_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 18.09.2012.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

Od Petka, 14. rujna 2012. u „SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (Broj 9) na Stranici 129 – možete pročitati sljedeću odluku Općinekog vijeće Općine Promina:**************************************************************************

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

5

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09) i članka 30.stavak 1. točke 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici, od 03. kolovoza 2012. godine, donosi:

ODLUKU o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina (u daljnjem tekstu: Odluka)

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i 163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.
Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu
na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.


VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenja odnosno nacrt prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVAI GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000


X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79.zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

-Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
-Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
-Ministarstvu kulture,
-Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
-Upravi za zaštitu prirode,
-Ministarstvu poljoprivrede,
-Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
-Ministarstvu obrane,
-MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
-Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
-Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
-Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
-Hrvatske vode,
-Županijska uprava za ceste Šibensko-Kninske Županije,
-HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
-Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
-javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30. dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama:

• Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30. dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju se u Proračunu Općine Promina.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 03. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK

Tihomir Budanko, v. r.

**************************************************************************
Oznake: općina promina, prostorni plan

- 11:24 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić