_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 28.08.2008.

PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Promina

Stipendiranje studenata tema je o kojoj sam već pisao u postovima:

Stipendije i školarine u općini Promina za 2007.

Stipendije djeci Općinara?

Općina Promina (kako sam neslužbeno saznao) godinama je dodjeljivala stipendije, ali je tek prošle godine donijela i službeni „PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Promina“


Proračun za 2008. također ima sredstva namjenjena za stipendiranje studenata, i vjerojatno bi se ovih dana mogao pojaviti natječaj za dodjelu istih.

Do tada, dragi moji studenti, evo vam malo štiva koje će vas sigurno zanimati...

(Možda je slučajno, ali Pravilnik je službeno donešen tek nakon mojih postova....)

Petak, 21. prosinca 2007. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 15 - Strana 143

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupaki kriteriji dodjele stipendija Općine Promina, te prava iobveze korisnika sredstava.
Članak 2.
Naziv stipendije jest stipendija Općine Promina ( u daljnjem tekstu : stipendija).
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunute Općine Promina.
Iznos stipendije utvrđuje se u skladu s ekonomskim cijenama smještaja i prehrane u đačkim i studentskim domovima.
Članak 4.
Iznos stipendija i broj stipendija za dodjelu utvrdit će svake godine Općinsko poglavarstvo Općine Promina.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.
Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju redovni studenti čiji roditelji imaju mjesto prebivališta u Općini Promina.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim pravilnikom.

III.TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJU
Članak 7.
O dodjeli stipendija odlučuje povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Promina (u daljnjem tekstu Povjerenstvo.
Povjerenstvo ima 3 člana koji između sebe biraju predsjednika.
Članove Povjerenstva imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Promina na prijedlog Jedinstvenoh upravnog odjela. Članovi Povjerenstva imenuju se svake godine.
Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj prisustvuju većina ukupnog broja članova.
Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 9.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom poglavarstvu Općine Promina.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima (u daljnjem tekstu: natječaj).
Natječaj raspisuje Općinsko poglavarstvo Općine Promina.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Promina i dnevnom tisku.
Članak 12.
Natječaj sadrži:
- Naziv tijela koje objavljuje natječaj
- Vrijeme trajanja natječaja
- Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi
- Opće uvjete za dodjelu stipendije
- Broj i visina stipendije koja se dodjeljuje
- Potrebna dokumentacija.

V. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 13.
Jedini kriterij za dodjelu stipendije je uspješnost u dosadašnjem dijelu školovanja.
Članak 14.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni polaznici prve godine koji imaju najmanje uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja 3,20, zatim druge, treće i četvrte godine koji su upisali slijedeću godinu.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu imaju oni koji su istu upisali bez uvjeta u odnosu na one koji su upisani s uvjetom.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu bez uvjeta imaju oni s boljim prosjekom ocjena.
Članak 15.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općinskog poglavarstva u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja liste kandidata može se podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata Povjerenstvu.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.

VI. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
STIPENDIJE
Članak 16.
Na temelju odluke o dodjeli stipendije načelnik Općine Promina potpisuje ugovor o korištenju stipendije.
Ugovor sadrži:
- podatke o ugovornim stranama
-naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija
-vrijeme i način korištenja stipendije
-način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju neispunjenja obveza iz ugovora
-eventualni odustanak od korištenja ili otkaz ugovora.
Članak 17.
Korištenje stipendije odobrava se korisnicima na vrijeme koje je prema statutu visokog obrazovanja predviđeno za završetak obrazovanja, kao i 6 mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra.
Članak 18.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate predajom potvrde o upisu u narednu godinu studija i to do 31 .listipada tekuće godine.
Uvjetno upisani studenti predaju potvrdu o uvjetnom upisu u istom roku kao i redovni, a pravo na nastavak isplate stipendije stječu predajom potvrde o položenom uvjetu i to najkasnije do 28.veljače iduće godine.
Članak 19.
Korisnik stipendije vraća stipendiju zbog nepoštivanja roka iz članka 18. ovog pravilnika.
Stipendija se vraća ako korisnik stipendije izgubi godinu, prekine obrazovanje, ne upiše narednu godinu, ne završi školovanje u ugovorenom roku ili svojom krivnjom ne poštuje odredbe ugovora te otkaže ugovor.
Članak 20.
Stipendija se vraća u vremenu koje je jednako vremenu primanja stipendije.
Otplata započinje od prvog slijedećeg mjeseca od dana spoznaje daje korisnik stipendije izgubio pravo na njezino daljnje korištenje.
Članak 21.
Stipendija se isplaćuje korisnicima na kraju mjeseca za taj mjesec i to preko žiro-računa izabrane banke.
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 604-01/07-01/1
Ur.Br: 2182/09-07-01
Oklaj, 01.kolovoza 2007.

Oznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 17:30 - Komentiraj post (4) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić