Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/promina

Marketing

Prijedlog PP Promine-Javna tribina

Kao što sam najavio u prethodnim postovima, danas je (06.02.2009) u 10:00 sati započela javna prezentacija „Prijedloga prostornog plana sa smanjenim sadržajem“- za općinu Promina.

Prije same prezentacije, svim nazočnim koji su to htjeli, podijeljeni su DVD-i sa svim tekstualnim i kartografskim dijelovima prostornog plana.
Od općinara na prezentaciju su bili: Paul Cota, Ante Bandalo (Roca), Krste Radas, Rajko Žulj i kao zapisničar Žare Suman.
Za prezentaciju, odnosno sve ono što nam donosi novi PP, zainteresirano je bilo 24 Prominjaca i „gostiju“.

Firme, poduzeća… koji djeluju, ili planiraju širiti svoj posao na područje općine Promina, poslale su svoje predstavnike, i to:

-HEP-HE na Krki- dir Tomislav Miletić
-HEP- ODS-Distribucija Šibenik- nisam uspio „uhvatiti“ ime jer se nije predstavio…
-Girk Kalun Drniš- član Uprave- Zoran Bitunjac
-NP „Krka“- Gordana Goreta
-Predstavnici općine Biskupija (ako se ne varam)

Prezentaciju uz pomoć video projektora vodio je koordinator plana: Vitomir Štokic, dipl.ing.arh., predstavnik firme URBing.

Nakon objašnjenja važnosti donošenja Prostornog plana, Vitomir Štokić je iznio i novine koje se planiraju graditi na prostoru općine Promina, i to:

-Gospodarska zona 1 i 2
Zone bi bile veličine svaka po 25 hektara.
Smještene bi bile na relaciji „Tri rasta“-Suknovci sa desne strane ceste (gledano od Knina)
Namjena bi im bila proizvodno poslovna

-Transfer stanica Lukar-Mala Promina
Namjena transfer stanice je „kao što samo ime kaže“… Komunalni otpad bi na spomenuti lokaciju bio dovožen, te bi se sa iste na Bikarac odvozio specijalnim kamionima…

-Kamenolomi
Ne predviđa se daljnje širenje kamenoloma, u planu se navodi samo postojeći kamenolom Bila strana, koji je smješten na 25,5 hektara.

Nakon izlaganja, koje je bilo temeljitije od mog opisa, uslijedila su pitanja i razmišljanja nazočnih:

1. Dir. „HE na Krki“ Tomislav Miletić iznio je sljedeće pitanje/razmišljanje:
a. HE Miljacka je elektrana stara preko sto godina, i bilo bi dobro u Prostoni plan uvrstiti i HE „Miljacku II“, koja bi se gradila pod zemljom, u brdu iza sadašnje elektrane, a gradila bi se kao zamjena postojeće koja bi se prenamijenila u muzej…
b. Za istu elektranu potrebno je u PP unijeti i 110kV dalekovode kojim bi se nova HE spajala na EE sistem
c. HE „Miljacka“ je zainteresirana za skladišni prostor u gospodarskoj zoni, jer joj na postojećoj lokaciji isti nedostaje…
Svoj prijedlog će dir Miletić poslati na adresu Općine, a ona će se odgovoriti na isti.

2. Zoran Bitunjac, član Uprave „Girk Kaluna“ iz Drniša upitao je:
a. Zašto je područje za eksploataciju kamena ograničeno samo na postojeći kamenolom, odnosno zašto nema predviđenih novih kamenoloma?
Načelnik je odgovorio da Općini nije u interesu devastacija prostora na način da se kamen izvozi kao sirovina.
Budući kamenolomi moći će se otvarati tek ako to bude od koristi za općinu Promina, ako se kamen bude prerađivao u gotovi proizvod u Promini…ako se otvore nova radna mjesta….

3. Predstavnica NP „Krka“ Gordana Goreta osvrnula se na izlaganje dir HE na Krki-Miletića, riječima da od HE „Miljacke II“ vjerojatno neće biti ništa, te da je pitanje dokle će i postojeća raditi…ali da o tom i onako odlučuje netko drugi…
Nažalost dir Miletić je već bio napustio prezentaciju zbog obaveza, pa nije mogao odgovoriti na ova razmišljanja…
Što se tiče građevinskih zona u granicama NP „Krka“, na njih se odnosi Prostorni plan parka… Priznaje se postojeće stanje. Kuće se smiju obnavljati, ali se ne smiju graditi.
Na to je načelnik Paul Cota reagirao da se uz samu Vojarnu Manojlovac, koja je sad pod upravom NP, planira u budućim izmjenama i dopunama PP „ugraditi“ turistička zona… Zona u kojoj bi investitori izgradili kuće u stilu etnolenda na Pakovu selu…
Problem gradnje u NP, najviše će osjećati stanovnici Zelića, Matasa, Marasovina, Puljana i Nečvena….

4. Džapo (Ivan?) je prosvjedovao protiv ograničenja gradnje u selima koja su u NP "Krka".
Na to se u raspravu uključio Zoran Marin (Služba za prostorno uređenje,zaštitu okoliša, graditeljstvo iimovinsko-pravne posloveIspostava Drniš) sa komentarom da će svaki „sukob“ ovakvog tipa, zaustaviti-usporiti donošenje PP-a, a svaki je PP podložan promjenama, te nikad nije kasno unijeti promjene koje su u skladu sa zakonom….Bitno je da Promina konačno dobije PP, da može krenuti dalje…Treba napraviti plan koji „prolazi“, a ne plan koji će se vratiti na ponovnu izradu jer se kosi sa određenim zakonima…

5. Tiho Budanko se zanimao da li je ukupna površina gospodarskih zona 25 hektara, ili svaka zona ima 25 hektara….
Načelnik je odgovorio da svaka gospodarska zona ima 25 hektara…

6. Stanko Duvančić upitao je:
a. Zašto su građevinske parcele ograničene na 1100 metara kvadratnih
Odgovoreno mu je da će se to ograničenje izmjeniti na 1500 ili više kvadrata
b. Može li se u čl.51 „Gospodarske gradevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti…“ dodati „preradu i doradu poloprivrednih proizvoda“
Primjedba je također prihvaćena…
c. Može li se u čl.57. koji se odnosi na gdje se opisuje izgled građevine dodati i top da građevina može imati podrum-jer se to nigdje ne spominje?
I ova primjedba je uvažena kao osnovana, a Stanko je zamoljen da ipak kao i svi ostali svoje prijedloge dostavi u pisanom obliku.

7. Predstavnik HEP Distribucije iz Šibenika upitao je sljedeće:
a. Da li je urbanistički plan gospodarskih zona 1 i 2 izrađen ili se to tek planira učiniti?
Načelnik odgovara da se izrada tek UP tek planira napraviti…
b. Tko je „organizator zone za sadržaj“, jer isti mora izraditi elektrotehnički projekt –elaborat?
Načelnik odgovara da će se i to naknadno riješiti…

8. Dražan Džepina iz Bogatića:
a. imao je primjedbu na neobjedinjenost građevinske zone u Bogatićima, te zamolio na povezivanje/objedinjavanje istih.
Načelnik i djelatnik URBinga su ga zamolili da svoj zahtjev preda u pisanom obliku, te da će ga razmotriti i vjerojatno pozitivno riješiti.
b. Također je upitao što će biti sa kućama koje su nekad bile van građevinske zone?
Načelnik je odgovorio da je problem riješen na način da su sve kuće u Bogatićima sada u građevinskoj zoni…


Nadam se da sam uspio opisati sve važnije događaje sa ove javne tribine, a ako sam što izostavio nadam se da se nitko neće ljutiti…
Vjerojatno Vas zanimaju i fotografije… da znate kuda bi trebala prolaziti npr. brza cesta Ši-Bih, ili pozicija budućih građevinskih zona u Promini….
Te fotografije ću objaviti naknadno, kad pokažete interes za iste, da se ne bi mučio satima „dizati“ iste na Internet, a one Vas možda uopće ne zanimaju….

Ako netko misli da nisam dobro iznio izlaganja pojedinaca na ovoj tribini, da ih nisam „vijerno prenio“, može se slobodno javiti na mejl bloga, i ja ću eventualne greške ukoliko ih bude ispraviti.
Post je objavljen 06.02.2009. u 14:11 sati.