_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 11.05.2007.

JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA

Listajući Narodne novine naišao sam na:
"JAVNI NATJEČAJ -Općina Promina
Narodne novine br.: 46
7. 5. 2007". u koje možete pročitati sljedeće:
Klasa: 320-02/06-01/4
Urbroj: 2182/09-06-02 od 25. IV. 2007. (1177)

Na temelju članka 32. st. 1. i 52. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 66/01, 87/02, 40/05 i 90/05) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljo­privrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Promina, klasa: 320-02/06-01/4, urbroj: 2182/09-06-02 od 13. studenoga 2006. na koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dalo suglasnost klasa: 320-02/07-01/1884, urbroj: 525-9-07-3/DL od 24. siječnja 2007. Općinsko vijeće Općine Promina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine Promina.

1.
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Promina u katastarskim općinama Razvođe, Matase i Oklaj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Promina predviđeno za zakup.

2.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH označeno kao jedinstvena tehnološka cjelina – blok i kao samostalne čestice.
Popis blokova i samostalnih čestica u ovom natječaju nalazi se objavljen na oglasnoj ploči Općine Promina i objavljen je u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, te čini sastavni dio ovog natječaja.

3.
Poljoprivredno zemljište iz točke 2 ovog natje­čaja daje se u zakup na rok od 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i lavande, 50 godina za sadnju maslinika, a za ostale vrste korištenja do 10 godina.

4.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– ime odnosno naziv ponuditelja, MBG odnos­no MB
– podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice te površinu samostalne čestice ili bloka)
– visinu ponuđene godišnje zakupnine
– broj žiroračuna, tekućeg računa ili štednog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon natječaja
– gospodarski program.

Uvid u popis čestica koje su obuhvaćene ovim natječajem moguć je radnim danom od 8 do 14 sati, u Općini Promina.

5.
Ponudi se prilažu sljedeće isprave:
– preslik rješenja o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: OPG), odnosno preslik iskaznice OPG, ako je ponuditelj obiteljsko poljoprivred­no gospodarstvo
– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak za OPG
– dokaz o poljoprivrednom obrtu
– dokaz da je podmirio sve dospjele obveze na temelju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ako je ponuditelj zakupac takvog zemljišta
– dokaz o graničenju zemljišta – zk. izvadak i kopiju katastarskog plana za vlastito zemljište odnosno ugovor o zakupu i kopiju katastarskog plana za zakupljeno zemljište, ako je ponuditelj poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje je predmet ovog natječaja
– dokaz o statusu – potvrda nadležnog ureda za obranu ili MUP-a ako je ponuditelj razvoja­čeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta RH proveo najmanje 3 mjeseca ili član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću
– izvod iz sudskog registra ako je ponuditelj pravna osoba registrirana za obavljanje poljo­privredne djelatnosti
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ako je ponuditelj OPG
– dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– ovjerovljena izjava a će na području Općine Promina prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina.

6.
Ako je natječaj raspisan za blok, koji čini više pojedinačnih čestica, ponuditelj se mora natjecati za sve naznačene čestice zajedno za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena i koje se daju u zakup kao jedinstvena tehnološka cjelina (BLOK).

7.
Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju pod uvjetom da su upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Promina koja provodi natječaj, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina, sljedećim redoslijedom:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
– ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednik gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog pravo zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
– dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze
– vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnosti
– vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda)
– osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada, te povrtlarskom proizvodnjom.

8.
Fizička i pravna osoba iz točke 7. ima prven­stveno pravo zakupa prema utvrđenom redosli­jedu uz uvjet da prihvati najviši iznos zakup­nine koji je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete, te da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Gospodarski program sadrži: podatke o podno­sitelju zahtjeva, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-teh­ničke karakteristike gospodarskog programa i potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i kalkulaciju troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o vrsti proizvodnje. Gospodarski program čini sastavni dio ugovora o zakupu i ako se on ne provodi ugovor se raskida. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju za zakup od strane ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda se smatra nevažećom.

9.
Svaki sudionik natječaja istovremeno s podno­šenjem ponude dužan je platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za koje se podnosi ponuda odnosno natječe. Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Općine Promina broj: 2411006-1829800000, uz poziv na broj 12 – MBG. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku od 8 dana od dana odabira. Ako natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na sklapanje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj, nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

10.
Pisane ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj«, na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 129, 22303 Oklaj, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. Ponuditelji mogu biti nazočni otvaranju ponuda koje će se održati 28. svibnja 2007. u 12 sati, u prostorijama Općine Promina.

11.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

12.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Nakon donošenja odluke općinski načelnik sklopit će ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem.

Općina Promina

Oznake: Gluvače

- 13:02 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić