subota, 30.10.2010.

IZRADA SPOJEVA ELEKTRIČNIH VODIČA 8.R. TEMA 2.3.

1. Opiši vodiče električne struje

Služe za povezivanje izvora električne struje (elektrane, baterije i akumulatore) sa trošilima. Vodiči dobro provode električnu struju, a najčešće se koriste kovine bakar, aluminij i srebro. Ako je više vodiča spojeno u jedan kabel moraju biti izolirani. Najčešće se izoliraju raznobojnim plastičnim materijalima radi raspoznavanja. Pored plastike za izoliranje se koriste guma porculan i staklo.

2. Zašto metali dobro provode električnu struju?

Atomi metala odbacuju valentne elektrone u međuatomski prostor i stupaju u kristalnu rešetku metala. Ti slobodni elektroni nisu potpuno slobodni nego se kreću po odrđenim zakonima i na tome se temelji povezanost u metalnu kristalnu rešetku, dobra električna i toplinska vodljivost i metalni sjaj.

3. Opiši spajanje elekteičnih vodiča

Vodiče ponekad moramo spajati najčešće radi grananja prema trošilima.
Prilikom izrade spoja potrebno je skinuti izolaciju, Zatim neizolirane dijelove spojiti jednim od načina, te zaštititi izolacijskom trakom.

4. Opiši spajanje zapletanjem

Izolacija se ukloni kliještima za skidanje izolacije ili nožićem. Zapletanje se može izvesti sukanjem vodiča ili savijanjem jednog vodiča oko drugog. Nakon toga spoj se izolira izolacijskom trakom. Nedostatak ovog načina je teško rastavljanje i mogućnost prodiranja vlage.

5. Opiši rastavljive spojeve

Ovi spojevi se koriste kad je potrebno često rastavljanje.

5.1. Spajanje lusterklemama se izvodi tako da se nakon skidanja izolacije vodič gurne u ležite i pritegne vijak.
5.2. Kod spojnice sa oprugom dovoljno je utaknuti neizolirani vodič u spojnicu.
Spojnica ima mogućnost grananja više vodiča prema trošilima. Mana spojnice je relativno slab spoj pa se ne može koristiti pri većim opterećenjima.

6. Opiši spajanje lemljenjm

To je najčvršći i najstabilniji način spajanja. Lem je legura olova i kositra sa niskim talištem. Potrebno je ukloniti izolaciju, očistiti topiteljem, zagrijati električnom lemilicom i nanijeti lem. Svijetla površina lema znak je da je lemljenje kvalitetno naprevljeno. Završna operacija je izoliranje izolacijskom trakom.

7. Opiši spojnicu za podzemno spajanje

Kod ove spojnice pridaje se velika pažnja čvrstoći spoja te izoliranju kako međufazno tako i prema okolini. Spojevi se numeriraju i označuju trakom crvene boje koja nas prilikom kopanja upozorava na opasnost.

- 12:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>