EU peticija uspjela - voda je proglašena ljudskim pravom!

EU peticija za pravo na vodu sakupila je više od 1,85 milijuna potpisa što je gotovo dvostruko više od potrebnih, a Hrvatska je jedna od 15 zemalja čiji je broj potpisnika peticije ostao ispod praga. Uspjeho ove građanske akcije bit će trenutak proglašenja vode kao ljudskog prava u EU zakonodavstvu.
Građansku inicijativu trebao je poduprijeti najmanje jedan milijun građana EU-a iz najmanje sedam od 28 država članica, a konačan broj prikupljenih potpisa je više od milijun i 850 tisuća ili gotovo dvostruko veći.
Premda je građanima Hrvatske pravo sudjelovanja omogućeno 1. srpnja, kada je Hrvatska postala članica EU-a, potpisi su se počeli prikupljati 4. rujna, netom prije isteka roka, nakon što su na nju pozivale udruge Pravo na grad i Zelena akcija.
Tako, iz Hrvatske je stiglo svega 875 potpisa, što je manji broj potpisa od minimuma od devet tisuća koji za Hrvatsku propisuje EU. U susjednoj Sloveniji prikupljeno je 21.339 glasova, tri i pol puta više od od minimalnog broja koji zahtjeva EU, koji za Sloveniju iznosi šest tisuća glasova.
Daleko najviše prikupili su Nijemci, 1,3 milijuna potpisa, čak 18 i pol puta više od minimalnog broja koji zahtjeva EU (74 tisuće) ili tri četvrtine svih prikupljenih potpisa.
Europska građanska inicijativa je pravni instrument EU koji je stupio na snagu u svibnju 2012. godine, a kojim se želi omogućiti građanima EU da više sudjeluju u zakonodavnom procesu na razini Unije.

opis slike


Rijeka Mrežnica, Hrvatska, Foto: M.B.
River Mrežnica, Croatia

Izvor: http://www.dubrovniknet.hr27.09.2013. u 21:57 | 0 Komentara | Print | # | ^

O diseminaciji za projekt Grundtvig aktivnosti Programa Cjeloživotnog učenja Agencije za mobilnost i programe EU provedene u periodu 10.09.2012.-19.03.2013.

opis slike


Uređeni dio obale ledenjačkog jezera i šetnice kroz prirodni, šumoviti dio obale, Penzlin, Njemačka
Landscaped coast of glacial lake and walkway through natural, woody part of coast, Penzlin, Germany


Diseminacija projekta Grundtvig aktivnosti uz originalne fotografije krajobraza donosi temu koja se obrađivala tijekom aktivnosti: vrtne pedagogije, specificirano učilišni vrtovi, te o njihovoj ulozi u očuvanju povijesnih parkova, te kulturnih i potpuno prirodnih krajobraza, te elemenata krajobraza: pojedinačnih stabala, šuma, obala jezera itd..

Tijekom aktivnosti prikupljena je baza podataka o vrtnoj kulturi Mecklenburg-Zapadnog Pomorja kao regije prirodnog fenomena ledenjačkih jezera, te dijela Njemačke s prekrasnim dvorcima i perivojima od kojih je neke oblikovao i jedan od najpoznatijih krajobraznih arhitekata u svijetu Peter Joseph Lenné.

Na temelju istraživanja edukativnih vrtova vrtnih akademija organizacije domaćina napravljenog prema uzoru na "Highgrove" princa Charlesa, edukativnih vrtova park šuma, te Centara prirode poput „Müritzeuma“ u Warenu, botaničkog vrta u Berlinu, te edukativnog vrta aromatičnog bilja „Muzeja magije i progona vještica/vještaca“ („Museum für Magie and Hexenverfolgung“, Penzlin ) u gradu Penzlin, te temeljem prikupljanja podataka o specifičnosti prirode, kulture, te prikupljenih mišljenja žitelja/ica savezne njemačke države Mecklenburg-Zapadnog Pomorja i Berlina, kao grada važnog za ovu regiju, izrađen je jedan prijedlog plana učilišnog vrta s primjenom permakulturnih principa u dizajnu. Napravljen je i prijedlog geomantijske rute za dio parka koji može poslužiti u edukativne, ali i rekreativne svrhe.
U diseminaciji možete pročitati i o pokretima poput Cittaslow koji promoviraju usporeniji život u gradovima i mjestima proizašao iz „Slow food“ pokreta koji promovira sporu, tj. kuhanu, domaću hranu, te regionalne specijalitete, te su dio ekološkog načina življenja.
Edukacija o načinima življenja, te o uzgoju hrane na ekološke načine, tj. bez primjene pesticida, kao i primjena lokalnih resursa, te biljnih pročistača sivih i crnih voda ima osobiti značaj u očuvanju strukture tla, te zdravlja tla, zdravlja pčela i drugih kukaca oprašivača, čistoće voda, močvara, jezera i mora, u ovom slučaju Baltičkog mora, i u konačnici kvalitetnijeg života te zajednice.

Prijedlog plana za novi učilišni vrt oblikovan je također kao rodno-osjetljiv dizajn, uvažavajući potrebe pojedinih grupacija korisnika/ica: pristup osobama u invalidskim kolicima, grupaciju mladih, grupaciju seniora/ki, korisnice vrta ženske populacije.
Tijekom Grundtvig aktivnosti učilo se o bogatoj vrtnoj kulturi Njemačke, koja uživa u njihovoj estetici i originalnosti dizajna : povijesnih, tematskih, socijalno-osjetljivih vrtova, vrtova za mlade, intekulturalnih vrtova, te modernih vrtova i parkova. Uloga parkova prirode i drugih parkova je izuzetno značajna, osim izuzetne kulturne i ekološke vrijednosti i vrijednosti u kvaliteti življenja u njihovoj blizini, također ima vrlo značajnu ulogu u turizmu, ekonomiji i gospodarstvu sela i gradova Njemačke. Ekološku kvalitetu osobito rekreativnih zelenih zona želi se potaknuti priključivanjem Njemačke u ciklus dodijeljivanja nagrade „Green Flag“, osnovane u Engleskoj kojoj je za cilj nagraditi najbolje zelene površine.

Tijekom Grundtvig aktivnosti razmijenjena su znanja i iskustva iz projekata tematskih vrtova i vrtova s primjenom permakulturnog dizajna, te vrtnih radionica u Hrvatskoj kao i znanja o bogatoj vrtno-arhitekturnoj kulturnoj baštini Hrvatske.

Primjena permakulturnih metoda rada na zemlji u Hrvatskoj potaknulo je povratak mladih na selo, pa čak i osnivanje novih sela, tzv. ekosela koja promoviraju uzgoj zdrave hrane, te primjenu ekotehnologija. Primjenjena znanja potaknula su i obnovu te uređenje mnogih zelenih površina u gradovima, te tzv. urbano vrtlarenje.

Uz diseminaciju priložen je i prijedlog plana uređenja vrta prema permakulturnim principima uključujući i prijedlog za Šumski vrt s planom sadnje s latinskim imenima koji se kao osnova može upotrijebiti kao savjet za početak izrade koncepta vlastitog jestivog vrta. O upotrijebljenom bilju u dizajnu, te za cijeli plan sadnje, te njegovoj primjeni više pročitajte u priloženoj literaturi ili me kontaktirajte. U prilogu je i nacrt za izradu gredice humka, čija se uzgojna metoda pokazala učinkovita u uzgoju više hrane na manjim površinama, a uz manji utrošak vode.

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.php


Kontakt E-mail: udrugavilenice@gmail.com i marinabutorac@yahoo.com

Ovim putem se zahvaljujem svim suradnicima i suradnicama u Grundtvig projektu, te gosp. Stani Schenk, savjetnici za EU fondove iz Berlina.

opis slike


Zid tradicionalne gradnje u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju (Mecklenburg-Vorpommern), selo Marihn, Njemačka
Wall in traditional way of building in Mecklenburg-Western Pomerania, village Marihn, Germany
About Dissemination for Grundtvig activity Programme of Lifelong learning of Agency for mobility and EU programmes from Zagreb executed in a period 10.09.2012. - 19.03.2013.


Dissemination of the project Grundtvig activities brings original photos of landscapes and presents topics of Grundtvig activity: garden pedagogy with specified theme: learning gardens and their role in the preservation of historic parks, and cultural and intrinsic natural landscapes and landscape elements: individual trees, the forest, the lake, etc. . . .

During the Grundtvig activity was collected a database of garden culture of Mecklenburg- Western Pomerania region as a natural phenomenon of glacial lakes , and parts of Germany with magnificent castles and gardens of some of which formed one of the most famous landscape architects in the world of Peter Joseph Lenne .

Based on learning about educational gardens of garden academy of host organisation inspired by "Highgrove" of Prince of Wales and other gardens like garden of Centre of nature “Müritzeum”, botanical garden in Berlin, and educational garden of aromatic plants of "Museum of Magic and witch hunts" („Museum für Magie and Hexenverfolgung“), in Penzlin, also based on the collected data about specificity of nature, culture , and the collected opinions and sestions of residents of German federal state Mecklenburg- Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) and Berlin, as city importantly connected to German Lake plate region, is one proposed plan of learning garden with the application of permaculture principles in the design. It was also made a proposal of geomantic route for part of the park that can be used for educational and recreational purposes.

Cittaslow movement promotes slower life in cities and towns and came from the "Slow Food“movement, which promotes cooked, local food and regional specialties are part of the ecological considerations that are described in the dissemination.

Education about ways of living, and on the production of food in an environmentally sound manner, without the use of pesticides, as well as the use of local resources, and plant based cleaners of gray and black waters has a special significance in the conservation of soil structure and soil health, health of bees and other bugs pollinators, also cleanness of waters, swamps, lakes and the sea, in this case Baltic sea, and finally quality of life and community.

Proposed plan for educational garden is also designed as a gender- sensitive design, taking into account the needs of a particular group of users: access for people in wheelchairs, the group of young adults, and the group of seniors, beneficiary and practical garden for female population.

During Grundtvig activities was learned about the rich garden culture of Germany, which enjoys their aesthetics and originality of design: historical, thematic, socially - sensitive gardens, gardens for youth, intercultural gardens and modern gardens and parks.

The role of natural parks and other parks have a significant role, in addition to its cultural and ecological values and the values and quality of life in their neighbourhood, also have a very important role in tourism and the economy of the villages and towns of Germany.

During Grundtvig activity was exchanged knowledge and experience in projects of thematic gardens and gardens with the use of permacultural design, and garden workshops in Croatia, as well as knowledge about the rich garden - architectural Croatian cultural heritage.

Applying permaculture methods with work on land in Croatia prompted the return of young people to the country, and even the establishment of new villages, so-called ecovillages that apply knowledge and encourage the restoration and decoration of many green spaces in cities and so called ecovillages. urban gardening .

With the dissemination is enclosed proposal plan for the learning garden with a planting plan (including Latin names) according to permaculture principles, including Forest garden, which can be used as advice, and as the basis for start of making your own edible garden concept . About the used herbs in the design and its implementation, and for whole planting design you can read more in the enclosed literature or can contact me. Attached is a draft for making raised beds by Hugelkultur, whose planting method has proven effective in growing more food on less land and with less water consumption.


Dissemination in English version you can find here: http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.php


Contact E-mail: udrugavilenice@gmail.com i marinabutorac@yahoo.com

This way I thank to all organisations and cooperants in Grundtvig project, also Mrs. Stana Schenck, adviser for EU projects from Berlin.

Marina za blog "Vilenice"


Program za cjeloživotno učenje


Program za cjeloživotno učenje

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

25.09.2013. u 17:10 | 0 Komentara | Print | # | ^

Radionica urbanog vrtlarstva i vrtne kulture "Vrt uživanja" s temom Šumski vrt 5.listopada 2013.

Dođite i pridružite nam se na radionici urbanog vrtlarstva 5.listopada 2013. u subotu s početkom u 11 h.
Radionica se odvija u sklopu programa festivala HLADAN TUŠ "Perona 8" u Savskoj 16, koji se iz ljetnih mjeseci produžio i u jesenske dane!


Prijave na mailove:

udrugavilenice@gmail.com
marinabutorac@yahoo.com

kresimir@peron8.hr

Sudjelovanje na radionici - besplatno.


Worshop of urban gardening and garden culture "Pleasure garden" with a theme Forest garden, 5. listopada 2013.

Join us on workshop of urban gardening 5. October 2013. /saturday/ with a beginning at 11 h. Workshop is part of Festival "HLADAN TUŠ" /Festival "COLD SHOWER"/ of "Peron 8" in Savska 16 which prolonged from summer to autumn.

Free entrance

Application on E-mail:

udrugavilenice@gmail.com
marinabutorac@yahoo.com

kresimir@peron8.hr20.09.2013. u 11:31 | 0 Komentara | Print | # | ^

Posjetite izložbu s motivima prirode "PEŠKIR, JEDNA ZABORAVLJENA PRIČA" - tradicijski peškiri požeškog kraja

Izložba
"PEŠKIR, JEDNA ZABORAVLJENA PRIČA" - tradicijski peškiri požeškog kraja - prikazuje etnografsku izložbu tradicijskih peškira požeškog kraja pod nazivom „Peškir, jedna zaboravljena priča“ koju je uz potporu Ministarstva kulture i grada Požege priredio Gradski muzej Požega. Izloženo je niz peškira od kojih su mnogi inspirirani motivima. Smatraju se ogledalom bogatstva i raznovrsnosti tkalačkih tehnika i vezova požeškoga kraja.


opis slike
Marina za "Vilenice"10.09.2013. u 00:14 | 0 Komentara | Print | # | ^

Obavijest o promjeni datuma radionice urbanog vrtlarstva "Vrt uživanja" s temom Šumski vrt za 5.listopada 2013.

Dođite i pridružite nam se na radionici urbanog vrtlarstva zbog organizacijskih razloga s novim datumom - 5.listopada 2013. u subotu s početkom u 11 h.
Radionica se odvija u sklopu programa festivala HLADAN TUŠ Perona 8 koji se iz ljetnih mjeseci produžio i u jesenske dane!

Sve ostalo ostaje isto!Hvala na razumijevanju i hvala svima/svakoj koji su se do sad prijavili!


O radionici :

O tajnim receptima uređenja povijesnih vrtova uz dvorce namijenjenih zabavi u koncertima , performansima, te uživanju u okruženju prirode i jestivom bilju tzv. „Vrtova uživanja“ (njem. Lustgarten, engl. Pleasure garden) prenesenih u duh suvremenosti možete naučiti na jesenskoj radionici urbanog vrtlarstva na Peronu 8!
Na radionici će se učiti kako čitati teren vrta i učinkovito ga iskoristiti za kreativno oblikovanje jestive i višeosjetilne vrtne gredice, te će polaznici i polaznice, imati priliku jednu gredicu zajedno s voditeljicom, uspostaviti u vrtu Perona 8.

opis slikeopis slikePeron 8, Savska 16, Zagreb

Na radionici će biti pokazano kako spojiti kanone estetike tzv. „Vrtova uživanja“ i primjenu permakulturnih principa, koji će nam pomoći kasnije u ekološkom održavanju vrta, a koji se ogledaju na jedan od najsavršenijih prirodnih habitata na Zemlji – šume!
Na radionicu ponesite dobru volju & vrtne rukavice!

Za sudjelovanje na radionici javite se na jedan od mailova :
udrugavilenice@gmail.com, marinabutorac@yahoo.com
ili kresimir@peron8.hr
Sudjelovanje na radionici - besplatno.
Još ponešto o radionici:


Na radionici će biti riječi o biljkama koje se uobičajeno sade u sklopu Šumskog vrta, te će polaznici i polaznice imati priliku naučiti o manje uobičajenim biljkama u današnjoj prehrani, a koje su nam poznate kao livadno bilje ili dekorativno parkovno bilje. Ovo bilje je izuzetno bogato hranjivim sastojcima, te se recepti za njihovu upotrebu čuvaju u kulturama pojedinih zemalja, a mnoge od biljaka su vrednovane zbog blagotovrnih svojstava pri liječenju kancerogenih bolesti, te ženskih bolesti ili zdravstvenih tegoba.

opis slikeKupina (Rubus fruticosus) – postoji niz sorti kupine u prirodi te u kultiviranom obliku, bogata je vitaminom C, A, E i K, te uz željezo sadrži niz korisnih minerala. Kupinu u prirodi nalazimo u zašikarenim područja gradova, te šumama diljem Hrvatske.

opis slike


Pasja ruža (narodni naziv: divlja ruža, lat. Rosa canina) – Prirodno stanište su joj sunčani rubovi šuma, na pašnjaci nizinskog i brdskog područja, među grmljem, u naseljima raste uz ograde. Od latica ove ruže pravi se slatko ili džem, a od ploda-šipka se pravi čaj. Ulje divlje ruže se koristi u njegovanju kože sa svrhom tretiranja ožiljaka, opeklina, te regeneriranje i revitalizacije kože. Zbog svojeg cvijeta, te ploda je dekorativna, osobito u miješanim živicama.

opis slikeDivlji jam (Dioscorea villosa)
Divlji jam je biljka penjačica lijepih listova koja raste uz ograde i grmlje, a tokom osamnaestog i devetnaestog stoljeća primjenjivala se za liječenje menstruacijskih bolova i komplikacija porođaja. Osim ovih svojstava ovoj lijepoj biljci se pripisuju blagotovrna svojstva za usporavanje starenja, jačanje imuniteta, reguliranje i smanjivanje krvnog tlaka, antiumorno djelovanje, jačanje krvnih stijenki zbog sadržaja B6 vitamina, te blagotvorno djelovanje u sprečavanju simptoma Alzheimerove bolesti itd.
U vrtovima, te u kineskoj medicini koristi se još i kineski jam (Dioscorea batatas L.).

Pri upotrebi bilja u svrhe liječenja svakako se najbolje konzultirati s homeopatima i drugim stručnjacima za primjenu ljekovitog bilja.


No, prije svega, treba bilje uzgojiti!


Vidimo se na radionici!

Lijep pozdrav!


Marina za blog "Vilenice"

03.09.2013. u 22:02 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

0

< rujan, 2013 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Siječanj 2017 (2)
Svibanj 2016 (1)
Veljača 2016 (2)
Kolovoz 2015 (1)
Travanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (3)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (1)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (3)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (6)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (6)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (3)
Ožujak 2014 (6)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (5)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (7)
Rujan 2013 (5)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (2)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (1)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (1)
Prosinac 2011 (3)
Studeni 2011 (2)
Listopad 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (1)

OPIS BLOGA & RADIONICE,TEČAJEVI
OPIS BLOGA:


Blog geomantijsko-ekološke udruge "Vilenice" - Udruga za očuvanje vilinskih krajeva, život u skladu sa Zemljom i kulturu duha
Udruga "Vilenice" je nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki.

Sjedište udruge: Zagreb, Hrvatska


KONTAKT:
udrugavilenice@gmail.comWEB UDRUGE:
http://vileniceudruga.yolasite.com/Udruga "Vilenice" u svojem radu nastoji poštivati ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, te podržava svaki napor za uspostavu i poštivanje istih, kao i svih do sad stečenih ljudskih i građanskih prava,te ženskih ljudskih i građanskih prava, građana/ki Republike Hrvatske :


Opća deklaracija o ljudskim pravima: http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


AKTUALNO:

Eko-inicijativa: Zagreb kao Klima grad - naselja Eko-habitati

Parkonomija - održivi razvoj temeljen na parkovima /Ideja: Marina Butorac/više o tome pročitajte u prilozima o Eko-inicijativi


Udruga "Vilenice"

Diseminacija za projekt Grundtvig aktivnost asistenti objavljena je na web-u Udruge "Vilenice":

Dissemination for project Grundtvig Assistanship activity is published on web-site of Association "Vilenice":

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.phpVIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE U TIJEKU PROVJERITE NA WEB-U UDRUGE


MISAO MJESECA:

Jedina istinska briga za djecu i mlade je briga za njihov okoliš.


Marina


opis slike


Šume Gorskog kotara, Hrvatska

PREPORUKE:

- Za surfanje internetom preporuka koristite tražilicu: http://ecosia.org/how.php
i surfanjem čuvajte Kišne šume.AKTIVNOSTI UDRUGE:

-razmjena znanja
- edukativne radionice
- istraživački i radni projekti, projekti geomantijskih studija/analiza, te karti za pojedine prostore u svrhu daljnje edukacije o geomantiji kao ekološkoj disciplini koja promiče specifična znanja o Zemlji, te njenom korištenju za opće dobro
- ekološki projekti na temu održivih načina življenja, odnosno življenja u skladu sa Zemljom,
permakultura
- organiziranje kulturno-umjetničkih zbivanja
- putovanja, izleti
- vilologija & angelologija
- knjižnicaCiljevi udruge su također unaprijeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i doprinos skladnom suživotu sa Zemljom i svih njenih bića kao jednakovrijednih, te stvaranje i podrška kulturi i prostorima slobode, tolerancije, mira i nenasilja kroz zalaganje za življenje u skladu sa duhovnim vrijednostima i različitostima svakog pojedinca/pojedinke te njihovo poštivanje, poštivanje ljudskih prava, zaštitu životinja, doprinos rodnoravnopravnom društvu.
.


Opća deklaracija o ljudskim pravima:
http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


"Koja(koji) izgubi svoj oslonac i svoja stopala i koja (koji) razumije ono očajno stanje na kraju bajke, to je žena/muškarac koja/koji posjeduje osobitu i vrijednu mudrost. Ona/On je poput saguara, čvrstog, divnog kaktusa koji živi u pustinji. Saguaro možete prostrijeliti, možete rezbariti po njemu, srušiti ga, zgaziti, a on će ipak živjeti, ipak će u sebi nositi spremište živodajne vode, ipak će divlje rasti i s vremenom se sam izliječiti."
C. Pinkola EstésVišedimenzionalnost prostorske strukture grada – Zagreb - u pripremi

opis slike


PROGRAMI:

SEMINARI I RADIONICE IZ EKOLOŠKE DISCIPLINE ZEMLJANE GEOMANTIJE

- Knjižnica: u knjižnici se okupljaju knjige na temu književnosti inspirirane svijetom prirode, običajima koji su inspirirani drvećem, šumama, prirodom, literaturom o geomantiji (stručne knjige, te studije izrađene od članova/članica "Vilenica"), ljekovitosti prirode, krajolika i literatura o održivim načinima življenja (dizajn,arhitektura, vrtovi, poljoprivreda)


Vilinska tvornica - ekološko-umjetnički program:

KREATIVNOST, STVARALAŠTVO, IGRA, UMJETNOST U SVRHU OČUVANJA PRIRODE I ZNANJA O PRIRODI -

POSJETITE VILINSKU TVORNICU NA LINKU U NASTAVKU!
:

: http://vilinskatvornica-fairyfactory.yolasite.com
Skripte i pamfleti - pogledaj pod SKRIPTEopis slike


Energijska slika - Deve, M.B.


Vilenice

"Mercy and compassion are the higher qualities which dissolve ego and aggression. " Diana Cooper.ETIKA GEOMANTIJSKE PRAKSE:

Geomantija se upotrebljava uz visoku etičnost.


AKTUALNO - "VILENICE"

- Info aktivnosti: na našem web-sajtu, e-mail-u i blogu možete se informirati o specifičnim temama kojima se bavi udruga


- knjižnica

Hrvatska je imala jedinstvenu priliku biti jedna od zemalja poput Austrije, Brazila, Sjeverne Irske i drugih koje će sudjelovati u projektima litopunkture i time naučiti o vitalno-energetskoj strukturi planete Zemlje, čime ujedno doprinosi ekologiji cijele planete i time dobiva važnu ulogu u Europi i šire:

Najavite se za vođene rute energetskim točkama u prirodi:
- ekološko-umjetničke skulpture rađene na temelju geomantijskih analiza postavljene u gradu Zagrebu (posjet Solar pleksusu i očuvanom dijelu litopunkture na Jarunu, rute su u dogovoru s voditeljem/autorom projekta M.Pogačnikom), voditelji/ice ruta: suradnici u projektu, školovani geomanti/kinje
- ecological-artistic sculptures made by geomantic analyisis in Zagreb (visit "Solar pleskus of Europe and preserved part of litopuncture on lake Jarun)- vođene rute kroz energetske točke u prirodi (trenutno : rute - Zagreb, ostali gradovi: u pripremi)
- lead rutes to energy points (Zagreb)Posjeti se organiziraju kao individualni i u manjim grupama, te uz donaciju.
Za vrijeme i datum posjeta dogovoriti se na mail:
udrugavilenice@gmail.com.


Informiramo i o prirodnim krajobrazima različite geomantijske kvalitete- energetskim točkama Zemlje.


e-mail: udrugavilenice@gmail.com


SKRIPTE:

pamflet: "O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
studija :
"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

skripta:"Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju"
, Institut za geomantiju "Anima loci"

- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.

- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.Rad udruge do sada je bio moguć i podržan donacijama članova/članica udruge i volonterskim radom članova i članica udruge,
te donacijama građanki i građana.

Broj računa udruge: 2340009-1110214705, PBZ


NATJEČAJI:

http://programjako.info/

Linkovi & ostala cool cool zbivanja


Zagreb:

TV:


IZLOŽBA:

Izložba Strling Cities: japanski urbanistički projekti iz 1960-tih
Od 11. lipnja do 4.srpnja, u Gliptoteci HAZU, U organizaciji Veleposlanstva Japana


IZLOŽBA „VERT ZA BILINE: Izložba fotografija od osnutka do Drugoga svjetskog rata“ – u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a od 19. svibnja 2014., od srijede do nedjelje, između 12.00 i 18.30 (nakon 1. listopada do 17.30) sati.

Uvećane stare fotografije Vrta dočaravaju vremena s konca 19. stoljeća te prikazuju osnutak Vrta i njegovih prvih pet desetljeća djelovanja... Ulaz je SLOBODAN


PLES:


FESTIVALI:ZBIVANJE:

Đir po Ruđeru
http://djir.irb.hr/KAZALIŠTE:


KONCERTI:Čakovec:


Rijeka
Karlovac


Osijek:


Pula:Opatijakoncerti:

Prijateljska udruga: "Engelberge", Njemačkaza EKO-RODITELJSTVO posjetite:

http://www.roda.hr
ŠTO JE GEOMANTIJA? Ekološka disciplina - Skup znanja i vještina kojima se daje podrška prostoru, pa tako i čovjeku da ostvari svoju cjelovitost. Bavi se suptilnim energijama prostora i Zemlje.
Uz pomoć nje povezujemo se sa sviješću drag
e nam planete ZemljeŠTO SU VILINSKI KRAJEVI?

Na tim mjestima će vas vile same dotaknuti ako im otvorite srce...

KAKO SE ČUVAJU VILINSKI KRAJEVI?

- razumijevanjem veze čovjek - priroda
- zakonima o očuvanju prirode i okoliša
- senzibiliziranjem čovjeka za suptilne energije prirode
- uvažavanjem planete kao živog sustava
- kreativnom zaštitom - uređenjem prirodnih i kulturnih krajeva na način koristan čovjeku, a koji ne narušava ekološku ravnotežu
EKOLOGIJA: Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i prikupljanju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.

EKOLOGIJA DUHA: Iscjeljenje prirode i našeg okoliša počinje od iscjeljenja čovjekova duha, odnosno, nas samih i našeg odnosa prema planeti Zemlji.SKRIPTE:

"O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
- studija :"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

- skripta:Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju", Institut za geomantiju "Anima loci"
- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.
- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.VIŠE O GEOMANTIJI:

Geomantija je teorija i praksa „liječenja“ Zemlje, odnosno podrske Zemlji da ostvari svoju cjelovitost. Podučava o suptilnim energijama krajolika i naše planete, te o njihovu međuodnosu s čovjekom. Geomantija je također življenje u skladu sa Zemljom, te može biti vid osobnog razvoja. Pristupa prostoru kao cjelovitom, te ga uvažava kao višedimenzionalan. Danas se ova djelatnost sa višestoljetnim korjenima, već počinje prepoznavati kao važna ekološka praksa.

U tehničkom smislu, geomantija je uporabna geofizika, koja s cjelovitim mjerenjem i detekcijom svih prisutnih frekventnih polja i vitalnih tokova prostora omogućava pogled u prirodne datosti lokacije, da li prostor odražava harmoniju, ili je prisutan škodljiv upliv, te kako prostor služi človeku. (citat, izvor: http://www.lanovo.si/sl/geomantija/)PRIMJENA GEOMANTIJE:


U vlastitom životu, odnosno prostoru kroz opažanje npr. najudobniji mjesta za spavanje, rad i drugo.


Pri useljenu u novi prostor.
Primjer: Jedna gospođa je u svojem stanu imala stalne glavobolje. Geomantijskim pregledom je utvrđeno kako su na mjestu njene kuće, prije gradnje posječena velika stabla, te su njihovi energetski ostaci njoj izazivali glavobolje.

Energiziranja prostora se rade na slijedeći način:

- zvukom (geomantijsko pjevanje - pjeva se samo glas/fon A)
- energetskim radom
- sadnjom stabala na oštećenim mjestima, npr. poslije oluje i rušenja stabala u šumi
- ljekovitim pripravcima (za npr. oštećeno tlo)
- postavljanjem energetskih skulptura: kozmograma, kamenih krugova, kamenjem (zašto? : prije svega kamenje i čvrste stijene nas povezuju bolje sa Zemljom - "kosti Zemlje", neutraliziraju neka zračenja itd.)
- fraktalima
- pri dizajnu uređenja prostora – odabirom oblika, boja, materijala, prirodnih materijala
- kristalima


Može se izvrsno primijeniti u održivom graditeljstvu, pri izboru zemljišta, gradnji kuće i u vrtovima, sa ciljem podupiranja snaga i energija Zemlje & čovjeka.
Geomantkinje i geomanti pri analizi zemljišta/prostora upotrebljavaju kao instrument čitanja energija svoje ruke ili pak tijelo, i/ili visak.

Prema mjerenjima se izrađuje karta.

Također se primjenjuje u web dizajnu.


POSTOJEĆI PROJEKTI U SVIJETU:

- rad sa šumama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji
- neki od najvećih geomantijskih projekata poput kamenog kruga u eko-selu Tameri su rađeni u suradnji sa mirovnim aktivistima kao spoj mirovnog, ekoaktivizma i duhovnosti.
- Litopunktura (ili akupuntura tijela Zemlje) - Brazil
- desetljeće istraživačkih projekata arhitekture i krajobrazne arhitekture na BOKU Institutu u Austriji

EDUKACIJA: Postoji nekoliko akademija, te instituta za geomantiju u Europi, ponajviše u Njemačkoj, te Sloveniji. U Hrvatskoj se trenutno mogu naći seminari koji obuhvaćaju neke od tema, te ih vode različiti voditelji. Udruga "Vilenice" organizira trenutno radionice vezane uz rad sa šumama, što se pokazuje u sadašnjosti vrlo važnim, no u planu su i radionice sa drugim temama.GEOMANTIJSKE ANALIZE PROSTORA: Riječ je o pregledu prirodnih suptilnih energija prostora koje neki prostor ima. Geomantijskom analizom te točke se stavljaju svjesno u upotrebu, primjerice u svrhu revitalizacije nogu ukoliko je riječ o energetskoj točci takve prirode.

opis slike