_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 17.05.2012.

Prijevremeni izbori u Promini 17.06.2012 godineDanas je Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 27. sjednica, pod točkom 17. dnevnog reda, raspravljala i usvojila „Prijedlogu odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina“

Link na sadržaj Sjednice:
http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/27_sjednica_vlade_republike_hrvatske

Link na :Odluku

Evo Prijedloga prihvaćene Odluke u cjelosti:

**************************************************************************

PRIJEDLOG

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 10/02, 155/02,45/03, 43/04, 40/05 i 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 2012. godine donijela

ODLUKU o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina

I.
Raspisuju se prijevremeni izbori začlanove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina.


II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. lipnja 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović


Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 02. veljače 2012. godine raspustila predstavnička tijela u općinama Posedarje i Promina.
Općinska vijeća općina Posedarje i Promina raspuštena su temeljem članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09 i 150/11).

Općinsko vijeće Općine Posedarje raspušteno je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA: 015-01/12-09/05, URBROJ: 5030106-12-1, a Općinsko vijeće Općine Promina Rješenjem KLASA: 015-01/12-09/06, URBROJ: 5030106-12-1. Navedena rješenja stupila suna snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 15 od 02. veljače 2012. godine.

Nastavne na navedene odluke, a sukladnočlanku 86. stavku 1. točki 1. Zakona olokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske imenovala je povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti raspuštenih predstavničkih tijela.

Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/06, URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače2012. godine imenovan je povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iznadležnosti Općinskog vijeća Općine Posedarje, dok je Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/07,URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače 2012. godine imenovan povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Promina.

Odredbom članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi propisano je da protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu u roku od 8 dana od dana objave rješenja o raspuštanju.

U konkretnim predmetima Općine Promina i Općine Posedarje podnesene su tužbe protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela tih jedinica.

Tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 09. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja Općine Posedarje, zastupane po općinskom načelniku i predsjedniku raspuštenog Općinskog vijeća protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem: UsI-305/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 05.travnja 2012. godine presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nadalje, tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 10. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina protivtuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem:UsI-306/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 02. svibnja 2012. godine presudu kojom seodbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nastavno, sukladno članku 85. stavku 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ukoliko je predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela protiv rješenja VladeRepublike Hrvatske o raspuštanju podnio tužbu nadležnom upravnom sudu, a tužba je odbačena ili odbijena, Vladaće raspisati prijevremene izbora za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke nadležnog upravnog suda u „Narodnim novinama“.

U članku 4. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisuje Vlada Republike Hrvatske.
Točan datum održavanja izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora.

Stavkom 4. istogčlanka Zakona utvrđeno je da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Na temelju navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci.

**************************************************************************

Eto ga "Neka igre otpočmu"!

Oznake: općina promina

- 15:33 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić