_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 10.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….III dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je treća Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:
******************************************************************
3
Na temelju članka 3. a u svezi s člankom 4.,5. i 19 st.1.alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10), članka 30. st.1. toč. 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09) i članka 84.stavka 1.i članka 86.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi “Narodne novine”, broj 3/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika


Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koefi cijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plače odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun plaće :


1. za općinskog načelnika 2,50.


Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun naknade

1. za zamjenika općinskog načelnika 0,64.


Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa : 120-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

******************************************************************


Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti prethodna, što ste mogli pročitati u:

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koefi cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

A kako je glasila prethodna Odluka Općinskog vijeća ?

******************************************************************

16
Na temelju članka 3.u svezi s člankom 4., 5. i 19. stavka 1. alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ) i članka 30. stavka1. točke 3.Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 10.sjednici, od 27. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koecijenta za obračun plaće i naknade općinskog
načelnika i zamjenika načelnika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koe cijent za obračun plaće i naknade za općinskog načelnika i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koe cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun plaće:
- za općinskog načelnika 2.10.

Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun naknade:

- za zamjenika općinskog načelnika 0,27.

Članak 5.

Ako bi plaća općinskom načelniku bez uvećanja za radni staž dosegla razinu ograničenja iz
članka 4. stavka 1.alineje 1., ili u masi plaća zaposlenih sukladno članku 14, 15 i 16. zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ), na prvoj dosegnutoj razini ograničenja osnovica za izračun plaće se zamrzava do
visine koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje dosegnuto ograničenje.
Osnovica za izračun plaće općinskom načelniku koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje izračun plaće do dosegnutog ograničenja iz stavka 1.ovog članka primjenjuje se za izračun drugih plaća i naknada propisanih ovom odlukom.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koe cijenta i osnovice za obračun plaće općinskog
načelnika, te prestaje važiti i Odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 03/10 ).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/10-01/1
Ur.Br : 2182/09-10-01
Oklaj, 27.svibnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Rajko Žulj, v. r.

******************************************************************

"Staru" Odluku možete pročitati pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2010/09.pdf


I što zaključujemo usporedbom ove dvije Odluke?

-Općinski načelnik koji je prije imao koeficijent 2.10.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 2.50, ili da vam bude lakše, Načelniku se povećava plaća za približno 20%.


-Zamjenik općinskog načelnika imao je koeficijent 0.27.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 0.64, ili da vam bude lakše, povećava se naknada donačelniku za približno 137%.


Kako moćno zvuči 137%.....

I sad neka netko kaže da Općina Promina nema novca!

To što su se neki zaposlenici Općine skoro samozapalili benzinom jer im je poprilično kasnila plaća…..kao da se događalo negdje drugdje….


Oznake: općina promina

- 21:36 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić