Zanimljivosti/Putovanja

12.01.2021., utorak

Aleja glagoljaša - 14.04.2017.

Neznam dali ste prošli aleju glagoljaša od Roča do Huma, a da ste se zaustavili na svakoj od deset stanica tj. deset kamenih obilježja posvećenih glagoljici i glagoljašima, a osmišljena je i postavljena od 1977. -1985. godine., proteže se na 7-8 km uz cestu. Opis što koje obilježje znači su sa neta.

Odmah pri skretanju kod Roča za Hum, nalazio se prvo kameno obilježje
Stup Čakavskog sabora, izvedeno je u obliku glagoljskog slova S, a simbolizira logos, um, riječ. U staro­sla­ven­skoj azbuci slovo S naziva se “Slo­vo”. Kao takvo ovo je obilježje simbol početka slavenskog pisma i pismenosti. Slično je lijepo obliko­vanoj gljivi s naših polja.
Stol Ćirila i Metodija postavlje­n je pod­no sela Forčići, drugo je obilježje na Aleji glagoljaša posvećeno je slavenskim apostolima, Svetoj Braći Konstantinu (Ćirilu) i Metodu, za koje se vjeruje da su u IX. stoljeću sastavili slavensko pismo-glagoljicu. Sastoji se od okrugle kamene ploče na tri noge, simbolizirajući s jedne strane glavne elemente glagoljskih slova, a s druge savršenstvo i Sv. Trojstvo. Na obodu stola zapisano je Stol Ćirila i Metoda na trima srednjovjekovnim pismima koja su se koristila u Hrvatskoj – latinici, glagoljici i ćirilici.
Sijelo Kli­menta Ohrid­sko­g, otkriveno je 1978., iste godine kada i Stol Ćiri­la i Metodi­ja. Nalazi se na stazi što skreće s glavne ceste prema selu Kras. Na Kra­su od starine postoji crkva sv. Klimenta, onog Kliman­ta, pape Kle­menta I. čije su moći Konstantin - Ćiril i Me­tod nosili u Rim, i po kome si je Kli­ment Ohrid­ski odabrao ime. Posvećena najznačajnijem učeniku Svete Braće. Sastoji se od katedre, na kojoj je na glagoljici i ćirilici zapisan natpis katedra Klimanta epi(skopa) te kamenih blokova (stolci za učenike).


Glagoljski lapidarij u mjestu Brnobići, točno ispred Crkvice Gospe od Snijega, u zid su ugrađena glagoljska znamenja koja predstavljaju glagoljske natpise iz Istre, Kvarnerskih otoka te iz Dalmacije, a to su: Plominski ulomak, Kninski ulomak, Valunska ploča, Krčki natpis, Plastovski ulomak, Baščanska ploča, Kamenica za blagoslovljenu vodu iz Mošćenica, Grdoselski ulomak, Kustodija iz Vrha, Senjska ploča i Supetarski ulomak. Lapidarij je realizirao dr. Branko Fučić, a svečano je otkriven 1984. g.
Crkvica Gospe od snijega
Hrvat­skom Lucidaru posveće­n je Kla­nac hrvatskog Luci­da­ra po­stavlje­n uz put prema selu Gra­bri, sveča­no otkri­ven 1983. godine. Uz poda­nak br­dašca po­sta­vljen je kame­ni zid što se iz širo­kog pod­nožja uz­diže do veli­kog kame­na obli­kovanog kao bijeli ob­lak. Takvi se obla­ci vide na Učki i naviještaju kakv će biti dan: hoće li kišiti ili će biti lijepo vrijeme? Po sredini kame­nog obla­ka uklesa­ne su riječi iz Lucida­ra:
ZO­VET SE ISTRI­JA. OLINFOS JE UČKA. IDE POD OBLAKI.

Vidi­kovac Grgu­ra Nin­skog, spomen-obilježje nakon Klanca hrvatskog Lucidara, postavljen je 1979. godine. Nado­mak sela Br­nobići, ispod sela Grabri, na zaravanku s koga se vidi Hum­ska doli­na po­dignut je veliki ka­meni blok u obliku zatvorene knjige kako “gleda” u nebo i na prola­znike. S njegove jugozapa­dne stra­ne, u sun­cu, ukle­sa­na su tri pi­sma što su se rav­noprav­no rabila u našoj povijesti i kulturi: dvije az­buke - gla­goljica i ćirilica te jedna abe­ceda - latinica. Pisma su pore­dana tako da se slova lako i je­dno­stavno prepo­znaju.
Zbog svog povišenog zemljopisnog položaja obilježje je nazvano “vidikovac”, a zbog pogleda u povijest naših pisama posvećeno je Grguru Ninskom. Zato su na njemu izdubljena slova tri pisma što na vitkom kamenom bloku dijele isti životni prostor spajajući u cjelinu hrvatske kulturne obzore od ranog srednjeg vijeka do 15. i 16. sto­ljeća.

Do Uspona Istarskog razvoda dolazimo nakon Vidikovca Grgura Ninskog. Postavlje­no je na prostoru gdje se cesta iz Roča za Hum uspinje pre­ma Humu. Na prostoru opasanom lukom ceste po­sta­vljeni su kame­ni kipovi što stilizira­nim gla­golj­skim slovi­ma is­pisuju tekst: ISTAR­SKI RAZVOD penjući se stazom od podnožja livade prema gornjoj cesti. Sa­mo obi­lježje čini neku vrst nekropole s osebuj­nim steć­ci­ma. Na podnožju se na­laze ka­mena vrata postavlje­na u obli­ku gla­golj­skog slova L), na či­jem do­vrat­niku sto­ji gla­goljicom ispisa­no: RAZVOD ISTRI­JAN­SKI. Četrnaest kipova što ispisuju naziv IS­TAR­SKI RA­ZVOD podsje­ća na pred­mete ka­kve sre­ćemo po istarskim raskrižji­ma: to su likovi kru­šnih peći, dim­njaka, seo­skih crkava, feudal­nih mjera “stari­ća”. Ti osebujni oblici go­dinama su zaoku­pljali pozornost kipara Želimira Janeša, i on ih je prenio u kame­ne blokove pridajući im novu sim­bo­liku.

Na na­šem župan­skom stolu ucr­tana je popu­larna dječ­ja igra “mlin”, u Istri po­zna­ta kao “trija” ili “tri­lja”. Nek’ se djeca igra­ju!Zid hrvatskih protestanata i heretika Zašto baš zid? Zato što se pred zidom, kao pred vrati­ma vječno­sti, izriču posljednje istine - istine važnije od života. Svi su heretici, tj. oni koji se ne mire s ustaljenim pogledi­ma na život i svijet, bili pred zidom izbo­ra gdje je trebalo donijeti odluku traj­niju, jaču i sudbono­sniju od volje za životom. Pred zidom smrti nema laži. To je obilježje doista zid. Zidao ga je doma­ći majstor, u su­hozi­du, kao mnoge stare istarske zidove, što brane po­sjed od šte­točina. Nije to zagrađen posjed, nego zaštićeno do­bro. Sličan zid nalazi se u Glagoljskom lapidariju kao njegova noseća osnova.
Posred zida je kameni blok od bijela kamena, a u nje­govoj sredi­ni, kao u negativu, uklesano je stilizi­rano glagoljsko slovo S. Na strani­cama udubina, tj. na gor­njim bo­kovima slova, uklesana su imena zna­čajnijih protesta­nata i heretika. Imena su pore­dana tako da ih sunce kao na sunčanom satu ot­kriva i pokriva dok putuje nebosklonom. U zidu su na ploča­ma preuzetima s nekadašnjeg opločnika trga u Motovu­nu ispisani citati iz pro­testantskih knjiga, iz njihovih pisama i predgovora - istrg­nuti iz cjeline djela jednako kao što je od djelovanja hrvatskih pro­testanata u našoj povijesti i kulturi ostao samo trup (torzo). Citati su upisani, upravo ukle­sani, različitim vrsta­ma lati­ničnog pisma: versalom, kursivom, renesansnim pis­mom, frakturom. Sva su se ta pisma nekoć upotreblja­vala, a na ovom povijes­nom zidu ostao je njihov trag.Odmorište žakna Jurja nalazi se uz cestu s koje se od­vaja put za zapadnu Humšćinu, a nepo­sredno je iznad Zida hrvatskih protestanata i heretika. sastoji se od sedam kamenih stolaca u obliku slova koja ispisuju ime žakna Jurja. U sredini se nalazi visoki kameni stup u obliku knjige, na čijim je koricama uklesan Jurjev zapis
Vita,vita.štampa naša gori gre.
Tako ja oću da naša gori gre.
1482. meseca ijuna 26.dni
to bje pisano v grade Izule.
To pisa Juri žakan iz Roča.
Bog mu pomagai i vsem ki mu
dobro ote.
Ovaj se zapis inače nalazi u Misalu kneza Novaka i izražava radost što se priprema prvotisak Misala po zakonu rimskog dvora, prve hrvatske tiskane knjige iz 1483. godine.Spomenik otporu i slobodi posta­vljen je nadomak Hu­mu, na maloj čistini nakon uspona prema gradu, na početku zaravni što vodi ravno prema Vratima Huma. To su tri kamena bloka, gole­me kocke povezane zaje­dničkom kičmom. Svaka je kocka malo vodoravno pomaknuta u odnosu na os kičme i čini posebnu cjelinu. Te kocke obilježavaju velike epohe razvoja naše civilizacije: stari vijek (antiku), srednji vijek i novi vijek. Težnja slo­bodi i otpor nasilju konstanta je svako­g čistog ljudskog čina, ali i društva, naro­da, šire i uže zajednice, pa i kul­turnog pro­stora.
pri ulasku u Hum


Vrata Huma nakon deset klesanih kamenih spomenika, Aleja nas vodi pred posljednje - kovano i lijevano metalno spomen-obilježje. Godine 1981., na dan otkrivanja Odmorišta žakna Jurja, svečano su zvonjavom crkvenih zvona i uz poseban obred prvi put otvore­na Vrata Hu­ma. Dvokrilna su to teška vrata, sasta­vljena od velikih bakrenih ploča. Ima­ju goleme krilate ruko­hva­te (bukranij) vitih i čvrstih rogova istarskog vola boškarina. Na svakom krilu nalazi se po jedna alka (kucalo), a na njoj zapis. Lijevo kucalo nosi stari glagoljski natpis na sta­­roslaven­skom je­ziku, a ispod alke latinična transliteracija kaže:
I VRA­TA NE ZATVORET SE
V DNE
NI NOĆI NĚST TU
I NE VNI­DI SKVR’NAN
V’ GRAD’ SI
Prevedeno na suvremeni hrvatski jezik to znači: “Vrata se ne zatvaraju danju, ne­ma noći u ovom gradu. I nek’ ne uđe tko je oka­ljan.”
Na desnom kucalu je latinicom upisana pozivna pjesma u Hum, Ročanina i pje­snika Vladimira Pernića:
Tom malom
gradiću
u poho­de dođi
na ka­menu tvrdu
topli­na vri
Transkripcija glago­ljicom urezana je u vrata ispod alke. Ovdje se sastaju dva vida jed­nog jezi­ka, dva pisma istog glasa: trenu­tak i traja­nje.detalji


a iza vrata ima još
To je ukupno 10 kamenih obilježja i 1 metalno obilježje, ako se zaputite u razgledavanje odmah da vas upozorim da se morate snaći gdje ćete stat s autom jer na pol obilježja nema ugibališta, pa nekako stanete uz cestu, a Vidikovac Grgura Ninskog se čak i slabo vidi s ceste jer je na uzvisini, al evo koordinata N45°21.572, E014°2.769.- 16:59 - Komentari (23) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< siječanj, 2021 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Listopad 2021 (8)
Rujan 2021 (12)
Kolovoz 2021 (5)
Srpanj 2021 (6)
Lipanj 2021 (12)
Svibanj 2021 (14)
Travanj 2021 (9)
Ožujak 2021 (13)
Veljača 2021 (11)
Siječanj 2021 (20)
Prosinac 2020 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
Volim istraživati i boravit u prirodi, pa ću vam kroz moje priče ustvari više slike dočarat gdje sam bila, što sam otkrila, što me se doimilo, i što preporučam. sretan
Za početak pisat ću u prošlosti da vas provedem meni predivnim mjestima (stavljat ću u naslovu datume kad je to bilo). wink
Sve slike sam sama fotkala mobom i nisu dorađene, obrađene, filtrirane ni fotošopirane jer želim dočarat mjesta onakva kakva stvarno i jesu. sretan

MEDVEDNICA
Medvednica s pogledom na Alpe - 09.05.2021.
Kraljičin zdenac-Mrcina-Činovnička-Markov travnik-Grafičar-Kraljičin zdenac - 21.03.2021.
Napuštena vikendica ispod pl.staze2B - 20.02.2021.
Ruševina - 20.02.2021.
Preko Veternice-Glavica-Ruševina-Kameni svati-Veternica - 20.02.2021.
Kraljičin zdenac-Bistransko sedlo-prema Hunjki-Mrcina-Kraljičin zdenac - 05.02.2021.
Po nasipu do Arene i natrag-30.01.2021
Preko Sljemena - 02.12.2017.
Hižakovec-pod stijenu (pl.st.35) - 04.11.2017.
Temelji nekadasnje Crkvice/Kapelice na Medvednici -10.09.2017.
Francuski rudnici i stara žičara Panjevina - 03.09.2017.
Vidikovac Panjevina - 17.06.2017.
Ruševina uz stazu Ponikve-Kameni svati - 14.06.2017.
Podsused-Susedgrad-kamenolom-vidikovac-Podsused - 10.06.2017
Horvatove stube-iznad kamenoloma Jelenje vode-Horvatove stube - 08.06.2017
Ponikve-Kameni svati-Ponikve - 03.02.2017

ISTRA
Slap Sopot/Copot - s vodom - 23.05.2021.
2. Staza 7 slapova - 23.05.2021.
Slap Sopot/Copot - 05.05.2021.
Staza 7 slapova - 05.05.2021.
6. put -Grdoselski kanjon - 24.04.2021.
Slap Sopot - 10.04.2021.
Benkovski slap -10.04.2021.
Slap Butori, jezerce i ponor - 08.04.2021.
Slap i pećina Zingarella - 08.04.2021.
3. put - Grdoselski kanjon - 08.04.2018.
Uvala val Faborso - 08.01.2016 i 29.12.2017
Utvrda Possert - 23.04.2017.
Vela draga sa željezničke pruge - 23.04.2017.
Okretnica na nekadašnjoj pruzi Lupoglav-Raša - 23.04.2017.
2. - Grdoselski kanjon - 16.07.2017.
Fort Forno - 16.07.2017.
Crkva Majke Božje od Svetomora - 19.04.2017.
Crkva Sv. Petra apostola na vrhu Tondolon (ruševine) - 19.04.2017.
Crkva Sv.Mihovila-Lokva-Rimska cisterna u blizini Bala - 15.04.2017.
Kotli - 14.04.2017.
Aleja glagoljaša na cesti Roč-Hum - 14.04.2017.
Najveći sunčani sat i izvor Badavca - 12.03.2017.
Sopajac-Veli dol - 12.03.2017.
Slapovi Pećine - 11.03.2017.
1. put - Grdoselski kanjon-istraživanje - 11.03.2017.
Pazinski krov-Tomažinov mlin i Francuski most - 11.03.2017.
Fort Forno kompleks - 30.10.2016.
Muzej dinosaura i ptica - 15.07.2016.
Otisci stopa dinosaura - 14.07.2016.
Špilja Bašarinka - 14.07.2016.
Slap Copot - 26.05.2016.
Juranska peć - 28.03.2016.
Fort Forno - 26.03.2016.
Izvori Kašteljir - 25.03.2016.

IZLETI
Grobničke Alpe - od špilje do Nebesa
Čogrljevo jezero
Most u nigdjezemsku
Kanjon Kamačnik ništa od izvora
Kanjon Kamačnik pun vode
Bjelolasica - silazak
Vrh Kula
Uspon po sjevernom grebenu na Bjelolasicu
Sveta Gera - Sošice
Sveta Gera/Trdinov vrh
Po granici do Ravne gore prema Svetoj Geri
PK Vodice - Pliješ - prema Sv.Geri
Sošice-PK Vodice-Pliješ-Sveta Gera - od Sošica do PK Vodice
Tri križi Punat
Bitoraj - Sunger
Bitorajske bijele stijene - Bitoraj
Bitorajske Bijele stijene - Imperator i Savjetnik
Sunger-Brestova Draga-Bitorajske Bijele stijene
Sunger-Brestova Draga-Bitoraj - II dio
Sunger-Brestova Draga-Bitoraj
Platak-Risnjak-Snježnik - IV dio
Platak-Risnjak-Snježnik - III dio
Platak-Risnjak-Snježnik - II dio
Platak-Risnjak-Snježnik - I dio
Smerovišće-Slani dol-Vilinske jame
Samarske stijene južna skupina - IV dio
Samarske stijene južna skupina - III dio
Samarske stijene južna skupina - II dio
Samarske stijene južna skupina - I dio
Amfiteatar Samarskih stijena
Skrad-Zeleni vir-Curak-Vražji prolaz
Rude-Poljanice-Gajev kamen
Villa Izvor
Plitvice
Vranjački slap i slap Brisalo uz Slapnicu(Žumberak)
Smerovišće-Cerinski vir-Slani dol-Smerovišče
Šoićeva kuća-Stari grad Lipovec-Ptičji vrh-Šoičeva kuća
Merag-Meraška jama-Sv.Bartolomej-Cres
Bijele stijene - II dio
Bijele stijene - I dio
Trakoščan-Ravna Gora
Strahinjšćica
Samarske stijene (južna skupina) - IV dio
Samarske stijene (južna skupina) - III dio
Samarske stijene (južna skupina) - II dio
Samarske stijene (južna skupina) - I dio
Samarske stijene (zapadna skupina) - II dio
Samarske stijene (zapadna skupina) - I dio
Snježnik-Guslica-Planina
Vagabundina koliba-Zagradski vrh-Kurin
Burni Bitoraj
Andautonija
Prirodna arkada Šuplja draga
Zeleno jezero-Visibaba-Vitunjčica