_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 03.08.2009.

Iz života jednog Vijećnika III (2 dio)

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

Evo drugogo dijela mog zapisnika sa Sjednice;

(II dio).3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu

-Milan Džapo (HDZ)
Zašto nedostaje prvih 25 stranica Izvješća?

NAČELNIK
Zbog uštede papira….”Znate li koliko treba posjeći šuma za 300 listova (25x12) papira

-Milan Džapo (HDZ) predlaže odbijanje Izvješća dok ga ne dobijemo u cjelosti

-Tihimir Budanko (HDZ);
Postoji li zapis tig stranica u magnetskom obliku-CD-u, ili nešto slično?

NAČELNIK
Nema

Pavao Džapo (HDZ);
Tko daje Nalaz- tko ga obrazlaže?

NAČELNIK
Nitko… to je to što ste dobili. (u materijalima op.a)

-Sanimir Sarić (NL);

U Izvješću se navodi:
3,2 Općina ne prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Nadalje se očitovala da prihvaća nalaz da je općina dužna vršiti naplatu za pružene usluge odvoza komunalnog otpada uz obrazloženje da do sada to nisu bili u mogućnosti učiniti, ali je u 2009. odlukom općinskog vijeća osnovano komunalno društvo u vlasništvu Općine koje će obavljali komunalnu djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada, te vršiti naplatu izvršenih usluga.

(Na Radnom sastanku sa ZK Promina prije mjesec dana, Načelnik je izjavio da je donešena Odluka o osnivanju Kumunalnog društva, ali isto još nije osnovano te za pomoć oko osnivanja moli ZK Promina....Što je na kraju istina?????

NAČELNIK
Djelatnici Državnog ureda za reviziju sami pregledavaju sve dokumente…I sami su zaključili ovo što je navedeno.
Istina je da je donošena Odluka o onivanju komunalnog društva koja još nije provedena.

-Sanimir Sarić (NL);
Na stranici 30. Izvješća o reviziji navodi se:

“Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama”.

Da li ste napravili išta po ovom prjedlogu?

NAČELNIK
Općina nema stručnjaka tog profila koji bi to mogli napraviti.


- Milan Džapo (HDZ);
Dug za komunalnu naknadu iznosi 259,884,26 I već je godinama isti, a dosta Prominjaca je podmirilo svoja dugovanja- kako se uplata tog novca ne vidi?
Da li je ukinuta Odluka o prisilnoj naplati naknade?

NAČELNIK
Odluka nije ukinuta…a naplata naknade je sada oko 98%, a nekad je bila 60-68%

-Stipe Knežević (HDZ);
Išlo se u reviziju Rješenja o naplati komunalne naknade, što je s tima?

NAČELNIK;
Sve je ponovno izmjereno I još treba ispisati Rješenja, te ovaj put treba Rješenjima obuhvatiti I Dom umirovljenika… I još neke pravne subjekte….Da se do sada to kvalitetno radilo… u proračun bi se slilo 1.000.000.00 kuna u zadnjih nekoliko godina…

-Tihimir Budanko (HDZ) predlaže raspravu o komunalnoj naknadi kao jednu od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

- Milan Džapo (HDZ);
U točci 4,2 spominje se vrtić, Što je sada sa vrtićem?

NAČELNIK
Općina požuruje izvođača radova… ali u ugovoru se navode sankcije za Izvođača radova u tom slučaju, te se isti oglušuje na naše zahtjeve.

- Milan Džapo (HDZ);
Zašto se nije poštivala Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja je naložila da se poništava postupak nabave i odluka o odabiru ponude za parcelacijski elaborat za rekonstrukciju lokalne ceste Čitluk Bogatići?

NAČELNIK
Konzulltirao sam se sa Pročelnikom (Žarom Sumanom) I Ministarstvom, te su mi rekli da imamo dvije mogućnosti… Prihvatiti ili ne prihvatiti Odluku Državne komisije…

-Pavao Džapo (HDZ)
Rečeno mi je da se zakonski može izabrati ponuđač koji je povoljniji?

NAČELNIK
Sve je rađeno zbog smanjivanja rokova. Pitao sam Pročelnika I on me tako savjetovao.

-Pavao Džapo (HDZ)
Da li bi ponovili isto?

NAČELNIK
Neznam. Ako se radi o interesu Općine Promina- napravio bi isto…..
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina

-Rajko Žulj (HSP) predlaže da se danas usvoji I Statut I poslovnik, a kasnije amandmanima isti nadopunjava I mjenja.

-Tihomir Budanko (HDZ) ističe da se Tijelo koje je izabrano za izradu Statuta I Poslovnika do sada nikako nije sastalo… Predlaže da vidimo kako su to drugi riješili…. Izaberemo najbolje te onda izradimo Poslovnik.

-Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Sumana ističe kako je u Poslovniku novina status Načelnika, a ostalo je sve većinom isto.

-Pavao Džapo (HDZ) smatra da ovaj posao nije odrađen kako treba jer se oni (Rajko Žulj, Krste Radas I Pavao Džapo) nisu sastali nikako (kao odbor za izradu Statuta I Poslovnika), te traži da se sastanu I u suradnji sa Pročelnikom Sumanom odrade ovaj posao.

-Rajko Đomlija (HSP) iznosi činjenicu da je on Statut koji je dobio u radnim materijalim kao prjedlog pročitao te je predao svoj amandman na članak 51. teje isti uvršten u prjedlog, te su isto mogli I drugi napraviti ako su nešto primjetili.

-Krste Radas (NL) primjetio je da je naš Satut I Poslovnik sličan gradovima I Općinama u okruženju…A svi su oni napravljeni prepisivanjem iz Zakona….te predlaže prihvaćanje jednog I drugog… te da se kasnije ispravke ukiliko se primjete rješavaju amandmanima.

-Pročelnik Žare Suman upozorava da su sve izmjene unešene po zakonu, gdje je iz Zakona prepisano ono što se po novom odnosi an Načelnika, a ostalo je skoro sve ostalo isto.

-Milan Džapo (HDZ) upozorava na članak 88 Statuta koji kaže da su izmjene moguće tek nakon 6. mjeseci.

-Krste Radas predlaže prihvaćanja Statuta I Poslovnika, te da se za 15 dana ide u izmjene istih ako to bude potrebno.

-Pročelnik Žare Suman, kaže da to nije zakonski.

-Sanimir Sarić (NL) predlaže da mi prvo riješimo točku na kojoj smo sada, a to je Poslovnik, a nakon njega će mo nastaviti raspravu o Statutu Općine Promina.

Na kraju, zajednički stav svih nazočnih je da se Odluka o Poslovniku odgađa za sljedeću Sjednicu Vijeća.
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina

Pročelni Žare Suman opet upozorava da je sve po zakonu, a rok za donošenje Statuta Općine je 90 dana od dana proglašenja Lokalnih izbora (a to je bila sredina 7. mjeseca)

-Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo (HSP) daje prjedlog usvajanja Statuta na glasanje:

Za prjedlog ovakvog Statuta glasalo je 7 vjećnika (5 HSP) + (2 NL)
Protiv prjedloga, glasalo je 4 (HDZ)
Jedan je bio suzdržan (HDZ)6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara

Rajko Žulja (HSP) obrazlaže;
Prominske igre su u Proračunu planirane kao stavka od 45,000.00 kuna.
Sadašnje stanje financija je teško….
Treba donijeti stav za I protiv igara.
Ako smo za, teba osigurati sredstva….
Najave bi išle od 05.08.2009-te preko radio Drniša I Knina….ako bi do igara došlo….
Najbolji termin je 15.08.2009-te.

NAČELNIK;
Ovo su 56-te jubilarne, neprekinute Prominske igre…
Šteta bi bilo izgubiti tradiciju….
Treba tražiti donacije gospodarstvenika…
Možda bi mogli samo dati pehare I diplome, zamoliti razumjevanje natjecatelja.
Obećati novčane iznose isplatiti kad Općina bude u mogućnosti…

-Milan Džapo (HDZ) podsjetio je kako je fra Šimin projekt “Prominskog lita” odbijen od strane Općine ( za upućivanje prema Ministarstvu kao “Nositelj projekta”), jer je Načelnik rekao da je prema Ministarstvu turizma uputio svoj projekt.

-NAČELNIK
Općina nije mogla biti nositelj projekta, jer je račun blokiran

Tihomir Budanko (HDZ) podsjeća da tada nije bilo riječi o blokadi računa, nego isključivo o tome kako Općina ima svoj projekt, te da ne može biti istivremeno nositelj dva projekta prema istom Ministarstvu.

NAČELNIK
Općina ne može biti Nositelj, nego partner projekta.

-Denis Bronić (HDZ) pita Načelnika zašto onda Općina nije htjela biti partner KUU Promina za njen projekt?

NAČELNIK
To su stare teme… ne želim se vraćati na ta podmetanja….(nije doslovan citat…)

Načelnik za Povjerenje predlaže: Rajka Žulja, Ivicu Maruća….

-Mladen Ujaković (HSP) pita hoće li netko doći na utrke konja ako nema nikakva nagrada?

NAČELNIK
To je problem Povjerenstva koje će o tome raspravljati, te za ito predlaže: Zvonimira Bandala, Rajka Žulja, Paula Cotu (kao predsjednika), Ivicu Marića, Paška Perića I Tonog Cotu.

Prjedlog je jednoglasno (sa 12 glasova ZA) prihvaćen.

7.Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića

Kao materijal za ovu točku dnevnog reda dobili smo sljedeći materijal:

***
Mirko Bitanga, odvjetnik u Splitu, i Općina Promina po načelniku Paulu Cota sklapaju sljedeći
UGOVOR
1.Ugovorne strane su suglasne da će Mirko Bitanga, odvjetnik u Splitu, poduzeti radnje radi uknjižbe Općine Promina na č.zem. položene u K.O.Mratovo i K.O.Bogatić Prominski koje su sastavni dio lokalne ceste LC65014 sukladno elaboratu Geodetskog zavoda d.d.PR270/08.
2.Na ime odvjetničkih usluga iz čl.l. Općina Promina će odvjetniku Mirku Bitanga isplatili iznos od 50.000,00 kn više PDV od 22% na način da će mu polovinu ovog iznosa isplati odmah po potpisu ovog ugovora (30.500,00 kn), a polovinu nakon izvršenog posla, sve na žiro-račun br.2407000-1 100140538 OTP banka d.d., za što će odvjetnik Mirko Bitanga izdati račune.
3.Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju spora biti nadležan sud u Splitu, a ovaj je ugovor sastavljen u dva primjerka od kojih po jedan zadržava svaka ugovorna strana.

odvjetnik Mirko Bitanga
Općina Promina
***
….a potom je krenulo izlaganje Načelnika:

Da bi se Općina knjižila 1/1 potrebno je odraditi posao sudskim putem, a to je posao koji treba obaviti stručna osoba.
Najbolji odvjetnik u tom poslu kako su ga savjetovali je Mirko Bitanga
Za knjiženje 250 parcela, Općina će platiti 50,000.00 kuna + PDV, što je ukupan trošak tog postupka.

-Tihomir Budanko (HDZ);
Da li je ovaj problem u domeni Načelnika ili Općinskog vijeća?

NAČELNIK
Nisam ni sam siguran, o tome govori današnji statut

-Sanimir Sarić (NL);
U ugovoru nedostaju detalji o strankama koje ga sklapaju, datuma sklapanja istog, ali niti vremena realizacije istog.

NAČELNIK
Neka Pročelnik reče svoje mišljenje, on je uguvor vidio

Pročelnik Žare Suman;
Da, ugovoru nedostaje detalja… trebalo bi to biti malo detaljnije.

-Stipe Knežević (HDZ)
Dovodimo se u ulogu da odluke koje inače donosi Načelnik, donosimo mi. Diskreditiraju se Vijećnici tako da se odgovornost prebacuje na njih.
Ugovor je već skoro potpisan, a od nas se traži mišljenje (te u 20:12 napušta Sjednicu izrevoltiran načinom rasprave Načelnika)….

Načelnik je u raspravi istakao kako je odvjetnik već poduzeo određene radnje pripreme posla….u raspravi je istakao da ni on ovakav ugovor ne bi prihvatio, jer se složio samnom da nedostaju određeni detalji.

Krste Radas (NL)
Ovakav ugovor je neprihvatljiv, unesite predložene izmjene, I mi će mo ga prihvatiti…

Tihomir Budanko (HDZ)
-Zašto se nije zatražilo ponude nekoliko opdvjetnika, pa izabralo najpovoljniju ponudu…možda ima I povoljnijih odvjetnika, koji bolje poznaju situaciju u katastru u Drnišu, nego ovaj odvjetnik iz Splita? Treba li biti tri ponude po zakonu o javnoj nabavi za ove poslove?

NAČELNIK
Ja ću prikupiti tri ponude….

Sanimir Sarić (NL)
Mi danas moramo prihvatiti NEPOTPUN ugovor, a kad se prikupe tri ponude, može se dogoditi da jedna od njih bude povoljnija od ove odvjetnika Mirka Bitange…Što će biti onda?

Predsjednik Zvonimir Bandalo dao je prjedlog na glasanje:

ZA ovaj ugovor je glasalo 3 vijećnika (?)
PROTIV su glasala 2 (NL)
SUZDRŽANA 4 (?)8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li dr Slavko Kulić traži naknadu za posao savjetnika?

NAČELNIK
Ne- Izričito ne.

Milan Džapo (HDZ)
Opet nas se stavlja u Načelnikovu ulogu… da imenujemo ljude koje bi on sam trebao imenovati.

Krste Radas (NL)
Čast mi je da se pojavljuje dr Slavko Kulić, I o imenovanju po mom mišljenju nema dileme…

Milan Džapo (HDZ)
Dr Slavko Kulić je preveliko ime, I tko sam ja da mu dajem legitimitet?

NAČELNIK
Njegova izričita želja je da će biti Savjetnik ako dobije podršku svih Vijećnika.


Predsjednik Zvonimir Badnalo (HSP), dao je prejedlog na glasanje;

ZA imenovanje glasalo je 7 Vijećnika (5 HSP+ 2 NL)
PROTIV- Nitko
SUZDRŽANI 2 (HDZ)

Trojica Vijećnika HDZ-a, su do ovog trenutka napustila Sjednicu. (Tihomir, Denis, Stipe)
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići

NAČELNIK nas je izvjestio da je Natječaj za vodovod poništen, te da trebamo oštro reagirati kao Vijeće, te tražiti da se taj problem riješi.

Krtse Radas (NL) Vijeće nesmije biti indiferentno. Po statutu mi imamo mogućnosti I inzistirati da se problem riješi

NAČELNIK Pitanje je što će biti s vodom ove godine u tim selima, jer je račun Općine blokiran.
Ističe da sam ja donio krivu informaciju o Natječaju jer je on poništen još u 4. mjesecu.

Kako sam se osjetio prozvanim, istakao sam da stojim iza svega što sam napisao, te izvadio svu dokumantaciju vezanu uz taj sluča –Od Natječaja do mojih postova.

Istakao sam da Natječaj koji Načelnik spominje NIJE PONIŠTEN, jer je bio raspisan do 17.07.2009. te da na Oglasniku javne nabave nema takve informacije.

Podsjetio sam ga na sljedeće:

12.02.2009.
Objavljen je POZIV NA NADMETANJE za Predmet:
građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina

20.04.2009.
Na web stranici “Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave” objavljena je ŽALBA firme Miab d.o.o. Šibenik ns odabir izvođača radova, te tamo možete pročitati sljedeće:

Klasa UP/II-034-02/09-01/461
Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o. Sibenik
Žalitelj: Miab d.o.o. Šibenik
Predmet: građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina
Broj: N-05-V-107706-120209
Vrsta: Radovi
Zaprimljeno: 20.04.2009

Tu informaciju sam objavio 25.04.2009. na blogu.


Sljedeća informacija vezana uz Natječaj je bila objavljena u mom postu napisanom 15.06.2009. a glasi:

Ukoliko danas (14.06.2009) posjetite web stranicu “Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave”, možete pročitati odluku na žalbu:

Klasa UP/II-034-02/09-01/461
Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
Žalitelj: Miab d.o.o. Šibenik
Predmet: građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina
Broj: N-05-V-107706-120209
Vrsta: Radovi
Vrij/1000: 3000000
Zaprimljeno: 20.04.2009
Odluka: Žalba se odbija

Nakon toga sljedilo je prvi I jedino službeno PONIŠTENJE NATJEČAJA 19.06.2009, te isti dan objavljen novi POZIV NA NADMETANJE za Natječaj (koji je tema ove priče).

Sve svoje zaključke donio sam na osnovu dokumenata koji su javno dostupni, I iza svega navedenog stojim.

Načalniku sam postavio pitanje kako se to firma Miab mogla 20.04.2009- te žaliti na poništenje Natječaja koje se dogodilo iza tog datuma?

(O cijeloj priči više o jednom od sljedećih postova)


Načelnik je rekao da je prije koji dan dobio dopis Hrvatskih Voda, iz kojeg se može zaključiti da će se I ovaj zadnji Natječaj koji je završen (17.07.2009 op.a) prema svemu sudeći poništiti, zbog propusta Vodovoda I odvodnje Šibenik.
Načelni nas je zamolio da uputimo oštro pismo prema svim nadležnim u ovom slučaju, kao I prem medijima.
Ja sam ga zamolio da dopis Hrvatskih Voda objavim na Blogu, pa će ljudi znati o čemu se radi….ali Načelnik na to nije htio pristati.


Predsjenik Vijeća dao je prjedlog o Upućivanju oštre prosvjedne note prema svima koji odlučuju o završetku vodovoda za Marasovine Matase I Zeliće, kako bi se taj problem što prije riješio.

ZA Prjedlog je glasalo 9 Vijećnika (5 HSP+2 NL, +2 HDZ)
PROTIV –Nitko
SUZDRŽAN 1 (HDZ)
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe

NAČELNIK:
Zgrada propada I obnavlja se iz godine u godinu I tako može u nedogled, te se zgrada praktički održava, a ne otvara.
Problem bi trebalo riješiti tako da se Dom otvori, a problemi riješe putem tekućeg održavanja.

Milan Džapo (HDZ)
Nije to baš tako jednostavan prjedlog… Ne dolaze u Dom sportaši, nego nemoćni ljudi.

Na tu primjedbu se NAČELNI Paul Cota počeo smijati, a Milan Džapo izrevoltiran njegovim ponašanjem I odgovorima odlazi sa Sjednice u 20:41 kao zadnji Vijećnik HDZ-a.

Ostali Vijećnici HDZ-a napuštali su sjednicu jedan po jedan nezadovoljni načinom odgovaranja Načelnika na postavljena pitanja…..

Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo predlaže upućivanje oštrog prosvjeda prema svim nadležnim za otvaranje Doma, kako bi se problem riješio…. Te da se sa slučajem upozna I Državno odvjetništvo.

Za prjedlog je glasalo svih 7. preostalih vijećnika na Sjednici (5 HSP+ 2 NL)„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“(Ovo sam već objavio u jednom postu….al’ nema veze)

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)

Upozorio sam Nečelnika da su Sjednice Vijeća javne, te da se o tajnosti pojedinih točaka može odlučiti samo glasanjem Vijećnika?

Načelnik je tada zatražio tumačenje Pročelnika Žarka Sumana na tu moju tvrdnju.
Žarko Suman je potvrdio moje navode, te se odmah zapitao kako nekoga obavezati na šutnju, ili ga kazniti ako o tom progovori?
Svi preostali Vijećnici HSP-a + NL Krste Radas, pristali su na Načelnikov zahtjev.

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera

Pod ovom točkom dnevnog reda smo dobili sljedeći materijal:

Na temelju članka 9 zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine, broj 174/04. 79/07 i
38/09 ) i članka 10 pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja ( Narodne novine, broj 40/08 ), općinsko vijeće općine Promina na 3 sjednici
od 2009 godine, donosi
RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Promina3. Radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa općine Promina u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće, a s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica istih, u stožer zaštite i spašavanja općine Promina. imenuju se :

l.Dalibor Džaja. za načelnika

2.Danijela Erceg. za člana

3.

4.

5. _

6.

Prava i obveze članove stožera proizlaze iz pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Pozivanje, aktiviranje i djelovanje stožera iz točke 1 ovog rješenja nalaže načelnik općine Promina a sve prema pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( NN.br.40 08 i 44/08 )
4.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u službenom vjesniku Šibensko-Kninske Županije


Klasa : 810-06/09-01/1
Ur.Br : 2182.09-09-01
Oklaj,OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE PROMINA


PREDSJEDNIK : Zvonimir Bandalo

NAČELNIK
Osobe koje se još imenuju su:
3. Duilo iz Policije Drniš
4. Knez iz Drniških vatrogasaca
5. Ante Bandalo iz LD Promina
6. Manda Gojčeta (doktorica)


Sanimir Sarić (NL)
Da li imate pismene Suglasnosti navedenih kandidata da su voljni biti imenovani u Stožer?

Pročelnik Suman;
Ja sam neke od njih nazvao telefonom, I oni su prostali

Sanimir Sarić (NL)
Mislim da je neodgovorno na tako odgovorne funkcije na taj način izabrati ljude, jer u slučaju neke nesreće, oni slobodno mogu reći da nisu pristali biti članovima stožera, jer o tom s njihove strane ionako nema pisanog traga.

NAČELNIK je u međuvremenu pozvao mobitelom doktoricu Mandu Gojčeta, da se izjasni da li je ona sprema biti dio Stožera.

Doktorica Manda je pod dolasku izjavila, da moramo razmišljati kao da će se to dogoditi (misleć na sve navedeno zašto je Stožer odgovoran), te da to moraju biti ljudi koji su uvjek prisutni…te da ona prjedlog o svom imenovanju ne može odbiti.

Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo, dao je prjedlog o imenovanju navedenih osoba u Stožer.

ZA Prijedlog je glasalo 6 vjećnika (5 HSP +1 NL)
SUZDRŽAN (1NL) Sanimir Sarić13. Informacija o blokadi računa Općine Promina

Informaciju o blokadi računa, Načelnik je počeo od 1996……te na kraju tog uvoda naveo sljedeće:
-Tražili smo odgodu od 3 mjeseca, što je trebalo biti negdje do rujna…
-Presuda je stigla 29.04.2009.
-Netko se žaio I požurio postupak.
-U petak (24.07.2009) stigla Ovrha.
-Prema ovršnom zakonu, ovrha se ne može provesti ako su potrebna minimalna sredstva za funkcioniranje Općine zahvaljujući Žari Sumanu koji je to pronašao, jer ima sve uvjete za rad.
-Sudac može prihvatiti ili odbiti taj prjedlog, a svi se opet na donešene odluke suda žaliti.
U ponedjeljak (02.08.2009) se neće moći raspolagati nego sa sredstvima koja odredi sud.
Sutra (30.07.2009) je ročište na tu temu.

Sanimir Sarić (NL)
Čini mi se da sam prozvan jer sam na Blogu napisao da Žare Suman nema uvjete za rad?

NAČELNIK
Dobro si primjetio.

Sanimir Sarić (NL)
Da li Pročelnik Žare Suman I dalje uključuje računalo kratkim spajanjem žica koje iz njega vire?

NAČELNIK
Ne . Ja mu ga upalim… I on ga više ne gasi (smjeh)…

Sanimir Sarić (NL)
Šprdajte se Vi Načelniče sa nama, doći će vrijeme kada će se I sa Vama šprdati.

NAČELNIK
Jel’ ti to meni prijetiš?

Sanimir Sarić (NL)
Ne prijetim. To što sijete to će te I žeti. Ja Vam nemam s čim prijetiti….


Sanimir Sarić (NL)
Od 29.04.2009. kada je stigla presuda, prošlo je tri mjeseca, koliko ste sad tražili od suda.
Što ste u tom periodu napravili?

NAČELNIK
A što sam to trebao napraviti? Samnjiti stipendije, pomoć za novorođenčad?

Sanimir Sarić (NL)
Čovjek od 1996. godine čeka da naplati svoja potraživanja, a Vi se sada žalite da je netko požurio postupak I da Vam je trebalo još tri mjeseca- valjda znate što bi napravili u ta tri mjeseca?Krste Radas (NL)
Uvjek se vrtimo u krug sa ovim informacijama o blokadi. Ima li način da izađemo iz toga?

NAČELNIK
Treba oformiti tijelo koje će se tim problemom baviti.
Treba napraviti četverogodišnji plan izlaska iz dugova, a tih kadova koji bi se tim bavili, opet nema.
Sljedi nam smanjenje plaća prema odlukama Vlade…
Morat će mo povećat naplatu komunalne naknade….
Izdati Rješenje za Dom umirovljenika, neizgrađeno građevinsko zemljište, porez na imovinu….
Kao primjer mogu se uzeti Krivići u kojima bi se mogao naplatiti porez na imovinu, jer tamo rasvjeta radi sijelu godinu, a stanovnici dođu možda na mjesec dana godišnje.

Rajko Žulj (HSP)
Tražim da donesemo Zaključak da se Nadležne institucije pozabave Općinom od 1996. godine na ovamo.

Sanimir Sarić (NL)
Ova točka pod kojom raspravljamo nosi naslov:
“13. Informacija o blokadi računa Općine Promina”, te se pod njom ne traži donošenje nikakvih Zaključaka

Drago Klepo (HSP), ali eto, mi sada tražimo Zaključke

Sanimir Sarić (NL)
Ako Vi imate Zaključke u pisanom obliku, dajte ih da vidimo protiv koga mi tu pokrećemo krivične prijave

NAČELNIK
Tko uopće spominje krivične prijave?

Sanimir Sarić (NL)
Problem je u tome što svatko svašta u raspravi spominje, a Zaključka u pisanoj formi nema, te neznamo kakav će se dopis uputiti prema nadležnim institucijama. Ako imate napisane Zaključke, pročitajte ih pa će mo o njima glasati.

NAČELNIK
Tko smo to “Vi”, a tko si ti?
Šta si ti ovdje…Zašto ti ne napišeš Zaključke I prijave, a ne samo pišeš I glumiš novinara. Mogli smo tako umjesto tebe pozvati I novinare.

Sanimir Sarić (NL)
Ja sam legalno izabrani Vijećnik Nezavinske liste. Ako imate Zaključke u pisanom obliku dajte ih na glasanje I to je to. Kakav sam ja Vijećnik odlučit će birači za četiri godine a ne Vi.

NAČELNIK
Ti nisi konstruktivan, I ne daješ nikakav doprinos radu.

Sanimir Sarić (NL)
Jučer ste nas pozvali (HSP) da se dogovorimo oko Poslovnika I Statuta Općine, kako neizglasavanjem istih ne bi doveli u pitanje rad Općinskog vijeća.
Mi smo (NL) svoju riječ da će mo podržati Satutu održali- nismo bili destruktivni.
Kad imate takvo mišljenje o meni, ja Vas pozdravljam I molim da me više na takve sastanke I dogovore ne poziate.

U 21:50 napustio sam Vijećnicu zbog načina na koji Načelnik vrši pritisak da se određene Odluke provode.

Nedugo nakon mog odlaska, prekinuta je I sjednica jer više nisu imali kvoruma.Možda će netko steći dojam da je u Vijećnici velika napetost I netrpeljivost među svim Vijećnicima.
Kad se malo zamislim, svi Vijećnici počevši od HSP-a, HDZ-a , te nas Nezavisnih ponašamo se tako da se međusobno uvažavamo…ne upadajući jedan drugomu u riječ.
Ako se to koji slučajem I dogodi isprika brzo sljedi……
Od strane HSP-a na poštivanje reda urgira Zvonimir Bandalo predsjednik Vijeća ….što je I normalno….A ako emocije zavladaju Vijećnicima HDZ-a Tiho odmah smiruje situaciju.

Nažalost, svaka kominikacija u koju se uključuje Načelnik, ako ne ide onako kako je on zamislio završi upadanjem u riječ Vijećniku ili čak doslovno “deranjem” na Vijećnika, što se najčešće dogodi ili meni, ili Milanu Džapi (HDZ) ili Stipi Kneževiću (HDZ), jer mi možda najviše pitanja na Vijeću I postavljamo.

Premda Načelnik često citira misao koju je čuo od Krste Radasa:
“Pa čovječe ti uvjek na snagu argumenata ideš argumentom snage”, koju je problikovao u:
“Mi će mo na argument snage, snagom argumenata”….on sam svoje riječi kao da nikako ne čuje.

Naš Načelnik je nesumnjivo napravio dosta za Prominu u zadnjih godinu dana, ali njegov stil vladanja je “ili si samnom, ili protiv mene”.
Oni koji ne smatraju da su mu neprijatelji, nego dobronamjerno postavljaju pitanja I diskutiraju, odmah su u njegovim očima “oni drugi”, jer tko je uz njega na Vijeću ne postavlja pitanja, osim onih “naručenih-dogovorenih”.

Ovakvim načinom kuminikacija, vladanja Prominom, podjela na “njegove” I one druge je neminovna, a budućnost nikakva.Oznake: Iz života jednog vijećnika

- 12:00 - Komentiraj post (5) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić