Selo Kozica

srijeda, 07.01.2009.

Statut udruge ''Moja Kozica''

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 88/01),
Skupština Zavičajne udruge „MOJA KOZICA“, održana 08.02.2009.godine, donijela je
S T A T U T

Zavičajne udruge „MOJA KOZICA“I OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i zastupanju, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju cijevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.


Članak 2.

Naziv Udruge je : ZAVIČAJNA UDRUGA „MOJA KOZICA“ (u daljnjem tekstu: Udruga).
Sjedište Udruge je u Kozici, Kozica bb.


Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službi za opću upravu, Ispostava Vrgorac. Udruga je neprofitabilna pravna osoba.


Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat je četvrtastog oblika, a rubno unutar pečata je ispisano: ZAVIČAJNA UDRUGA „MOJA KOZICA“.


Članak 5.

Udrugu zastupa predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


II CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE


Članak 6.

Udruga je osnovana:

- radi očuvanje, prenošenje i njegovanje povjesne i kulturne baštine, te običaja
- povezivanja svih koji su porijeklom iz Kozice
- organiziranje kulturnih, zabavnih i drugih događanja i okupljanja
- organiziranje javnih, volonterskih radova vezanih za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana.


Članak 7.

Rad Udruge je javan.


III ČLANSTVO U UDRUZI


Članak 8.

Članom mogu postati svi koji su porjeklom iz Kozice, prijatelji i simpatizeri Kozice.


Članak 9.

Članom udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice, na osnovu koje će biti upisani u registar članova koji vodi tajnik Udruge.


Članak 10.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine Udruge.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

- plaćanje članarina,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje eventualnih materijalnih dobara Udruge,
- izvršavanje preuzetih obveza.


Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom
- isključenjem
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.


Članak 13.

Udruga se može učlaniti u slične asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.


IV TIJELA DRUŠTVA

SKUPŠTINA


Članak 14.

Tijela Udruge su:

- Skupština
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor
- Stegovna komisija.


Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.


Članak 16

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine, Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).


Članak 17.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.


Članak 18.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.


Članak 19.

Skupština Udruge:

- utvrđuje politiku razvitka Udruge
- donosi i mijenja Statut Udruge
- donosi financijski plan i završni račun
- donosi i mijenja Program rada
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovne komisije
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješćea o rad Udruge
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke
- odlučuje o žalbama članova protiv odluke Stegovne komisije
- odlučuje o prestanku rada Udruge
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.


PREDSJEDNIŠTVO


Članak 20.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.


Članak 21.

Predsjedništvo čine tri člana.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.


Članak 22.

Predsjedništvo:

- bira i imenuje blagajnika Udruge
- saziva Skupštinu Udruge
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
- podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge
- donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagredama i potporama.


Članak 23.

Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik Udruge.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi.


Članak 24.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.


NADZORNI ODBOR


Članak 25.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.
Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.


Član 26.

Nadzorni odbor ima tri člana.
Mandat članova Nadzornod odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potregi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.


PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE


Član 27.

Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
- zastupa Udrugu
- pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.


TAJNIK UDRUGE


Članak 28.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova Udruge.
Tajnik Udruge vodi registar članova.


STEGOVNA KOMISIJA


Članak 29.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.
Stegovni postupak provodi stegovna komisija sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena
- isključenje iz Udruge.
Odluke se donose većinom glasova članova stegovne komisije.


Članak 30.

Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini Udruge.
Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.


Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća i vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
V IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE


Članak 32.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva
- pokretne stvari
- nekretnine, te
- prava i obveze Udruge.


Članak 33.

Udruga stječe imovinu:

- od članarine
- dobrovoljnih priloga i darova
- dotacije iz gradskih i općinskih proračuna
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.


Članak 34.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.


VI PRESTANAK RADA UDRUGE


Članak 35.

Udruga prestaje sa radom u slučaju predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge imovina će pripasti Mjesnom odboru Kozica.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.


VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.


Članak 37.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge.U Kozici, 08.02.2009.

07.01.2009. u 17:30 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

  siječanj, 2009 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Listopad 2012 (2)
Ožujak 2012 (5)
Veljača 2012 (1)
Svibanj 2010 (1)
Veljača 2010 (1)
Studeni 2009 (1)
Lipanj 2009 (2)
Svibanj 2009 (2)
Travanj 2009 (2)
Ožujak 2009 (3)
Veljača 2009 (3)
Siječanj 2009 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

KOZICA

Selo Kozica je smješteno u kotlini između planina Biokovo, Šibenik i Sveti Mihovil, na zapadnom dijelu Vrgorske krajine, na nadmorskoj visini od cca 350 m. Upload slika i fotografija
Administrativno pripada gradu Vrgorcu, te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Udaljeno je 15 km od Vrgorca, 27 km od Makarske, te 80 km od Splita. Kroz selo prolazi stara "Napoleonova cesta" (Split-Ploče), a odnedavno i auto-cesta (Zagreb-Ploče). Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Kozici je živjelo 109 stanovnika.
Upload slika i fotografijaPrezimena u Kozici su:Alerić, Antunovići, Begovići, Bušelić, Caktaš, Glavaš, Jujnović, Katić, Kurtović, Lendić, Maras, Miočević, Okmažić, Pavić, Pejdo, Perkušić, Pucar, Ravlić, Rudež, Štulić, Vekić, Vranješ, Vuletić.
Naziv sela dolazi od umanjenice riječi koza. Da je ovo područje bilo naseljeno od prapovijesti svjedoče mnogobrojne gomile , kao i iskopana sjekira i koplje. Prvi put se naziv Kozica se spominje u Kreševskoj povelji iz 1434. godine. Upload slika i fotografija U istoj povelji se spominju i franjevci kao dušebrižnici, pa i po navedenom spada među najstarije župe na ovom području. Upload slika i fotografija
U selu se nalazi crkva sv. Ilije. Stara crkva se nalazila u groblju. Nova je zidana od 1765.-1785.
Upload slika i fotografija

Upload slika i fotografija

E-mail za kontakt

mojakozica@gmail.com

LINKOVI
Vrgorac
Vrgorac blog
Vrgoračka kronika
Veliki Prolog
Maras Australija
Rašćane

ENGLISH LANGUAGE
Blog on English language (click) Upload slika i fotografija

Statut udruge ''Moja Kozica''

Pristupnica

Članarine

Popis članova

POZIV

Molimo sve koji imaju i žele da nam pošalju slike Kozice i njenih ljudi da to urade putem e-maila. Također mogu ih poslati poštom (uz obećanje da ćemo ih vratiti) kako bi ih prenjeli i objavili na ovom blogu. Adresu na koju možete poslati tražite e-mailom.

Upload slika i fotografija

Upload slika i fotografija

Upload slika i fotografija