_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 27.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Evo nastavka mog izvještaja sa 6. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 21.12.2009 godine.


Točka 3.Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu


Proračun je obrazložio načelnik Paul Cota sljedećim riječima:Proračun je izrađen temeljem naputaka Ministarstva financija za 2010, 2011 i 2012 godinu, i na temelju tih naputaka i smjernica izradili smo ovaj proračun.

Najbitnija stavka su prihodi:

- Porezi i prirezi na dohodak gdje je planirano 1,211,000,00 kuna,
- Prihodi od imovine 522,000,00 kuna
-Prihodi od administrativnih pristojbi 470,200,00 kuna
-Ostali prihodi koji dolaze sa osnova:
*donacija od pravnih i fizičkih osoba (10,000,00 kuna)
*Prihodi od prodane nefinancijske imovine 30,000,00 kuna, a to su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (20,000,00 kuna), znači prihodi od prodaje zemljišta…
…prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine-a to su prihodi od prodaje stambenih objekata, znači za stanove koji su prodani temeljem dugogodišnjih ugovora o zakupu pa onda sa tih ugovora imamo godišnje otprilike 10,000,00 kuna prihoda.

Što se tiče kapitalnih pomoći iz proračuna, imamo planirane pomoći od 2,948,500,00 kuna.
Od čega su pomoći iz proračuna 2,663,500,00 kuna, što otpada na
-tekuće pomoći u iznosu od 763,500,00 kuna,
-kapitalne pomoći u iznosu od 1,900,000,00 kuna,

Pomoći od ostalih subjekata unutar države 285,000,00 kuna, koje se sastoje od tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika 25,000,00 kuna i ostale kapitalne potpore od ostalih proračunskih korisnika 260,000,00 kuna.

Znači naši sveukupni planirani prihodi su 5.228.700,00 kuna, a rashode smo planirali u iznosu od 5.208.700,00 kuna…..S tim da još imamo i 20.000,00 kuna „izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova“ što je planirano kao temeljni osnivački kapital za osnivanje komunalnog poduzeća.To je što se tiče prihoda, a što se tiče rashoda imamo sljedeće:

Javne potrebe jedinstvenog upravnog odjela pet milijuna kuna….a na stranici 8. (materijala) dodatno se razrađuju rashodi i to:

-Rashodi za usluge 27.000,00 kuna, od čega je 2.000,00 kuna priprema za tisak, i 25.000,00 kuna sam tisak službenog Vjesnika.

-Naknada za rad predstavničkih tijela su u iznosu pod 273.000.00 kuna, a dijele se na:
- rad predstavničkih tijela-znači Vijeće… i planirana je naknada za donačelnika (zajedno 105.000,00 kuna)
-Planirani predsjednički izbori 145.000.00 kuna ( nisu naša izvorna sredstva)
-Reprezentacija 21.000,00 kuna
-Ostali rashodi predstavničkog tijela 2.000.00 kuna (službena putovanja vijećnika ako bude potrebno)

-Tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 20.000.00 kuna ( za to trebamo donijeti odluku danas na ovoj sjednici)

-Zajednički troškovi Jed.upr.odjela (1.059.200.00kn)
- planirano je za plaće, za redovan rad 627.250.00 kuna, tu vidite da je povećanje o odnosu na prijašnji proračun… dakle tu je predviđeno;plaće za Pročelnika, još jedno radno mjesto tajnika, radno mjesto računovođe, i postojeće-znači spremačica/čistačica, i uvodi se još jedno radno mjesto na pola radnog vremena za komunalnog redara.
-ostali rashodi za zaposlene 20.000.00 kuna, tu spadaju božićnica, regres, darovi za djecu temeljem kolektivnog ugovora.
-doprinosi za zdravstveno osiguranje 97,250,00 kuna
-doprinosi za zapošljavanje 10.700.00 kuna

Zatim slijede materijalni rashodi (257.000.00 kuna)
-službena putovanja 20.000.00 kuna
-naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000.00 kuna
-stručno usavršavanje zaposlenika 5.000.00 kuna
-uredski materijal i ostali rashodi 12.000.00 kuna
-energija-(struja i gorivo za službena vozila) 30.000.00 kuna
-sitni inventar, auto gume 8.000.00 kuna
-usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000.00 kuna, s tim da tu moram napomenuti da je tu telefon fiksni i mobilni, usluge poštanskog prijevoza i trošak interneta u iznosu od 700,
00 kuna mjesečno.
-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000.00 kuna
-usluge promidžbe i informiranja 8.000.00 kuna…tu su Narodne novine, tu je službeni vjesnik, tu je Šibenski list i objave za natječaje koje mislimo raspisati.
-komunalne usluge 10.000.00 kuna-to je voda u Općini i voda na hidrantu
-zakupnine, najamnine lising 28.000.00 kuna –za vozilo temeljem dugogodišnjeg ugovora o lisingu
-intelektualne usluge 50.000.00 –usluge odvjetnika, knjigovodstva dok ne riješimo temeljem natječaja i zaposlimo novu osobu, ugovori o djelu za razno razne druge poslove koji budu eventualno iskrsnuli
-računalne usluge 10.000.00 kuna-Znači novim računovodstvom morat ćemo imati nove računovodstvene programe…sa novim računalima (rad samog operatera tekuće održavanje samih programa).
-ostale usluge 2.000.00 kuna-razne ovjere javno bilježničke pristojbe
-premije osiguranja 16.000.00 kuna
-članarine –udruzi općina 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.00 kuna

-ostali financijski rashodi –usluge platnog prometa 10.000.00
-zatezne kamate 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000.00 kuna- to su predviđeni troškovi postupka u sporu sa Novogradnjom, za postupke vještačenja ili što nas već bude čekalo.

-nepredviđeni rashodi do vidine proračunske pričuve 23.000.00 kuna

-ulaganja u računalne programe 10.000.00

Javni red i sigurnost…
-tekuće donacije prema JVP Grada Drniša 10.000.00 kuna
-tekuće donacije za naš vlastiti DVD Promina 70.000.00 kuna

Ekonomski poslovi (gospodarstvo)
-program razvoja poljoprivrede 20.000.00 kuna (subvencije poljoprivrednika-opskrba vodom)

Glava 4-komunalna djelatnost (2.116.500.00 kuna op.a)
-održavanje javnih putova i ner. cesta 20.000.00
-komunalne usluge 10.000.00 kuna- to je predviđeno za naše vlastito komunalno poduzeće, za održavanje javnih zelenih površina u centru Oklaja
-kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 90.000.00 –financiranje novoosnovanog trgovačkom poduzeća vlastitog komunalnog dok ono ne počme uprihodovati vlastiti kapital sa osnova prikupljanja sredstava od naplate odvoza smeća i naplate grobarine i zakupa i održavanja tih groblja, znači planiramo im pomoći sa 90.000.00 kuna dok oni ne stanu na vlastite noge, a ako bude potrebe, onda ćemo izmjenama i dopunama taj iznos i povećati.

-energija 265.000.00 kuna- trošak energije za javnu rasvjetu
-održavanje rasvjete 36.000.00 kuna
-energija crpne stanice Oklaj 1.000.00 kuna

-Projekt izgradnje objekata i uređaja vodoopskrbe 71.000.00 kuna-održavanje postojeće vodovodne mreže prema programu županijskog vodovoda.-Šibenskog Vodovoda i odvodnje.

-deratizacija i dezinsekcija 18.500.00 kuna
-zdravstvene i veterinarske usluge 5.000.00 kuna –uklanjanje eventualno nekih životinjskih lešina….
-Sanacija odlagališta „Dubrava“ u iznosu od 1.600.00 kuna

Urbanizam i prostorno planiranje….
-geodetsko-katastarske usluge 128.000.00 kuna
-izrada prostornih planova 108.000.00 kuna
Ove dvije stavke koje imaju prvenstveno razvojni karakter ovise isključivo o prilivu sredstava i ovise o tome hoćemo li dobiti dovoljno sredstava za zatvaranje postojećih računa prvenstveno prema Sarađenu, a svakako da ovise i o tome dali će doći i račun od Novogradnje na naplatu. Ukoliko dođu ta dva računa onda mislim da ćemo od ovoga programa nažalost morati odustati i da ćemo ta sredstva morati preusmjeriti za podmirenje dugova.
Ovi projekti se prvenstveno donose za geodetsko katastarske usluge, snimanje geodetskih podloga za novo naselje Oklaj gdje sve to treba nanovo snimiti, geodetske podloge napraviti i proglasiti javne putove da bi ljudi mogli tu se i prijaviti i dobiti adrese i osobne iskaznice, i dobiti u konačnici građevinske dozvole, a treba to isto napraviti na parcelama drugim koje nisu isparcelirane…dakle treba izvlastiti Republiku Hrvatsku, što se ne može bez geodetske podloge, dok nema parcelizacijskog elaborata odnosno prostorni plan za određenu zonu koja je ušla u građevinsko zemljište, a ostala je u vlasništvu RH. A tu je predviđen i još trošak za jednu turističku zonu površine 9 hektara, koju isto tako treba planski riješiti i izvlastiti iz vlasništva RH da mi s njom možemo slobodno raspolagati…Ali…ako budemo morali vraćati dugove, onda ćemo od toga svega morati odustati.

Odgoj i obrazovanje…
-zakupnine i najamnine 18.000.00 kuna –za prostor dječjeg vrtića u školi
-tekuće pomoći u gradskom proračunu 120.000.00 – također za rad vrtića, sporazum sa Gradom Drnišom za 10.000.00 mjesečno za rad vrtića.

Uređenje objekata dječjeg vrtića 260.000.00 kuna- to je završetak dječjeg vrtića na katu gospodarskog centra sredstvima PSGO-a. Nisu naša izvorna sredstva …sam objekt je završen..čekamo od izvođača radova da popuni određene tablice, kako bi mogli povući ta sredstva i proslijediti ih izvođaču radova za radove koji su već završeni….

Glava 7. društvene djelatnosti…predviđeno je:
-Radio Drniš 10.000.00 kuna
-Usluge cvjećarne 2.000.00 kuna
-Intelektualne usluge 27.000.00 kuna- tu se podrazumijeva trošak koncerta izvođača ( Za feštu Velike Gospe op.a)
-Troškovi reprezentacije 4.000.00 kuna
-Ostali rashodi za Prominske igre 3.000.00 kuna –nabava pehara i medalja

-dodatna ulaganja na Domu kulture 200.000.00 kuna-za završetak uređenja unutrašnjosti Doma kulture, a to je opet nešto što ovisi o prilivu sredstava…odnosno o situaciji sa dugovima…Ili ako iziđe neki natječaj da putem natječaja ili raspisanih programa iz fonda ili ministarstva regionalnog razvoja da se dobiju ta sredstva.

-športski i rekreacijski tereni –Žagra 600.000.00 kuna-to je već dogovoreno samo čekamo neke bolje dane…600.000.00 kuna je gore rezervirano za tu namjenu i 20.000.00 kuna za izradu projektne dokumentacije za one ostale etape gdje je predviđeno i parkiralište i kuglana i tribine.

Zatim slijedi program Socijalna skrb i druge pomoći:
-Podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva 55.000.00 kuna- to nisu naša sredstva, to dobijamo od Županije,
-Naknade građanima u kućanstvu i novcu 15.000.00 –to su naknade za novorođenčad.

Za Vlastiti pogon, za tri mjeseca do ne počmu funkcionirati 20.000.00 kuna –to je za gorivo i održavanje vozila.Tu je Načelnik završio izlaganje…i krenula su vijećnička pitanja…pregovori…dogovori….a to ostavljam za sljedeći post…..

Uglavnom, prijedlog proračuna za 2010 godinu je ipak doživio neke izmjene…..
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 11:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić