_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 13.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….IV dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je četvrta Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:

******************************************************************
Na temelju članka 18.Zakona o grobljima ( “Narodne novine”, broj 19/98 ) i članka 35. i 86.stavka 1.
i članak 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 ,129/05 i 36/09) ,Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o upravljanju grobljima

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima kao i izgradnja i uređenje grobova na području Općine Promina, a posebice odredbe glede:

- uvjeta uređenja i održavanja groblja od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- izgradnja i uređenje grobova,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- kaznene odredbe,
- nadzor nad provođenjem ove odluke i drugih mjera u svezi s grobljem, grobovima i pokopom umrlih i - prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Groblja na području Općine Promina u vlasništvu su Općine Promina.

Članak 3.

Pod grobljem u smislu ove odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Pratećom građevinom u smislu ove odluke smatra se mrtvačnica, kapelica na groblju i sl.
Pod grobnim mjestom u smislu ove odluke smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop umrlih osoba.
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove odluke razumijevaju se osobe koje su stekle pravo na određeni grob odnosno grobnicu (u daljnjem tekstu grobno mjesto) odnosno kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem ili su iste do stupanja na snagu ove odluke imale zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta.
Korisnik grobnog mjesta kojemu nije izdano Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, dužan je prijaviti činjenicu korištenja grobnog mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 4.

Na području Općine Promina ukop se obavlja na grobljima Razvođe, Sv. Mihovil, Sv. Martin, Bobodol i na groblju Lukar, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu s običajima.

2. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 5.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Komunalno društvo Eko-Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu:
Uprava groblja), kojeg je Općina Promina (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.
Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na području Općine Promina ili ih putem Ugovora na temelju raspisanog natječaja može ustupiti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 6.

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima te poslove pokopa umrlih osoba.

Uprava groblja obvezna je:

- upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara,
- osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 7.

Uprava groblja može uređivati svojim općim aktima odnose koji se odnose na djelatnost održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih mjesta, a koji nisu uređeni ovom odlukom, kao i rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o grobljima.

Članak 8.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Promina.

Članak 9.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnju novog groblja.

Članak 10.

Za uređenje i preinaku groba, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja.

Članak 11.

Izgradnja groblja financira se iz komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Promina i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz naknade koja se plaća za korištenje grobnog mjesta, te drugih prihoda od groblja.

3. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 12.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja rješenjem u smislu čl.13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu načelniku Općine Promina.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i visina naknade za korištenje grobnog mjesta.
Dodjelu grobnog mjesta Uprava groblja mora evidentirati u posebnu grobnu knjigu.

Članak 13.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Planu, a na način da su u najvećoj mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

-Plan svih groblja na području Općine Promina,
-Plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama,
-Grafi čki prikaz rasporeda,
a može sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje sukladno odredbama ove odluke odnosno kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članovi obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ove odluke smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan Općine Promina, a čija obitelj ima porijeklo iz Općine Promina, pod uvjetom da Uprava groblja raspolaže dovoljnim brojem praznih grobnih mjesta.

Članak 15.

Uprava groblja neće dati novo grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke već ima na korištenju grobno mjesto u kojem je moguć ukop.

Članak 16.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova svoje obitelji koji imaju pravo ukopa i uz suglasnost Uprave groblja, trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Promina, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 17.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Članak 18.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, Upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 19.

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanjem ponuda ili natječaja.
Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenje grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 21.

Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti samo na način određen Zakonom (odredbe o napuštenim grobovima).

Neće se smatrati napuštenim grobovima u smislu Zakona o grobljima:

- grobovi iz članka 11. stavak 3. zakona o grobljima,
- grobovi osoba koje su značajne za Općinu Promina jer su stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine Promina,
- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u Domovinskom ratu.

Općinsko vijeće utvrđuje popis umrlih osoba iz stavka 2. ovog članka.
Uprava groblja održava grobove iz stavka 2. ovog članka kao i uređenje i održavanje centralnog križa, a sredstva za održavanje osiguravaju se u proračunu Općine Promina.

4. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 22.

Uprava groblja grobno mjesto daje na korištenje na neodređeno vrijeme uz jednokratnu naknadu te se o tome donosi rješenje.
Jednokratna naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Visinu jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje Općinsko vijeće Općine Promina na prijedlog općinskog načelnika.
Visinu naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se odlukom o davanju suglasnosti općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva donesen na bazi procjene održavanja i uređenja groblja. Korisnik grobnog mjesta godišnju grobnu naknadu plaća u roku od 15. dana od dana ispostavljenog računa. Korisnik kojemu se grobno mjesto rješenjem dodjeljuje na korištenje ( u smislu čl. 12 ove odluke) dužan je platiti naknadu sukladno izdanom Rješenju o dodjeli grobnog mjesta odnosno u roku od 15 dana od dana izdavanja rješenja.

Članak 23.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu.
Godišnja grobna naknada uplaćuje se u korist komunalnog poduzeća a služi za održavanje infrastrukture groblja.
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se odlukom općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva.

5. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 24.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od posljednjeg ukopa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop može obaviti nakon proteka 30 godina od prvog ukopa.

Članak 25.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, a nema osigurano grobno mjesto i
- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop sve uz uvjet da Uprava groblja za to ima na raspolaganju slobodno grobno mjesto.

Članak 26.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.
Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop, može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 27.

Uprava groblja mora Planom uređenja i rasporeda grobova predvidjeti grobna mjesta za privremeni ukop.
Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom ili drvenom) lijesu i to najduže do 6 (šest) mjeseci.

Članak 28.

Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.
Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.
Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

Članak 29.

Obred pogreba vrši se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

6. UREĐENJE, ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 30.

Uprava groblja mora održavati i uređivati groblja u skladu s urbanističkim i sanitarnim propisima, kao i estetskim zahtjevima prilikom čega mora voditi računa o zaštiti okoliša.

Članak 31.

Uprava groblja mora imati:

1. Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave,
2. Položajni plan grobnih mjesta i grobnica,
3. Registar umrlih osoba,
4. Plan groblja kojim upravlja,
5. Detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova za svako groblje posebno, s točno navedenim grobnim poljem, glavnim putovima i stazama,
6. Detaljni plan za svako grobno polje s točno označenim redom,
7. Godišnji plan upravljanja groblja i
8. Pravila ponašanja na groblju.

Članak 32.

Pod održavanjem groblja u smislu ove odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada, održavanje mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Groblje održava i otpad uklanja Uprava groblja, koja je dužna donijeti Godišnji plan održavanja groblja.

Članak 33.

Uprava groblja je dužna je održavati groblje na način da groblje ili objekti na groblju budu uredni i čisti, a u funkcionalnom smislu ispravni sve na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja s grobnih mjesta dužna je ukloniti uvelo cvijeće i vijence po proteku roka od 15. dana a lampione i ranije.

Uprava groblja dužna je na pogodnim mjestima na grobljima osigurati pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostatka vijenaca i slično te odvoza i uklanjanja istih najmanje jednom mjesečno.

Članak 34.

Grobna mjesta koja su proglašena spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim, već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Nadzor održavanja i obnavljanja grobnih mjesta iz prethodnog stavka izvršava nadležno tijelo Općine Promina.

Članak 35.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze.

Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.
Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti
i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od mramora ili kamena, po obliku i načinu izvedbe moraju biti u skladu s mjesnim običajima.

Članak 36.

Uprava groblja dužna je odrediti vrijeme kojim se dopušta mještanima posjet na grobljima.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Uprava groblja dužna je obavijest iz stavka 1. ove odluke izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 37.

Na grobljima je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, staze i uređaje,
- obavljati bilo kakvu trgovinu,
- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno,
- bukom narušavati mir na groblju,
- dovoditi pse i druge životinje,
- neovlašteno kositi travu,
- gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,
- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,
- trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,
- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,
- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,
- sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,
- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,
- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, popločavanje, nasipavanje i slično) bez suglasnosti Uprave groblja.
Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

Članak 38.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama ili pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 39.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik, održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.
Uređenje i održavanje centralnog križa i spomen obilježja boraca antifašističke borbe II. svjetskog rata i spomen obilježja učesnika Domovinskog rata ako ih ima, obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine Promina.

7. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 40.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Natpisi na grobovima ili grobnicama osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog naroda, ako postojeći natpisi, ispisani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom smislu cjeloviti.

Članak 41.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.
Nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 42.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu važećih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.
U slučaju kada odobrenje za gradnju nije potrebno, uvjete gradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s Planom.

Članak 43.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkom pravilima.
Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;
- građevni materijal (opeka, šljunka, cement, vapno i drugo) može se držati na groblju samo kraće vrijeme
koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu uporabu groblja;
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihovog završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište
dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će uprava groblja imati u svezi s kolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i kamena kao i drugih otpadaka, uređenje putova i staza, utrošak vode, struje i slično.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radovima bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Članak 44.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Ovlaštena osoba izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno izvršeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu s dogovorom i suglasnosti Uprave groblja.
- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,
- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana.

U slučaju oštećenja drugih grobova, način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom kojeg sastavlja Uprava groblja sa strankama u sporu, na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

8. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM OD STRANE UPRAVE GROBLJA

Članak 45.

Uprava groblja dužna je:

- grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara, na način kojim se iskazuje poštivanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju,
- jednom godišnje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine Općinskom vijeću Općine Promina podnositi izvješće o radu,
- pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije,
odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

Članak 46.

Grobna mjesta daju se na korištenje na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik redovito plaća naknadu za održavanje groblja.
Grobna mjesta za koja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenima i mogu se ponovno dodijeliti na korištenje tek nakon proteka 15. godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno 30. godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta, za koje se prema prethodnom stavku smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploč, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba) nakon što plati dužan iznos grobne naknade sa zakonskom zateznom kamatom. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja dužna je prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku prenijeti ostatke preminulog iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
Za pokapanje posmrtnih ostataka u zajedničku grobnicu ne plaća se naknada.

9. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 47.

Grobna mjesta dodjeljuju na korištenje uprava groblja rješenjem u smislu čl. 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Dodjelu grobnog mjesta uprava groblja mora evidentirati u posebnu Grobnu knjigu.

Članak 48.

Radi dodjele na korištenje jednog ili više grobnih mjesta, Uprava groblja objavljuje oglas.

Oglas u smislu stavka 1. ovog članka objavljuje se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči uprave groblja. Datum objave smatra se datumom objave u javnom glasilu.

Člankom 49.

Oglas u smislu članka ove odluke sadrži podatke o groblju i pojedinačne podatke o grobnim mjestima koji se daju na korištenje (oznake površine, visina naknade ponude, prilaže se plan, grafi čki prikaz lokacije, odnosno grobnog mjesta).

Članak 50.

Po završetku roka za prikupljanje ponuda uprava groblja objavljuje izbor kandidata. Ako ima više kandidata nego raspoloživih grobnih mjesta, ili ako su dva ili više kandidata zainteresirana za isto grobno mjesto, prednost ima osoba s prebivalištem na području za koje je grobno mjesto namijenjeno.

Članak 51.

Ako se izbor kandidata ne može izvršiti na temelju kriterija iz čl. 49 ove odluke, izbor kandidata sa „istim rangom“ izvršit će se ždrijebom.
Pravila ždrijebanja iz stavka 1. ovog članka određuje i postupak provodi uprava groblja uz vođenje odgovarajućeg zapisnika.

Članak 52.

Nakon provedenog postupka u smislu članka 48., 49.i 50. ove odluke, uprava groblja donosi rješenje u smislu članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98).

Članak 53.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Pravo na stupanje robnog mjesta korisnik grobnog mjesta ugovorom može ustupiti trećim osobama a isprava o tome mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja ima više korisnika, za ustupanja prava korištenja groba trećim osobama potreban je njihov zajednički pristanak.

Članak 54.

Oprema i uređaji koji su izgrađeni na grobnim mjestima smatraju se nekretninama, pa stoga ako se ustupanjem grobna mjesta prodaju ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređenje grobnog mjesta, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

10. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 55.

Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničku grobnicu. Zajednička grobnica, odnosno grob, namijenjen je za ukop osoba koje nisu korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobno mjesto s pravom korištenja članova njihove obitelji.

11. OSNIVANJE I NAPUŠTANJE GROBLJA

Članak 56.

Općinsko vijeće Općine Promina prostornim planom utvrđuje izgradnju, odnosno rekonstrukciju groblja kad se za to ukaže potreba.
Prostorni plan iz prethodnog stavka mora se temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenim za vremensko razdoblje od najmanje 50 godina.

Članak 57.

Općinsko vijeće donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

12. GROBNI OČEVIDNICI

Članak 58.

Uprava groblja dužna je voditi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih na području Općine Promina koji sadrži podatke o:

1. svim grobnim mjestima,
2. korisnicima grobnih mjesta,
3. osobama koje imaju pravo ukopa i
4. svim nastalim promjenama.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po imenu, prezimenu, imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

Akti stavka 1. i 2. ovog članka moraju se trajno čuvati. Nadzor nad vođenjem akata iz ovog članka, kao i nadzor nad upravljanjem grobljima provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Promina.

13. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se Uprava groblja ako:
- ne postupi na način određen člankom 45. ove odluke,
- ne postupi na način određen člankom 43. ove odluke,
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ili obrtnik ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan ovom odlukom,
- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja,
- ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.

14. NADZOR

Članak 62.

Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši komunalni redar Općine Promina te sanitarna inspekcija svatko u okviru svoje nadležnosti.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Uprava groblja dužna je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju,
donijeti Planove uređenja, održavanja i rasporeda grobova i
ostale akte propisane Zakonom o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98) i Pravilnikom o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02).


Oduku o pravilima ponašanja na groblju Uprava groblja dužna je izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 64.

Uprava groblja dužna je u roku od 6. mjeseci od stupanja na snagu ove odluke donijeti Pravilnik o upravljanju grobljima, sukladno Zakonu o grobljima, ovoj odluci te ostalim aktima i propisima.

Članak 65.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik neće bitiu obvezi plaćati jednokratnu naknadu .

Članak 66.

Osoba koja je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, dužna je zatražiti upis na temelju valjane pravne isprave.
Jedinstveni upravni odjel Općine Promina javnim pozivom pozvati će mještane da dostave isprave pogodne za upis korisnika u Registar.
Zahtjev za upis korisnika grobnog mjesta u grobni očevidnik, korisnik je dužan podnijeti Upravi groblja u roku od 90 dana od dan stupanja na snagu ove odluke.
Korisniku groba iz st.1. ovoga članka izdat će se Rješenje o korištenju grobnog mjesta te će se naplatiti jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.
Korisnik grobnog mjesta koji je pravo korištenja grobnog mjesta stekao do donošenja ove odluke te koji je platio propisanu naknadu oslobođen je plaćanja jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi.
Nasljednik korisnika iz st. 4. ovog članka uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi korisnika grobnog mjesta oslobodit će se od plaćanja jednokratne novčane naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 67.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa : 363-01/12-01/1
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


******************************************************************


Sprovodi su u Promini daleko češći od krštenja, i neće nam trebati dugo vremena da vidimo kako će se ova Odluka primjenjivati u praksi.

Oznake: općina promina

- 12:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić