_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 09.07.2009.

Iz života jednog vijećnika II dio

Jučer je u Općini Promina, održana 2. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina..
Sjednica je počela u 18:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici osim Milana Džape(HDZ).

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa dvije nove točke.

Nadopunjene točke dnevnog reda su:

-2. Vijećnička pitanja (predložio Krste Radas)
-9. Razno (Zajednički prjedlog svih vijećnika)

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina
2. Vijećnička pitanja
3. Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu
4. Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine
5. Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina
6. Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina
7. Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela
8. Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina
9. Razno

A nakon toga su krenule rasprave po točkama dnevnog reda, kako sljedi:

Točka 1.”Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina”,

Vjećnici su (redom)upozorili na sljedeće nepravilnosti u Zapisniku:

Sanimir Sarić
-Netočna je rečenica u Zapisniku:
“Izabrani kandidat Krste Radas je predložio Sanimira Sarića ispred Nezavisne liste (za člana Mandatne komisije op.a).
Ispravak glasi:
“Izabrani kandidat Drago Klepo je predložio Sanimira Sarića u ime HSP-a.(za člana Mandatne komisije op.a).

Pavao Džapo:
-Netočna je navod u Zapisniku:
“U mandatnu komisiju imenuju se:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Tihomir Budanko, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Ispravak glasi:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Pavao Džapo, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Stipe Knežević:
Pod ad 4. “Izbor predsjednika I potpredsjednika vijeća
-Netočna je navod u Zapisniku:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 protiv donijeli sljedeći zaključak”

Ispravak glasi:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 suzdržana donijeli sljedeći zaključak”Točka 2. “Vijećnička pitanja”

Krste Radas (NL):
-Pitanje za Načelnika:
Cesta “Čitluk –Mratovo-Bogatići” se neadekvatno održava-Može li se animirati “Županijske ceste” na njeno kvalitetnije održavanje? (rupe na asfaltnom dijelu ceste, nasipanje neasfaltiranog dijela ceste, šišanje raslinja uz cestu)
Odgovor Načelnika:
Županijske ceste su upoznate sa problemom, I obećale su riješiti iste, ali se opravdavaju kašnjenjem u realizaciji zbog vremenskih neprilika.
Načelnik će opet sutra (09.07.2009. op.a) poslati dopis prema Županijskim cestama, te ih upozoriti na ne riješavanje spomenutog problema.Pavao Džapo (HDZ):
-Pitanje za Načelnika:
Može li Načelnik ukratko iznijeti svoje izvješće o radu za zadnjih 6.mjeseci?
Odgovor Načelnika:
Odgovor bi bio preopsežan, pa je isti obećao napraviti za sljedeću sjednicu Općinskog vijećaSanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”
Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.
Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori ovo pitanje”
Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.Rajko Đomlija (HSP-Predstvanik nacionalne manjine)
-Pitanje za Načelnika:
Na prošlom “Radnom sastanku” izjavile ste da je za “Natječaj Gluvače” odgovoran Žare Suman, te da niste zadovoljni s njegovim radom, ali ga ne možete smjeniti niti mu dati otkaz”.
(Više po linkom: http://promina.blog.hr/2009/06/1626390502/odrzana-1-konstituirajuca-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-promina.html )

Rajko Đomlija, citira djelove “Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi”, odnosno članak 53a, stavak 3.koji kaže:
“Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.
Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka:

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima»,
Link na spomenuti Zakon:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289907.html

Odgovor Načelnika:
Načelnik zamoljava pitanje u pismenom obliku, jer mu nije baš najjasnije, te će se na to onda Rajku Đomliji pismeno I očitovati.


Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Na veliki broj građevinskih parcela koje su se nekad knjižile kao vlasništvo “Mjesni odbori”, sudski se uknjižila Država. Te parcele su od strane Općine bile dodjeljene ljudima koji sada imaju problem sa vlasništvom nad istim.. te dobijanjem građevinskih dozvolama, građenjem na njima općenito (Zvonimir je pitanje potavio još šire, a ja se nadam da sam uspio sažeti najbitnije op.a).
Odgovor Načelnika:
Općina je prije davala suglasnosti za cjepanje građevinskih parcela za parcele koje se nalaze u građevinskoj zoni. U slučajevima gdje se Država knjižila kao vlasnik, potrebno je pokrenuti sudski spor, kako bi se čestice dodjelile u vlasništvo onima koji su dobili suglasnost za cjepanje.


