


Foto 1. S predavanja, foto izradila: gđa. Jasna Ćurin
Photo 1. From the lecture: photo made: Mrs. Jasna Ćurin

Nekoliko je razloga zbog kojih je regija Mecklenburg-Zapadno Pomorje rado posjećena od grupacije seniora,ali i odabrana za život u Trećoj dobi . Jedinstveni kulturni i prirodni krajobrazi, te prirodna ljekovita klima, klimatska liječilišna mjesta, kao i mogućnost za mirniji život na selu su poticajni za život, a organizirani turistički programi namijenjeni upravo posjetu seniorske populacije poticajni za posjete i izlete zaštićenim prirodnim i kulturnim krajobrazima njemačke savezne pokrajine Mecklenburg-Zapadno Pomorje (Mecklenburg-Vorpommern).

U skladu s programom Sveučilišta cilj predavanja bio je napraviti upoznavanje ove regije pregledom arhitekturne, te krajobrazno- arhitekturne kulturne baštine, zaštićenih krajobraza, te načine njihova očuvanja.
Pritom predavanje je uključilo niz fotografija iz Regionalnog muzeja Neubrandenburg koje prikazuju arhitekturnu i krajobrazno-arhitekturnu i kulturnu baštinu slavenskih kultura (Foto 4.) koja su nekad obitavala na prostorima ove regije, te današnje edukativne parkove uz njihova nekadašnja svetišta u prirodi, poput Jaromarsburga na Rtu Arkona. Smatra se kako je korijen naziva „Vorpommern“ u nazivu Mecklenburg-Vorpommern – i u slavenskim jezicima - "Po more" - Zemlja uz more ili Zemlja mora.
Nadalje, predavanjem su prikazani krajobrazi s objektima arhitekture kasnijih povijesnih razdoblja, poput gradskih zidina s 4 vrata Neubrandenburga, te niz objekata crkvene arhitekture, uvrštenih u Europsku rutu gotičke ciglene arhitekture iz 14. i 15.st. koja vodi kroz 7 zemalja Baltičkog mora (Foto 5.).

Predavanjem se pokazalo niz zaštićenih krajobraza, te načini zaštite i očuvanja jedinstvenog prirodnog fenomena krajobraza s 2028 jezera, njegove bioraznolikosti kao obitavališta mnogobrojnih vrsta ptica, divljih životinja, te autohtone flore, a koji su pokrenuti u posljednjih 20 godina, tj. za vrijeme suvremene savezne države Mecklenburg - Zapadnog Pomorja (Mecklenburg-Vorpommern).
Očuvanje prirode ovog dijela Njemačke, osim osnivanjem novih nacionalnih parkova poput Nacionalnog parka Jasmund, Nacionalnog parka Vorpommersche Boddenlandschaft koje je najveće stanište ždralova u Srednjoj Europi temelji se i na osnivanju tematskih parkova prirode poput Zoološkog parka Ivenack, tj. parka Hrastova Ivenacka gdje se čuvaju tisućljetni hrastovi očuvani zahvaljujući ulozi šuma u uzgoju domaćih životinja svinja, tj. njihovoj ispaši u šumama, koji je pokazan u predavanju. Predavanjem se prikazao i “Centar otkrivanja prirode - Müritzeum” koji poučava o flori i fauni najvećeg jezera Njemačke, zaštićenog kao Nacionalni park Müritz, te koji sadrži i predio vrta s izloženim elementima kulturne baštine, poput romaničkih krstionica i kamenih ručnih mlinova.

Povezanost prirode i čovjeka ove savezne pokrajine vidljiva je i kroz granu umjetnosti – skulpturu, te se predavanjem pokazalo niz fotografija skulptura smještenih u javne gradske prostore, ulice i trgove također inspiriranih divljim i domaćim životinjama.
Tematski parkovi i šetnice s edukativnim pločama sastavni su dio gradskih krajobraza i daju svoj doprinos očuvanju prirode, te se predavanjem pokazala u novije vrijeme napravljena tematska šetnica prema parku Dvorca Schwerin u Schwerinu koja opisuje uloge stabala i drvoreda u očuvanju prirode i ekološkog sustava gradova (Foto 6., Foto 7.).

Obnova kulturno-povijesnih arhitekturnih gradskih i seoskih jezgri uključuje i parkovne povijesne cjeline koje su obnovljene uz potporu pojedinih Gradova ili privatnih vrtnih inicijativa, te uz pomoć organizacije suvremenih kulturnih zbivanja, vrtnih festivala, te vrtnih izložbi o kojima je također bilo riječi u predavanju. Posjetioci/Posjetiteljice predavanja su imali/imale priliku vidjeti, osim baroknog parka Dvorca Schwerin, krajobrazno oblikovanog također i od Petera Josepha Lenné, i drugih parkova, i interijer jednog od dvoraca iz sredine 19. stoljeća - Kittendorf (Foto 8., Foto 9.).

Predavanjem se pokazao i pregled suvremeno uređenih krajobraza gradova i sela koji uređenjem oblikuju nove i specifične vizure (Foto 10) . Pritom se, primjerice, nove puteve, šetnice, staze oblikuje kroz originalno, živopisno oblikovana opločenja, kao i prateće boravišne elemente u javnim prostorima, te zelene otoke. Mnoga od dječjih igrališta su originalnog dizajna, te se za njihovo uređenje angažiraju umjetnici iz područja krajobrazne arhitekture i primjenjenog dizajna (Foto 11.).
U razvoju ekološke svijesti, te u očuvanju povijesnih parkova značajnu ulogu imale su obrazovne institucije i akademije s programima cjeloživotnog obrazovanja koje poučavaju o ekološkom vrtnom dizajnu, ekološkom uzgoju jestivih vrtova, te kroz svoje edukativne vrtove čuvaju vrtno-oblikovne karakteristike povijesnih vrtova u koje su smještene.
Predavanjem se pokazalo i ekološkim metodama održavane ružičnjake i jestivi vrt s primjenom slame u malčiranju, u vrtnim zonama “Vrta Marihn” (“Garten von Marihn”). Predavanjem je objašnjen i pojam Cittaslow, te Slowfood pokret i uloge ovih pokreta u očuvanju bioraznolikosti, okoliša i kvalitete života u urbaniziranim sredinama (Foto 13., Foto 14., Foto 15.).
Predavanjem su također prikazane specifičnosti vrtne kulture groblja, te njihova dekoracija biljem u pojedinim gradovima Mecklenburg-Zapadnog Pomorja.
Također, predavanjem, te nizom originalnih fotografija krajobraza se prikazalo i uređenje građanskih predvrtova, te vrtova uz pojedinačne stambene zgrade, te njihovu ulogu u gradbi vizura gradskih ulica i gradskih krajobraza (Foto 12.).

Marina Butorac za Udrugu "Vilenice"The lecture " Heaven of thousand lakes and beautiful gardens and castles of northeast Germany : Mecklenburg - Western Pomerania - a favorite place of residence and resort of seniors " took place on a Wednesday , 16. 10. 2013th in 11 hours as part of the educational program „Protected cultural landscapes of Croatia and Europe„ at the Open University - University of the Third Age (Photo 1., Photo 2.).

There are several reasons why the region of German federal state Mecklenburg – Western Pomerania (Mecklenburg –Vorpommern) is gladly visited by groups of senior citizens, but also chosen for life in the third age. Unique natural landscapes and natural and healthy climate, including therapeutic climate places and possibility to live more peaceful way of life in the countryside are an incentive for living there. Organized tourist programs for visits and tours of protected natural and cultural landscapes of the German Federal state Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg –Vorpommern) designed just for visiting senior population are incentive for their visit.
According to a programme of the University, the aim of the lecture was to make introduction to the region of this German Federal State Mecklenburg-Western Pomerania by depicting the architectural and landscape - architectural cultural heritage, protected landscapes and ways of landscape preservation (Photo 3.). After introduction to geographical position and natural characteristics, lecture included number of photos from the Regional Museum Neubrandenburg depicting landscape - architectural and cultural heritage of the Slavic cultures (Photo 4.) that once inhabited the area of the region, and part about educational parks with their former sanctuary in nature, such was Jaromarsburg at Cape Arkona.
It is believed that in the name Mecklenburg-Western Pomerania, in German: Mecklenburg-Vorpommern, the root of the name "Vorpommern" - is also in the Slavic languages – “Po more” meaning “Land at the sea” or the “Land of the sea”.

In addition , lecture also presented architecture of later historical periods, such as the city walls with four gates of Neubrandenburg , and a series of objects of church architecture , listed in the European route of Brick Gothic architecture from the 14th and the 15th century which runs through seven countries along the Baltic Sea (Photo 5.).

Lecture showed protected landscapes and ways of protecting and preserving the unique natural phenomenon of the landscape with the 2028 lakes, its biodiversity, habitat of many species of birds, wildlife and indigenous flora, in the past 20 years, during the modern state Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg- Vorpommern).
Nature conservation besides the establishment of new national parks , such as the National Park Jasmund, National park Vorpommersche Boddenlandschaft which is the largest settlement of population of cranes in Central Europe is based on the establishment of theme parks like nature park Ivenack Zoological Park Oak Ivenack where are kept the millennial oaks preserved thanks to the role of forests in the breeding domestic animals, pigs , or their grazing in the forests which was shown in the lecture . Lecture presented also the “Center of discovering nature - Müritzeum” which teaches about the flora and fauna of the largest lake of Germany, protected in National park Müritz. Lecture showed also garden area with exposed elements of cultural heritage, such as the Romanesque baptistery and stone hand mills.

Connection between man and nature of this thousand lakes region is visible through a branch of art - sculpture and was in lecture shown through photos of series of sculptures placed in public urban spaces, streets and squares which are inspired also by the wild and domestic animals.
Theme parks and tree promenades with educational boards are an integral part of the city landscape and contribute to the preservation of nature.
Lecture showed recently created thematic route on the walkway toward park Schwerin of the Castle Schwerin, which describes the role of trees and trees in nature conservation and ecological system of the city (Photo 6., Photo 7.).

Theme of the lecture followed with numerous original photos were also cultural and historical architectural city and village cores including historical park units that have been renovated with the support of the cities or private or group garden initiatives, and with the help and support of modern cultural events and garden festivals. Attendents to a lecture, except parks including baroque park of Castle Schwerin also landscaped by Peter Joseph Lenné, and other parks, had opportunity to see also interrior of one of the castles , from the middle of 19. century - Kittendorf (Photo 8., Photo 9.).
Lecture with presentation also shown the contemporary landscapes landscaped in the towns and villages that form new city views ( Photo 10., Photo 15.). Here, for example, new roads, walkways and paths are formed through original, vividly shaped paving, as well as following elements of a residence in public spaces, and green islands. Many of the playgrounds are original designs for which are engaged artists in the field of landscape architecture and applied design (Photo 11.).
In the development of environmental awareness and the preservation of historic parks had and still have an important role educational institutions and academies with lifelong learning programs that teach about ecological garden design, organic farming of edible gardens, and that through its educational gardens kept garden - configuration characteristics of historic gardens in which they are located.
Through the lecture are shown several ecologically maintained gardens of garden areas of “Garden of Marihn” (“Garten von Marihn”): rose garden and edible garden mulched with straw. With a lecture is also made introduction in Cittaslow and Slowfood movement and roles of this movements in keeping biodiversity, environment and life in urbanized environments (Photo 13., Photo 14.).
Lectures also presented specific garden culture of cemetery and decoration with plants in one of the cities of Mecklenburg- Western Pomerania .
Also, lecture included a number of original photos that show garden culture and the role of citizens decorating front gardens and gardens of apartments buildings, and their role in constructing views of city streets and cityscapes (Photo 12.).

Marina Butorac for Association "Vilenice"

opis slike


Foto 2. S predavanja, foto izradila: gđa. Jasna Ćurin
Photo 2. From the lecture: photo made: Mrs. Jasna Ćurin

opis slike


Foto 3. Mjesto Röbel na jezeru Müritz
Photo 3. City Röbel on the lake Müritz

opis slike


Foto 4. Maketa naselja Hanfwerder slavenske kulture na jezeru Lieps,11.-13.stoljeće, Izložba "U potrazi za Rethrom", Regionalni muzej Neubrandenburg, Neubrandenburg
Photo 4. Model of settlement Hanfwerder of slavic culture on lake Lieps, 11.-13. century, Exhibition "In search for Rethra", Regional museum Neubrandenburg, Neubrandenburg

opis slike


Foto 5. Vrata na gradskim zidinama - Stargarder Tor
Photo 5. Stargarder Tor, Neubrandenburg

opis slike


Foto 6. Tematska staza o ekološkoj vrijednosti drvoreda u gradskom krajobrazu na šetnici uz jezero Schwerinersee, Schwerin
Photo 6. Thematic route about ecological value of treeline in urbanscape along walkway by the lake Schwerinersee, Schwerin

opis slike


Foto 7. Skulptura - spomenik Berthi Klingberg, u 91.-oj godini angažiranoj građanki Schwerina u prikupljanju potpisa za titulu glavnog grada za Schwerin, na šetnici uz jezero Schwerinersee, Schwerin
Photo 7. Sculpture - memorial to Bertha Klingberg, at age 91. engaged citizen of Schwerin in collecting signatures for Schwerin becoming capital city, on the walkway along Schwerinersee, Schwerin

opis slike


Foto 8.Pogled na skulpture i quincunx parka Dvorca Schwerin, Schwerin
Photo 8. View on sculpture and quincunx in park of Castle Schwerin, Schwerin

opis slike


Foto 9. Ždral u parku Dvorca Schwerin
Photo 9.The crane in the park of Castle Schwerin

opis slike


Foto 10. "Vrt 21.stoljeća"
Photo 10. "Garden of 21. century"


opis slike


Foto 11. Dječje igralište uz Muzej magije i progona vještica/vještaca u Penzlinu - uz Muzej s poučnom izložbom o uzrocima i posljedicama razdoblja inkvizicije, ispred muzeja je uređeno dječje igralište s utkanom crtom humora
Photo 11. Playground in front of the Museum of magic and persecution of witches in Penzlin - by the museum with educational exhibitions about causes and the consequences of the Inquisition time in front of the museum is playground designed with note of humour

opis slike


Foto 12.Građanski predvrt, Schwerin
Photo 12. Citizens front garden, Schwerin


opis slike


Foto 13. Slamnati krov, Regionalni poljoprivredni sajam "MELA", Mühlengeez
Photo 13. Straw roof, Fair of agriculture "MELA", Mühlengeez


opis slike


Foto 14. Solarni kolektori na krovu farme, Cittaslow Marihn
Photo 14. Solar collectors on the roof of the farm, Cittaslow Marihn


opis slike


Foto 15. Pogled na jezero u gradu Penzlin
Photo 15. View to lake in a city Penzlin
Fotografije od 3.-15. izradila/Photos from Nr. 3-15. made by: Marina Butorac

U predavanju su korišteni materijali prikupljeni provedbom Grundtvig aktivnosti Programa cjeloživotnog učenja Agencije za mobilnost i programe EU iz Zagreba
In the lecture are used materials gathered during execution of Grundtvig activities of Lifelong learning programme of Agency for mobility and EU programmes from Zagreb


Program za cjeloživotno učenje

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Oznake: zaštićeni krajobrazi, održivi razvoj

24.10.2013. u 22:48 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Arhiva >>

0

< siječanj, 2017  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Siječanj 2017 (2)
Svibanj 2016 (1)
Veljača 2016 (2)
Kolovoz 2015 (1)
Travanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (3)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (1)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (3)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (6)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (6)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (3)
Ožujak 2014 (6)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (5)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (7)
Rujan 2013 (5)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (2)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (1)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (1)
Prosinac 2011 (3)
Studeni 2011 (2)
Listopad 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (1)

OPIS BLOGA & RADIONICE,TEČAJEVI
OPIS BLOGA:


Blog geomantijsko-ekološke udruge "Vilenice" - Udruga za očuvanje vilinskih krajeva, život u skladu sa Zemljom i kulturu duha
Udruga "Vilenice" je nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki.

Sjedište udruge: Zagreb, Hrvatska


KONTAKT:
udrugavilenice@gmail.comWEB UDRUGE:
http://vileniceudruga.yolasite.com/Udruga "Vilenice" u svojem radu nastoji poštivati ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, te podržava svaki napor za uspostavu i poštivanje istih, kao i svih do sad stečenih ljudskih i građanskih prava,te ženskih ljudskih i građanskih prava, građana/ki Republike Hrvatske :


Opća deklaracija o ljudskim pravima: http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


AKTUALNO:

Eko-inicijativa: Zagreb kao Klima grad - naselja Eko-habitati

Parkonomija - održivi razvoj temeljen na parkovima /Ideja: Marina Butorac/više o tome pročitajte u prilozima o Eko-inicijativi


Udruga "Vilenice"

Diseminacija za projekt Grundtvig aktivnost asistenti objavljena je na web-u Udruge "Vilenice":

Dissemination for project Grundtvig Assistanship activity is published on web-site of Association "Vilenice":

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.phpVIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE U TIJEKU PROVJERITE NA WEB-U UDRUGE


MISAO MJESECA:

Jedina istinska briga za djecu i mlade je briga za njihov okoliš.


Marina


opis slike


Šume Gorskog kotara, Hrvatska

PREPORUKE:

- Za surfanje internetom preporuka koristite tražilicu: http://ecosia.org/how.php
i surfanjem čuvajte Kišne šume.AKTIVNOSTI UDRUGE:

-razmjena znanja
- edukativne radionice
- istraživački i radni projekti, projekti geomantijskih studija/analiza, te karti za pojedine prostore u svrhu daljnje edukacije o geomantiji kao ekološkoj disciplini koja promiče specifična znanja o Zemlji, te njenom korištenju za opće dobro
- ekološki projekti na temu održivih načina življenja, odnosno življenja u skladu sa Zemljom,
permakultura
- organiziranje kulturno-umjetničkih zbivanja
- putovanja, izleti
- vilologija & angelologija
- knjižnicaCiljevi udruge su također unaprijeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i doprinos skladnom suživotu sa Zemljom i svih njenih bića kao jednakovrijednih, te stvaranje i podrška kulturi i prostorima slobode, tolerancije, mira i nenasilja kroz zalaganje za življenje u skladu sa duhovnim vrijednostima i različitostima svakog pojedinca/pojedinke te njihovo poštivanje, poštivanje ljudskih prava, zaštitu životinja, doprinos rodnoravnopravnom društvu.
.


Opća deklaracija o ljudskim pravima:
http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


"Koja(koji) izgubi svoj oslonac i svoja stopala i koja (koji) razumije ono očajno stanje na kraju bajke, to je žena/muškarac koja/koji posjeduje osobitu i vrijednu mudrost. Ona/On je poput saguara, čvrstog, divnog kaktusa koji živi u pustinji. Saguaro možete prostrijeliti, možete rezbariti po njemu, srušiti ga, zgaziti, a on će ipak živjeti, ipak će u sebi nositi spremište živodajne vode, ipak će divlje rasti i s vremenom se sam izliječiti."
C. Pinkola EstésVišedimenzionalnost prostorske strukture grada – Zagreb - u pripremi

opis slike


PROGRAMI:

SEMINARI I RADIONICE IZ EKOLOŠKE DISCIPLINE ZEMLJANE GEOMANTIJE

- Knjižnica: u knjižnici se okupljaju knjige na temu književnosti inspirirane svijetom prirode, običajima koji su inspirirani drvećem, šumama, prirodom, literaturom o geomantiji (stručne knjige, te studije izrađene od članova/članica "Vilenica"), ljekovitosti prirode, krajolika i literatura o održivim načinima življenja (dizajn,arhitektura, vrtovi, poljoprivreda)


Vilinska tvornica - ekološko-umjetnički program:

KREATIVNOST, STVARALAŠTVO, IGRA, UMJETNOST U SVRHU OČUVANJA PRIRODE I ZNANJA O PRIRODI -

POSJETITE VILINSKU TVORNICU NA LINKU U NASTAVKU!
:

: http://vilinskatvornica-fairyfactory.yolasite.com
Skripte i pamfleti - pogledaj pod SKRIPTEopis slike


Energijska slika - Deve, M.B.


Vilenice

"Mercy and compassion are the higher qualities which dissolve ego and aggression. " Diana Cooper.ETIKA GEOMANTIJSKE PRAKSE:

Geomantija se upotrebljava uz visoku etičnost.


AKTUALNO - "VILENICE"

- Info aktivnosti: na našem web-sajtu, e-mail-u i blogu možete se informirati o specifičnim temama kojima se bavi udruga


- knjižnica

Hrvatska je imala jedinstvenu priliku biti jedna od zemalja poput Austrije, Brazila, Sjeverne Irske i drugih koje će sudjelovati u projektima litopunkture i time naučiti o vitalno-energetskoj strukturi planete Zemlje, čime ujedno doprinosi ekologiji cijele planete i time dobiva važnu ulogu u Europi i šire:

Najavite se za vođene rute energetskim točkama u prirodi:
- ekološko-umjetničke skulpture rađene na temelju geomantijskih analiza postavljene u gradu Zagrebu (posjet Solar pleksusu i očuvanom dijelu litopunkture na Jarunu, rute su u dogovoru s voditeljem/autorom projekta M.Pogačnikom), voditelji/ice ruta: suradnici u projektu, školovani geomanti/kinje
- ecological-artistic sculptures made by geomantic analyisis in Zagreb (visit "Solar pleskus of Europe and preserved part of litopuncture on lake Jarun)- vođene rute kroz energetske točke u prirodi (trenutno : rute - Zagreb, ostali gradovi: u pripremi)
- lead rutes to energy points (Zagreb)Posjeti se organiziraju kao individualni i u manjim grupama, te uz donaciju.
Za vrijeme i datum posjeta dogovoriti se na mail:
udrugavilenice@gmail.com.


Informiramo i o prirodnim krajobrazima različite geomantijske kvalitete- energetskim točkama Zemlje.


e-mail: udrugavilenice@gmail.com


SKRIPTE:

pamflet: "O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
studija :
"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

skripta:"Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju"
, Institut za geomantiju "Anima loci"

- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.

- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.Rad udruge do sada je bio moguć i podržan donacijama članova/članica udruge i volonterskim radom članova i članica udruge,
te donacijama građanki i građana.

Broj računa udruge: 2340009-1110214705, PBZ


NATJEČAJI:

http://programjako.info/

Linkovi & ostala cool cool zbivanja


Zagreb:

TV:


IZLOŽBA:

Izložba Strling Cities: japanski urbanistički projekti iz 1960-tih
Od 11. lipnja do 4.srpnja, u Gliptoteci HAZU, U organizaciji Veleposlanstva Japana


IZLOŽBA „VERT ZA BILINE: Izložba fotografija od osnutka do Drugoga svjetskog rata“ – u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a od 19. svibnja 2014., od srijede do nedjelje, između 12.00 i 18.30 (nakon 1. listopada do 17.30) sati.

Uvećane stare fotografije Vrta dočaravaju vremena s konca 19. stoljeća te prikazuju osnutak Vrta i njegovih prvih pet desetljeća djelovanja... Ulaz je SLOBODAN


PLES:


FESTIVALI:ZBIVANJE:

Đir po Ruđeru
http://djir.irb.hr/KAZALIŠTE:


KONCERTI:Čakovec:


Rijeka
Karlovac


Osijek:


Pula:Opatijakoncerti:

Prijateljska udruga: "Engelberge", Njemačkaza EKO-RODITELJSTVO posjetite:

http://www.roda.hr
ŠTO JE GEOMANTIJA? Ekološka disciplina - Skup znanja i vještina kojima se daje podrška prostoru, pa tako i čovjeku da ostvari svoju cjelovitost. Bavi se suptilnim energijama prostora i Zemlje.
Uz pomoć nje povezujemo se sa sviješću drag
e nam planete ZemljeŠTO SU VILINSKI KRAJEVI?

Na tim mjestima će vas vile same dotaknuti ako im otvorite srce...

KAKO SE ČUVAJU VILINSKI KRAJEVI?

- razumijevanjem veze čovjek - priroda
- zakonima o očuvanju prirode i okoliša
- senzibiliziranjem čovjeka za suptilne energije prirode
- uvažavanjem planete kao živog sustava
- kreativnom zaštitom - uređenjem prirodnih i kulturnih krajeva na način koristan čovjeku, a koji ne narušava ekološku ravnotežu
EKOLOGIJA: Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i prikupljanju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.

EKOLOGIJA DUHA: Iscjeljenje prirode i našeg okoliša počinje od iscjeljenja čovjekova duha, odnosno, nas samih i našeg odnosa prema planeti Zemlji.SKRIPTE:

"O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
- studija :"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

- skripta:Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju", Institut za geomantiju "Anima loci"
- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.
- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.VIŠE O GEOMANTIJI:

Geomantija je teorija i praksa „liječenja“ Zemlje, odnosno podrske Zemlji da ostvari svoju cjelovitost. Podučava o suptilnim energijama krajolika i naše planete, te o njihovu međuodnosu s čovjekom. Geomantija je također življenje u skladu sa Zemljom, te može biti vid osobnog razvoja. Pristupa prostoru kao cjelovitom, te ga uvažava kao višedimenzionalan. Danas se ova djelatnost sa višestoljetnim korjenima, već počinje prepoznavati kao važna ekološka praksa.

U tehničkom smislu, geomantija je uporabna geofizika, koja s cjelovitim mjerenjem i detekcijom svih prisutnih frekventnih polja i vitalnih tokova prostora omogućava pogled u prirodne datosti lokacije, da li prostor odražava harmoniju, ili je prisutan škodljiv upliv, te kako prostor služi človeku. (citat, izvor: http://www.lanovo.si/sl/geomantija/)PRIMJENA GEOMANTIJE:


U vlastitom životu, odnosno prostoru kroz opažanje npr. najudobniji mjesta za spavanje, rad i drugo.


Pri useljenu u novi prostor.
Primjer: Jedna gospođa je u svojem stanu imala stalne glavobolje. Geomantijskim pregledom je utvrđeno kako su na mjestu njene kuće, prije gradnje posječena velika stabla, te su njihovi energetski ostaci njoj izazivali glavobolje.

Energiziranja prostora se rade na slijedeći način:

- zvukom (geomantijsko pjevanje - pjeva se samo glas/fon A)
- energetskim radom
- sadnjom stabala na oštećenim mjestima, npr. poslije oluje i rušenja stabala u šumi
- ljekovitim pripravcima (za npr. oštećeno tlo)
- postavljanjem energetskih skulptura: kozmograma, kamenih krugova, kamenjem (zašto? : prije svega kamenje i čvrste stijene nas povezuju bolje sa Zemljom - "kosti Zemlje", neutraliziraju neka zračenja itd.)
- fraktalima
- pri dizajnu uređenja prostora – odabirom oblika, boja, materijala, prirodnih materijala
- kristalima


Može se izvrsno primijeniti u održivom graditeljstvu, pri izboru zemljišta, gradnji kuće i u vrtovima, sa ciljem podupiranja snaga i energija Zemlje & čovjeka.
Geomantkinje i geomanti pri analizi zemljišta/prostora upotrebljavaju kao instrument čitanja energija svoje ruke ili pak tijelo, i/ili visak.

Prema mjerenjima se izrađuje karta.

Također se primjenjuje u web dizajnu.


POSTOJEĆI PROJEKTI U SVIJETU:

- rad sa šumama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji
- neki od najvećih geomantijskih projekata poput kamenog kruga u eko-selu Tameri su rađeni u suradnji sa mirovnim aktivistima kao spoj mirovnog, ekoaktivizma i duhovnosti.
- Litopunktura (ili akupuntura tijela Zemlje) - Brazil
- desetljeće istraživačkih projekata arhitekture i krajobrazne arhitekture na BOKU Institutu u Austriji

EDUKACIJA: Postoji nekoliko akademija, te instituta za geomantiju u Europi, ponajviše u Njemačkoj, te Sloveniji. U Hrvatskoj se trenutno mogu naći seminari koji obuhvaćaju neke od tema, te ih vode različiti voditelji. Udruga "Vilenice" organizira trenutno radionice vezane uz rad sa šumama, što se pokazuje u sadašnjosti vrlo važnim, no u planu su i radionice sa drugim temama.GEOMANTIJSKE ANALIZE PROSTORA: Riječ je o pregledu prirodnih suptilnih energija prostora koje neki prostor ima. Geomantijskom analizom te točke se stavljaju svjesno u upotrebu, primjerice u svrhu revitalizacije nogu ukoliko je riječ o energetskoj točci takve prirode.

opis slike