Zrkadlo zboru - Ogledalo župe

ponedjeljak, 29.03.2010.

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE V EAVSCZ - ILOK - 2010


(Stiahnuté z internetu.)

- Smrtná nedeľa (Predpašiová nedeľa)
- Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa- Pašiová nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
- Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
- Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
- 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
- 2. slávnosť veľko

- 13:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 20.03.2010.

NENADANA SMRT SVEĆENICE EVANGELIČKE CRKVEUmrla svećenica Ljiljana Berić

Ljiljana Berić istinski je vjerovala u ekumenizam i bila članica raznih domaćih i međunarodnih ekumenskih i interreligijskih foruma.

Svećenica Evangeličke crkve Ljiljana Berić iznenada je umrla 15. ožujka u 60. godini života. Život je posvetila naviještanju evanđelja, a svoje kolege rado je podsjećala na posljednje Lutherove riječi koje je reformator izrekao pred smrt: Svi smo mi prosjaci!

Svećenica Ljiljana Wilhelmina Berić rođena je 1950. godine. Završila je studij biokemije. Kao inženjer medicinske biokemije od 1977. bila je zaposlena u Zavodu za nuklearnu medicinu bolnice Rebro u Zagrebu. Početkom devedesetih godina aktivno se uključila u rad Evangeličke crkve i upisala studij teologije koji je i završila. Godine 1999. zaređena je svećenicu, a da nije prestala raditi u zavodu.

Ljiljana Berić bila je svestrana i neobična svećenica koja je voljela umjetnost i pisala poeziju. Istinski je vjerovala u ekumenizam i bila je članica raznih domaćih i međunarodnih ekumenskih i interreligijskih foruma.

Sudjelovala je u radu Đakonije u Osijeku i Europskog ekumenskog vijeća žena. Organizirala je nekoliko seminara u Osijeku i Zagrebu te je sudjelovala na nekoliko okruglih stolova na temu promicanju mira i nenasilja, a posebnu se istaknula u radu Hrvatskog ogranka Konferencije religija za mir. Na Hrvatskome radiju u emisiji Duhovna misao surađivala je od 2000. godine.
(Članak preuzet iz Interneta - Križ života)

%%%

Liljana Wilhelmina Beričova, zomrela – 15.03.2010 a pochovaná bola 18.03.2010

Kancelária biskupského úradu ECRH, poslala do všetkých svojich CZ, ako i do zahraničia, smutnú správu o náhlej a nečakanej smrti manželky biskupa Branka Berića, a
našej koligyne a spolusetry, Liljani Wilhelmini Beričovej.
Lilijana Wilhelmina Beričova sa narodila 18.01.1950 roku v Beograde.
Po skončení štúdia medicínskej biochémie, pracovala v závode pre Nukleárnu medicínu.
V roku 1978, sa zosobášila s Bankom Beričom, manželstvo bolo bez detné a trvalo 32 rokov.
V roku 1999 zakončila druhú fakultu a to teologickú v Záhrebe, a takto sa stála ev. farárkou.
Založila Nemeckú národnostnú menšinu v Chorvátsku. Ďalej bola členkou Svetovej konferencie za mier, ale i predsedníčka ekumenského forúma žien.
Na pohrebe sestry farárky a kolegyne sa zúčastnili, predstavitelia rôznych organizácii , spomenutých spolkov a spoločností., Boli prítomní jej kolegovia zo Závodu Nukleárnej medicíny, ale pravda aj kolegovia farári a farárky a predstavitelia cirkevných zborov z celej Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku. Boli prítomní kolegovia kňazi z Iloku, Legradu, Sl. Brodu, Záhrebu, Kutiny, Veliki Zdenci, Slatiny, Ev. fakulty zo Záhrebu, a tak isto i predstavitelia biskupského úradu SECAV z Nového Sadu, a farári, z CZ Zemún, a Stara Pazova.
Pohrebnú kázeň a odobierku konali Saša Sabol vikar CZ v Legrade a diakonka Elina Sari, CZ Kutina.
Pripravil Dušan Saják
V krematoriu "Mirogoj" posledná rozlúčka s Liljanou W.Beričovov...


Udolie urien spálených tiel...


Krematorium - "Mirogoj" - v Záhrebe

- 21:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 08.03.2010.

Uvádzanie nového kostolníka do služby v CZ.

Kostolník, v nemčine sa volá kirchendiener, Kostolník je : človek, ktorý sa stará o poriadok v kostole. Ešte z mojich, začiatočných rokov pôsobenia si spomínam, na to, ako kostol pomáli a isto ostával len na niektorých starých už naozaj niekedy nevládnych ľudí. Dokonca si pamätám na obdobie keď aj obnovené presbyterstvo bolo naším richtárom overované, či náhodou medzi presbytermi, nie sú aj takí, ktorí by boli aj vo vládnúcej strany totalitného režimu. A keď boli, tak som bol upozornený, aby som ich vyškrtol a vylúčil s presbyterstva. A takto vlastne sa nádejní mladí ľudia opäť nemohli dostať do cirkevnej služby. Niektorí moji kolegovia sa na to aj urazili, že ich nechcem za presbyterov, ale potom keď sa dozvedeli, že aká je pravda sa mi ospravedlnili.
Dúfal som, že takýto spôsob konfrontácie, kontrolovania a zasahovania do vnútorných záležitostí jedného CZ, alebo cirkvi je už minulosťou, ale nie je to celkom tak! Spôsoby šikanovania, a robenie proti, je aktuálne aj dnes. Rok 1989, priniesol akúsi obnovu, dokonca aj veľkú slobodu v našich post totalitných štátov. A práve touto slobodou sa vlastne boj proti cirkvi ešte viacej zdôraznil. A ako vidieť cirkev je aj naďalej niektorým ľuďom ako trň v oku, a ako taká je ešte stále vytláčaná na kraj spoločnosti. To by nebol žiadny problém, že je na okraji spoločnosti, aj tam niekto musí byť. Ale problém, je to, že satan a diabol stále bojuje proti Bohu, a proti tým, veriacim, ktorí ho chcú vzývať v duchu a pravde Božieho slova. Jeden misionár povedal: „Tam kde Boh stavia Boží chrám, satan vedľa neho stavia kaplnku...“ A to je pravda, celý náš život je neprestajným bojom s diablom a jeho služobníkmi. Diabol útočí na všetkých nás bez rozdielu. Raz viac inokedy zase menej, no v každom čase je potrebné byť v strehu, a byť pripravení na boj so satanom. A na tento boj potrebujeme nových bojovníkov a pracovníkov na vinici Pánovej.
A takýmto pracovníkom mal by byť aj kostolník. Ktorý po kostolníckej ročnej alebo dvoj ročnej služby by potom mohol sa stáť aj riadnym aktívnym presbyterom v cirkevnom zbore. Viacej by sa nemalo stáť, že funkcie dozorcu, alebo aj vyššie funkcie v CZ, dostáva človek, ktorý nielenže nemá vieru v Boha, ale nemá ani skúsenosť ako vôbec funguje cirkev a Bohoslužobný život.
Z mojej dlhoročnej farárskej skúsenosti viem potvrdiť, že aké krásne svedectvá dokázali povedať, kostolníci po roku, alebo ak si nenašiel náhradníka po dvoch rokoch, keď odchádzali a lúčili sa s nami.
A dokonca to isté môžeme povedať aj zo skúseností našich kostolníkov. Ich oddanosť k Bohu a k svojmu zboru je oveľa lepšia ako takých, ktorí takúto službu nevykonali.
Preto v tejto skúsenosti chceme pokračovať dokonca chceme sa usilovať o to, aby sme každý rok, uvádzali na Tri krále, ďalších a ďalších, mladých nových kostolníkov...
Toho roku, za kostolníka bol sv. prísahou uvedený a výročným konventom schválený Ľubo Matúš , Pán mu v tejto službe pomáhaj.
Pripravil DS

Prísaha kostolníka L. Matúša

A patričné požehnanie ...

- 23:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 06.03.2010.

Ekumenický svetový deň modlitieb 2010 v Iloku – Chorvátsko

5.marca 2010 sa stretli evanjelici a katolíci v Evanjelickom, slovenskom a.v. cirkevnom zbore Ilok k spoločným modlitbám.
Úvodná pieseň dorastencov Kanaán, v ktorej sa spievali slová: „Ó, myslite na Kanaán, kto ste cestou unavení.... dala tušiť, že sa na tomto stretnutí bude hovoriť o tých, ktorí potrebujú našu duchovnú, či materiálnu pomoc.
Svetový ekumenický deň modlitieb zahájil domáci brat farár Dušan Saják a katolícky svečenik fr. Ivan Utiešinovic
Po privítaní sa prítomní započúvali do informácií o živote v Kamerune a iste inšpirovaní aj ich vyjadrovaním hudby – používajú totiž veľa hudobných nástrojov - flauty, hrkálky, bubienky, xylofóny, píšťalky na oslavu Boha, za doprovodu zborového domáceho chóru sa spievala známa kresťanská pieseň – najskôr po slovensky – Pane vieru daj blúdiacim a potom i v chorvátskom jazyku - Dođi, dođi k nam Gospode!
V ďalších etapách boli čítane chvály, modlitby, texty, – tak zo strany evanjelikov po slovensky, ako i zo strany katolíkov po chorvátsky.
Stretnutie obohatil i domáci zb. spevokol: „Návrat“, ako aj piesne detí.
Po požehnaní dorastenci predviedli pantomímu – Svetlo, nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina, ktorá vyzvala všetkých evanjelikov, aby ich svetlo nielen bez prestania svietilo, ale aby sme si v Ňom navzájom pomáhali kresťan – kresťanovi, človek človekovi.
Spoločné posedenie na fare a družné rozhovory svedčili o tom že máme radosť nad tým, že aj Evanjelický sl. a.v. cirkevný zbor bol kúskom skladačky, ktorá tohto roku, v jeden večer po celom svete vytvorila jeden veľký obraz Kamerunu.

Na hudobné nástoje hrali:
syntetizátor: Dajanka Mudroch
xylofón: Stanka Drozdovski
xylofón: Vlatko Mučaji
flauta: Denis Dubovski
flauta: Dajanka Dudaš
flauta: Martinka Menďan
hrkálky: Danjelka Mučaji
hrkálky: Darko Ježik
hrkálky: Róber Koza
hrkálky: Dario Dubovski
dr. paličky: Boris Cinkotski
vedúci: Mgr. B. Sajáková


Pantomima - Svetlo

Spev dorastu

Pohľad na účastníkov


Spoločná fotografia zúčastnených na SDM.

Pripravili DBS

- 18:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Veľkonočný kruh

V Evanjelickej cirkvi po celom svete sa nám cirkevný rok delí na dve polovice:
SLÁVNOSTNÚ a BEZSLÁVNOSTNÚ.
Slávnostná polovica pozostáva z troch kruhov:
- vianočného
- veľkonočného
- svätodušného


A keďže sa nachádzame práve v slávnostnej polovici cirkevného roka, presnejšie vo Veľkonočnom kruhu tak trochu si ho predstavme.
Veľkonočný kruh začína pôstnym obdobím v ktorom si kresťania pripomínajú nielen 40 rokov putovania Izraelského národa púšťou do zasľúbenej zeme, ale hlavne 40 dní, kedy sa Pán Ježiš postil na púšti, kde Ho pokúšal diabol.
Pôst – znamená zaobísť sa po určitú dobu bez jedla a pitia., alebo vynechať aspoň niektoré potraviny. V hebrejskom priamom preklade však má omnoho hlbším význam, doslovne – obrat, zmenu.
Židia sa postili v deň zmierenia. Po exile si ustanovili ešte ďalšie štyri výročné pôsty na ktorých sa zúčastňoval celý národ, nakoľko sa vzťahovali ku katastrofám židovských dejín.
Okrem toho existovali i príležitostné pôsty – individuálne, alebo spoločné. V celej Biblií tak nachádzame celý rad Božích služobníkov, ktorí pôst dodržiavali a zachovávali.
Pôst však nemá byť poznačený len obmedzením potravín, ale má byť v ňom vyjadrený i smútok, skrúšenosť a predovšetkým osobné pokánie človeka.
V Mat. 15,11 máme napísané Ježišove slová : „Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo vychádza, to poškvrňuje človeka.“ Tieto slová však neznamenajú, že sa vôbec nemáme pôstiť, veď i Ježiš sa postil hoci nemusel, pretože nespáchal žiadnu vinu, ale v snahe vyvarovať sa vonkajšej okázalosti, formálnosti Kristus položil pôst do vyššej roviny.
Pôstnych nedieľ máme šesť.
1. pôstna nedeľa - Invocabit
2. pôstna nedeľa – Reminiscere
3. pôstna nedeľa - Oculi
4. pôstna nedeľa – Laetere
5. pôstna nedeľa – Judika (Smrtná)
6. pôstna nedeľa – Palmarum(Kvetná)
Po týchto nedeliach sa vchádza do Tichého týždňa v ktorom svätíme:
Zelený štvrtok - deň poslednej večere Ježiša Krista s učeníkmi
Veľký Piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša Krista
Biela Sobota - deň tichého hrobového odpočinku
Veľkonočná nedeľa - deň vzkriesenia
Veľkonočný pondelok - deň radostného vzkriesenia
Po týchto sviatkoch ešte 5 nedieľ a úplne sa uzatvorí Veľkonočný kruh.
Vo všetky nedele i spomenuté sviatky sa i v Iloku pravidelne schádzajú evanjelici na službách Božích, a zároveň si tak pripomíname nielen utrpenie, umučenie a nevinnú smrť Pána Ježiša Krista, ale aj tie udalosti keď smrť je už zničená a hrob prázdny pretože Spasiteľ je živý. A o kráse toho života krásne svedčí i nádherná farba jarných kvietkov (viď foto č.2) – na ktorom deti recitujú básne pod vedením domácej sestry farárka BS.
Okrem bežných cirkevno -zborových povinností, v tomto období nastupuje i čas rôznych hier, výletov a tak už od roku 1999 po tradičnej oblievačke dochádza k spoločnému sústredeniu, kde si v prírode nielen zaspievame, hovoríme o Božom slove, ale sa aj zahráme a opekáme. B.Sajáková


Čitanie Veľko-piatkových Pašii

Slávnostné oslávenie vskrieseného Pána

- 18:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sneh a jeho žiarivá belosť.

Zima nás tohto roku tak trochu prekvapila aj v Chorvátsku poriadna nádielka snehu spôsobila nielen to že sme v pieckach museli viacej kúriť, na uliciach viacej sneh odmetať, dlhšie štartovať autá... ale zároveň nám na niekoľko týždňov ponúkla i krásny obraz bielosti - čistoty. Pri pohľade na neporušený a žiarivý sneh ma vždy napadne biblický text, ktorý sme sa učili ešte na Detskej besiedke pri kráľovi Dávidovi : „Umy ma a budem belší ako sneh...“ Kráľ Dávid si nadovšetko žiadal – byť žiarivo biely, čistý a to by malo byť i túžbou všetkých nás. Dať sa umyť, očistiť Ježišovi Kristovi. V duchu i týchto slov , ale i hmatateľného snehu sme okrem iných pravidelných činností urobili dve zimné podujatia pre deti , kde sme využili krásnu snehu. Prvé stretnutie sa nieslo v duchu guľovačka, sánkovačka – umy ma! A druhé stretnutie so stavaním snehového medvedíka – chcem byť belší ako sneh.
Pán Boh nám dennodenne požehnáva nesmierne množstvo darov a tak nabudúce keď nás zas raz prekvapí sneh – neviďme v ňom len chlad, zimu – ale žiarivú čistotu, bielobu ktorá má byť farbou duše a predsa ešte niečo výborný pracovný materiál pre deti, pre našich besiedkarov, dorastencov ktorý mimochodom nestojí ani groš. A deti ? Tie budú ešte dlho spomínať na to ako mohli sestru farárku zguľovať, ako sa s ňou viezli na saniach, ako na farskom dvore vyrástol povedľa sochy Adama Vereša i snehový medvedík hoci len na pár dní, ale iste si aj zapamätajú slová i túžbu kráľa Dávida: Umy ma a budem belší ako sneh“.
Mgr. Božena Sajáková.Sánkovačka je nám veselšia, keď je s nami aj pani farárka...K buste A.Vereša, pribudol aj ľadový medveď...

Foto - bude dodané...

- 16:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Uvádzanie do kántorskej službyPremiera 11 ročnej Dajanky Mudrochovej za aisistencie jej učitelky
a farárky Boženky Sajákovej.Zvedavé pohľady spolužiačiek a veriacich na premieru Dajanky Mudrochovej

- 16:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 05.03.2010.

List - sestry farárky Anny Adamovičovej z Modry


Mgr. ev.farárka
A. Adamovičová

Vážený a milý brat Saják,

svet je naozaj malý. Je už veľa rokov, ako ste prichádzali do Modry, aj na našu faru, a dosť rokov, ako som už mimo služby. Piaty rok si „užívam“ dôchodok. Slúžila som v našej cirkvi 50 rokov. Prajem Vám, aby ste aj Vy mohli aspoň toľko na evanjelickej vinici Pánovej odovzdávať svoje sily, čas, srdce.
Nie je to tak dávno, čo pri rozhovore s bratom Emilom Horákom (otcom mladej pani farárky Zorice Horákovej, ktorá niekoľko rokov žila tu v Modre a veľmi dobre sa s ňou poznám , ba môžem povedať, že sme aj dobré priateľky), sme prišli na to, že Vás my obaja poznáme. Nie je to úžasné? Naozaj je tento náš, či Boží svet, malý. - Tak som sa dostala i k materiálu, ktorý informuje o cirkevnom zbore v Iloku, kde teraz pôsobíte aj Vy aj Vaša pani. Bola radosť čítať, čo všetko sa Vám už podarilo vykonať (pamätám sa, že ste vždy výborne organizovali veci v prospech zboru, kde ste pôsobili). Budujete obidvoje: život v zbore po duchovnej i tej vonkajšej stránke. Oživujete zbor. Nádherné zábery s deťmi a s mladými ľuďmi o tom jasne svedčia. Ste otvorení aj svetu mimo Vášho zboru, veď koľko ste mali hostí, máte partnerstvá s inými zbormi. Páči sa mi tiež, že sa cítite stále spojení , Vy aj Vaša pani, s našou slovenskou evanjelickou cirkvou. To je veľmi dôležité pre obidve cirkvi.- Spomínam si, ako boli Vaše dcérenky v Modre; už sú dospelé, hádam majú aj rodinky. Veď už prešli naozaj roky od čias ich štúdia v Modre. Pozdravujem ich.
Ale roky prešli aj pre mňa v spojitosti s evanjelickou cirkvou vo Vojvodine. Predstavte si, že to bude už 43 rokov, ako môj nebohý manžel dr. Vladimír Olexa prednášal v Novom Sade pre bratov farárov. Ja som vtedy cestovala s ním. Je neuveriteľné, že mi dovolili tam kázať, ako prvej žene-farárke v Juhoslávii. Bolo to 25. februára 1967. Obišli sme vtedy 7 zborov za tri dni.. Bolo to pre nás krásne spoločenstvo a zostalo nezabudnuteľné. Ilok sme vtedy nenavštívili, bol trošku bokom, aj keď nie ďaleko. - Páči sa mi tiež, že „spomínate na svojich vodcov, ktorí zvestovali slovo Božie“, že ste takým dôstojným spôsobom vedeli uctiť pamiatku i celé dielo niekdajšieho pána biskupa Adama Vereša. Aj Vašou knihou „Adam Vereš – život a dielo“, ako i Vašou internetovou stránkou som si Váš zbor živo priblížila.
Osmelila som sa napísať Vám tieto riadky a poďakovať sa Vám za prácu, ktorú vzácne a príkladne konáte ako kňazská manželská dvojica.
Nech Vám Pán cirkvi žehná a obdarí svojím Duchom, dopraje sily tela i ducha. A nech môžete vidieť ovocie svojej naozaj ušľachtilej práce vo Vašom ilockom zbore.
Srdečne Vás pozdravujem - v Pánovi oddaná
Anna Adamovičová

Modra 28. februára 2010.


Evenjelické kostoly v Modre

- 14:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 03.03.2010.

VISITATIONES CANONICAE - KANONICKÉ VIZITÁCIE

V ten istý deň, sme boli oficiálne pozvaní do mestskej knižnice, kde boli prezentované dva diely kníh Kanonickej vizitácii - kniha IV, Srijem 1735.-1768 a kniha VIII. Vinkovačská - Vukovarsko - Ilocká Oblasť z rokov 1768.-1840.Prepísal a preložil Dr.sc.Stjepan Sršan z Osijeka.
To čo ma zaujalo bolo, že sa dokázali tak mesto, ako i mestská knižnica zorganizovať, aby pri príležitosti kanonickej vizitácii brata Mons.dr. M.Srakiča, nadbiskupa ďakovačko – osiječki. mohli knihy prezentovať a odovzdať verejnosti na čítanie.
Knihy sú naozaj veľmi zaujímavé, a je sa z nich čo poučiť. Zachytávajú všetky momenty života miesť i CZ a vôbec všetkých aktivít týkajúcich sa vtedajšej miest ale najmä cirkvi.
Do programu, prezentácii kníh bol uvedený aj brat Mons.dr.Marin Srakić, nadbiskup ďakovačko - osiječki Dr.sc.Stijepan Sršan,riaditeľ,Štátneho archívu v Osijeku a Mato Batorović.
Brat biskup, ale neprišiel.
Pripravil DS
- 01:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Na prvú pôstnu nedeľu sme prislúžili Večeru Pánovu

Veľký štyridsaťdňový pôst všetci kresťania tak byzantského obradu, gréckokatolíci i pravoslávni, ale aj kresťania na celom svete nezávisle od toho, či sa pridržiavajú juliánskeho alebo gregoriánskeho kalendára, začínajú pôst spolu. Tento rok budeme mať spolu pôst. Spoločné bude aj slávenie Paschy (Veľkej noci). Pôst je obdobím, keď sa majú veriaci usilovať o obrátenie, zmenu svojho života, zmenu postojov a vzťahov k Bohu, k sebe i k blížnym. Je tiež obdobím vnútorného pokoja, kedy sú Cirkvou vyzývaní k vnútornému s tíšeniu a pôstu od hluku tohto sveta. Počas pôstu a zvlášť Veľkého týždňa v našej Evanjelickej a.v. cirkvi sa čítajú Pašie. V Iloku už na V. pôstnu (Smrtnú) nedeľu, VI. Kvetnú nedeľu a na Veľký Piatok. V prvú pôstnu nedeľu (Invocavit), 21.02.2010, sme spolu s manželkou prisluhovali VP, všetkým kajúcim hriešnikom. Viď pridanú fotografiu.
Pripravil DS- 00:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 02.03.2010.

Priateľská návšteva brata Nadbiskupa Marina Srakiča v Ev.a.v. kostole v Iloku

Mons. Nadbiskup Marin Srakič, v priebehu desiatich rokov vykonal päť „Kanonických vizitácii“, v ilockom r. katolíckom kostole „I. Kapistrana“ a zároveň navštívil trikrát aj náš Evanjelický a.v. Slovenský cirkevný zbor, aby týmto dal najavo, že je spokojný s ekumenickou spoluprácou, ktorá existuje medzi týmito dvoma cirkvami.
Nad biskupa za hlaholu posvätných zvonov brat farár Dušan Saják, a sestra farárka Božena Sajáková ako i pod dozorca Ján Turčan, a skupina veriacich nášho zboru v priestoroch kostola privítal a vyjadril úprimnú radosť z toho, že po tretíkrát ako je on tu v Iloku, brat Nadbiskup Marin Srakić, prišiel navštíviť náš Evanjelický a.v. Slovenský cirkevný zbor. Brat farár mu odovzdal i pozdrav gen. vikára ECRH, brata Branka Berića, ktorý ho o to požiadal .
Po tomto privítaní sa ujal slova brat Nadbiskup M. Srakić, ktorý vo svojom slove zaďakoval za príjemné privítanie, za pozdrav gen. vikára br. Branka Berića a zdôraznil, že "aké je to dôležité, aby sme sa navzájom navštevovali, lebo nás v jedno stádo, v ekumenickom duchu spája Kristus".
Zdôraznil, že je veľmi rád, že naša spolupráca s r.k. cirkvou a zvlášť z kláštorom Františkánov je dobrá.
Poprial všetkým prítomným veľa Božieho požehnania.
Potom, domáci spevokol „Návrat“ nacvičený sestrou farárkou Boženou Sajákovou, zaspieval krásnu pieseň na tri hlasy „Golgota“
Potom brat Nadbiskup M. Srakič a domáci farár D. Saják, a brat fráter I. Utiešinović, sa išli pokloniť k bronzovej buste bývalého Ilockého biskupa Adama Vereša, ako i k pamätnej tabule, ktorá je vyvesená na facade cirkevného domu.
V zborovej sieni sa brat Nadbiskup oboznámil cez vyvesenú galériu fotografii, o vzácnych momentoch , ktoré zaznamenala naša cirkev a náš cirkevný zbor v posledných rokoch najmä o spolupráci medzi ECAV na Slovensku a ECRH, ako i CZ v Iloku.
Po krátkom pohostení brat Nadbiskup M.Srakič, napísal do spomienkovej knihy, potom dal krátke trojminútové vyjadrenie do radia Ilok, pre slovenské vysielanie a po požehnaní odišiel z tejto krátkej návšteve.
My ďakujeme bratovi Nadbiskupovi, za túto návštevu u nás, ktorou spečatil aj do budúcna našu dobrú ekumenickú spoluprácu v Iloku.
Pripravil DS


Privítanie v kostoleSpoločná fotografia s bratom Nadbiskupom M. Srakičom v kostole.

- 10:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Salajovci opäť krstili.

Ondrej Salaji, ing, je otec týchto krásnych synov a dcér. Brat Salaji zakončil poľnohospodársku školu, a pracoval celý život v poľnohospodárstve,vo vinohradníctve...po mojom príchode, do Iloku, sme nadviazali dobré praiatelské rozhovory, ktoré vyústili v tom, že by bolo dobre, aby svoje nepokrstené deti pokrstil, konfirmoval...
Jeho dcéra Jarka, bola pokrstená a konfirmovaná ešte v roku 2001, neskoršie nasledovali jeho synovia najstarší Rasťo, Zdenko a Stanko. A nedávno bol pokrstený a konfirmovaný aj jeho zať Mirko Bako...
Naozaj musím pochváliť brata Ing. Ondreja Salaji, lebo v tom čo ho naučila matka, pokračuje..., a ako vidieť všetci synovia a dcéry boli aj sobášení v našom chráme. Dokonca teraz všetky jeho deti a deti, jeho, detí sme pokrstili .
Pozrite, na spoločnú fotografiu , šťastného otca Ondreja, so svojimi deťmi , vnukmi a vnučkami. Otec , a starý otec, je šťastný, že môže pred Bohom, stáť ako stál niekedy praotec Jákob, so svojou početnou rodinou. Nech Pán požehnáva, každú jednu rodinu, ktorá vchádza a vychádza z Jeho, chrámu.
Dušan SajákSpoločná fotografia Salajovcov.

- 10:24 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< ožujak, 2010 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

 • Image Hosted by ImageShack.us

  Glasilo Evangelicke A.V. Slovacke crkvene opcine u Iloku - Hrvatska
  List Evanjelického a.v. slovenského cirkevného zboru v Iloku - Chorvátsko

Linkovi

 • Image Hosted by ImageShack.us
  Svećenik-župnik Evangeličke A.V.Slovačke crkvene općine u Iloku, Dušan Sajak i Božena SajákováFree Web Site Counter
  Free Web Site Counter


  Naša Adresa je: Trg.A. Vereša č: 1.- 32236 - Ilok - Croatia
  Náš mail: ecav@vu.t-com.hr
  Našu blogovú stránku nájdete na Internete keď kliknete na - http://eavscoilok.blog.hr/
  Pripravuje sa nový blog tu je adresa; http://evanjelicka-cirkev1.meu.zoznam.sk/

  Na tomto portáli, uvidíte fotodokumentácie  z rôzných  aktivít  v Ilockom  CZ.
  Stránku pripravuje Dušan Saják, ev. farár v Iloku. Do blogu píše články aj sestra farárka Božena Sajáková, ktorá je tak isto ev. farárka v tomto c.zbore.
  Foto: Dušan Saják

  Komentare, prosím posielajte na uvedenú mailovú adresu;
  ecav@vu.t-com.hr Všetky bez rozdielu budú uverejnené. Ďakujeme.


  Ešte pribudnú ďalšie fotografie z činnosti nášho CZ v Iloku
  Veľkonočný kruh v našom CZ.


  Večera Pánova
  Návšteva gen. biskupa M. Srakića v našom c. zbore
  Krst

  Návštva OKŽ, u Kataríne Matúšovej

  Návšteva OKŽ, u Mučajovej Zuzane

  Návšteva OKŽ u Melichovej Anne


  Oficiálne podpisovanie darovacej listiny Muzea mestu Ilok
  Podpisujú predsedníčka vlády Chorvátskej republiky a Jandranka Kosor
  a primátor mesta Ilok ,Miroslav Janić


  Oficiálne požehnanie Muzea gvardianom Oktavianom

  Toto je dvor terajšieho Múzea  Skriňa v ktorej sú uložené : Tranoscius, Malý katechizmus a iné naše slovenské knihy.


  Jedna zmiestností bývalého kaštieľa-teraz múzea


  A takto vyzerá po obnove.  Takto vezeral kaštiel pred obnovou

  Vzácni hostia na čele s premierkou Chorvátska


  Obnovenie Múzea - Ilok!
  Oficiálne otváranie sa konalo 16.02.2010.
  Boli sme aj my, pri tom.
  Na "Hromnice", sme navštívili najstaršiu našu spolusestru Máriu Liptákovú  Ako i najstaršiu pivnicu...  Knižnicu z nastaršich čiach


  Hostia zo slovenska si pozreli aj dominantu mesta Ilok  Na faru zavítal i gen. vikar ECRH, Branko Berić , s manželkou Lilianou.

  A o to, aby sa hostia dobre citili sa postarala sestra farárka Božena Sajáková s manželom.

  Počas Vianoc, farský byt navštívili viacero rodín  Na Štefana II deň Vianočný sme krstili.  Pri prevzatí Betlehemského svetla, v katolíckom kostole, naše deti zaspievali krásnu Vianočnú koledu.
  Nacvičila a doprevádzala na syntetizátore Mgr. Božena Sajáková.

  ŠTEDRY VEČER - VIANOCE V ILOKU

  Brigáda zo dňa 21.12.2009, dospelý a mládež vytvorili naozaj krásnu predvianočnú akciu.
  Pripravili Betlehem, stromčeky, ale aj balíky, pre všetky deti.
  A až potom, odovzdali do služby v Pánovej cirkvi.
  Naša mladá kántorka Biľka Ježíková, sa tiež potešila tomuto vzácnému daru.


  Potom posvätili v chráme vo IV. Adventnú nedeľu.  Vyskúšali aký, má zvuk ?

  Konečne sme sa dožili aj nového organa! Takto sme ho pozorne rozbaľovali!
  Besiedka v Advente
  Žiaci III.triedy spolu so vojou učiteľkou Máriou Čobankovičovou, prišli sa pozrieť do CZ a vôbec do chrámu, kde boli pokrestení ich kolegovia a kolegine .


  Image Hosted by ImageShack.us


  Nechýbal ani mládežnícky spevokol.

  Image Hosted by ImageShack.us


  A už keď bolo všetko pripravené, ďakovanie za úrody zeme prebiehalo v Slávnostnom duchu.

  Image Hosted by ImageShack.us


  Žeby sa aj brat farár zaujímal ako to všetko prebieha?

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  ale pri tom nechýbala ani sestra farárka, ktorá ím pomáhala.

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Každé dieťa prinieslo z plodín zeme a starostlivo uložilo na stôl pred oltárom,

  Poďakovanie za úrody zeme
  Ilok- 08.11.2009  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Pamiatka zosnulých

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Deň chleba v školských priestoroch


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Dňa 23. Októbra 2009, sa v našom meste Ilok konali tieto aktivity:
  -Deň mesta Ilok - U primátora mesta.
  -Deň Ivana Kapistrana - Slávnostná ekumenická Bohoslužba vo Františkánom chráme.
  -Deň Chleba - v školských priestoroch Základnej školy.
  EAVSCZI-na týchto podujatiach bol zastúpený zborovým farárom, Dušanom Sajákom a farárkou Boženkou Sajákovou.


  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  "Deň cirkvi" v Iloku 10.10.2009

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Dnes , 20.09.2009 školo povinné deti v Iloku, prijali požehnanie...


  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Konfirmácia z roku 2009Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Konfirmácia z roku 2008Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Svetový ekumenický týždeň modlitieb  v  Evanjelickom a.


 • Veľký piatok

  Zelený štvrtok 01.04.2010 - Konfirmácija v Nadlaku
  Celkový pohľad na smútiacích
  Vikar, Saša Sabol a diakonka Sari Neli


  pred pohrebom ešte malé úpravy.  Na pohrebe Liljani Wilhemini Beričovej  Stretnutie pred Záhrebom  Domáci sa nám pekne poďakovali a nasledovalo už tradičné skromné pohostenie ...  Veľmi pekne spievala aj mládež domácej r.k.cirkvi.  v chráme I.Kapistrana, sme naozaj spievali dobre...potlesk prítomných to potvrdil.  Pred odchodom, spevokol "Nádej" si musel rozcičiť hlasivky.

  Modlitebný ekumenický týždeň sa niesol v duchu ;
  Lukášovho evanjelia 24.48 v. „Vy ste svedkovia toho...“


  Stretnutie vo Vukovare 20.12.2009
  Pozvanie sme dostali od pani Zdenky Čuchnilovej, Dipl.Ing.
  Zástupkyňa Čechov a Slovákov v Chorvátskom parlamente


  Synoda v Slavonskom Brode 12.12.2009

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  I. Liturgickú časť konali: Katica Tajz, farárka CZ, Slatina a Dušan Saják, farár CZ ,Ilok

  Image Hosted by ImageShack.us


  Deň reformicie v Osijeku
  25.10.2009

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us  Image Hosted by ImageShack.us


  Na fotografii;
  Biskup a ešte dvaja predstavitelia Pravoslávnej cirkvi zo Srbska,
  Wilma Kuchárek,biskupka slovenskej Synody Sion, USA
  Dušan Saják,ev.farár z Iloka-Chorvátsko.  Dni Adama Vereša v Starej Pazove 11.- 13. septembra 2009

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  V Slovensklej reštaurácii, bol spoločný obed.
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us


  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Podpisovanie zmlúv v Bratislave
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Bohoslužby v kapele na GBU - Bratislava
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Na GBU v Bartislave, priatelské
  rozhovory. 24.07.2009
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Rokovanie v Osijeku - 2009
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Návšteva Františkánského kláštora
  Image Hosted by ImageShack.us

  Rokovanie s primátorom mesta Ilok
  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Image Hosted by ImageShack.us

  Návšteva gen.biskupa brata Mgr. Miloša Klátika, v Iloku
  2009
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Image Hosted by ImageShack.us
  Návšteva vicepremiera SR, D.Čaploviča, v Slov.ev.a.v.CZ, v Iloku - 2008 
  Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
  Odhaľovanie busty A. Vereša v Iloku
  2005
  Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
  Stretnutie s premierom SR, M.Dzurindom.
  v Záhrebe - 2004