Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/obsijana

Marketing

Novi zakon o gradnji (copy & paste)

Uglavnom po meni laiku, djeluje da se može početi koristiti obiteljska kuća bez uporabne dozvole, a da je upis u zemljišne knjige uvjetovan završnim izvješćem nadzornog inženjera, jer nije potrebna građevinska dozvola, jer nije potrebna lokacijska dozvola. Naime za građevinsku dozvolu je potreban glavni projekt sa lokacijskom dozvolom. Ona rješenja o izvedenom stanju su smišljena za građevine sagrađene bez dokumenata, pa je to procedura legalizacije istih i nema veze sa normalnom procedurom građenja.

Mislim da je zakonodavac podjelio građevine na tri skupine i to one koje se grade sa rješenjem o uvjetima građenja, one sa građevinskom dozvolom i one sa potvrdom glavnog projekta. Zgrada do 400 m2 bruto površine spada u prvu skupinu. Da bi se moglo pristupiti gradnji doista je potreban glavni projekt (znači arhitekti nisu ostali bez dijela posla, no pokušavaju progurati višu tarifu), ali izgleda više nije potrebno tri primjerka. Glavni projekt je potreban kako bi nadzorni inženjer mogao dati izvješće da je kuća sagrađena u skladu sa projektom. Zapravo izgleda su nadzornom inženjeru dodatno povećali važnost i odgovornost.

Nego zanimljivo je da se sada za obiteljske kuće nadzire samo statika i toplinska izolacija, a ne više zvučna izolacija. Ili je napravljena greška u zakonu i konstrukcija 'toplinske zaštite' je trebala biti nešto tipa 'zvučne zaštite'. Bo. Bilo kako bilo, dolje imate copy & paste dijela novog zakona o gradnji pa procjenite moje pretpostavke.

Ako sam u pravu, uporabna dozvola više nije potrebna za korištenje obiteljske kuće. Naravno nitko ne brani da se uvjetuje za kategorizaciju apartmana ili da banke traže za hipoteku ili nešto treće.

POJMOVI

4. Dijelovi (etaže) i visina građevine:
4.1. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
4.2. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
4.3. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
4.4. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,
38. Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,
48. Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 su zgrade u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici.

Lokacijska dozvola

Članak 104.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona.

Nadzorni inženjer

Članak 186.

(1) Stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Građenje građevina

Članak 209.

1) Građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja.

Rješenje o uvjetima građenja

Članak 213.

(2) Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:
– tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
– dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

Prijava početka ili nastavka građenja

Članak 249.

(2) Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Uporaba građevina

Članak 256.

(1) Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

Evidentiranje građevine u katastarskom operatu

Članak 268.

(1) Katastarski ured evidentira građevinu u katastarskom operatu ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta, završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje u uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, odnosno potvrda nadležnoga upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Započeti postupci i izdane dozvole

Članak 325.

(5) U postupku izdavanja uporabne dozvole pokrenutom nakon stupanja na snagu ovoga Zakona za građevinu izgrađenu po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i propisima koji su važili u vrijeme kad je izdana građevinska dozvola za tu građevinu.


Post je objavljen 09.09.2007. u 23:42 sati.