nedjelja, 21.11.2010.

ISPRAVLJAČ IZMJENIČNE STRUJE 8.R. TEMA 3.2.

1. Po čemu se razlikuje izmjenična i istosmjerna struja?

Napon izmjenične struje raste od nule do maksimuma pa se smanjuje ponovo do nule, zatim mijenja smjer i to isto ponovi u suprotnom smjeru. Krivulja po kojoj se mjenja napon je sinusoida.
Istosmjerna struja ima konstantan napon i smjer.

2. Što je izvor, a što potrošači izmjenične struje?

Izmjenična struja se proizvodi u električnim centralama, a distrbuira se putem mreže. Potrošači su električni aparati i strojevi.

3. Navedi izvore i potrošače istosmjerne struje

Izvori istosmjerne struje su akumulatori, baterije i solarne ćelije, a potrošači su elektronički sklopovi. Izvan elektronike istosmjerna struja se koristi za pogon šinskih vozila i trolejbusa, pobudu generatora, zavarivanje, elektrolizu... Dobivamo je pomoću ispravlljača i istosmjernih generatora.

4. Opiši uređaj koji služi za pretvaranje izmjenične u istosmjernu struju

a) Transformator smanjuje izmjenični mrežni napon na potreban niži, također izmjeničan.
b) Ispravljački sklop pretvara izmjenični napon u istosmjerni.
c) Ispravljački filtar izglađuje zaostale promjane napona.

5. Opiši transformator izmjenične struje

Transformator je tehnička tvorevina koja pripada električnim strojevima, a zadaća mu je da povećava ili snižava električni napon. Rad transformatora temelji se na elektromagnetskoj indukciji. Da bi se smanjile neželjene vrtložne struje u jezgri transformatora ona se radi od dinamolimova (čelik sa dodatkom silicija) koji su međusobno izolirani u obliku slova E ili toroida.

Od broja i debljine žice namotaja ovisi napon, struja, a time i snaga transformatora.

P=U.I (W)

Može biti dana i prividna snaga transformatora

P=U.I (VA)

P,U,I su fizikalne veličine i pišu se kosim slovima (kurziv). W,A,V, su oznake mjerne jedinice i pišu se uspravnim slovima.

6. Što je frekvencija izmjenične struje?

Da bi napon izmjenične struje narastao od nule do maksimalne vrijednosti, smanjio se do nule i sve to ponovio u suprotnom smjeru protekne 1/50 sek. Takva je struja naše mreže i kažemo da joj je frekvencija 50Hz (herca).

7. Pomoću kojih elektroničkih elemenata ispravljamo izmjeničnu struju?

Izmjeničnu struju ispravljamo pomoću ispravljačkih dioda od kojih je napravljen ispravljački sklop. Ako se koristi jedna dioda imamo poluvalno ispravljanje (sl.3.19.a). Ako koristimo četiri diode spojene u Graetzov spoj imamo punovalno ispravljanje (sl. 3.21.)

8. Opiši ispravljački filtar

I punovalno ispravljen napon ima promjene koje bi mogle izazvati smetnje u elektroničkim sklopovima pa ga moramo izglađivati, a to činimo filtrima.
Glavni element filtra je elektrolitski kondenzator velikog kapaciteta (2000 mikrofarada na 1A struje). Filtriranje se poboljšava uz dodatak otpornika ili zavojnice.
- 19:58 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>