Ko je Sunčana Žena iz Apokalipse?

(Izvadak iz knjige Pokušaj tumačenja Apokalipse. brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.com


Tumačenje dvanaestog poglavlja

Ü - Lamed – L

Hebrejski: Mesec – levanah; levuš – haljina, odeća: lovan – beo; lechi – obraz; lema‘ah – gore; lematah - dole; leviathan – grdosija, zmaj; lev – srce; lajlah – noć; lamad – učiti; ledah – rođenje; lašon – jezik; lahuv – plamen, gorući; lagam – ispiti, popiti; liqr’ath – ići prema; la‘og – ružiti, sramotiti; likhlukh – nečistoća; lat – čarolija; lehezin, lehekhil – hraniti; lichamuth – ratovanje; lochem – borac; leom – narod; lehaqah - trupa, grupa.

Helenski: lampas, h – svetiljka; linon, ho – lan; leykos – beo; liparos – sjajan, blistav; litaros – rodan sjajan; lithari, ho – stena; leksis, h – reč; lalia, h – govor; logos, ho – reč; leontari, ho – lav; laleo – vikati, obraćati se; loyfazo – ućutati, pritajiti se; limos, ho – glad; laos, h o – narod; razum; loidoros, lyssa, h – bes, ljutnja; lopodytes, ho – lopov, lupež; leroma, ho – prljavština; loidoros, ho – opadač; latra – tajno; loipos – ostatak, ostavljen; lymainomai – pustošiti; lysis, h – rešenje, rasplet; leksis, h – kraj, završetak.

Latinski: libra – vaga, lux – svetlost; lautus – sjajan; luna – mesec; laurea – lovor; legatus – poslanik, namesnik; latus – širok, prostran; leo – lav; lastro – razbojnik, najamnik; lapis – kamen; labor – padati, napor; lorum – bič; čast; lamentatio – jadikovanje, naricanje; laques – zamka; latro – lajati; libido – želja, žudnja; libertas – sloboda; litigo – prepirati se; locus – mesto, kralj; lex, legis – zakon; lingua – jezik, govorenje; laudatio - pohvala, hvaljenje; laetitia – radost, veselje; legio – legija; litus – morska obala; linea – granica, crta.12:1
Sunčana Žena

Helenski tekst:
š±ą Ă·Ľµąż˝ Ľµł± ÉƸ· µ˝ ÄÉ żĹÁ±˝É, łĹ˝· ŔµÁą˛µ˛»·ĽµÄ· Äż˝ ·»ąż˝, ş±ą · õ»·˝· ĹŔżş±ÄÉ ÄÉ˝ Ŕż´É˝ ±ĹÄ·Â ş±ą µŔą Ä·Ă şµĆ±»µÂ ±ĹÄ·Â ĂĵƱ˝żÂ ±ĂĵÁÉ˝ ´ż´µş±.


Prevod:

"I znak veliki pokaza se u nebu: Žena obučena u sunce, i mesec pod njenim nogama, i na glavi joj venac od dvanaest zvezda."

Sveti apostol Jovan vidi još jedan znak poslednjeg vremena: Ženu Pravednosti i Mudrosti u Nebu. Mudrost dolazi i sjaji iz Neba i privlači svetlonosne duše u Nebo. Niko ne može doći k Gospodu ako ga ne privuku Sveta Ljubav i Premudrost, a Svete Snage će svoju Slavu najočiglednije pokazati u vremenu Posletka, dakle na velikoj raskrsnici, prelasku iz starog doba, doba tmine, u Novo, Hristovo Doba. U unutarnje Nebo su dospeli oni koji su našli Božije Kraljevstvo u sebi, svojoj bogolikoj duši. Božije svetlonoše su ti koji donose Nebo na zemlju, koji čine 'nebeski svod': "Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvezde , u svu večnost." ('Danilo', 12:3) Onaj ko je prosvetljen Božijim Zakonom i svetlim delima, on je i uzdignut u Svetlost, u Nebo, u Mudrost i Ljubav. Kad čovek prestane da bude obeležen ljudskim 'ja', kad umre svetu i oživi Bogu, on postaje zvezda stajačica na Unutarnjem Nebu, postaje venac Božije Slave. Ljudi Mudrosti, koji su bili Svetlost svetu, koji su Hristovom Svetlošću pobedili svet, jesu Božije zvezde i Božije Sunce: "Pravednici će sijati kao sunce u Kraljevstvu Oca svoga. " ('Matej', 13:43) - Nebo u ovoj slici je, dakle, unutarnja Visina, Sveta Mudrost: "Previsoka je bezumnome mudrost ..." ('Izreke', 24:7)

Svome svetom Bratstvu koje je utemeljilo hrišćanstvo Gospod ukazuje: »Radujte se i kličite jer ste blagoslovljeniji prije svih ljudi na zemlji, jer vi ste ti koji će celi svet spasiti.« ('Pistis Sofija', pogl. 8) " - Stubove svoje zajednice, 120 svetih duša, svetih stubova Hrist-Davidovog Šatora, jesu Žena Mudrosti, Pravednost i Svetlosti, oni koji će u novim telima, na kraju staroga sveta, pripremiti put svome Gospodu i doprineti buđenju mnogih za život u Hristu Izbavitelju. – I Simon Petar u novom telu, Hristov namesnik, presedavaće sa svetim Apostolima, Prorocima, Evangelistima, Pastirima i Učenicima u obnovljenoj Hristovoj Crkvi, koju Vrata Hada nisu uspela nadvladati.

Blaženome isposniku Ezdri Gospod opustošen Sion takođe prikazuje u liku žene i grada koji se podiže: "... Podigoh pogled i videh sa svoje desne strane jednu ženu, i gle: ona je plakala i glasno naricala, i njeno srce beše veoma ojadjeno, odeća joj beše poderana, a na glavi joj beše pepeo." ('Četvrta Ezdrina knjiga', 10) - Duhovni Sion i Novi Jerusalim čini Hristova Nevesta, pravednička Crkva.

Svoga namesnika Petra, Svoje apostolsko Bratstvo, i Svoju obnovljenu i uzdignutu Crkvu Hrist prikazuje kao Ženu i sunce koje preuzima i zrači Svetlost Ljubavi i Mudrosti svim narodima ove zemlje. Karakteristično za izražavanje svetih ljudi da ženu često emfatički nazivaju upravo tako: 'ženom'; kada sa krsta svoju majku poveruje ljubljenome učeniku Jovanu on iznosi: "Ženo, evo ti sina!" - Nakon što je razotkrio licemerje i podlost žene optužene za preljubu, postidjene ih rasterao, Gospod se optuženici obraća: " Ženo , gde su oni što te tužahu? Zar te niko ne osudi?" - Kada je na svadbi u Kani Galilejskoj Isusova majka napomenula da je domaćinu nestalo vina, Gospod joj uzvraća: " Ženo, tiče li se to tebe i Mene? Moj čas još ne dođe." - Uplakanoj Mariji Magdaleni na Isusovom grobu andjeli se obraćaju pitanjem: "Ženo, što plačeš?" - I vaskrsli družbenik i Gospod joj se slično obraća: "Ženo, što plačeš? Koga tražiš?" - Samarjanki, na Jakovljevom zdencu, Isus se obraća ukazom: "Ženo, veruj Mi dolazi vreme kada nećete obožavati Boga ni na Gori ovoj ni u Jerusalimu." - U prvosvešteničkom dvoru Simon Kananej pred služavkom odriče da ima nešto sa Hristom: "Ženo, ja Ga ne poznajem."

No i anđele otpadnike, neverne Nebeske stražare na Zemljom, koji su ljudima doneli plod prokletog znanja, gnusne veštine, čije nadahnuće će na kraju staroga sveta podići svetsku Crkvu Otpadiju, Skerletnu Ženu, Babilon Veliki, Gospod naziva ženom: "I videh Ženu gde sedi na crvenoj zveri, ..." ('Otkrivenje', 17:3) U 'Enohovoj knjizi' se ukazuje: "Prisegnuo sam vam, grešnici, da ni planina ni brdo nisu bili niti će biti podvrgnuti Ženi. Zločin nam nije /od Boga/ poslat na zemlju, nego su ga ljudi izmislili, te će oni koji ga čine biti delotvorno uništeni. Žena neće prethodno postati jalova, nego će zbog dela svojih ruku umreti bez dece." (I, 96:12-14) - fragmentarno sačuvanom 'Evandjelju po Egipćanima' Isusu se pripisuju reči: "Ja dolazim da razorim Ženina dela." (Klement Aleksandrijski: 'Šarenica', III, 9, 63) Kao što je preko Žene Otpadije na svet došlo veliko zlo, tako će i preko Žene Pravednosti, harismatskih predstojatelja Hristove Crkve, na svet doći velika Obnova i Radost.

Gospod, Svetlost Sveta, živeći na ovom svetu kao Isus iz Nazareta, svetu koji je uporište Tame u borbi protiv Neba, najavio je sa Svojim služiteljima dolazak triput teškog vremena velikog Mraka u kojem će sjaj Njegovih reči biti od dece Propasti silno pokriven, ali i Pobedu Svetla nad Tamom - Upravo će najdublji Mrak na Planeti vladati u vremenu najvećeg idolopoklonstva, u vremenu pustošenja sunčane Zveri (cp.: 'Otkrivenje, 16:8, 13:1-8), gvozdene 'bogovske' planetarne vlade lažnih iluminata, najviših pomagača lažnog Svetlonoše. Za mnogobožačke bogove i idole se ukazuje: "Oni ne mogu ni prokleti ni blagosloviti kraljeve, niti mogu narodima pokazati z n a m e n j a na nebu; oni ne sjaju kao sunce niti svetle kao mesec". ('Baruh', 6:65-66)

Poslednje vreme staroga sveta biće i vreme velike objave Svetlosti Života. U vremenu najveće i najomamljujuće navale Tame, na kraju staroga sveta, Gospod će poslati i podići Svoje svetlonoše koji će Mu pripremiti put i koji će biti pandan prorocima i rukavicama Podnebesa, koji će žigosati laži i gnusobe pomagača Stare Zmije, i proroci Svetla će objaviti Puninu Zakona; ko drsko pokazi Božije Zapovesti on će i sebe osuditi na vekovno ispaštanje u Onostranom. - No i vreme pustošenja obnovljene Hristove Crkve doći će kraju, a Hristova Svetlost, otrpevši suprostavljanje grešnika i onih koji su posadili korov u dobru Božiju setvu, pobednički će zasjati: Pravednost će tvoja zasjati kao svetlost i tvoje pravo ko sunce podnevno. " ('Psalmi', 37:6)

Hristove svetlonoše, sveti bogorodci i bogorodice, primajući i odašiljući Hristovu Svetlost, Svetlost Života, opet će moćno obasjavati svet; oni će biti Božija Stena ispod koje će izvirati Voda Života, Voda koja će pojiti goruće duše koje žude za Istinom i koje stupaju u Vojsku koja će pobednički pratiti Prvosveštenika Hrista, Kralja nad duhovnim kraljevima. Hrist, Velika Stena, svedočeći da Njegovu Crkvu Vrata Hada neće nadvladati, ukazuje svojoj svetoj Dvanaestorici: "I vi trebate sesti na dvanaest prestola, i slaćete dalje Svetlost i Istinu prema svim dvanaest plemena Izraelovih , a Ja ću biti sa vama do samog kraja ovoga sveta." - Upravo od Hristove Dvanaestorice i Sedamdesdvojice u vremenu velikih promena, u Jutru Zlatne Hiljadugodišnjice, u Duhu Istine, treba da se rode i probude dvanaest plemena Novog Izraela, sveti iz mnogoboštva koji će s Svetim Jednim vladati u Novom Dobu: "Ko vlada ljudima pravedno, i ko vlada u strahu Božijemu, taj je kao jutarnja svetlost kad ograne sunce , jutro bez oblaka, na kojem se svetluca zemaljska trava posle kiše." ('Samuel', II, 23:3-4)

Hristova sveta Dvanaestorica, Stubovi Hristove Crkve, Presto Svetlosti, Sveti Žrtvenik sačinjen od dvanaest Kamenova, Stena Vernosti i Spoznaje, moćno će svedočiti u vremenu velike prekretnice, ukazivaće gromko na kraj staroga sveta: "Gledajte na dane, i mesece, i vremena, i godine !" ('Galatima', 4:10-11) - Upravo preko Žene obučene u 'sunce', Žene Pravednosti pod čijim nogama je 'mesec' a nad glavom 'zvezde', preko utelovljenih svetlonoša koji su otvorili unutarnje Nebo, i koji se i na zemlji osećaju u nutrini kao u Nebu, Duh Istine će moćno svedočiti za završne dane, mesece, vremena i godine staroga, satanskoga sveta. Hristova Svetlost je ta sila koja uvodi istinsko Novo Doba i koja sve jasnije zrači u svet i u srca onih koji požrtvovano hodaju sa svojim Bogom, koji su na Putu Istinskog Života: "Učiniću da kao zora z a s j a nauk moj, i s v e t l o s t ću njegovu razaslati nadaleko. " ('Sirah', 24:32) - Hristova Svetlost će mnogim voljnim dušama doneti iscelenje i slobodu, zaslepljenima blještavilom izvrnutih vrednosti pomoći će da spoznaju svoju obmanu. Za pravednog kralja, onog koji će suditi po Pravdi Božijoj, koji poput sunca zrači svetlo Istine koje sve iznosi na videlo, kaže se: "Sudiće pravo ubogim pučanima, deci siromaha doneće spasenje, a tlačitelja on će smrviti. I živeće dugo kao sunce i kao mesec u sva pokolenja. Sići će kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju! U danima njegovim cvetaće pravda i mir velik - sve dok bude meseca, /.../ Bilo ime njegovo blagoslovljeno doveka! Dok je Sunca, živelo mu ime. " ('Psalmi', 72:4-7.17) - I Svetlost će, i preko istinskih svetlonoša, okupljenih oko Središnjeg Svetla, Hrista Istinitoga, pobediti Tamu i sinove Tame, te se slavno uzdignuti: "I oni koji Te ljube nek budu k a o s u n c e kad se diže u svojemu sjaju!" ('Suci', 5:31)

Kao što Sunce obasjava sve narode, tako će i Žena Svetlosti, Hristovo Sunce u vremenu Posletka, moćno obasjati sve narode, sva plemena, sve rodove i sve jezike, darivajući im Snagu za Novo, Hristovo Doba: "Sunce sjajno sve obasjava, a slave je Gospodnje puno delo njegovo." ('Sirah', 42:16) - Božije sunce je i Božija Pravednost, u kojoj sveti Životom imaju svoju platu: "Ljubav će se i Vernost sastati Pravda i Mir zagrliti, Vernost će nicati iz zemlje, a Pravda će gledati sa Nebesa ." ('Psalmi', 85:11-12) - Kao što Sunce zrači sa neba, tako iz unutarnjeg Neba zrače Svetlošću Života oni koji su ispunjeni svetom Ljubavlju i Mudrošću: "Ko je otkrio prebivalište Mudrosti, ko je prodro u njene riznice? /.../ Ko se na N e b o pope , pa da Je dohvati, na Oblake, pa da je skine?" ('Baruh', 3:15.19) - Kroz Svoju Dvanaestoricu Hrist će zračiti Svoju Svetlost na celu zemlju, svim ljudima koji su voljni da prihvate i ostvare reči Života. I to Svetlo Života biće Put za one pravednike koji će podići i koji će se kao izbrušeni kamen mudrosti ugraditi u Grad Novi Jerusalim, za koji Jovan kaže: "... Ima Slavu Božiju, i svetlost njegova beše slična dragom kamenu." ('Otkrivenje', 21:11) - Na Hristovom Svetlu u smeni Doba, zapaliće se mnoga srca i proneće dalje tu svetu Vatru svedočeći za život u Svetosti i Pravednosti.

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.