_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 26.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VI dioPrvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu šesta Odluka.


************************************************************


6
Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj178/04, 111/06,60/08 i 87/09) i članka 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,129/05 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Promina

Članak 2.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove određene zakonom kojim se propisuje način gospodarenja otpadom.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriterijima kako slijedi :

Domaćinstva – prema broju članova,
Kuće za odmor - fiksna naknada,
Sve ostale vrste gospodarstva – prema količini (obujmu)i intenzitetu odvoza.

Članak 3.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom određuje cjenikom
EKO Promina d.o.o.

Cjenik iz stavka 1.ovog članka komunalno društvo donosi sukladno pozitivnim propisima.

Članak 4.

Na komunalne usluge iz članka 3.ove odluke određuje se prema kriterijima određenim u članku 2.

Članak 5.

Intenzitet odvoza otpada sukladno mjesnim potrebama određuje komunalno društvo.

Članak 6.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio komunalno društvo.

Obveznici iz članka 1.ovog stavka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada sukladno članku 4.ove odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Općine Promina.

Članak 7.

Na području Općine Promina isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava obveznike plaćanja komunalnih usluga.

Članak 8.

Obveznik plaćanja komunalne usluge je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstva, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15.dana od nastanka promjene

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po stavku 1.ovog članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 9.

Obveznik plaćanja može račun za pruženu uslugu platiti na način utvrđen važećim propisima.

Rok za podmirenje računa je 21. ( slovima : dvadeset i jedan ) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko obveznik plaćanja ne plati račun u navedenom roku isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Podaci o broju članova domaćinstva dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje 9, te uvidom na terenu.

Članak 11.

Obveznici plaćanja komunalne usluge odgovaraju za održavanje posuda za otpad te su dužni posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo
isporučitelja usluge te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 011-03/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Strana 78 - Broj 4 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Petak, 27. travnja 2012.

************************************************************


"Podaci o broju članova domaćinstva dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje 9, te uvidom na terenu".??????

- 17:16 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić