Anti - Corruption Program Croatia

ponedjeljak, 31.03.2008.

Gašper Gaćina oštetio državu za više od milijarde kuna!!!

Gašper Gaćina - Kaznena prijava zbog protuzakonitog pogodovanja operatoru Tele2 pri čemu je Republika Hrvatska oštećena za 128.000.000 kuna:
13.rujna 2006. godine

Poštovani,

Predsjednik Vijeća hrvatske agencije za telekomunikacije gospodin Gašper Gaćina u ime Republike Hrvatske sklopio je 2005. godine s trgovačkim društvom Tele2 d.o.o. iz Zagreba Ugovor o ostvarivanju koncesije.

Prema mojim osobnim saznanjima uvjeren sam da je navedenim Ugovorom povrjeđen Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga odnosno da je kroz trajanje Ugovora oštećen proračun Republike Hrvatske za 128.000.000,00 (stodvadesetosammilijuna) kuna.

U objavi za medije Vijeća Agencije od 22. prosinca 2004. godine navedeno je da je ponuđač TELE2 zahtjevao 60 dupleksnih kanala za GSM/DCS-1800 što je u suprotnosti s Člankom 32. stvavkom 2. Pravilnika o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

Prema stavku 3. istog članka zahtjev za 60 dupleksnih kanala u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS 1800 dozvoljen je samo postojećim operatorima koji već imaju koncesije za uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM 900.

U stavku 2. istog članka jasno je navedeno da radiofrekvencijski spektar, koji se dodjeljuje koncesionarima javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800, obuhvaća upareno frekvencijsko područje u tri frekvencijska bloka širine po 25 MHz (po 125 radijskih kanala).

Dakle koncesionaru je dodjeljeno 64 radijskih kanala manje nego li to propisuje pravilnik (jedan kanal se koristi za izolaciju između blokova).

Prema članku 4. Pravilnika o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija nakanada za jedan radijski kanal iznosi 100.000,00 (stotisuća) kuna godišnje.

Budući su naknade prihodi proračuna Republike Hrvatske, a Ugovor je sklopljen na rok od 20 godina, uvjeren sam da je navedenim Ugovorom Republika Hrvatska oštećena za 128.000.000,00 (stodvadesetosammilijuna) kuna.




Nadopuna kaznene prijave od 13. rujna 2006. godine i
17. sijecnja 2007. godine protiv Gašpera Gaćine


Poštovani,

Gašpar Gacina je kao clan uprave trgovackog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. zadužen za poslovno podrucje kabelska televizija, utjecao da navedeno trgovacko društvo izgubi prava iz odluke o dodjeli koncesije za izgradnju nacionalne mreže kabelske televizije, te je prema mojim osobnim uvjerenjima oštetio imovinu Republike Hrvatske za najmanje 1.000.000.000 (jednu milijardu) kuna.

Hrvatske telekomunikacije d.d. su trgovacko društvo cija su glavna djelatnost telekomunikacije.

Pravo na telekomunikacijsku djelatnost u Republici Hrvatskoj ostvaruje se temeljem koncesija koje trgovacko društvo ugovara s Državom.

Ugovorima o ostvarivanju koncesije definirane su obaveze trgovackog društva glede kapaciteta i kvalitete telekomunikacijske usluge te se na taj nacin štiti državni interes.

Za nepoštivanje obaveza Ugovora o ostvarivanju koncesije predvidene su novcane kazne i kao krajnja kazna oduzimanje koncesije. U slucaju krajnje kazne prestaje djelatnost trgovackog društva.

Trgovackom društvu HT-Hrvatski telekom d.d. 2000. godine je oduzeto pravo na ostvarivanje koncesije izgradnje nacionalne mreže kabelske televizije.

Izgradnja nacionalne mreže kabelske televizije osim odlukom o dodjeli koncesije bila je jasno definirana Srednjorocnim planom razvoja i Poslovnim planom za 2000. godinu, te je u listopadu 1999. godine imenovan i clan uprave zadužen za realizaciju projekta Gašpar Gacina, a prava na ostvarivanje koncesije su oduzeta zbog neispunjavanja obaveza prema Državi u pogledu kapaciteta.

Prema poslovnom planu nacionalne mreže kabelske televizije razvidno je da je u infrastrukturu kabelske televizije planirana investicija od najmanje 1.000.000.000 (jedne milijarede) kuna te je zbog gubitka koncesije za navedeni iznos smanjena vrijednost trgovackog društva koje je u trenutku gubitka koncesije bila u vecinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Moguce je da se vrijednost navedenog trgovackog društva smanjivala namjerno kako bi se pogodovalo kupcu preostalog udjela u vlasništvu.

Pored izravne štete od najmanje 1.000.000.000 (jedne milijarde) kuna, neizravne štete na rastu ukupnog hrvatskog bruto nacionalnog proizvoda i sprjecavanju demokratizacije društva kroz kocenje razvoja medijskog prostora još su vece.

Iz poslovnog plana projekta nacionalne mreže kabelske televizije razvidno je da je bila planirana izgradnja regionalnih centara za distribuciju televizijskih programa odnosno da je planirana usluga distribucije regionalnih televizijskih programa na nacionalnu razinu.

Neprovedba ovog projekta imala je direktan utjecaj na zaustavljanje demokratskih procesa u Republici Hrvatskoj te je nemoguce reducirati štetne posljedice neizgradnje sustava samo na izravne štete uzrokovane smanjenjem imovine trgovackog društva, tada u vecinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Za tocno definiranje kaznenog djela, same kaznene odgovornosti te eventualnih suucesnika, potrebno je pored Srednjorocnog plana razvoja, Poslovnog plana, Pravilnika o radu uprave i Odluke o imenovanju clanova Uprave imati uvid i u zapisnike sa sjednica Uprave Društva.
U pravilniku o radu Uprave HT-a detaljno je definirano kako radi Uprava i kako donosi odluke te da se o svemu vode zapisnici.

Uz navedenu odgovornost za izgradnju nacionalne mreže kableske televizije potrebno je napomenuti da je u razdoblju od 1999. do 2002. godine gospodin Gašper Gaćina bio zadužen i za razvoj Interneta, ATM-a i nabavke Društva.

Navedenom kaznenom djelu u kaznenoj prijavi od 13. rujna 2006. godine koje je gospodin Gašper Gaćina prema mom osobnom uvjerenju pocinio kao predsjednik Vijeca hrvatske agencije za telekomunikacije potrebno je dodati cinjenicu da se niti jedan Ugovor, odnosno Odluka o dodjeli koncesije za frekvencijski spektar koja je za vrijeme predsjedanja gospodina Gašpera Gaćine dodijeljena, ne poštuje te su potpuno izgubljeni kriteriji eventualnih buducih natjecaja.

Prema mom osobnom strucnom mišljenju navedeno stanje je direktna posljedica nepoštivanja podzakonskog akta resornog ministarstva glede obavljanja tehnickog pregleda.

Posebno napominjem da je jedan od bitnih mehanizama provedbe nacionalne gospodarske politike upravo koncesija. Republika Hrvatska dodjeljuje koncesije za brojne gospodarske grane. Od pomorskog dobra pa sve do ovdje zadnje spomenutih frekvencijskih podrucja.

Obezvrjedivanjem postupka dodjele koncesija na bilo kojem gospodarskom podrucju od turizma i poljoproivrede pa do telekomunikacija, nepovratno se uništavaju efikasni mehanizmi provedbe nacionalne gospodarske politike.

Uvjeren sam da se kroz pravosudne mehanizme, kažnjavanjem nezakonitih radnji, može ukloniti nekompetencija iz javnih službi te da se pored uspostave morala puno znacajniji rezultati mogu postici na jacanju nacionalnog gospodarsta i ustroju socijalne Države što je zapravo i namjera mojih kaznenih prijava.


Nadopuna kaznene prijave od 13. rujna 2006. godine i
17. sijecnja 2007. godine protiv Gašpera Gaćine


Poštovani,

U kaznenoj prijavi navedeno je da je Gašper Gaćina kao clan uprave trgovackog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. zadužen za poslovno podrucje kabelska televizija utjecao da navedeno trgovacko društvo izgubi prava iz odluke o dodjeli koncesije za izgradnju nacionalne mreže kabelske televizije.

Prema važecem Statutu dionickog društva Hrvatske telekomunikacije (broj spisa Z-1-23360/99, od 5 listopada 1999. godine) jasno su definirane ovlasti i odgovornost clanova uprave Društva.

Prema clanku 21. Statuta, predaja, odustanak, poništenje ili prijenos bilo kojeg bitnog odobrenja, koncesije ili ovlaštenja za obavljenje bilo koje telekomunikacijeke djelatnosti Društva dozvoljeno je samo uz suglasnost najmanje sedam clanova Nadzornog odbora Društva.
Isti uvjeti prema clanku 21. Statuta vrijede i za izmjenu godišnjeg plana poslovanja.

Prema mojim saznanjima Društvo je zbog neizgradnje sustava izgubilo pravo na ostvarivanje prava iz odluke o dodjeli koncesije za kabelsku televiziju, te se na odluku o gubitku prava žalilo pokretanjem upravnog spora. Dakle nelogicno je da je postojala suglasnost Nadzornog odbora za odustanak od ostvarivanja prava na koncesiju za izgradnju nacionalne mreže kabelske televizije.

Takoder Društvo je prema mojim saznanjima u namjeri da zadrži prava iz odluke o dodjeli koncesije došlo u posjed postojeceg izgradenog sustava kabelske televizije na podrucju Medimurja iako je odlukom Vlade o produljenju roka za ispunjavanje uvjeta bilo jasno navedeno da Društvo mora izgraditi vlastite kapacitete.

Sve ovo navodi na cinjenicu da nije postojala odluka Nadzornog odbora da se od prava na ostvarivanje koncesije odustane, vec da je prema Statutu Društva za gubitak prava odgovoran clan uprave zadružen za navedeno poslovno podrucje.

Prema poslovnom planu Društva za poslovnu godinu 2000. jasno su navedena sredstva cca 90.000.000 (devedesetmiliona) kuna koja je trebalo investirati u infrastrukturu sustava nacionalne mreže kabelske televizije u prvom kvartalu 2000. godine.

Od imenovanja gospodina Gašpera Gaćine na dužnost clana uprave pa do gubitka prava ostvarivanja koncesije prošlo je više od 9 (devet) mjeseci.

Uzme li se u obzir da je prema mojim saznanjima do trenutka imenivanja gospodina Gašpera Gaćine bio nacinjen projekt sustava, te izvrešeno prednadmetanje i nadmetanje za odabir ponudaca telekomunikacijske opreme, vremena za izgradnju sustava bilo je sasvim dovoljno što se jasno vidi iz poslovnog plana Društva kojeg je usvojio Nadzorni odbor.

U clanku 11. Statuta definirano je da Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošcu urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donostiti odluke koje smatra potrebnim za uspješno vodenje Društva.
Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost tako da osigura uredno obavljnje svih djelatnosti i strucnih poslova. Odluke u sklopu vodenja Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) što su ih donjeli clanovi Uprve u granicama njihovih ovlasti, obvezatne su za zaposlenike na nižim razinama organiziranja.

Buduci da su niže razine organizacije, telekomunikacijski centri koji provode odluke Uprve iz podrucja izgradnje telekomunikacijskih sustva bili ustrojeni vec gotovo citavo desetljece u trenutku gubitka prava iz ostvarivanja koncesije, te da su iste razine organizacije uspješno izgradile preko 15.000 (petnaesttisuća) kilometara opticke mreže i preko 1.600.000 (milionšestotisuca) telefonskih prikljucaka, te da je pored poslovnog podrucja kabelska televizija gospodin Gašpar Gacina bio zadužen i za poslovno podrucje nabavke Društva ocito je da je za gubitk prava na ostvarivanje koncesije osobno odgovoran nadležni clan uprave Društva.

Clanak 10. Statuta definira da mandat clanova Uprave traje cetiri godine te je Nadzornom odboru omoguceno da ako se pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da neki clan ne ispunjava uvjete, opozove tog clana uprave.

Buduci da je gospodin Gašper Gaćina prestao obnašati funkciju clana uprave Društva prije isteka mandata te da meni osobno nije poznato da je došlo do kaznenog progona za navedeno djelo gubitka prava na ostvarivanje koncesije, uvjeren sam u postojanje mogucnosti da se iste cinjenice i danas mogu koristiti kako bi gospodin Gašper Gaćina na funkciji koju trenutno obnaša odluke donosio vaninstitucionalno.


Ovo je mali dio iz dokumenta koji je poslan glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću s adrese mislav.sutalo@yahoo.com


- 11:24 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>