_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 02.02.2012.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat

Danas ( 02.02.2012) je na svojoj 6. sjednici Vlada Republike Hrvatske, imala sljedeću točku dnavnog reda:

7. Prijedlozi rješenja o raspuštanju:

a) Općinskog vijeća Općine Posedarje
b) Općinskog vijeća Općine Promina


Evo linka koji se odnosi na Općinu Promina:

http://vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/6_sjednica_vlade_republike_hrvatske/6_7_b/(view_online)/1#document-preview

...a tamo možete pročitati:

****************************************************************************************

P R I J E D L O G

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ 2012. godine
donijela

R J E Š E N J E

o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina
I.
Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike
Hrvatske u Općini Promina.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća.

IV.
Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama”.

P R E D S J E D N I K
Zoran Milanović
Klasa:
Urbroj:
Zagreb, ___________ 2012.


2
O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina temeljem odredbe članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, raspustiti predstavničko tijelo ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju.

U svom prijedlogu Ministarstvo uprave navodi da Općinsko vijeće Općine Promina nije donijelo Proračun Općine za 2012. godinu u skladu sa zakonom i općim aktima Općine te pored toga da Općinsko vijeće u svom radu nije postupalo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo uprave provelo je nadzor nad radom Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2011. godine, a na kojoj se između ostalog raspravljalo i odlučivalo o Proračunu Općine za 2012. godinu.

Temeljem provedenog nadzora rada na navedenoj sjednici utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina i to vezano za održavanje nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća te vezano uz postupak
donošenja Proračuna Općine za 2012. godinu.

S obzirom da je utvrđeno da prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. godinu nije postupljeno na zakonit način te da proračun kao opći akt nije donesen na propisan način, ocijenjeno da su se ispunili uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća propisani odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Budući da je ocijenjeno da su se stekli uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina iz članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, valjalo je riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu, u roku od 8 dana od dana objave Rješenja.

****************************************************************************************

Jučer sam u materijalima za 23. sjednicu OV općine Promina, dobio i sljedeći dokument Ministarstva uprave,

Predmet:"Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22.sjednici Općinskog vijeća-donošenje Proračuna Općine za 2012 godinu" odgovor

Puno "lipih" stvari se stavlja na teret Općinskom vijeću, a sve na temelju Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća.

Meni je malo čudno da Ministarstvo svoje zaključke temelji na Zapisniku koji Općinsko vijeće uopće nije usvojilo,
a Predsjednik OV potpisao i ovjerio pečatom, ali o tom više nakon sljedeće sjednice OV-a koja je zakazana za sutra (petak 03.02.2012 17:00).

Na web stranici Radio Drniša, može se pročitati:

"Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada je imenovala Dražena Grgurevića povjerenikom za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća Općine Promina".

Link na cijeli članak na Radio Drnišu:

http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=1926&catid=1





Oznake: općina promina

- 17:13 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>






Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine






  Video snimke:


































  Projekti čiju realizaciju očekujemo:









  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina









 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine








  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»





  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»



  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić