_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 04.06.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VII dio
Malo sam zastao sa objavom Odluka Povjerenika Vlade RH za općinu Promina, pa je vrijeme da obradim Odluku kojom se određuje koliko će mo uskoro plaćati odvoz smeća.

Ali, prvo opet kratak podsjetnik;


Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu sedma Odluka.


************************************************************


7
Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj 178/04,111/06,60/08 i 87/09), članka 3.stavka 1. i članka 34. stavka 1. točke 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,178/04 i 38/09) i članka 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina,dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

OPĆE UVJETE obračuna odvoza komunalnog otpada od fi zičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina

1. Uvodne odredbe i pravna osnova

1.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09)

- članak 3. stavak 1. točke 6. održavanje čistoće (skupljanje i odvoz komunalnog otpada).

- članak 34. stavak 1. točka 2. (obveza jedinica lokalne samouprave o donošenju odluke o obveznom korištenju usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada).

1.2. Zakon o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
- članak 17. stavak (kriterij za obračun usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada).

2. Način prikupljanja i odvoza otpada Komunalni otpad sa područja Općine Promina i pripadajućih naselja odvozit će se isključivo iz odgovarajućih posuda-kanti i kontejnera.

Mještani su dužni komunalni otpad odlagati u za to predviđene posude. Komunalni otpad koji nije odložen u odgovarajuće posude neće se prikupljati.

Nepropisno odlaganje komunalnog otpada povlači za sobom prekršajnu odgovornost sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica i sl. otpad iz vrta, građevinski otpad, opasni otpad kao i druge zabranjene stvari sve sukladno Zakonu o otpadu.

Odvoz komunalnog otpada za građanstvo u Oklaju obavljat će se najmanje dva puta tjedno osim u dane blagdana a u ostalim naseljima najmanje jednom tjedno.

Odvoz komunalnog otpada za gospodarstvo obavljat će se dva do tri puta tjedno.

3. Način obračuna prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Obračun naplate usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vršit će se na temelju tri kriterija;
prema broju članova kućanstva, masi i volumenu otpada.
Korisnici usluge određeni su u dvije skupine korisnika;građanstvo i gospodarstvo.

Pod kategorijom korisnika građanstvo, podrazumijevaju se stanari u kolektivnim zgradama i obiteljskim kućama.

Pod kategorijom korisnika gospodarstvo podrazumijevaju se poslovni subjekti, pravne osobe i obrtnici.

3.1. Građanstvo

Naplata usluge prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada fi zičkih osoba-građana vršit će se mjesečno prema broju članova kućanstva. U stambenim zgradama zadržati će se postojeća tehnologija prikupljanjaotpada. U obiteljskim kućama i stambenim zgradama otpad će se prikupljati putem postojećih posudakanti zapremine 1100 litara, po selima, a zapremine 120 lit u Oklaju od fi zičkih osoba.
Domaćinstva koja su povremeno odsutna, a ne koriste uslugu odvoza otpada, imaju mogućnost privremene odjave za period kada su odsutni s time da je minimalni rok odjave je 2. mjeseca.

3.1.1 Popusti

Popust na cijenu usluge na osnovi posebnog zahtjeva ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

• staračko domaćinstvo s najviše dva člana starosti s više od 65. godina u visini od 40%
• samačko domaćinstvo u visini od 30%
• korisnici usluge koji primaju stalnu novčanu pomoć uz predočenje potvrde Centra za socijalnu skrb u visini od 50%.

3.2. Gospodarstvo

Naplata usluge prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada pravnih osoba poslovnih subjekata
i obrtnika vršit će se mjesečno prema broju volumenu posude-kontejnera. Komunalni otpad se prikuplja u kontejnerima zapremine 120 l i 1100 litara.

4. CJENIK USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Cijena usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada u sebi zadržava iznos osnovne uplate, naknade za sakupljanje i odvoz otpada, naknadu za zbrinjavanje otpada, uklanjanje otpada kojeg je nepoznata
osoba odbacila u okoliš.
Sve cijene u cjeniku izražene su u kunama, s PDVom, ako nije posebno navedeno.

4.1. Za fizičke osobe cijena se određuje prema broju članova domaćinstva prema mjestu stanovanja odnosno kući ili stanu u stambenoj zgradi odnosno:
4.2. Ukoliko se prilikom preuzimanja otpada od korisnika u otpadu nađu auto gume, ambalažni, električni, elektronički, opasni, infektivni otpad ili drugi zabranjeni sadržaj sukladno Zakonu o otpadu, naplaćuje se dodatno sortiranje 20,00 kuna (PDV uračunat) sa svakih započetih 120 lit volumena posude.

4.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada za gospodarstvo, pravne osobe i obrtnike

Za gospodarstvo, pravne osobe odnosno obrtnike, cijena se određuje prema volumenu posude u koju se prikuplja otpad umnoženu prema broju prikupljanja otpada.

Otpad će se prikupljati sukladno Odluci o sakupljanju, odvozu i postupanju sa komunalnim otpadom Općine Promina odnosno prema potrebi ovisno o procjeni komunalnog redara odnosno djelatnika komunalnog poduzeća EKO-Promina d.o.o.

Djelatnici komunalnog poduzeća Eko Promina d.o.o. voditi će evidenciju o preuzimanja otpada korisnika usluge.
5. Cijena usluge obuhvaća i cijenu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada jedanput godišnje. Korisnici će o istome biti obaviješteni putem obavijesti komunalnog poduzeća ili na ispostavljenim računima.

6. Za plaćanje obveze za izvršenu komunalnu uslugu izvan ugovorenog roka isporučitelj će naplaćivati zakonsku zateznu kamatu.

7. Za eventualne prigovore oko iznosa obračunatih računa za izvršenu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave računa usmeno ili pismeno izvijestiti isporučitelja.

8.Ovi Opći uvjeti primjenjuju se osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa :363-02/12-01/3
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Strana 80 - Broj 4 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Petak, 27. travnja 2012.

************************************************************

- 20:51 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić