Da li 'svi' može da znači samo 'neki'?

Koji god evanđelski tekst da uzmemo, često susrećemo ukaz da je Isus sve one koji su Ga dodirnuli iscelio. Gabrijela u to neće da veruje, pa uvodi tumačenje kako je Hrist samo neke koji su verovali i dodirnuli se Njegovih haljina iscelio. Pa zar bi Mu dolazio neko ko nije verovao da može primiti iscelenje od Njega?! Samo oni koji su verovali otišli su Mu, i sa verom Ga dodirnuli, i svi su dobili isceljenje.


Sedam ili četiri Trube?

U patmoskoj 'Apokalipsi' slikovitim jezikom prikazana velika eshatološko-retribuciona zla pojavljuju se na znake sedam Arhanđeoskih Truba (pogl. 8, 9 i 10). Posebno su naglašena zadnja tri Zla. Svih sedam Truba će naravno odjeknuti pre Hristovog Slavnog Dolaska i najaviti Svetog Mladoženju i Vladara Kraljevstva Mira.

No, Gabrijela tu uvodi i neka svoja proizvoljna tumačenja, pa uči da Hrist dolazi već posle četvrte Trube, a zadnje tri Trube će navodno odjeknuti tek posle Hiljadugodišnjeg Kraljevstva Mira, pri 'rastakanju', dematerijalizaciji Zemlje. No šta kaže apokaliptički verz 11:15: »I sedmi Anđeo zatrubi; i odjeknuše snažni glasovi na Nebu govoreći: "Vladavina nad svetom pripade Gospodu našem i Njegovom Mesiji, i vladaće u sve Vekove".« I više nego jasno je da Hrist preuzima punu, hiljadugodišnju vlast nad Zemljom tek posle 7 Trube, a ne tek posle Četvrte.


Da li je drvodelja Josip živeo u kolibi?!

Gabrijelin inspirator koji se predstavlja kao 'Hrist' u objavi 'Pred pobedom stoji borba', ne samo da pokazuje elementarno nepoznavanje povesti nego iznosi i apsurdne i budalaste stvari. Tako na primer ukazuje za dom u kome je stanovao Isus, Marija, Josip i navodni Josipovi sinovi: »Mala je bila koliba /= nemački: Hütte/ u Nazaretu i skromni njeni žitelji.« – Koje je to čudo: Josip zanatlija, njegovi 'sinovi' takođe zanatlije, i svi skupa žive u jednu kolibu ko pastiri u polju. I nijedan od Josipovih sinova nije oženjen, već za sve njih hranu priprema Marija?!

Iz daljnjeg izlaganja da se zaključiti kako su u datu kolibu živeli ne samo Josipovi sinovi nego i njegova braća. Tako se ukazuje za nekakvog Jakova, navodnog Josipovog brata: »Jakov je pao sa krova i ležao nepomično. Svi su se okupili i hteli da pomognu. Ja /Isus/ sam zamolio: "Ostavite ga samoga sa mnom". – Usledilo je veliko negodovanje dok Jakov, onaj mlađi, nije tihim glasom rekao: "Molim vas, učinite ono što on kaže"! Stavio sam ruke na njegovo čelo, molio se Ocu, i sa puno ljubavi su moje ruke klizile preko mog voljenog Jakova. /.../ Nakon ovog božanskog dela braća Josipova su me posmatrala, kao i svi koji su stajali okolo.« – Besmisleno je Jakova u ovom konteksu nazivati 'mlađim', jer nijedan od Josipovih sinova nije nosio pored njega to ime.

Josipov brat navodno pada sa krova kolibe, i 'dospeva' u nesvest, a onda ga Isus, uz podršku Jakova Mlađeg isceljuje ... Gabrijelin inspirator je čuo nešto o Jakovu Mlađem, ali očigledno mu nije poznato ko je on. Jednostavno teolozi Jakovom Mlađim nazivaju jednog drugog apostola, Jakova Alfejeva (Matej, 10:3). A Isusov brat Jakov je poznat kao Jakov Pravednik.


Čega je simbol pranje nogu?

Na Svojoj poslednjoj večeri sa učenicima Gospod je služiteljski oprao noge: »I pashalna večera beše završena, svetiljke se upališe, jer nastupi veče. I ustade Isus od stola, i metnu na stranu svoj ogrtač, te se opasa ubrusom, i nasu vode u jedan legen, opravši noge svakome iz četiri Dvanaestorice, pa ih obrisa sa ubrusom kojim bi opasan. A jedan od njih reče: "Gospode, ne trebaš Ti prati moje noge." – A Isus reče: "Ako te Ja ne operem, nemaš udela sa Mnom." – Onda on odgovori: "Gospode, operi mi ne samo noge, nego i glavu moju i ruke moje." – A On mu reče: "Onima koji su izašli okupani ne treba kupanje osim da operu svoje noge, i oni su očistili svaku trun.« (‘Evanđelje po svetoj Dvanaestorici’, 76:1-3)

Pogledajmo kako ovu sekvencu tumači inspirator Gabrijele Vitek: »I pranje nogu je bilo simbol. Ono predstavlja unutarnje čišćenje. Da bi se postiglo savršenstvo, duša i čovek moraju započeti s otvaranjem najdonje temeljne snage Reda. To znači, da najpre treba da očiste osećaje i misli i tako ih oplemene, da bi i njihove ljudske reči bile nadahnute Mojim životom.«

Po Gabrijeli i njenom onostranom inspiratoru pranje nogu simboliše čišćenje za duhovni put koji počinje otvaranjem najnižeg centra svesti, koji ona naziva Red, za koji su energetski priključene i noge. Da li su apostoli, kojima je Gospod oprao noge, bili ti koji su tek polazili na unutarnji put, ili tragaoci koji su dostigli zavidnu visinu savršenstva? Nisu li to ljudi kojima su se i demoni pokoravali, koji su i mrtve oživljavali?

Da li se noge peru pre puta ili posle zamornog puta? – Podozrivome fariseju u čijoj je kući obedovao Isus prebacuje: »Uđoh ti u kuću tvoju, a ni vode mi za noge nisi dao.« (11:7). Običaj u ondašnjem Izraelu bio je da domaćin gosta koga je pozvao na gozbu i večeru ili putnika namernika susretne ispred kuće, da ga zagrli i poljubi, uvede u kuću, da mu da vode za pranje nogu, glavu pomaže miomirisnim pomastima, te mu pruži vode da si opere i ruke. – Avraham za Došljake ukazuje: »Nek se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpočinite.« (‘Postanak’, 18:4; v.: 43:24)

Hrist Svojim Apostolima pere noge kao Domaćin koji ih posle napornog puta prima u Svoj Dom, u Svoj duhovni Šator. On ih prima kao uveliko čiste. Prema tome, Gabrijelino objašnjenje da pranje nogu apostolima predstavlja simbol početka puta duhovnog čišćenja pada u vodu.


Prorok 'Apokalipse'

Pogledajmo sledeću otkroviteljsku poruku, u ‘Univerzalnome životu predstavljenu kao kardinalnu i prekretničku, koju je navodno dao Bog Otac preko Gabrijele dana 27. februara 2001, pod utiskom pošasti kravljeg ludila: »Ja sam bog Avrahama, bog Isaka i bog Jakova. Ja sam bog svih istinskih proroka. Ja, bog, svemogući, podižem svoj glas preko svoje proročice i izaslanice i upućujem ga čovečanstvu. Prestanite jesti svoja sustvorenja koja su vaša životinjska braća i sestre! Prestanite ih mučiti vršeći pokuse na životinjama i oduzimajući im slobodu tako što ih držite u stajama što su nedostojne životinja! Životinje vole slobodu isto kao i vi ljudi. Prestanite ubijati najmanje životinje, život tla, veštačkim đubrivom, također i izmetima i sličnim! Prestanite seći i spaljivati šume, i oduzimati životni prostor životinjama u šumi i polju. Vratite im njihov životni prostor, šume, polja i livade; inače će vam vaša sudbina koju ste si sami nametnuli, oduzeti kuću i imanje i vaše izvore prehrane preko katastrofa širom svijeta, koje ste sami stvorili svojim ponašanjem protiv života, protiv kraljevstva prirode, uključujući životinje. Ukoliko ljudi ponovo bace u vetar moje reči, tada će za njih početi oluja, svetska sudbina, i odnositi na stotine hiljada ljudi, kao prvo katastrofama širom sveta, kao drugo, bolestima što se slično pošastima sručuju na njih i što su ih svojim odvraćanjem od svake duhovne etike i morala nametnuli životinjama koje sada spaljuju na tisuće. Tko se ne obrati, proći će slično. Moja je riječ izgovorena. Apokalipsa je u toku diljem sveta. Ko neće čuti, u sve kraćim razmacima svoje će stvorene uzroke osetiti kao posedicu. Ja sam Zemlju s njenim biljkama, životinjama i mineralima uzdigao sebi. Ko i nadalje stavi ruku na majku Zemlju sa svim njenim oblicima života, osetiće posledice. Prestanite mučiti, usmrćivati i ubijati! Vi ljudi, prestanite sa svojim zverskim ponašanjem koje pogađa isključivo vas, a ne neko drugo biće; jer to što učinite i najmanjem od vaših sustvorenja, to činite meni i sebi samima. Dosta je! Obratite se, inače nastavlja se žetva koja je vaša setva. Ja sam koji jesam, uvek onaj isti, jučer, danas i sutra, u svu večnost.«

Ako pogledamo naboj pouke sa etičke strane možemo reći da nosi ozbiljnost i da po formi odgovara istini. Uistinu čovekova brutalnost prema prirodi i životinjskom svetu prevršuje svaku meru. Međutim da li je vreme kada je data ova 'objava' uistinu apokaliptičko vreme? Svakako da živimo u jedno prekretničko vreme, kada polako, uz velika previranja, sviće Novo, Hristovo Doba; svakako da nas pogađaju velike nepogode (poplave, požari, uragani, zemljotresi, klizišta ...), ali te nedaće ipak još nemaju apokaliptički karakter, kao što Gabrijelin inspirator hoće prikazati. Prave apokaliptičke nevolje i udari tek će doći, u vremenu Zveri, vremenu gvozdene svetske vlade. Tada će se: Skinuti sedam Pečata (i protutnjaće na četiri kraja Zemlje četiri jahača Zla), Čuti sedam Arhanđeoske Trube, Izliti sedam Čaše Gneva, i u Harmageddonu (boju visokih Hristovih i Sataninih glasnika) isukati Hristov Dvosekli Mač. I cela Zemlja će uzdrhati od onoga što će doći na svet, a što će milione i milijarde ljudi odneti iz zemaljskog života. Mi smo na pragu Jehovinog Dana, Dana Gneva, Strašnog Suda koji će svakome dati prema onome što je zasejao u njivi života.

Još pre 20 godina Gabrijela je najavila da će u apokaliptičko vreme Bog širom sveta podici mnoge proroke-učenike? Ako je danas (2009. g. ne) ‘apokaliptičko vreme’, gde su ti proroci danas na podnebljima gde tutnje strahote i ratni nemiri, i gde je vođstvo Proročkog Duha preko potrebno? Dakako, u vremenu Posletka, i u vremenu najvećih, istinski apokaliptičkih nevolja, Bog će podići Svoje istinske proroke, koji će objaviti puninu Njegovog zakona, i mnogima pomoći da izađu iz bezdana greha, te da budu spašeni od nevolja koje će odneti grešni svet.

Pored Gabrijele Vitek, i još neki pripadnici ‘Univerzalnog života’ se izdaju za Božije miljenike, predstavljaju kao ‘proroci’ ili kao oni koji imaju ‘unutarnji (Hristov) glas’, ali od njihovog 'Hrista' se ne može dobiti ni jedan konkretan odgovor na delikatno pitanje. Tu je izgovor: Bog 'bezlično' odgovara, ... Vrlo opasno je to što mnogi u ‘Univerzalnome životu’ zamišljavaju da će po duhovno-meditavnoj praksi koju Gabrijela preferira, ostvariti permanentni i zakoniti razgovor sa Bogom. Iako Gabrijela uči da se tek na trećem ili četvrtom razvojnom duhovnom stupnju prolama u duši Unutarnji glas, neki već na prvom stupnju počinju da ‘razgovaraju’ sa Bogom, i u svojim ‘objavama’ iznose čak i sijaset suprotnosti sa onim što i sama Gabrijela prezentuje. Tako na primer, Gabrijelino često potenciranje Zakona setve i žetve, o kome ona govori kao o ‘satanskom zakonu’, kod nekih njenih učenika je preraslo u govorenje o 'svetom zakonu'. Tako je Satana postala ‘svetac’.

Inače, na kraju objave ‘Polja zračenja’, Gabrijela je, kao što smo već uzgred rekli, najavila da će Hrist preobražiteljski doći oko 2.000 godine. Kao i mnogi lažni proroci pre nje, i ona je se prevarila, no ta prevara je ‘uspešno’ zataškana u njenoj sledbi, ‘pokretu’.

‘Prorok’ Gabrijela tvrdi da se milionima meri članstvo ljudi u ‘pokretu’ ‘Univerzalni Život’? Da li se radi o 'milionima' ili o nekoliko hiljada ljudi?! Zašto Gabrijelu njena braća drže u izolaciji, lažno je štiteći od napada i kleveta, zašto joj prenose lažne informacije o činjeničnim tokovima?


Zašto čovek "ne može" da bude blažen i svet?

Gledajući krnjo pobunjenički pred očima manipulativni i pseudoglorifikacioni kult raznih svetaca koji se uzdižu u tradicionalističkim crkvama, Gabrijela Vitek, odnosno njen inspirator, odbacuje da neko od ljudi uopšte može biti svet. Ona ne shvata da biti 'svetac' i 'biti' svet pred Bogom ni izdaleka nije isto. Tako u jednoj od objava u ‘Univerzalnom životu’, naslovljenoj kao 'Zakon uzroka i učinka' možemo pročitati i sledeće: »Bog je nepogrešiv i svet. Ali ni za jednog čoveka ne može se reći da je svet i nepogrešiv.«

Čovek itekako može biti svet, čovek koji živi u Bogu i za Boga, čiji život je Bog, Presveti Otac Nebeski. Sam Isus nam je ukazao da trebamo biti savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski. Ne postoji čovek bez greha, odnosno ne postoji čovek koji nije grešio. Međutim čovek može okajati i otplatiti svoje grehe, i životom u pokori dostići Božije savršenstvo i božansku svetost.

Što se tiče blaženstva, u ‘Univerzalnome životu’ se priznaje da čovek može biti blažen, i da blaženstvu vodi poslušnost Božijim zakonima. Međutim ne shvata se da ako je neko dostigao Božansko blaženstvo on je uzrastao i u Božiju svetost, on je svet Životom, Bogom, Onim koji je jedini svet sam po Sebi. Tako se u patmoskoj 'Apokapsi' jasno ukazuje: »Blažen je i svet /makários kaí hágios/ onaj koji ima udela u Prvom Vaskrsu; nad ovima Druga Smrt nema vlasti, ...« (20:6)


Konformizam Univerzalnog života prema islamu.

Pogledamo li biltene i članke ‘Univerzalnog života’, možemo videti silne kritike na račun katolicizma, protestanizma, budizma, ... Pogotovo se žestoko kritikuju božićne i uskrsne svetkovine tobožnjih hrišćana, koje prati veliki gozbeni pomor životinja.

U listu 'Prorok' broj 7, koji je posvećen razotkrivanju božićnih ludovanja, možemo nači opis kako 'hrišćani' slave svoj trbuh ugađujući mu raznim lešinama: »... Stomak je napunjen vinom i pikantnim jelima, ribom, ćurkom, špikovanim srnećim butom, dobro pripremljenim zečijim leđima, dakle divljači za 'hrišćane'. Fino goveđe pečenje ne sme takođe da izostane, komad svinjskog mesa mora takođe biti tu, fini batak od kokoške, patke ili guske, svečano pripremljen, naravno u umaku.«

U nemačkom ‘Univerzalnome životu’ se 'vide' zastranjivanja svih religija, jedino ne i islama. Iako islam ima jedan tipično razuzdani koljački praznik – Kurban-bajram, na kome milioni i milioni životinja bivaju prineti na žrtvu bogu-trbuhu i Krvniku ljudskom, 'prahrišćani' ‘Univerzalnog života sa svojom proročicom Gabrijelom Vitek ne smeju ništa reći protiv tih izopačenosti? Za njih islam sa svojim lažima i prazničnim gnusobama jednostavno “ne postoji”. Da li to pokazuje i njihov strah od brojnih nemačkih muslimana?! Njihov konformizam i njihovo slepilo?! Ili jedan lažni Božiji prorok ne želi da kljuje oči drugog lažnog proroka?!


Kako je nastao čovek?

U ‘Univerzalnome životu’ se uči da je čovek nastao tako što su se tokom milijardi godina pod uticajem protivzakonitih vibracija, misli i osećanja, otpali duhovi zgusnuli. U objavi 'Polja zračenja', u poglavlju 'Želje i požude', kaže se: »Kad su kod muškarca, kao i kod žene, zgušnjavanjem u čoveka, oblikovani organi rađanja, muškarac bi uzimao jednu ženu i s njom živeo u jedinstvu i harmoniji. Daljnjim suprotnostima rasla je čulnost.« – Dakle, saznajemo da je reproduktivni aparat rezultat ljudskih želja, odnosno želja duša koje su postale ljudi. U spisu ‘Njegovo Oko’, u poglavlju ‘Volja bića Pada ...’ Gabrijela tvrdi: »Programi želja tadašnjih ljudi u nastajanju doveli su do sazdavanja tela. Potenciranjem misli želja u sazdavajućem čoveku postupno su nastali spolni organi.« Gabrijela dalje iznosi da su ljudi rađanjem prve dece bili potpuno iznenađeni. Pitanje: kako su se u te zgušnjavajuće duše mogli oblikovati reproduktivni organi, ako oni nisu imali pre toga reproduktivne želje, niti uopšte znali za reproduktivni čin? Koje misli i želje u dušama su to isposlovale?! Dakle, susrećemo nekonzistentno učenje, jer se uči da su prvi ljudi materijalizacijom svojih želja dobili organe za rasplođivanje, a ukazuje se i da prvi ljudi nisu imali reproduktivne pobude želje. Možemo razumeti, da neko ima želju da se 'bode' pa mu 'izrastu rogovi', ali se teško može razumeti da neko nema želju za reprodukcijom, nezna šta je to rađanje, a nekakvom materijalizacijom svojih (nepostojećih) želja i misli ipak dobije organe za reprodukciju i rađanje. Sličnu besmislicu Gabrijela iz Vircburga iznosi, u prethodno pomenutoj knjizi, u poglavlju 'Volja bića pada nekad i danas ...': »Kad su polnim sjedinjavanjem nastala prva fizička tela koja su bila rođena po mesečevom računanju vremena, prvi ljudi su stajali u čudu. Oni nisu mogli da shvate kakva im je tvorevina tu dodeljena. Videli su malog čoveka, dakle novorođenče, i nisu znali zapravo šta da čine sa njim.« – Mačka zna šta da čini sa svojim mladuncima, a čovek kao nije znao?!

Gabrijelino učenje o postepenom zgušnjavanju Zemlje i duše u čoveka preuzeto je od antroposofa Rudolfa Štajnera: videti njegovo delo 'Tajna nauka u osnovama' (Die Geheimwissenschaft im Umriss, 1909. god.), poglavlje 'Razvoj sveta i čoveka'.

Koliko na mahove ume da banalizuje genezu stvarstva Gabrijela pokazuje i u spisu 'Svetilište, sedište Boga Oca’, gde piše da je Bog Serafe, po njoj ženske Arhanđele, stvorio iz 'rebra' Keruva, muških Arhanđela.

I po pitanju stvaranja materijanog ‘Univerzuma, učenje ‘Univerzalnog života’ takođe je suprostavljeno. Jednom se iznosi da je ono plod zgušnjavanja otcepljenih duhovnih planeta, a drugde da je nastao iz supernova. Tako se u spisu ‘Njegovo Oko’, u poglavlju ‘Zgušnjavanje bića Pada ...’ iznosi: »Iz supernova, preko turbulencija, nastali su i svi sunčevi sistemi oba Makrokosmosa ...« U objavi ‘Svetilište’ pak supernove i turbulencije/magline se poistovećuju: »Turbulencije su magličaste tvorevine koje čovečanstvo naziva i supernove.« – Da li je baš tako?!

Gabrijela prenosi, da kad joj je ‘Duh’ govorio o "supernovama" morala je da bi razumela pouke da konsultuje odgovarajući stručni leksikon. Pa zašto joj to Duh u slikama i na njoj prihvatljiv način nije objasnio?! Ako neko živi u Bogu, on i od Sveznajućeg Boga može dobiti sve relevantne i potrebne informacije!


Da li postoji evolucija duhovnih formi?!

U doktrini ‘Univerzalnog života’ odbacuje se evolucija zemaljskih formi ali se zato priznaje navodna duhovna evolucija, odnosno evolucija Nebeskih bića i oblika. Pogledajmo šta o tome piše u objavi ‘Liobani: Ja savetujem – prihvataš li’? (Ich berate – nimmst Du an): »Svi duhovni oblici života razvijaju se iz jednog duhovnog atoma koji u sebi sadrži apsolutnu božansku svesr a time i celo Stvaranje. Kada iz jednog duhovnog atoma počne da se kristališe duhovni oblik onda se od sveobuhvatne svesti manifestuje samo delić: to znači da ona postaje oblik koji je predviđen za najnižu svest, svest kamena? Jednostavno kamenje ima, dakle, najniže telo svesti. To je svest od jedne čestice. Univerzalna Energija Bog, u moćnom svetlosnom ritmu, unosi najnižu svest od jedne čestice u evoluciju. Svest od jedne čestice je samo jedna duhovna čestica. Zbog zračenja Praenergije, iz jedne duhovne čestice zatim nastaje sve više čestica, dok najzad ne nastane duhovno savršeno svetlosno telo: duhovno biće. ... Ako se u Duhovnom Kraljevstvu potpuno izgradila svest kamena kao oblik, onda ta svest kamena, taj oblik prelazi u svest minerala. Tamo se ona opet izgrađuje, i onda prelazi dalje u svest biljaka. Oblik minerala postaje biljka. I unutar svesti biljke, nazvane i Kolektiv biljaka, razvijaju se različite vrste biljaka kroz uobličavanje duhovnih čestica. Tako energija prihvata oblik i postaje uobličena energija. Širenje svesti pruža se, dakle, preko ukupnih vrsta kamenja, minerala i biljaka, zatim dalje preko životinjskih vrsta pa sve do vrsta bića prirode.«

Dakle, u ‘Univerzalnome životu se uči o evoluciji atoma četiri Elementa koji daju sve ‘naprednije’ forme: najpre kamenje i minerale, pa biljke i drveće, zatim životinje i bića prirode (vilenjake), da bi vilenjaci potom prerasli u anđele, svest petog Elementa Etera.

Kad bi od svakog cveta postao anđeo koliko anđela bi trebalo da postoji? I zar na kraju 'masa' brojnih anđela ne bi nadvladala masu Središnjeg Sunca Univerzuma koje sve drži i iz koga sve nastaje?

Zemaljske forme života učenje ‘Univerzalnoga života vidi kao materijalizaciju, kristalizaciju nebeskih oblika života? Tu se postavlja pitanje: ako su se otpali anđeli ‘zgusnuli’ u ljude, zašto se i vilenjaci, bića Prirode, nisu zgusnuli?

Ako su sve nebeske forme sa otcepljenim planetama otpale, materijalizovale se, gde su one na Zemlji? Gde su prelazne forme? Zašto njih nema ni u milijardama fosila? Fosilni zapisi trebali bi da pruže na hiljade prelaznih formi. Muzeji širom sveta poseduju oko 250.000 različitih fosilnih vrsta, ali ne postoji ni jedan fosil koji bi predstavljao prelazni oblik između biljke i životinje, ili između samih životinjskih vrsti.

Sve to jasno pokazuje da je duhovni strukturalni evolucionizam, kako se uči u ‘Univerzalnome životu’, duboko pogrešna i lažna doktrina.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.