_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 31.07.2009.

Iz života jednog vijećnika III

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

(I dio izvješća).

Sjednica je počela u 17:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici.
Jedino je opravdano zbog obaveza na poslu izostao donačelnik Dalibor Džaja.

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa točkom pod rednim brojem13 koju je predložio Rajko Žulj (HSP).

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja
3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina
6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara
7. Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika
općine Promina po pitanju razvoja
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe
11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane
12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina

13. Informacija o blokadi računa Općine Promina


Dnevni red je prihvaćen sa 7 glasova ZA, I (5HSP +2NL), te 5 glasova PROTIV (HDZ).

Protivljenje HDZ-a dnevnom redom, najlakše se može obrazložiti sljedećim stavovima koji su prethodili raspravi o dnevnom redu:

-Stipe Knežević (HDZ); Vijećnici nisu dobili materijale/ ZAKLJUČKE koji se navode u točkama od točke 6, pa do točke 12, a koje bi mi danas trebali razmatrati.

-Pavao Džapo (HDZ); Da li je Općinsko vijeće uopće nadležno za donošenje Odluka za imenovanje Slavka kulića (po točki 6. op.a)?.

Na pitanje Pavla Džape, Načelnik je odgovorio da dr Slavko Kulić inzistira da bude prihvaćen od strane Općinskog vijeća, a ne imenovan od strane Načelnika.

Nakon kraće rasprave na ovu temu, krenuli smo sa prvom točkom dnevnog reda:


1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina


Na nepravilnosti navedene u Zapisniku , svoje primjedbe su dali redom:

-Sanimir Sarić (NL);
U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)
Ispravak glasi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,000.00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)

-Krste Radas (NL);
U zapisniku nedostaje cijela točka;
” Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”
Krste je izostavljenu točku dnevnog reda definirao brojem 7., a zapravo se radi o točci red.br. 6. dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Promine.

U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte u Matasima, gdje je ta stavka”
Ispravak glasi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte koje su se pravile na Osmanovcu, u Čitluku, polju u Oklaju….”


-Pavao Džapo (HDZ);
U zapisniku se pod točkom ad.6. navodi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika I dopredjsenika vijeća da iznose 500.00 kuna…..
Ispravak glasi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika vijeća da iznosi 500.00 kuna…..( ne I dopredsjednika op.a)


2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja


-Mladen Ujaković (HSP);
Da li Općina može organizirati prijevoz za srednjoškolce iz Matasa?

NAČELNIK;
Do sada je Država I Općina financirala prijevoz učenika u iznosu od 100.000.00 kuna, ali je prema posljednjim informacijama Vlada tu stavku brisala rezanjem Proračuna;
Predlaže da se I Vijećnici odreknu svojih naknada u tu svrhu….

-Mladen Ujaković (HSP);
Ne radi se samo o problemu financiranja prijevoza, nego o tome što ti učenici nemaju prijevoz kojim mogu doći do škole u Kninu.
-Krste Radas (NL);
Da li je uklonjen otpad iz Čveljića Jame, da li ima izvješće nadležne inspekcije?

NAČELNIK;
Obavješten sam od strane mještana da su u periodu od 17 do 20.07.2009 započeli nekakvi radovi oko jame.
Tamo nije bilo osoba ovlaštenih od strane inspekcije zaštite okoliša, jer nisu bili obavješteni o tadovima koji se izvode, te nije bila ni tvrtka koja je trebala sanirati jamu.
Pozvana je policija.
Nakon toga je izišla na teren nadležna Inspekcija I narpavila očevid.
Tvrtka IND-EKO je trebala obraditi I zbrinuti otpad.
Inspekcija je 21.07.2009. utvrdila da je ukonjen otpad sa oboda jame…izvađen dio materijala…pri dnu jame svježe odronjeno kamenje…sa strane jame uziman materijal I miješan sa otpadom iz jame….uz jamu se nalaze četiri hrpe materijala…..
Na inspekciji je da kontorlira postupak (nadam se da sam pohvatao dovoljno informacija op.a)

-Sanimir Sarić (NL);
a) Postavit ću pitanje koje sam dobio na e-mail:
“da li ima šanse da netko pokrene pitanje izrade službene web stranice općine na kojoj bi bile ama baš sve informacije i zapisnici sa sastanaka».

NAČELNIK;
Općina nema uvjete za nešto tako…Nema brzi internet, server, administratora…….

b) Odgovri sa prošle sjednice vijeća koji se se trebali dostaviti vijećnicima u pisanom obliku, (Natječaj Gluvače-Rajko Đomlija, Općinski Stanovi-Pavao Džapo op.a) a nama pročitati na početku opve sjednice-Što je s tim?

NAČELNIK;
Odgovori su još kod Pročelnika Žare Sumana…još radi na njima.
Natječaj za Gluvače nije gotov, jer sve čestice iz tog natječaja nisu dobile suglasnost Ministarstva.
-Sanimir Sarić (NL);
Koje su to čestice?

NAČELNIK;
Zatraži to pismenim putem, pa ću ti odgovorit.

Pavao Džapo (HDZ) traži da se u buduće odgovori šalju na vrijeme kako se pitanja nebi ponavljala u nedogled.

-Denis Bronić; (HDZ)
Koliko Općinu košta brzi internet?

NAČELNIK;
Ukupni računi za telefonske uskuge su 1980,00 kuna mjesečno, a internet je besplatana za korisnike dok u Prominu ne stugne ADSL.
Dnevno Općina primi preko 120 e-mailova I kad bi sve vratili na staro, koštalo bi nas daleko više nego sad.

-Milan Džapo (HDZ);
Što je sa odlagalištem otpada Dubarava?

NAČELNIK;
Na prošloj Sjednici smo govorili o toj temi, ali ponovite ću opet…
Još 2006-te potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta Dubrava.
Ministarstvo sudjeluje sa 1,600,000,00 kuna, Općina sa 320,000,00 kuna.
Trebalo je prekinuti voziti smeće I napraviti plan sanacije odlagališta otpada.
U 09.2008 odlagalište otpada zatvoreno I sada se otpad vozi na lokaciju Mala Promina.
Firma IND-EKO će izraditi plan sanacije odlagališta, poslati ga na Fond za zaštitu okoliša.
Nakon što se projekt odobri, krenut će se u sanaciju, a Općina treba pripremiti 320,000,00 kuna.
Mi ih nemamo, pa će mo ih morati od nekoga zatražiti, kao I još dodatnih 60,000,00 kuna za kazne izrečene zbog neuređenosti istog odlagališta ( o tom sam već pisao op.a).

-Tihimir Budanko (HDZ);
Planira li se smanjenje troškova iz proračuna?

NAČELNIK;
Kad budemo imali sve informacije o težini krize, I pravilnik Vlade o smanjenju plaća u Lokalnoj Upravi, onda ćemo rebalansom Proračuna za 2009 to riješiti.


-Krste Radas (NL);
Koristi li Pročelnik Suman pri pisanju zapisnika fono zapis?

NAČELNIK;
Fono zapis mu je na raspolaganju.

-Krste Radas (NL);
Ima li Žare telefonsku direktnu telefonsku liniju?
Pročelnik je dobio telefon (možda slučajno, ali nakon mojih napisa na Blogu o toj temu op.a)

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li je fax popravljen (u urednu Pročelnika op.a)?

NAČELNIK;
Nije.

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Čuo sam da se Pročelnika ne njegovu radnom mjestu napada od strane podređenih djelatnika (upozorava Načelnika)?

-Stipe Kneževića (HDZ)
Konstatira da su tarvnjaci I stabla uz nogostupe na cesti od centra prema Džapićima neuređeni…trava osušena…mlada stabla također…..

NAČELNIK;
To je tako u zadnjih godinu dana….

Milan Džapo (HDZ);
-Koliko poslovnih prostora Općina ima u svom vlasništvu?
-Tko ih koristi?
-Kolike su naknade za iste?
-Da li su bili Natječaji I zašto je nekadašnja piljara prazna….?

NAČELNIK;
Pitanje je za Pročelnika Sumana

Pročelnik Suman;
Odgovor će stići u pisanom obliku jer je preopširan.Nastavak "Iz života jednog Vijećnika III" (2 dio)
Link: http://promina.blog.hr/2009/08/1626544142/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii-2-dio.html


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić