nedjelja, 28.11.2010.

IZRADA JEDNOSTAVNOG ELEKTRONIČKOG SKLOPA 8.R. TEMA 3.3.

1. Što su elektronički sklopovi i navedi koje poznaješ

Elektronički sklopovi su tehničke tvorevine nastale međusobnim povezivanjem više elektroničkih elemenata u jedinstvenu cjelinu sa jedinstvenom zadaćom, a dijelovi su elektroničkog uređaja. Primjeri: Ispravljački sklop,oscilator, pojačalo, elektronički prekidač i digitalni sklop.

2. Opiši oscilator

Oscilator je elektronički sklop kojim se proizvode elektromagnetski signali visokih frekvencija koji služe za prijenos informacija bežičnim putem i nazivamo ih radiovalovima. Sastoji se od zavojnice i kondenzatora u paralelnom spoju. Sustav zavojnice i kondenzatora nazivamo titrajni krug.

3. Navedi sklopove radioodašilječa

Sklopovi radioodašiljača su: Oscilator visokofrekventnih valova, niskofrekventno, visokofrekventno i izlazno pojačalo, modulator (sklop za miješanje signala) i antena.

4. Opiši multivibrator

Uloga multivibratora je da izmjenično uključuje ili isključuje različita trošila ili signalne žaruljice (npr. semafor, svjetlosni signal pužnog prijenosa, pokazivač smjera automobila i sl.). Multivibrator je izvor periodičkog signala stalne frekvancije.

5. Što je vremenska konstanta R-C?

Ako su kondenzator i otpornik spojeni tako da se kondenzator napaja preko otpornika dobijamo spoj koji utječe na vrijeme trajanja periodičkog signala multivibratora. Brojčana vrijednost umnoška kapaciteta i otpora naziva se vremenska konstanta.

6. Opiši izradu tiskane pločice

Tiskana pločica izrađuje se od izolacijskih materijala pertinaksa (laminat više slojeva papira i fenolne smole) i vitroplasta ( kompozit epoksidne smole i staklenih vlakana) na kojima je nanesen tanki sloj bakra. Na strani bakra potrebno je ukloniti višak bakra tako da ostanu samo vodovi između elektroničkih elemenata. To možemo učiniti struganjem glodalom ili otapanjem bakra kiselinom (jetkanje). U tu svrhu koristimo klorovodičnu kiselinu pomješanu s vodikovim peroksidom. Najčešći omjer je 7:1 u korist kiseline, a ako želimo ubrzati nagrizanje dodajemo još peroksida. Prije uranjanja moramo zaštititi vodove od nagrizanja. To možemo učiniti vodootpornim flomasterom, postavljanjem samoljepive folije sa koje skalpelom uklonimo višak materijala ili nanošenjem tiskarske boje postupkom sitotiska, a za zahtjevniju proizvodnju litoofset tiskom. Serijska proizvodnja se izvodi na proizvodnim linijama uz visoki stupanj automatizacije. Preporučamo pogledati na Internetu video zapise: Proizvodnju matičnih ploča u tvrtkama Fujitsu i Gigabyte, robotic soldering, PCB tehnologija, proizvodnju tiskanih ploča bez bušenja SMT, itd.

7. Opiši postupak lemljenja elektroničkih elemenata

Lemljenje se izvodi lemilicom i tinol žicom. Tinol žica je legura kositra i bakra u omjeru 99 :1, a temperatura taljenja je 230-240 st.C. Topitelj je integtiran u žicu pa ga nije potrebno dodavati. Poželjno je koristiti lemnu stanicu sa regulacijom temperature čime štitimo elektroničke elemente od pregrijavanja. To se posebno odnosi na poluvodičke elemente. Oni se leme udaljeno 5mm od tiskane ploče i pridržavaju se pincetom radi odvođenja topline.
- 15:49 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>