Tihomir Budanko (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Potoji li u Općini služba koja prati proceduru izdavanja I provođenja građevinskih dozvola, koja bi utvrdila nepravilnosti u gradnji-odstupanja od dozvole?
Odgovor Načelnika:
Općina nama takvu službu, ili tijelo, a po njemu je za te poslove nadležan Ured koji izdaje građevinske dozvole u Drnišu, a građane ukoliko primjete bilo kakve nepravilnosti mogu ih prijaviti istom Uredu.

Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Zvonimir traži da se riješi problem prostora iza kafića “Kula”, terase I balotališta…Da se transparentno provede natječaj za najam tog prostora, kako bi Općina mogla ubirati najamninu.

Načelnik Paul Cota predlaže da Općinsko vijeće osnuje tijelo koje bi se bavilo nadzorom građevinskih radova u Promini.

Stipe Knežević I Pavao Džapo (HDZ) predlažu da se ovim problemom (građevinskih radova) pozabavi Načelnik jedinstvenog upravnog odjela Žare Suman, te da u suradnji sa Uredom koji izdaje građevinske dozvole provjeri koliko su naši zahtjevi pravno osnovani-možemo li se mi kao vijeće-Općina miješati u rad Ureda?


Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Što je sa vodovodom za Matase?
Odgovor Načelnika:
Novi Natječaj za završetak vodovoda je u tijeku, a kad će isti biti okončan, hoće li kao prethodni biti poništen… o tom je teško govoriti jer je za to nadležan Vodovod I odvodnja Šibenik, a ne općina Promina.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Divlje svinje poljoprivrednicima u koji obrađuju zemlju u I uz NP Krka čine velike štete uništavanjem usjeva, I ostalih poljoprivrednih proizvoda. Odnedavno se pojavila I medvjedica sa mladima koja također pravi štete….Može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Načelnik predlaže da se sazove sastanak sa direktorom NP Krka te ga se upozori na probleme, ili da se što hitnije napiše jedno pismo upozorenje zajednički od strane stanovnika sela u kojima su štete evidentirane, od strane lovaca I Općine

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Hidrant u Marasovinama se nekontrolirano koristi, može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Hidrant je bio zaključavan katencem, ali je isti nekoliko puta pokidan. Trebalo bi odrediti vrijeme kad će hidrant biti odključan, ili zadužiti nekoga za odključavanje. Na hidrantu je do sada potrošeno 250 kubika vode, što je I dalje daleko jeftinije od dovoženja vode u Matase I Marasovine, Zeliće cisternama kao lani kada je na tu namjenu potrošeno cca 20,000 kuna.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Kad je već hidrant u Marasovinama u funkciji, mogu li se onda Marasovljani priključiti na vodovod?
Odgovor Načelnika:
Marasovljani bi trebali takav zahtjev trebali uputiti prem Vodovodu I odvodnji Šibenik, koji je nadležan za taj vodovod.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Mladenu se žale ljudi da su često neinformirani o događajima u Općini (navodi primjer Natječaja za Gluvače), te traži postavljanje oglasnih ploča po cijeloj Promini-u svakom selu.
Odgovor Načelnika:
Proračunom Općine Promina za 2009 godinu, predvidjet će se stavka postavljanja oglasnih ploča u Promini

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Matase je nedavno zahvatila tuča, može li se proglasiti elementarna nepogoda, može li komisija izaći na teren?
Odgovor Načelnika:
Stanovnici moraju uputiti zahtjev Općini da komisija izađe na teren, jer je to početak procedure za proglašenje elementarne nepogode, koju na kraju mora proglasiti Župan, ako za istu ima osnove.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
U selima su evidentni problemi nezakonite gradnje…komu se obratiti?
Odgovor Načelnika:
Građani mogu sve nepravilnosti prijaviti Uredu za izdavanje građ dozvola….


Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakvo je stanje sa stanbenim fondom u Općini Promina?
Načelnik odgovor prosljeđuje Žarku Sumanu, a on odgovara:
Ukupno u tri zgrade u centru Oklaja ima 6. stanova u vlasništvu Općine Promina, I svi se koriste bez ikakve naknade Općini. Opširnije I temeljitije izvješće, Žare će dostaviti pismeno Pavlu Džapi.

Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakva je dinamika punjenja Prpračuna Općine I realizacija planiranih projekata:
Odgovor Načelnika:
Proračun se puni prema planu, a isto tako se realiziraju I planirani projekti Općine.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?
Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?
Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….

Točla 3. “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu”

Načelnik predlaže Nedi Džepini da iznese kratak osvrt na ovu točku dnevnog reda.
Stipe Knežević (HDZ) zamoljava Načelnika da prokomentira ovu točku dnevnog reda.

Načelnik je nakon toga, stavku po stavku prezentirao godišnji obračun proračuna za 2009-u godinu, iz kojeg je najočitije da je:

Plan bio: 10.391.079 kuna
Ostvareno: 3.061.411 kuna

… te su sljedila pitanja vijećnika:

Stipe Knežević (HDZ)
Pitanje za Načelnika:
Tko je financirao šahte za vodovod s kojima se pokušao riješiti problem vodovoda za Marasovine, Matase I Zeliće. Radi se o šahtama na putu prema Marićim, Osmanovcu I Čitluku?
Na pitanje odgovara Krste Radas-tadašnji predsjednik Općinskog vijeća
Radove na šahtama je platio Vodovo I odvodnja Šibenik.

Samom Načelniku je sporna I sljedeća rečenica:
“Općina se u promatranom razdoblju nije zaduživala I nije izdavala jamstva”
Njegovo pitanje je da li su izdane bjanko zadužnice trebale biti prikazane kao oblik jamstva, odnosno da li je onda ova rečenica na kraju izvješća o proračunu točna?
Načelnik je spomenuo da I Državna revizija istom rečenicom završava svoje izvješće o revizija Proračuna Općine za 2008-u godinu.

Problem je što još jedna bijanko zadužnica nije stigla na naplatu, a ne zna se ni kad će, ni od koga će, niti u kojem iznosu.

Stipe Knežević (HDZ) izražava svoje žaljenje što je indeks izvršenja Proračuna za 2008-u godinu samo 42%, odnosno što smo financijski gledano, završili godinu u dugu od –759.546.00 kuna, odnosno Općina ima –1,255,000,00 kuna neplaćenih obaveza. Te smatra da je I izvješće Državne Revizije trebalo biti sastavni dio radnih materijala.

Načelnik Paul Cota (HSP) odgovara da je realizacija proračuna mala zbog izostanka realizacije projekata Vodovoda za Marasvine, Matase I Zeliće, I Ceste za Bogatiće.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, nakon rasprave dao je prijedlog na glasanje:
Za “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu” glasalo je 6 vijećnika (HSP+ Krste Radas NL), protiv jeglasalo 4 vjećnika HDZ, I Sanimir Sarić bio je suzdržan.
Prema tumačenju Žarka Sumana, Prijedlog nije prihvaćen, jer je potrebna većina za tu odluku 7 glasova vijećnika.


Točka 4. “Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine”

Načelnik je izvjestio nazočne da je u navedenom periodu utrošeno 6,000.00 kuna, I to:
-Pučkom otvorenom učilištu Knin 3,000,00kuna za osposobljavanje osoba za zvanje mljekar-sirar.
-Stjepanu Stipi Grciću 1,000,00 kuna za tiskanje zbirke pjesama.
-Nadomiru Tadiću Šutri 2,000,00 kuna za tiskanje knjige

Izvješće je prihvaćeno ali nažalost nisam napisao s kojim točno omjerom glasova….


Točka 5 “Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina”

Nakon kraće rasprave izabrani su:

-Rajko Žulj, predsjednik
-Pavao Džapo, član
-Krste Radas, član


Točka 6 “Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”

Nakon kraće rasprave sa 10 glasova Za I jednim suzdržanim (Krste Radas), izabrani su:

Zvonimir Bandalo
Rajko Žulj
Paul Cota
Damir Džaja


Točka 7. “Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela”

Rajko Žulj u ime zastupnika HSP-a ukazuje na činjenicu da sve općine u našem okruženju imaju veće naknade za rad vijećnika od naše koja sada iznosi 350,00 kuna po sjednici.
Pošto sada Općinsko vijeće preuzima ulogu I Općinskog poglavarstva, te dobija veći obim posla, predlaže sljedeće povećanje naknada:

-500,00 kuna naknada vijećnicima po sjednici
-800,00 kuna naknada predsjedniku I dopredsjedniku po sjednici

Krste Radas (NL)
Krste predlaže da ukupni troškovi po sjednici vijeća ostanu isti (3850,00 kuna +doprinosi), s tim da se vijećnicima naknada smanji na 300,00 kuna, a Predsjeniku Općinskog vijeća poveća na 650,00 kuna.

Zvonimir Bandalo predlaže da sve ostane kao I do sada (svima vijećnicima I Predsjedniku vijeća 350,00 kuna) s obzirmo na situaciju u kojoj se Općina nalati (moguća blokada računa op.a).

Sanimir Sarić smatra dvoličnim od nas vijećnika jedan tjedan tražiti od ZK Promina pomoć da se saniraju dugovi Općine, a u isto vrijeme sebi podizati visinu naknade po sjednici. Po meni logičnija bi rasprava bila o smanjenju naknada sa postojećih 350,00 na niže.

Nakon duže rasprave, donosen je sljedeći zaključak:

Naknada za rad vijećnika u Općinskom vijeću ostaje nepromenjena (350,00 kn po sjednici)
Naknada Predsjedniku vijeća se podiže na 500,00 kuna.
Naknda za rad vijećnika u radnim tijelima iznosi 170,00 kn, odnosno 85,00 kuna (za sjednice kraće od 10 sati).

Bitno je još napomenuti da vijećnici godišnje imaju približno 6 sjednica Općinskog vijeća.


Točka 8. “Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina”

Zajednički stav je da je Ovrha neizbježna, te ta treba pokušati pronaći skoro 500.000.00 kuna da se problem riješi.

Također, vijećnici su suglasni da se na jednu od sljedećih sjednica pozove Odvjetnik koji je općinu zastupao u izgubljenom sporu, kako bi mogli saznati više činjenica o cijelom slučaju.

Više o ovom sporu imate u mom predhodnom postu na ovu temu pod naslovom:” Iz života jednog vijećnika”.


Točka 9. Razno


Načelnik nas je izvjestio da postoje još dva nepodmirena duga/kazne Ministarstvu zaštite okoliša upućene Općini zbog neadekvatnog održavanja odlagališta otpada Dubrava,
Jedna je prijava/kazna od 27.05.2004 u iznosu od 30,000,00 kuna
Druga je kazna upućena Općini 12.06.2008 godine, u iznosu od također 30,000,00 kuna.

Dok postoje dugovi Općine, ista se ne može javljati ni na natječaje raznih Ministarstava, jer je jedan od uvjeta pristupa natječajima podmirenost dugova prema Državi-kaže Načelnik Paul Cota.

Načelnik je također predložio imenuje odbora za organiziranje fešte za Veliku Gospu, te predložio Tihomira Budanka I Sanimira Sarić da budu u njemu.

Tihomir Budanko se opravdao da ne može jer organizira feštu u Čitluku na sv Roka.
Sanimir Sarić se opravdao da ne može zbog radnih obaveza, jer na Veliku Gospu radi.Tema je bilo sigurno još…ali 23:00 sata je već bilo krajnje vrijeme za zaključenje sjednice.
Nadam se da sam doprilike uspio “pohvatati” najvažnije izjave, pitanja…odgovore… izrečene na Općinskom vijeću, a kolege Vjećnike zamoljavam da me dopune ukoliko primjete bilo kakvu grešu u mom tekstu.

Na kraju, tijekom Sjednice, u jednom momentu Vijećnik Mladen Ujaković me prozvao da sam u svom prošlom postu na ovu temu neprimjereno komentirao njegovo pitanje upućeno ZK Promina (kako su mu prenili njegovi mještani).
Kako nebi bilo zabune, evo citata spornog djela teksta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cijeli tekst, nalazi se pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626426843/iz-zivota-jednog-vijecnika.html

Oznake: Iz života jednog vijećnika

- 20:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić