_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 08.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Evo njihovih naslova:

OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1. ODLUKA o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom ......................... 65
2. ODLUKA o koeficijentu za obračun plaća službenika i namještenika ........................................ 69
3. ODLUKA o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika .................................................................. 69
4. ODLUKA o upravljanju grobljima ................. 70
5. ODLUKA o visini naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina ......76
6. ODLUKA o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom .............................. 77
7. OPĆI UVJETI obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina 78
8. ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone iz članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama ................ 80
9. ODLUKA o broju etaža na nezakonito izgrađenim zgradama koje se mogu ozakoniti protivno Prostornom
planu Općine Promina .............................................. 80
10. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2010 -2018.
godina ....................................................................... 80


Odluke su prilično opsežne, tako da ću na ovu temu objaviti nekoliko postova.

Ovaj post posvećujem :

„ODLUCI o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom“
…u kojoj između ostalog piše:

„Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina
d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge)“.


O „Eko Promini“ sam napisao već puno toga, ali evo izvoda iz Sudskog registra sa stanjem na današnji dan 08.05.2012:

**********************************************************************************

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
MBS

100016114
OIB

90431466150
Tvrtka/naziv

EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
EKO PROMINA d.o.o.
Sjedište/adresa (Prikaži na karti)

Oklaj
Put kroz Oklaj 129
Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga

20.000,00 kuna
Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću
Predmet poslovanja/djelatnosti

* Djelatnost organiziranja sajmova
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnice na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Javna rasvjeta
* Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda
* Vodoopskrbna djelatnost
* Upravljanje grobljem
* Skupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (oporabe odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* Uređenje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
* Obavljanje usluga parkirališta
* Projektiranje, građenja, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
Osnivači/članovi društva

OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959
Oklaj, Put kroz Oklaj 129
- jedini osnivač d. o. o.
Osobe ovlaštene za zastupanje

Damir Čveljo, OIB: 35893943608
Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 6
- član uprave
- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Pravni odnosi

Temeljni akt:

Izjava o osnivanju od 27. kolovoza 2009.g.
Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje
30.03.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011
**********************************************************************************

Uglavnom, "Eko –Promina" je trgovačko društvo u vlasništvu Općine Promina, bez iti jedne zaposlene osobe (danas 08.05.2012).Evo „Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom u cijelosti“:


OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1
Na temelju članka 86.stavka 1. i članka 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se sakupljanje, odvoz i postupanje s prikupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području
Općine Promina.

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se odnose na sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom a koji su upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

Otpad je svaka stvar ili predmet određen u kategorijama otpada, propisan u provedbenim propisima o otpadu koji posjednik odbacujem namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne ili/ i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima
sličan otpadu iz kućanstava.

Glomazni otpad je otpad iz kućanstava, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata,
pokućstva, velikih kućanskih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu koristiti, tj. ponovno upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali. Pod korisnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad vrijednih svojstava odvojeno skupljen iz komunalnog otpada.

Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostaje nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Zeleni otpad je otpad nastao košenjem trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podestan za kompostiranje.

Neopasan otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.

Opasni otpad je svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka
2. Zakona o otpad. Opasni otpad po svojim fi zičkim i kemijskim svojstvima može naškoditi ljudskom zdravlju
i okolini.

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. zakona o otpadu.

Sakupljanje otpada je prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada- skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.

Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

Recikliranje je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe što se uređuje propisom.

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan zakonskim propisom.

Građevina za zbrinjavanje otpada je centar za gospodarenje otpadom, odlagalište opasnog, neopasnog i inertnog otpada, te građevina namijenjena za spaljivanje otpada spalionica otpada.

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina s namjenom odlaganja otpada na tlo ili u tlo.

Isporučitelj usluge je pravna osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Korisnik usluge je pravna ili fi zička osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Spremnik za otpad je tipizirana posuda za otpad ili kontejner za otpad koji je propisan od strane isporučitelja usluge prema važećim EU standardima, a u koji korisnik usluge odlaže otpad sa svrhom njegovog organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja.

ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge).

KORISNICI USLUGE

Članak 4.

Svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Promina obvezni su koristiti uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom odlukom.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja evidencije isporučitelja usluge.

U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog , odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do
proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge
dužan je u roku od 15 dana od nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret vlasnika nekretnine koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge. Primjena obveze plaćanja prema prijavljenoj promjeni nastupiti će prvog dana u narednom mjesecu.
Kad nastupe okolnosti iz prethodnog stavka vlasnik ili korisnik nekretnine prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo), dokaze koje izdaju nadležna državna tijela i druga tijela (potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz matice umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).
Korisnik može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja u funkciju.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba i isporučitelj usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji
je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

Korisnici usluge skupljeni komunalni otpad odlažu u spremnike za otpad - kante i kontejnere.
Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o tom istom će obavijestiti komunalnog redara.
Vrstu i broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.
Spremnici za otpad moraju odgovarati važećim EU standardima i moraju biti propisani od strane
isporučitelja usluge.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, zabranjeno je opterećivati posude i kontejnere za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, zeleni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih.
Zabranjeno je odlagati otpad u tuđi spremnik za otpad.
Glomazni otpad, do trenutka odvoza, skuplja se na mjestu nastajanja (u domaćinstvima i gospodarskim subjektima). Sakupljanje glomaznog otpada zabranjeno je na javnim prometnim i zelenim površinama, osim u vrijeme kad se organizirano odvozi od strane isporučitelja usluge.

ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG I ZELENOG OTPADA.

Članak 6.

Komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir, karton, staklo, plastika, metal, ostali iskoristivi materijali-nadalje korisni otpad) kao i komunalni otpad iz vrtova, parkova i groblja (otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće i drugi otpad biljnog porijekla - u daljnjem tekstu:
zeleni otpad) potrebno je odvojeno sakupljati sa svrhom recikliranja, tj. uporabe, odnosno u slučaju zelenog otpada, kompostiranja.
Korisnici usluge koji imaju mogućnost izvedbe komposišta u okviru okućnica, zeleni otpad trebaju odlagati u komposište.
Korisnicima usluge zabranjuje se odlaganje korisnog otpada i zelenog otpada u spremnike za komunalni otpad.
Korisni i zeleni otpad odvozit će se prema posebnom planu.
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 3. ovog članka.

PROSTOR ZA SMJEŠTAJ OTPADA

Članak 7.

Prostor za smještaj spremnika za otpad, kao i sam spremnik, dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina, odnosno korisnici stanova.
Uvjete lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku ishodovanja građevinske dozvole ili na zahtjev ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta za postojeće građevine. U slučaju spora isto određuje nadležni Upravni odjel.
Postojeće lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja i gospodarskih subjekata potrebno je urediti najkasnije u roku od 2. godine od stupanja na snagu ove odluke. Za organizaciju poslova uređenja postojećih lokacija kod kolektivnog stanovanja zadužen je ovlašteni predstavnik zgrade, a kod gospodarskih subjekata, ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta. Troškove uređenja postojećih lokacija za smještaj spremnika za otpad dužni su namiriti korisnici usluga koji otpad odlažu u spremnike na lokaciji koja
se uređuje.

ODVOZ OTPADA

Članak 8.

Ukoliko se spremnici za otpad ne nalaze na javnoj površini korisnici usluge dužni su isključivo u određeni
dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad izvesti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza ukloniti sa javne površine kako bi se spriječilo oštećenje i krađa istih.
Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet.
Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni a vreće zavezane.
Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za otpad a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.
Glomazni otpad iz svojih prostorija korisnici usluga trebaju iznijeti na javnu površinu ispred svog objekta na dan organiziranog odvoza, a da pri tom ne ometaju promet.

Članak 9.

Isporučitelj usluge dužan je odvoziti komunalni otpad najmanje dva puta tjedno prema planu odvoza o kojem se unaprijed moraju obavijestiti korisnici usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Odvoz komunalnog otpada može biti određen i u kraćim terminima.
Isporučitelj usluge nema pravo ni obvezu zalaziti na privatni posjed korisnika usluge te iznositi spremnik na javnu površinu.
Ako odvoz otpada prema rasporedu padne u dane blagdana ili praznika, isporučitelj usluge dužan je organizirati odvoz otpada prvi naredni dan od dana predviđenog rasporedom.
Isporučitelj usluge vrši odvoz glomaznog otpada najmanje jedanput godišnje prema planu odvoza glomaznog otpada. O danu i vremenu odvoza glomaznog otpada korisnici usluga moraju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 10.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i sakupljaju komunalni otpad dužni su rukovati spremnicima za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne rasipa, da se ne diže prašina i da se spremnici za otpad ne opterećuju.
Nakon što isprazne sadržaj spremnika za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac spremnika, a spremnik vratiti na mjesto s kojeg su ga uzeli.

Članak 11.

Odvoz otpada vrši se specijaliziranim vozilima do mjesta namijenjenog zbrinjavanju otpada.
Kontejneri kojima se odvozi otpad do mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada moraju biti zatvoreni ili prikriveni mrežom radi sprječavanja rasipanja otpada.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 12.

Otpad je dopušteno zbrinjavati samo na mjestu namijenjenom za zbrinjavanje komunalnog otpada.
Zabranjeno je odlaganje otpada izvan mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada.
Lokacija mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada određuje se dokumentima prostornog uređenja.

NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM.

Članak 13.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Općine Promina osigurati potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l označenih serijskim brojem i logotipom isporučitelja komunalne usluge s natpisom; „komunalni otpad“ te potreban broj tipiziranih posuda na kotačima zapremine 120 litara označene serijskim brojem i logotipom isporučitelja te s natpisom za „komunalni otpad“.
Gospodarskim subjektima isporučitelj može uz pismenu suglasnost dozvoliti i korištenje i drugih vrsta spremnika. u tom slučaju korisnik usluge samostalno nabavlja spremnik. Nabavljeni spremnik za otpad korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju u roku od 15 dana od dana nabave te zaključiti poseban Ugovor
sa isporučiteljem usluge. Isporučitelj usluge je vlasnik spremnika za otpad a korisnicima iste ustupa na korištenja temeljem zapisnika o ustupanju na korištenje.

Članak 14.

Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika, iste održavati u stanju funkcionalne ispravnosti, te brinuti o njihovoj čistoći i ispravnosti.
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave novog spremnika za otpad.
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja spremnika za otpad nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove popravka ili nabave novog spremnika.
Korisnik odgovara isporučitelja usluge za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja spremnikom, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u spremnik za otpad.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti spremnik za otpad.
Za spremnik koji nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu u visini cijene novog spremnika za otpad.

Članak 15.

Cijenu usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada iz domaćinstva određuje isporučitelj usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o otpadu.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva, individualnog stanovanja u obiteljskim kućama te domaćinstva kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama, određuje se prema broju članova domaćinstva.
Cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte određuje se prema posudi-kontejneru za otpad volumena 1100 l.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte koji koriste vlastite spremnike za otpad određuje se prema zapremini spremnika za otpad utvrđenoj zapisnikom, te kategoriji djelatnosti kojoj gospodarski subjekt pripada.

Članak 16.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada korisnicima usluge može se smanjiti temeljem zahtjeva za ostvarenje popusta i to kako slijedi:

1. Korisnicima usluge s najviše 2. člana domaćinstvas više od 65 godina, staračko domaćinstvo,
2. korisniku usluge, samačko domaćinstvo,
3. korisniku usluge koji prima stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb.

Visina popusta defi nirati će se cjenikom isporučitelja usluge. Za dokazivanje statusa iz stavka 1. točke 1., 2. i 3., korisnik usluge kod isporučitelja potpisuje izjavu.
Popust iz točke 1.2. ili 3. stavka 1. može se ostvariti samo po jednom osnovu.
Svaku promjenu statusa iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju usluge u roku od 15 dana od dana nastale promjene uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Obračun prema prijavljenoj promjeni vršit će se od prvog dana narednog mjeseca.
Ostvareni popusti iz točaka 1.,2. ili 3. vrijede za period od jedne godine, dok se za svaku narednu godinu mora podnijeti novi zahtjev za ostvarenje popusta.
Ukoliko korisnik usluge ne podnese novi zahtjev, usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obračunavat će se prema članku 15. ove odluke.

Članak 17.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine kada je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sadrži trošak rada specijaliziranih vozila i rada radnika na sakupljanju i odvozu otpada, troška odlaganja otpada, financiranje obnove strojnog i voznog parka, trošak nabave spremnika za otpad, troškove obrade i distribucije uplatnica, troškove edukacije i održavanja programa za obradu podataka i sl.

Cijena usluge obuhvaća i uslugu sakupljanja glomaznog otpada jedanput godišnje, kao i uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja odvojeno sakupljeno korisnog otpada.

Članak 18.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.

Račun za komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 15. ove odluke i iznos računa.

Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja.

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove odluke i akata donesenih na temelju ove odluke provodi komunalni redar Općine Promina, čiji djelokrug rada je propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim odlukama
kojima je propisana nadležnost komunalnog redara.

Osim komunalnog redara, nadzor nad provođenjem ove odluke vrše i nadležne inspekcijske službe, svaka u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisima, te odredbama ove odluke.

Članak 20.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom nadležni upravni odjel Općine Promina izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Za nepridržavanje odredbi iz čl. 4.,5.,6.,7.,8., 14 i16., odnosno za učinjeni prekršaj pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, fizička osoba obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 kuna a fi zička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članka 22.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ukoliko se ne pridržava odredbi članka 9.,10,11. i 12.ove odluke za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom
kaznom od 10.000,00 kuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati spremnike za otpad prema odredbama iz čl. 13. stavka 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke.
Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati primjenu odredbe iz čl. 6. kao i spremnike za otpad prema odredbama čl. 6., u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove odluke.
Do ispunjenja obveze iz stavka 2. ovog članka, korisnici usluge kojima nisu dodijeljeni spremnici za otpad od strane isporučitelja usluge, mogu koristiti postojeće spremnike za otpad.

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/09-01-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.

OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


Znam da većina Vas (mislim na one koji imaju veze sa Prominom) neće uopće pročitati ovu Odluku, jer Vas se ne tiče.

Ali, neka nje ovdje....
Kad Vam za koji dan pokucaju na vrata sa uplatnicama, onda će te imati sve zakone "u malom prstu"....pa tako i ovaj....

Oznake: općina promina

- 12:49 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić