diem mortum

nedjelja, 29.06.2008.

Prvi slavenski književni jezik


Praindoeuropski je najdalja ishodišna točka-praslavenski jezik-staroslavenski jezik je jezik prvih slavenskih pisanih tekstova koji potječu iz dr.pol.9.st.,a u znanosti se naziva različitim terminima.863.god.Misija iz Carigrada kreće u Moravku te sa sobom nosi te tekstove.To su bili prijevodi osnovnih biblijskih tekstova(tumačenja,skraćena evanđelja,prološka evanđelja,aprakos evanđelja)i liturgijskih tekstova (najosnovnijih tekstova potrebnih za obrede).Bili su to prijevodi grčkih tekstova na slav.jezik tog vremena.Prvi tekstovi-orginalni zapisi-nisu sačuvani(oni iz 863.),ali su sačuvani njihovi doslovni(više-manje) prijepisi.Najstariji potječu s kraja X. i poč.XI.st.,a nađeni su u različitim slav.zemljama.Poznato je 15 takvih tekstova različite veličine gdje je jezik identičan.:
8 oble glagoljice
7 stare kanonske ćirilice.

KANONSKO RAZDOBLJE

-od sred.9.st.-sred.11.st.

U njemu je jezik ujednačen na cijelom slav.teritoriju i grafijski i na temelju toga su nastale gramatike prvog slav.knjiž.jezika.
Nakon 11.st.sudbina tog jezika nije jednaka u svim slav.zemljama(u nekima se uopće više nije rabio),a u nekima se rabio ali bitno jezično izmjenjen-izmjene su bile u morfologiji,fonologiji i grafiji.
Izmjenjen tip je u svakoj zemlji drugačiji i to se naziva REDAKCIJSKI TIP.

Stari tekstovi(srednjovjekovni) ovaj prvi slav.knjiž.jezik nazivaju jezyk slovjensk.
Od kraja 18.st.-19.st. i u 20.st. se rabe različiti termini:


-staroslavenski-skovao ga je slovenski slavist F.Luklošić koji je pisao svoju gramatiku na njem.jeziku i dao je termin Altslavenische sprache.Najprošireniji je,najčešći ali i najlošiji jer staro ne stoji u dobroj poziciji s novim(ne postoji novoslavenski) i akademijski obrazovane laike navodi na jezik starih Slavena,a on to nije.Jezik starih Slavena je praslavenski jezik.

-crkvenoslavenski-autori su željeli izbjeći loše strane termina stsl.jezika i ovaj termin je izveden jer je većina tekstova pisana za crkvene namjene.Koristi se za razdoblje nakon 11.st. i mlađi je od starosl.Crkvenoslavenski je za mlađe razdoblje,a starocrkveni za jezik kanonskog razdoblja.

-starocrkvenoslavenski-ovaj naziv je skovao Čeh Vaclav Vandrak.
-starobugarski-to nije starobugarski jezik jer kada su tekstovi prevedeni nije bilo toga jezika (prihvaćen tek kasnije),tako da je to loš termin.

-općeslavenski knjiž.jezik-OKJ-je najbolji izbor iako je tročlan.Predložen je u praškom lingvističkom krugu u prošlom stoljeću.Zahvaljujući E.Hercigonji prihvaćen je i u Hrvatskoj.Damjanović je pak vratio termin na staroslavenski jezik.

Teoretičari jezika se slažu da se jedan idiom može nazvati dvočlanim terminom knjiž.j. ako zadovoljava 4 kriterija:

1)normiranost-tj.prepisanost i to na ortografiju(pravopis) i ortoepiju(pravogovor) i na sve razine(fonologiju,morfologiju,sintaksu i leksik).

2)polifunkcionalnost-da može obavljati sve društvene funkcije koje društvu tog vremena trebaju-j.prava,znanosti.

3)stilistička izdiferenciranost-svakoj funkciji pripada njezin stil(novinarski,znanstveni,….)

4)obaveznost na cijelom teritoriju-(nacionalnom)-ako knjiž.jezik zadovoljava prva 3 kriterija ,a 4.kriterij vrijedi samo za određeno područje onda se on zove knjiž.j.(tako je sve do 19.st.).

Jezik je zadovoljio ove kriterije:
1)Normiran je u ortografskom smislu,a za ortoepiju(transkripciju pretpostavljamo,nema podataka ali vjerojatno je postojala i ortoepska,gramatika je postojala-1.kriterij zadovoljava).

2)Da,ali sve je bio posvećeno crkvi,ostalo je tek nešto polemičkih tekstova(TCH),ali znači da je bilo više funkcija.

3)Svaki tekst ima drugačiji stil.

4)Rabi ose na cijelom prostoru-moglo bi ga se zvati standardom.

Općeslavenski(1.dio termina)-jezik rabljen je u svim slav. zemljama od sred.10.st.do sred.11.st.-na području kijevske Rusije,Češke,Bugarske,u dijelu Makedonije koji je pripadao Bugarskoj(Ohrid),Hrvatske i Srbije.Jedino nema traga da se rabio u Poljskoj.

Prvi knjiž.jezik Slavena(kako su ga zvali) imao je i strukturu i to dvodijelnu:
*osnovica-konkretni idiom
*intelektualna nadgradnja-apstraktni idiom,artificijelni sloj

Osnovicu čine:glasovi(fonemi i alofoni),prodizijske jedinice,oblici(padeži,morfološke promjene),temeljni leksički fond.
Za osnovne pojmove te temeljne zakonitosti slaganja riječi u rečenici(sintaksa)čine:ortoepija,leksik za apstraktno i stručno pojmovlje,terminologija,funkcionalni stilovi.
Nadgradnju rade stručnjaci.Ortografiju je uredio Konstantin i dao prvu temeljnu nadgradnju.Ona se kasnije nadopunjavala na cijelom slavenskom teritoriju tijekom uporabe.

Koji je to živi govor iz 9.st.posudio prvom sl.knjiž.jeziku svoje glasove(foneme),oblike i temeljne riječi?Koja je narodna osnovica prvog knjiž.jezika Slavena?

Sredinom 19.st.dominirala je panonsko-slovenska teorija,a zastupali su je Bartolomej Kopitar,Frane Miklošić,Dunler.Zastupali su tezu da temelj čini jedan panonsko-slovenski govor kojim se govorilo oko Blatnog jezera u 9.st.
Svoje tvrdnje temeljili su na 2 niza lingv.činjenica.Jedan se odnosi na prisutstvo zapadnoslavenskih jez.crta u stsl.jeziku-panonizmi i maranizmi.Drugi niz :latinizmi i ungarizmi-ne odnosi se niti na morfološku niti fonološku razinu.Leksička razina je najslabija.Prvi i dr.niz pripadali su intelektualnoj nadgradnji.
-uzimaju riječ po riječ iz rječnika i gledaju porijeklo.

- 20:16 - Komentari (8) - Isprintaj - #

petak, 04.04.2008.

ONOLOŠKI SUSTAV PRASLAV.JEZIKA

VOKALIZAM(1)-VOKALNI

Vokalni sustav staroslav.jezika izvodi se iz vokalnog sustava praslav. jezika koji svoj vokalni sustav izvodi iz PIE jezika.
PIE je imao složen vokalni invetar koji je imao nekoliko naziva vokalnih jedinica.

ČISTI VOKALI U 2 NIZA:-prva faza:
a)dugi:*i, *e, *a, *o, *u
b)kratki: :*i, *e, *a, *o, *u

-fonološke(značajke) opozicije (opreke)po duljini(kvantiteti)


DUOGLASI/DIFTUNZI:
a)
dugi:*ei , *ai, *oi
kratki: *ei , *ai, *oi

b)
dugi:*eu, *au, *ou
kratki:*eu, *au, *ou

Diftunzi imaju prvi član e,a ili o(dugi ili kratki) i drugi član polukonsonant i,u(j).Diftunzi nastaju u 2.fazi.
Stapanje o,a u a.to je nesimetričan vokalni sustav.

SLOGOTVORNI SONANTI R,L,M,N:-mogu također biti dugi i kratki i mogu nositi slog(npr.prst).

DIFTUNŠKE,DUOGLASNE SKUPINE

dugi:*ir, *il, *im, *in
kratki: *ir, *il, *im, *in

-dalje je *e, *a, *o i *u na prvom mjestu………..

REDUCIRANI VOALI

(naopaki)e1,e2


U prvoj fazi jezik doživljava promjene,rasterećuje se.Najprije se eliminira sustav čistih vokala i to pod djelovanjem akcenata,tj.intonacije.
Postojala su tri elementa:

a)kratki:* -mogao je stajati na kratkim vokalima i samostalnim vokalima
b)dugi:* -silazne intonacije-dugi članovi diftunga(praslac.CIRKUNFLEX)
c) uzlazni akcent-na dugim vokalima


Ponekad su se u tvorbi riječi izvođenjem ili paradigmama dugi vokali morali naći pod kratkim akcentom ili obrnuto pri čemu su se dugi kratili i kratki produljivali pa se mjenjao izgovor ili artikulacija.
Pri tome su vokali mogli primati i posve novu artikulaciju koaj nije prije postojala.
Takva je promjena zahvatila:
a)
JAT-dugo iskonsko e artikulacijski se preobličilo u fonem jat
DUGO U u JERI
DUGO o u DUGO a

b)
kratki vokali su se pokratili(poluglas):
JER-kratko i
JER-kratko u
KRATKO A U KRATKO O

Tako se izgubilo 6 vokala pri čemu su nastale 4 nove jedinice.

Između 1800.-500./700.g.p.n.e. ove promjene se nastavljaju.Mjenama se pridružuju i one izazvane najprije tendencijom za harmonizacijom slogova pa potom otvorenih slogova.
Nakon 1.faze izgubilo se dugo o,dugo u,dugo e,kratko i i kratko a.

U središnjoj fazi,tj.drugoj došli su pravi diftunzi-oni koji završavaju na u,i.Ti su se slogovi otvarali postupkom kojeg nazivamo MONOFTONGIZACIJA DIFTUNGA.Prvi pravi diftunzi pretvarali su se u MONODIFTUNGE.
Žao mi je što to nemogu prikazati budući da na tipkovnici nema adekvatnih znakova koji su mi potrebni za prikazivanje.

Na taj način nastaje sva diftunška kompozicija.Sekvencije koje su završavale diftunzima m,n(nosni sonanti)prelazile su u čiste vokale nosne srtikulacije.
a)i/e+m/n(im,in,em,en) prelaze u nazalno e-prednji vokal
b)a/o/u +m/n(am,an,on,om,um,un) prelaze u nazalno o -stražnji vokal
c)završetak likvidima r,l razrješava se postupkom METATEZE LIKVIDA(premetanje likvida i vokala)-ar,al,or,ol-nastaje ra,la,ro,lo-nastupa u 3.prsl.razdoblju(dezintegrat.)kada se prsl.j.raspada na dijalekte koji se međusobno razlikuju razrješenjem pri metatezi likvida

-ako je OS ili AS na kraju riječi konačan je jor
-u litavskom nije došlo do te promjene
-bh-element h nestaje

Slogovi zatvoreni likvidima r l razrješavali su se metatezom likvida,tj.premještanjem i zamjenom vokala i likvida koji zatvaraju slog.Zbog težnje za zvonkošću,otvara se slog koji je inače zatvoren-ta je pojava duga 1000 god.Gledano pozicijski unutar riječi,metateza likvida događa se u inicijalnim sekvencijama u riječi.

Ispred vokala u inicijalnim sekvencijama nije bilo nikakvih konsonanata a iz likvida je bio neki konsonant.

U metatezi likvida razlikuju se dvije faze:
1.premetanje-zamjena mjesta likvida i vokala-art/rat
2.duljenje premetenog vokala

U primjerima u kojima je kratki vokal bio pod akutskom intonacijom u inicijalnim sekvencijama u riječi događala se puna metateza likvida.Ako je početni vokal u inicijalnim sekvencijama bio pod cirkunflexom(silazna intonacija)na cijelom području se nije događala puna metateza likvida.U takvim slučajevima je vidljivo da se u zap.jezicima nije događala puna metateza u ovakvim slučajevima,već samo prva faza što znači da se prsl.j.podijelio na dijalekte.


U medijalnim sekvencijama se puna metateza likvida događala u južnim dijalektima.Događala se i u dijelu zap. dijalekta-češki i poljski.Istočni dijalekt se izdvaja svojom posebnošću.Na mjestu slogova zatvorenih likvidima ima spec.rješenje koje se naziva PUNOGLASJE.
Nakon izvršene prve faze metateze,vokal se produljio ali samo do faze duljenja-dugo o ,a zatim se dugi o razdijelio na dva kratka o između kojih je ubačen vokal-punoglasje.
to se odnosi i na kratko e.
Metateza likvida je trajala u vrijeme kada se prsl.raspadao.
Na kraju prsl.razdoblja vokalni sustavs se sastojao od 11 vokala i 2 slogotvorna sonanta što je ukupno 13 jedinica.Vokali su se međusobno razlikovali različitim artikulacijama(kratko i dugo) i svaki se različito izgovarao.
Dugi:a,u,jat(rogato e),yeri,i nosno e i o
Kratki:e i o
poluglasovi:jer i jor
2 slogotvorna:r i l
Ove jedinice nakon raspada prsl.j.naslijedili su oni slav.jezivci koji će se pojaviti nakon raspada prsl.Tih 11 vokala će se pojaviti u prvom slav.knjiž.jeziku uspostavljenom u 9.st. koji se naziva STAROSLAV.jezik.Svaka od tih jedinica zapisana je potrebnim grafemom u dvama pismima na kojima su pisani najstariji tekstovi kanonskog razdoblja slav.j.

- 21:59 - Komentari (5) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 10.03.2008.

BALTOSLAVENSKO JEZICNO ZAJEDNISTVO

Image Hosted by ImageShack.us
Bez sumnje,posebni elementi bliskosti povezuju balticke i slavenske jezike,no je li rijec o uzoj srodnosti medju njima?
Kako se moze odrediti srodnost medju jezicima?Potrebna je stanovita mjera unatraznog domisljanja ("prorokovanja unatrag",kako je to nazvao jedan ruski lingvist) u slucajevima kad nema zajednickih pisanih spomenika (prvo slavenski spomenici potjecu iz 9. a prvi litavski iz 16. stoljeca,a pretpostavljamo zajednistvo Balta i Slavena datira iz vremena prije drugog milenija pr.n.e.).
I druge su teskoce metodoloske prirode,na primjer pojam slicnosti.
Slicnost mogu biti razlicita tipa:glasovno8fonetske),fonoloske,morfoloske,tvorbene,sintakticke,leksicke-no sve one nisu istog ranga i vrijednosti za dokazivanje jezicne bliskosti i srodstva,i na svaki se taj jezicni segment ne moze jednako utjecati (nije svaki u istoj mjeri podlozan utjecaju.Najlakše se utjece na leksicku razinu,pa je ona najslabiji dokaz,a na morfoloski se razinu utjece vrlo tesko,pa je ona najjaci dokaz(moze se,recimo,iz engleskog jezika preuzeti leksem fader,ali ne i morfoloski docetak engleskog jezika koji pokazuje mnozinu i primjeniti je na nasu rijec:brat-s; naprotiv,primljeni leksem fader uklapa se u morfologiju naseg jezika:fader,fadera,faderu,faderom,faderi; dobar su dokaz za to iskazi nasih ljudi u americkoj dijaspori:drajvam karu,moram fonati i sl.Primljenice se uklapaju u morfoloski sustav,koji je prema tome jaci).Sve jezicne razine nisu jednako probojne:morfoloski i tvorbeni modeli su najneprobojniji.
Pri usporedbi jezicnog srodstva dvaju jezika proizasla iz istog jezika-korijena (prajezika),potrebno je jezicne elemente tih jezika podijeliti na nekoliko razina:

A) jezicne znacajke koje su zajednicke usporedjivanim jezicima,ali i nekim drugima.Takve su znacajke BANALNE pojedinosti;

B) jezicne znacajke koje imaju samo usporedjivani jezici.To su KARAKTERISTICNE pojedinosti.

/Ilustracija:na baltickom i slavenskom jezicnom teritoriju evidentno je gubljenje aspiracije praslavenskih aspiriranih konsonanata bh,th itd.koji su stoga prešli u tvrde konsonante b,t(pie:*ghostisu}gost-),no uspoređuje li se taj podatak s drugim jezicima nastalim iz PIE,vidljivo je da su aspiraciju izgubili mnogi jezici a ne samo baltički i slavenski.Takav podatak stoga nema dokazane moći.
Ili:slogotvorni PIE sonanti *r, *l, *m, *n imali su drugačiji razvoj u slavenskim i baltičkim jezicima od razvoja ostalih IE jezika pa je to karakteristična podudarnost.

Također,postoje jezične značajke koje su se razvile u jeziku ishodištu,pa postoje i u uspoređivanim jezicima,ali i u svim koji su se iz iztog jezika razvili.To su ARHAIZMI.Takvi su arhaizmi brojne leksičke podudarnosti u jezicima poteklim iz istog prajezika.
S druge str.,u uspoređivanim jezicima ima značajki koje su rezultat zajedničkog življenja-NOVOTVORENICE.
Npr.,ako u baltičkim i slav. Jezicima postoje elementi xy koji pokazuju neku sl. pa ih valja provjeriti da bi se ustanovilo je li riječ o bližoj srodnosti,valja najprije ustanoviti jesu li ti elementi bili prisutni u PIE jeziku ili su se razvili naknadno.ako su postojali u PIE onda su arhaizmi a ako poslije onda su novotvorenice.

OKJ:brat(r),sestra
LIT.brolis,sesuo
-ovakve sličnosti ne dokazuju baltoslavensko jedinstvo,jer je i u ostalim IE jezicima slično:brother,Bruder,brathar.To je dakle arhaizam.

Jotacija je poznata svim IE jezicima no samo u baltičkom i slavenskom daje iste rezultate:k+j=č,c+j=č,z+j=ž

Snagu samostalnog dokaza o srodnosti među jezicima imaju KARAKTER. Pojedinosti i novotvorbe,a ARHAIZMI i banalne POJEDINOSTI nemaju snagu samostalnog ni dopunskog argumenta za dokazivanje srodnosti među uspoređivanim jezicima(slav. I balt.).
Moguća je kombinacija karakt.pojedinosti s arhaizmima ili novotvorbi s banalnim pojedinostima ali su onda prvi argumenti dokazne snage,a drugi samo dopunski.

Već se odavna u slavistici vodi rasprava o tipu srodstva među baltičkim i slavenskim jezicima,odnosno o tome je li postojao neki zajednički prajezik iz kojeg su se razvili samo oni ili su sličnosti među njima nastale samo zbog susjedstva.
Mišljenja oko toga izričito su polarizirana među dobrim poznavateljima te problematike.stoga valja razmotriti mišljenje o zajedničkom baltoslav.prajeziku tj.,o užem genetskom srodstvu među tim jezicima.

Često je mišljenje da su podudarnosti nastale zbog zajedničkog baltoslav. Prajezika iz kojeg su se kasnije razdvojili prabalt. I praslav. jezik.Stariji zananstvenici:Bruckner osobito,a u novije vrijeme Georgiev to dokazuju tipovima podudarnosti među slav. I balt. jezicima koji su takve naravi da se nisu mogle razviti samo zbog susjedstva.Uspoređuju i stanje među današnjim balkanskim jezicima ali to nisu nikad podudarnosti na razini morfologije i nema među njima karakt. pojedinosti premda su dugo živjeli u neposrednoj blizini.Balt. i slav. jezici imaju takve morf. podudarnosti –imaju oba po sedam padeža i tri gramat. broja:jedninu,množinu,dvojinu.To je karakt. pojedinost
Koje se odnosi na morf.razinu-kao i :slaganje u korijenima riječi,akcent.Frapantne su i leks.podudarnosti:

-primjer:
PSL: LIT.
*železo geležis
*lipa liepa
*berza, breza beržas
*syv syvas
*vydra udra
*bl ha blusa
*zver žveris
*ov n avinas
*zemlja žeme
*zima ziema
*glava galva
*ranka roka
*nog t nogutis
*rit rietas
*nag nuogas


ITD.litavski je predstavnik balt.jezika.Tamo gdje sam ostavila mjesto prazno između slova u riječi dolazi poluglas jor.

Leksičkih je podudarnosti toliko da je Trautmann(Trojtman) čak napisao riječnik velika formata(375str.) s riječima po kojima se slažu balt. I slav.To je navelo Vaillanta da kaže kako se slav.jezici razlikuju od balt. koliko i švedski od njemačkoga.Doduše,postoji i zapanjujući niz koji pokazuje različitost leksika za temeljne nazive.Zapravo i nema dvojbe oko sličnosti već je pitanje odakle ta sličnost.

Endzelius se dugo bavio problemom susjedstva-sličnosti te je sistematizirao postojeće podudarnosti između balt. I slav. I došao do zaključka da nije postojao baltoslav.prajezik iz kojeg su nastali prabalt. I praslav..Balti i Slaveni su se izdvojili iz IE matice i nisu se značajnije razlikovali,a sl. su i naknadno razvili jer su živjeli u susjedstvu.
Blizak mu je mišljenjem i Bernštejn-najbolji poznavalac slav.poredbene gramatike i živih slav. jezika.Za to je naveo niz lingv. I arheol.razloga.(i dr. su prije njega doveli u pitanje postojanje baltoslav. Prajezika:Meillet,Šahmatov,Courtenay).


Najprihvatljivije je mišljenje poljskog znanstvenika JANA ROZWADOWSKOG.On zapravo pomiruje i uzima u obzir oba mišljenja,tvrdeći da znanstvenici koji su proučavali ovu problematiku nisu uočili bitno:da podudarnosti balt. I slav.jezika imaju dva niza-jedan im je posljedica zajedničkog jezičnog ishodišta(baltoslav.je prajezik postojao još u 3.st.pr.n.e. pa se razdvojio i opet spojio u 1.st.n.e.),a oni koji su vidjeli taj niz,nisu govorili o susjedstvu.Drugi su uzeli onaj drugi niz podudarnosti i na tom razvijali teoriju.
Situacija je vrlo jednostavna-i prajezik je postojao,a u toku svoje povijesti i Balti i Slaveni povremeno su živjeli zajedno, povremeno odvojeno.Tada su razvijali i zajedničke jezične elemente.niz koji se razvio iz susjedstva zapravo je utjecaj slav. jezika na balt.jezike(nije u pitanju međuprožimanje) jer su Slaveni u civilizac.,ekonomskom i vojnom smislu bili premoćniji(npr.litavsko valdimieras u litavskom znači knez,isto kao što su Slaveni kralj preuzeli iz germanskog prema imenu Karla Velikog,tako su Litavci za značenje knez uzeli ime novgorodskog kneza Vladimira što je postalo oznakom za vladara uopće).U tom pogledu su zanimljivi i kalkovi u litavskom jeziku nastali prema slavenskim riječima-pogotovo za apstraktni jezik.

Image Hosted by ImageShack.us


Zajednica je postojala a kako je došlo do njena raspada i koji su tomu razlozi?

Moguće je:
-došlo je do gubljenja geografskih dodira
-nije došlo do nestajanja geogr.dodira,ali je došlo do razdvajanja zbog političkih razloga(mijenjanje gospodara,potpadanje pod nekoga)-ako to traje dovoljno dugo.izaziva i jezične promjene(romanizam u čakvskome,turcizam u štokavskome,germanizam i ungarizam u kajkavskome)

Safarewicz drži da je do raspada baltoslav.jez.zajednice došlo zbog upada Germana ili Iranaca,no trebao je to i jezičnim argumentima dokazati.Tu se umiješao T.L.Spawinski(O postanku i pradomovini Slavena) analizirajući jezične dokaze pokazao je da Germani nisu bili narod koji je razdvojio Balte i Slavene(oni dolaze kad već postoji zasebni praslav.jezik).Jesu li to mogli biti Iranci?U prošlom st. mnogi su slavisti govorili o iransko-slav. vezama i znatno su ih precijenili. Spawinski je ustanovio da su sličnosti pretežno na razini leksika i nešto fonologije(palatalizacija k,g-npr.).Iranci nisu mogli izazvati raspad baltoslav.jez.zajedništva-to su učinili Lugijci.
Postojao je teritorij na kojem su živjeli Balti i Slaveni od kojih je polovina nastala miješanjem s Lugijcima.Dokazi za ovo su jaki na arheol.planu.(gradnja kuća i grobova u Slavena mnogo je jača nakon miješanja s Lugijcima nego prije).Georgiev smatra da je ta zajednica postojala u 2.mileniju p.n.e. a dr. smatraju da je trajala između 3.i 2.tisućljeća kad se raspala(smatraju da je 1000god. Premalo za formiranje,život i raspad jednog jez. sustava).


Image Hosted by ImageShack.usBALTOSLAV.-GERMANSKO i BALTOSLAV.-IRANSKO SRODSTVO

(satem-jezici)

balt. I slav.jezicima najbliži su germ.jezici i donekle iranski po ovim zakonitostima:


1)GRAMATIČKI MORFEM u dativu množine im.m.r. je-m:
OKJ:vilko-m
LIT:vilka-m-a
GOT:wulfa-m

2)gotovo je identičan način tvorbe svih aktivnih participa pez.ž.r.:
OKJ:berošti(št je nastalo jotacijom t+j)
LIT:auganti(t+i-nije jotirano)
GOT:frijondi(t i d su isti glasovi s razlikama po zvučnosti)

3)isti participi u Asg.imaju gram.morfem-o
4)nominativ i akuzativ množine sr.r.imaju gram.morfem-a:
OKJ:sel-a
LIT.triw-a
GOT:waurd-a

5)u infinitivnoj osnovijednog dijela glagola postoji proširak :
OKJ:užasnoti
,a u balt. I gotskom –na

6)podudaran je leksik na brojeve i rodbinske veze

znači,riječ je o podudarnosti u gram.ustrojstvu,a ne samo u leksiku između slav.,balt. I germ. Jezika.

Veze su međutim,balt.,slav., i iranskih jezika,precijenjene.Nađen je veći broj leksičkih podudarnosti(bog-baga-bhagah-topor).
Hrvati ni danas neznaju zašto se tako zovu(kao ni Srbi),a to se pokušava (i može)objasniti iranskim korijenom,iako ne dokazuje-HARVATOS(=ratar).Postojalo je i iransko pleme HURVASTI,hurvatiši-no to ne dokazuje da je tako uistinu(npr. Neki to ime izvode od Karpati ,a neki poput Klaića i Sišića od gl.hrvati se.

- 23:33 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 04.03.2008.

PRVE VIJESTI O SLAVENIMA

Do VI. i VII.st. vijesti povijesničara i kroničara o Slavenima su rijetke,nepotpune i šture.

Grčki povijesničar Herodot u svome djelu "Historija" u V.st.pr.n.e. spominje pleme ratarskih Skita,Neara i Budina.No jesu li to slaveni/Praslaveni,teško je reći.
Jesu li te etničke skupine govorile praslavenskim?to također nije poznato.Živjeli su u prostoru današnje Ukrajine.
U I.st.n.e. pišu o Slavenima dva rimska povjesničara:
Plinije Stariji i tacit.Plinije stanovnike oko područja visle Naziva Venedima,a Tacit(u djelu "De situ,moribus et populis Germaniae") iste venede naziva Germanima i bitno ih razdvaja od Luga(opisuje njihove običaje a ne osvrće se na jezik),spominjući da obitavaju u donjem toku Visle,a granična je oblast Germanije Skitija ili Saramatija.O Lugijcima(Lugice) detaljnije govori u svom djelu !Annales",tvrdeći da mi je domovina donja Šleska.Opisuje njihovu kulturu,način ukopa mrtvaca i gradnje domova.
Aleksandrijski geograf Ptolomej u II.st.n.e. spominje također Venede nazivajući ih "ogromnim ljudima".
Iscrpnije se o Slavenima piše potkraj VI.st. i u VII.st.u vrijeme velikih seoba,kada su se zajedno s Avarima pojavili na povijesnoj sceni,čime je započelo njihovo povijesno vrijeme.O njima tada pišu mnogi putopisci i povjesničari.Tako se saznaje da su Slaveni oko 482. došli na Dunav skupa s Protobugarima(to je bilo neslavensko pleme)koji su u vojnom smislu bili puno bolje organizirani.Od 558.-63- je egzistirao savez s Avarima koj ije bio uglavnom pljačkaškog karaktera,a zahvaćao je uglavnom zapadnu grupu Južnih slavena.
Povjesničar Jordanes u svojoj knjizi "Historia Gothorum" spominje da su Slaveni početkom VI.st. već kompaktno naselili donji tok Dunava.On navodi da slavenski narod potječe od jedne krvi i dijele se obično na tri imena:
VENEDI-u VI.st.naseljavaju sjeverne obale Baltika i zemlje u dolini Visle
ANTI-područje između dnjepra i Dnjestra
SKLAVINI-zemlje između Cise,Dnjestra i Dunava u antičkoj Daciji.

Prvi su preci zapadnih,drugi istočnih i treći južnih Slavena.

ŠProkopije iz Cezareje iz VI.st. u svojim historijskim zapisima govori da je zemlja koju on naziva BALAHIA (Vlaška) već potpuno naseljena Slavenima i da se za nju već upotrebljaba naziv SCLAVINIA.

Prokopije,te vojskovođa Pseudo-Mauricije(nepoznati autor,tako nazvan u znanosti) i Teofilakt Simokrata donose iscrpne opise načina života i običaja ovih "barbarskih naroda".Prema njima,oni uzgajaju mnogovrsne životinje i biljke,osobito proso.Iako su ratari žive na rijekama u sojenicama i organizirani su u rodove.Prokopije kaže da žive u nevelikim skupinama,međusobno dosta udaljenima.Krče i pale šume,a spaljena mjesta zovu UGORY ili LEDI i tu nakon dosta vremena siju žito i tako proširuju obradive površine.Vremenom se pojavljuju u plemenskoj organizaciji i bogatiji pojedinci koje Slaveni nazivaju VLADIKAMA i ŽUPANIMA,a obično su stariješine plemena.U vojnoj se organizaciji razlikuju vojvode,čelnici i knezovi.Knezovi imaju znatnu političku moć i prenose privilegije na svoje potomke,te će se ubrzo pojaviti vladarske dinastije.Prokopije bilježi da Slaveni i Anti ne podliježu vladi jednog čovjeka već da sve svoje odluke donose u vijeću.Slaveni su osim demokratske uprave imali i snažnu vojsku(pješake naoružane lukovima i strijelama).Napadali su često u šumama i slabo prohodnim klancima,izbjegavajući frontalni sukom na otvorenom polju.Ubrzo su kao dobri vojnici primljeni u elitne odrede bizantske vojske.

Slaveni su poštovali prirodne sile.
Prokopije bilježi da Slaveni:"obožavaju jednoga vrhovnoga boga,tvorca munje i gospodara cijeloga svijeta......."Veliko su poštovanje iskazivali sunsu(Dažbog),itd.
Bogovima u čast su izrađivali drvene i kamene kumire.

Svaki rod i pleme,te kraj ima svoje lokalno božanstvo.Sačuvane su urne s pepelom iz VI.st.iz starih slavenskih grobova koje svjedoče o štovanju kulta mrtvih predaka.


Oko 577.g. Slaveni zauzimaju velik dio Grčke,te patrijarh Nikola II.("Synoticon")govori da su Slaveni stigli do Peloponeza i da su se tamo zadržali do 218.g.Da je doista tako bilo,potvrđuju i novija istraživanja.Povjesničar i slavist Max Vasmer u djelu "Die Slaven in Griechenland" veli da su dospjeli i na Kretu,o čemu svjedoči i danas živi toponimi kakvi su Golem,Visoka,Kamenica,Vasmer,itd.Međutim,kaže da nikad nisu osvojili nijedan veći grad.


RAZDOBLJA POVIJESTI PRASLAVENA

1.odvajanje od Balta(Litvanci,Leti,Prusi) u 2.mil.pr.n.e.Postanak praslavenskog jezika(period integracije).

2.javljanje dijalekatskih tendencija(u vezi je s odvajanjem zapadne i migracije južnih grupa,grananje jezika)

3.polagan ali nezadrživ raspad na pokrajinske grupne prajezike od kojih će se od VII.-XII.st.razviti današnji samostalni živi i danas izumrli slavenski jezici.

Prva dva razdoblja su prethistorijska.Potvrde im se nalaze u materijalnoj kulturi i arheologiji.Za to razdoblje je važna lužička kultura koja je povezana sa slavenskom(grobne jame/tumuli,keramika)Smatra se da su upravo Lugijci djelovali kao tampon koji je razdvojio Slavene od Balta.

Za treće razdoblje nema još pisanih spomenika,pa se za potvrde jezičnog stanja u tom vremenu uzimaju primjerice iz drugih jezika u slavenske(imena koja se daju kristijanizacijom,onomastika,toponomastika,termini za predmete materijalne kulture).


MIGRACIJE SLAVENA PREMA JUGU

1.etapa-dio Veneda prelazi preko Sudeta na prostor koji su napustili Langobardi,naseljavaju zemlje polapske i današnje češke,zemlje do Odre i Labe te Bavarsku.Bili su to Srbi,Obodriti kasniji Polapski Slaveni.Srbi naseljuju Lužicu(Lužićki Srbi).

2.etapa-Anti i Sklavini(Duljebi/Dudljebi,Srbi i Hrvati)kreću prema jugu,naseljuju Panoniju i Julijske Alpe,te se spuštaju u nekoliko valova u pravcu Bizantskog Carstva.JEZIČNO SRODSTVO

Pod srodstvom se podrazumjeva genetsko srodstvo.Odsustvo formalne sličnosti ne znači i odsustvo genetske srodnosti(osobe su srodne po precima a ne po vanjskom izgledu).
Dva jezika nisu genetski srodna zato što u današnjoj fazi razvitka imaju izvanjskih sličnosti i imaju prepoznatljivost u fonologiji,akcentuaciji,morfologiji,sintaksi i leksiku.Oni se smatraju genetski srodnima ako imaju zajedničkog pretka-neki izumsrli jezik,tj. ishodišnji jezik.Također,smatraju se srodnima(gnetski) ako predstavljaju rezultat dviju različitih evolucija jednog istog jezika kojim se ranije govorilo.
ishodišnji jezik za srodne jezike zovemo PROTOJEZIK/PRAJEZIK.
zajednica srodnih jezika naziva se PORODICA JEZIKA/JEZIČNA ZAJEDNICA.
U znanosti je određena najdalja ishodišna točka tj. prajezik iz kojeg su se razvili gen.srodni jezici koji pripadaju indoeuropskoj jezičnoj zajednici-neki od njih su danas živi jezici ali i mnogi mrtvi jezici-PRAINDOEUROPSKI JEZIK/INDOEUROPSKI PRAJEZIK-tj. PIE.
U PIE zajednicu se ubraja svaki idiom(to je najopćenitiji naziv za jezik ,u lingvistici se koristi kada se nemože ili ne želi upotrijebiti konkretan termin kao što su jezik,govor,dijalekt),koji se razvio od hipotetičnog praindoeuropskog jezika nakon njegova raspada na dijalekte i novonastale jezike.

U indoeuropske jezike ne spadaju mađarski,turski,finski i baskijski.
IE jezik obuhvaća gotovo sve današnje IE jezike i jezike kojima se govori na područjima koje su naselili Europljani,te velik broj zemalja u Aziji.
Oni pokazuju jezičnu srodnost u fonetici(u fonologiji baš i ne),morfologiji,sintaksi i leksiku da su znanstvenike naveli na pomisao da su se razvili iz zajedničkog prajezika.

Ezistencija PIE jezika se smješta u vijeme između 15.-7.mil.pr.n.e. ili pak između 12.-6.pr.n.e.
6.mil.pr.n.e. označio je raspad koji je trajao do 3.mil.pr.n.e.kada se pronalaze zapisi koji dokazuju da PIE ne postoji kao jedinstven ali se nastavlja u različitim granama.


Dobiven je rekonstrukcijom i komparativnom metodom koja se bavi usporedbom jezičnog stanja u živim i mrtvim jezicima.To je hipotetičan jezik.
Komparativnom metodom je ustanovljeno prostorno i vremensko određenje.
Prostorno određenje su ustanovili pomoću naziva za floru i faunu te vremenske pojave,a vremensko uz pomoć naziva za stočarske pojmove(15.-paleolit,7.-stočarska civilizacija,6.-kraj stoč. civilizacije i početak ratarske).
EORGIJEV je sintetizirao rasprave dr.znanstvenika i dao je određenje ovakvo PIE jezika kao što sam prije napisala.Njime su govorile etničke skupine jer o narodima ne možemo govoriti prije 19.st.)koji danas nastanjuju pretežni dio Europe i Azije.

Najstariji zapis o PIE je na hetijskom jeziku i nađen je u J Aziji.Prostor PIE je obuhvaćao srednju i jugoistočnu Europu,sjevernu obalu Crnog mora,itd.

PRASLAVENSKIAJEZIK/PRASLAVENSK JEZIK

To je jedan od dijalekata na koje se raspao PIE.O praslavensko jeziku nemapisanih zapisa,a pitanja o tom jeziku su podjeljena.Upotrebljava se komparativna metoda kako bi se došlo do spoznaje,međutim o tome ima puno skeptičnosti.
Praslavenski je podjeljen na:
južnoslavenske(hrvatski,bugarski),istočnoslavenske(ruski,bjeloruski,ukrajinski) i zapadnoslavenske(češki,poljski) jezike.

Pri uporabi komparatine metode uzima se riječ i uspoređuje se s riječi na sim slavenskim jezicima,a uzima se i najstariji zapis.

Meint uspoređuje slavenske riječi koje se odnose na rodbinske veze i uočava podudarnost koja nevodi na objašnjenje da je u određeno vrijeme postojao ETICUS(narod)svjestan svoga jedinstva.Njihove sličnosti u deklinaciji,gramat.i sintakt.ustrojstvima potječu iz prajezika.PrSl. jezik je ishodišnji jezik svim sl.jezicima pa čak i nekima koji više nisu u uporabi ali o njima postoje zapisi.


PERODIZACIJA PRSL.jezika:

1)FAZA-2000.pr.n.e.-1200.pr.n.e.-to je faza formiranja PrSl.jezika i usustavljivanje u odnosu na ishodišnji PrSl.j.
Pojednostavljuje se vokalizam i konsonantizam,uspostavlja se PrSl.akcentuacija i morfološki sustav.Od gkasovnih promjena počinje djelovati palatalizacija.

2)FAZA-1800.-700(500).pr.n.e.-to je integrativna faza u kojoj se zbivaju značajne promjene.Pod utjecajem tendencije za harmonizacijom slogova usustavljuje se "zakon otvorenih slogova".Otvaranje slogova predvosi se s:
PRESTRUKRURIRANJEM slogovne granice javljaju se okolnosti za jotaciju i slijedom toga mnogi konsonanti
SLOGOVI ZATVORENI likvidima r,l se otvaraju metetezom
SLOGOVI završni i finalni mogu se otvoriti jednostavnim otpadanjem konsonanta
DIFTUNZI kojima je dr.član i/u također se smatraju zatvorenim a otvaraju se i nastaju novi vokali
U toj s fazi širi prijevoj,nakon pojave konsonanata prijeglas,jotovanje te 2.i 3.palatalizacija.Pod utjecajem prijeglasa sve se deklinacije svih triju rodova palataliziraju na tvrdu i meku varijantu,a palat.i nepalat.osnove.

3)FAZA-700(500).pr.n.e.-3/4.st.n.e.-faza raspada PrSl.jezika jer više ne funkcionira kao sustav.Javljaju se dijalekti(istočni,zapadni,južni) i neke se jez. pojave drukčije izražavaju.GEOGRAFSKO ODREĐENJE

Stanoviti di oleksika i ponašanje pojedinih riječi omogućuju prostorno određenje prsl.jezika -primjerice u svim sl.jezicima nazivi za stepu,životinje u stepi,more i morske biljke,te životinje nisu uvijek slavenski nazivi već su posuđeni od dr. naroda/jezika.
To znači da Slaveni nisu živjeli prostoru stepa i mora nego negdje drugdje a te nazive su uzeli dolaskom na prostore stepa i mora.
Svi nazivise podudaraju za biljke(lipa,iva,orah,breza) koje rastu na povišenom terenu.Za faunu:medvjed,vuk,lisica,vrana,vepar,golub) što upućuje na područje kontinentalne klime.
Nazivi za toponime i hidronime se često preuzimaju od naroda koji su prije živjeli na tim područjima(stepa,more).
Tim podatcima ću pridružiti i antropološke i arheološke nazive.


- 12:57 - Komentari (3) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 04.02.2008.

,,,,,,s dlana boga pala si..............i anđelu si krala mir..............

poput pijeska rasuti ............i vjetrom nošeni kroz godine duge povijesti............

- 20:59 - Komentari (5) - Isprintaj - #

subota, 05.01.2008.

........I NOGA U GUZICU JE KORAK NAPRIJED.........

21.prosinca bilo nam je godina dana.dobila sam od sovića ogrlicu koju sam zeljela) a on od mene remen.proslavili smo godinu dana u našem stilu-na prvoj pomoći.ja sam imala virozu i bljuvala sam blago rečeno kao sotona.i tako čitavu noć.3 dana sam provela u krevetu i više nisam mogla..........na božić smo bili u marišćini-belom je bio rođendan.novu godinu smo dočekali s dinom ,dianom,matijom i ekom u konobi gdje diana radi-svi pijani..u biti-od početka praznika rijedak je dan kad smo potpuno trijezni hahha-nije smjesno.prije tri dana sam se ubila tekilom-gadno i incidentno.slijedeci put kupujem sombrero i nosim kaktus.
jucer se nisam napila iako je bašiću bio rođendan.samo smo morena i ja bile trijezne:(

eto za dva dana se vraćam na fax.ono sto svima koje znam za novu godinu želim:
-puno dobre kvalitetne zabave
-puno uspjeha u životu
-puno djece za one koji ih zele ili namjeravaju imati-s time svima i puno dobrog sexa
-puno zdravlja(nemojte se ugledati na mene-opet sam sick)
-puno alkohola i droge ako to preferirate
-I PUNO SVEGA STO SI SAMI ŽELITE

jucer se palah zatvorio.nadam se da to nece biti zadnje zbogom.nek samo spale čarlija na lomači.slijedeća je teta roža ta koja zatvara svoja vratašca.bliski izvor kaže da i beli prodaje uskoro marišćinu.I KAMO DA JA DOVRAGA IZLAZIM U OVOM NAZOVI ROCKERSKOM GRADU?
možda da otvorimo neš svoje?
bili smo u booki jučer.klinci,skinjare..skoro pa fajt jer dino zna izabrati psihopate s kojima će se tuči.sova i bašić su jedva čekali.

tužna je slika ovoga grada i postaje sve tužnija.razmišljam da pošaljem obersnelu pismo da ide u tri PIČKE MATERINE ON I NJEGOVA GLUPAVA POLITIKA.
jučer,ispred palah policija dođe i potjera nas-narušavamo mir stanara koji spavaju.nesmijemo ni oplakivati.a galame nije ni bilo.eto im ,nek spavaju sada i vječno kad su šupci.jebo ih taj san!
sta je s mojim snom?da vidim rijeku kako bi trebala biti.......................rijeka kakva je bila.......................
pardon na psovkama al mi je dosta više svega.imam osjećaj kao da sam na planetu koji mi je stran,planetu noćne more na kojem se nisam htjela probuditi.neznam koliko suza treba proliti...........


i eto sretna nam nova godina!!??
-biti ce kao i sve do sada-jedna gora od druge-htjeli mi ili nehtjeli...........
zar je previše tražiti svoj mali dio svemira u kojem ću moći biti što jesam?

ali.iako je sve u banani neću biti skroz pesimistična jer .....I NOGOM U GUZICU JE KORAK NAPRIJED!!!

- 21:24 - Komentari (3) - Isprintaj - #

srijeda, 12.12.2007.

svijetla kontinentala

dogovor je pao-idemo do trsata.bilo je napokon i vrijeme budući da mjesecima nismo bilo do gradine.uostalom,prije godinu dana smo tamo i započeli zimsku tradiciju trsatskog opijanja votkom-šumsko voće.onako i u čast skore godišnjice .nakon objašnjavanja šefici da danas ne mogu ostati raditi,vec smo ja i decko dosli kupiti neko pice i idemo van,te se i onako vidimo sutra od 10-16 i njezinog moljakanja,sjeli smo u duju i pravac mrtvog pa na jedinicu.nisam bila bogznašto raspoložena za piće ali eto.presjedanje na jedinicu,susretanje ludog nikole i eto nas na trsatu.komad dobrog hamburgera,votka do dna i naravno kao i obicno,a zasto i ne opet ja sebe uvalim u govna(skoro pa doslovno)na moju sramotu(ali to je duga priča i neću se još više sramotit pričajući je).

ne mogu a da en kažem da obožavam pogled s gradine na rijeku i lukobrane-i rijecki i sušački.i činjenica je da dok si pijan taj doživljaj je nekako jači.neznam.ne mogu baš naći riječi kojima bih to opisala.........al čuje se rock.
btw.spuštanje trsatskim stubama do rijeke je također neopisivo zvjerinje lud doživljaj-naravno ništa bez alkohola.jedino što me još muči jest to da nisam otkrila kamo vode jedne sporedne strasno okomite stube.popela sam se do pola pa me sovan odgovorio od ideje da se pentram gore u mrak.a šteta.

kupili eto tako pivu u drugstore-u na m.kanalu i kamo nego put palaha da vidimo koga tamo ima od poznatih i manje poznatih,kad ono-katastrofa.u biti,RAZOCARANJE.

NAIŠLI SMO NA EKIPICU ONIH BIJEDNIKA KOJI DOSLOVNO ŽIVE U KRUŽNOJ NADAJUĆI SE DA ĆE UŽICATI KOJU CIGARETU ILI KUNU ZA NEKI JEFTINI OCAT.klinac-nekih 14-15 godina,izrazito mršav,kratke razbarušene zurke,crne traperice,crna majica s logom maidena s rupom na trbuhu,marte i tup I omamljen pogled u očima.do njega,cura 14-15,žgoljava,nezgrapno nanesen crvenkast ruž na usne,dvije ne baš debele majice,traperice plave -vidi se duže neoprane i neke jeftine čizme na nogama.ta jeftina odjeća na njoj izgleda nekako još jeftinije.stalno briše nos o rukave koje navlači preko ruku zbog hladnoće i ceri se glupavo mrmljanju svog ništa boljeg dečka.ostavlja dojam lake cure.
Dvoje repera,cura I dečko,također ne baš stariji,pijani ili samo prirodno glupi(uostalom,….).šparogić koji se po deseti puta upoznaje samnom iako smo se upozali još ljetos.ovaj puta,ako bas ništa,sova je bio dobar prema njemu.dao mu je pivu I cigaretu.lika strasno žalim.u biti nije loš već je samo jako spaljen od droge.ima nekih 28 god.i proputovao je pola svijeta.zbog ženske se počeo droksati,propao,ona ga ostavila I pokupila mu lovu,a on završio kao beskućnik I lutalica koja se ne sjeća što je bilo prije 10 min.kada bi moga smisleno pričati,mislim da bi ispričao puno zanimljivosti.
Sova I njegovo društvo iz marčeljeve su se nekada znali družiti s njim usprkos činjenici da je znao biti psihopatan(posljedice drogiranja).sada ga večinom izbjegavaju ili se ponašaju prema njemu kao prema zadnjem imbecilu-sa sprdnjom I podsmjehom.uvijek to znam prigovoriti sovi.tužno mi je gledati takav odnos prema nekome tko te još smatra za frenda a ti bježiš od njega.sada valjda šparogić živi kod none I nona-čist je I obrijan.

Bio je I tu neki ive,pričaju,bivši narkoman,užasno spaljen lik,klošar,glup od sranja kojima se trpao.
Par riejči s tom mizerijom,pokoja podjela cigarete kao ono dolazi “zaštitar” iz palah I dere se :”jesam rekao ća odavde!!!!” I paf!!! Iveta šamarčinu posred face.taj zaštitar je malo veći od mene ali zato jedno tri puta širi I očigledno voli isfuravati agresiju nad slabijim I jadnijim.ive je pao metar-2 na pod I završio s modricom posred face+rasječena obrva.ja I sova smo se samo okrenuli I otišli do riječke.lik je nakon što je iveta srušio na pod okrenuo se prema sovi,raširio ruke I zaderao se “dalje odavde,jesam rekao???”
Poslije sam zaključila da je lik zapravo pizdetina koja se samo širi okolo jer da je mislio stvarno frku s nekim krenuo bi odmah na sovu budući da je on svih nas bio veći za glavu,teži jedno 30-50 kg I širi I ubio bi ga od batina vjerojatno jer mu je lik do pupka.ovako se samo kokošario I “utjerivao strah u kosti.”

Taj nazovi zaštitar me stvarno šokirao.idem u palah već 5 I pol godina I još ni jednom nisam doživjela da nekog tjeraju iz kružne I sl.pa čak ni kad je bilo gorih situacija I veće buke.tako to valjda ide.čarli pokušava napraviti fensi-šmensi kafić.sad mu u palahu sjedi troje ljudi.više ikome se neda bacati lovu na kavu od koje te kasnije boli želudac,na jednu vrstu pive(jeedino I samo tuborg),činjenicu da te nitko ne šljivi I da se zna čekati I do pol sata da naručiš piće u već Ioako praznom kafiću,itd.
Ekipa koja je prije stalno visila u kružnoj je negdje nestala.vjerojatno su protjerani I oni.dođeš I nemaš s kime popiti ni čašu vode.i još taj zaštitar navodni.
Te ljude je život dovoljno već išamarao I šamarat ce vjerojatno još,a onda se stvori kauboj-čarlijev anđeo koji će ih tjerati s ulice na kojoj im je vjerojatno bolje nego da su doma I gledaju razno-razna sranja koja su ih dovoljno sjebala.
Nedavno sam razgovarala s jednim dečkom iz ekipe koja je stalno visila po kružnoj.zaključili smo da smo svi više-manje odrasli u sličnom sranju samo su neki imali sreće pa su se spasili ulice jer ih je nešto guralo dalje,a neki će tamo ostati žicati kunu/cigaru I kad za 10 god. Budem tamo prolazila.
Nema sretne I savrsene obitelji.to je iluzija.
Tim ljudima koji su tu večer bili tamo ulica je dom.bolje će proći ako u brodokomercu kupe ocat jer to vino sigurno nije za 10 kn. I smlate ga tamo da ne osjećaju taj bijedni život nego da uđu u palah I plate čašu čarlijevog tog istog ocata dva puta skuplje od cijele boce u dućanu.
Tako je to.tko ima love-pit će kod čarlija,tko nema neće ispred njegove birtije.to jest njegova birtija,kraljevstvo čarlija zvano palah iz kojeg tjera sve I na kraju će ostati samo on,konobarica I onaj njegov pas.
Tako više-manje završavaju sva kultna riječka mjesta gdje je mogao doći svatko-riječka djeca I njihova kultura-riječka kultura.danas to više nije tako.koliko para-toliko I muzike samo što se I muzika pretvorila u ocat.
BMR je otišao dovraga jer je vlasnik počeo lokat I tjerat ljude van I isto slat na njih zaštitara da im promijeni stanje u ustima.Graciani je svršio davno svoju priču,retro su zatvorili gradsko-palah muljatori,bard ce pretpostavljam jednog dana zapaliti jer nece moći baš ništa drugo ALI GLAVNO DA NITKO NE DIRA U OKOLNE JEB-PEVALJKE .


KOLIKO PARA ,TOLKO MUZIKE,A DOK SE IMA PARA DERAT ĆE SE I DOBRA PEVALJKA a mi jadnici željni starih vremena riječkih noći šamar,dva I jebi se dok ne isfuraš zlatni lanas,kalaš I mac eura.

- 21:42 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 20.11.2007.

VOLIM SVOJ GRAD

U grupi na faxu samo nas je troje ili možda čak i četvero koji smo iz Rijeke nažalost,budući da ipak studiramo na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Danas sam još jednom u ova već skoro dva mjeseca čula "pljuvanje" po Rijeci od tih istih pridošlica kojima je omogućen studij tu u rijeci.nije da imam išta protiv ljudi koji dođu ovamo,ali me ljuti kad ti isti ljudi pljuju po ovom gradu.
Danas je cura iz Zagreba počela "kenjati" kako Rijeka nema velike parkove u centru grada gdje bi ona mogla sjesti na travu i piti kavu.

Problem ljudi koji dođu ovamo jest u tome što oni ne shvaćaju kakav je ovaj grad.Parkova ima naravno ali ne NA KORZU.imamo park kod kazališta,imamo veliki lijepi park na Mlaki,imamo park kod Guvernerove palače,imamo parkove posvuda.Ne bi li možda trebali prekopati Korzo i napraviti park pred satom kako bi nam dragi pridošlice imali gdje piti kavu?Ja nikad nisam tražila kad sam bila u Zg da na Jelačićevom trgu naprave park.

Rijeka je industrijski grad,lučki grad.Imamo bivšu tvornicu papira(nažalost propada ali volim se šetati do nje),imamo Torpedo bivši,imamo i Rikard Benčić kojeg su uništili radi usijanih glava koje ne vole ovaj grad i njegovu ljepotu već parkirališta i novac.Rijeka i MI RIJEČANI imamo i Cont i Riječinu.
ljudi koji dođu izvana ne shvaćaju način života u Rijeci niti ga žele shvatiti kako mi se čini.
U Rijeci se život odvija takoreći na ulici,umjetnost se stvara na ulici i sve ono najbolje prozivljavamo boraveći po ovom gradu.
Opijanje po parkovima,plesanje u 3 ujutro na fontani na koblerovom trgu,ekipa luta gradom čekajući prvi bus za doma nakon noći provedene u točki.tako sam ja čekala bus.Sjedili smo na klupicama na mrtvom kanalu,pričali o biti života i gledali nestajanje zvijezda s neba i prvu zraku sunca.Takvi trenutci su jedni od najljepših.Danas više nema ni Točke a ni ekipe s kojom se luta gradom i čeka prvi bus.danas svi doma idemo autom.znam ,mrtvi kanal je oduran,smrdi,ali,daje ipak neki čar.pogled s njega na vežicu i trsat,staru kulu,...
danas smo sova i ja lutali Starim gradom i gledali staru Rijeku.za neke prostore nismo ni znali niti smo ih vidjeli iako smo obadvoje rođeni ovdje.Obožavam gledati riječke zgrade,grafite na njima,prozore i vrata.volim doći u Kružni mada je palah otišao kvragu i u glavi čuti zvuk riječke gtare.
volim šetati obalom,sjesti u park kod kazališta i jesti hamburger i piti kolu,volim lunjati tržnicom kasno na večer kad je sve pusto,volim svaki komadić ovoga najljepšega na svijetu grada,naše METROPOLE U MALOM jer ovdje smo svi zvjezde.
jedan od razloga zašto nisam otišla negdje drugdje studirati je i taj što je moje srce u ovome gradu i jer sam dio kulture ovoga grada.
ja ne pljujem po mjestima gdje dodjem i jako me ljuti kad to čini netko tko dođe u rijeku.rijeka nije savršena i puno toga bi se u njoj dalo i trebalo učiniti.ali rijeka ima svoju povijest i kulturu.rijeka ima srce.

- 21:21 - Komentari (9) - Isprintaj - #

utorak, 06.11.2007.

DEPRESIJJJJJAAAAAAAAAA

pričali su mi jednom davno neke sjenke da je ljubav patnja
rekli su da boli i puno suza cijedi
nisam im vjerovala
bila sam naivna i tražila sam iskustvo
tražila sam taj blesavi osjecaj
pojavili su se leptirici
mislila sam da je svijet savrsen
danas lijem suze radi te proklete ljubavi
danas patim
ali,radi jednog trenutka tog osjecaja dala bih
tisuću trenutaka života

- 20:49 - Komentari (6) - Isprintaj - #

srijeda, 17.10.2007.

.........

LOTR 2


vecina zlobnih stvorova rasprsila se svuijetom nakon unistenja UTUMNA-morgothova sjedista.zmajevi su se razbjezali po sjevernoj divljini kao mnogi drugi,pojavljujuci se poslije vrlo rijetko.BALROG je privremeno nestao i dugo nije bio vidjen,brojni orci i divovi su prezivjeli nekoliko poraza svojih zlih gospodara krijuci se u podzemlju i planinama.tijekom mracnih godina se prosiruju.

ORCI
nastali su od zarobljenih vilenjaka koje je morgoth svojim carolijama ucinio zacetnicima nove nakazne rase.stvoreni su u mraku i uglavnom krijuci se svijetla,zivjeli su u podzemlju velikih planina.bili su vjesti u kovanju i izradi strojeva.njihova narav je bila potpuno iskrivljena-bili su opaki,puni zavisti i podmuklosti.posebno su se bojali vilenjaka koji su ih mrzili.sauron je stvorio posebnu vrstu oraka-URUK-HAIE.oni su svojom snagom nadmasivali obicne orke-nisu se bojali i stoga su bili jos opasniji neprijatelji.

spominju se i trolovi/divovi koji nisu bili posebno inteligentni ali su bili snazni.cesto su napadali putnike i pridruzivli se orcima u njihovim zlocinackim pothvatima.


Sad kad sam objasnila samo ono osnovno nebih dalje prepricavala radnju triju knjiga jer mislim da to nema smisla.

Ono cime cu se pozabaviti slij.postom jest prethodni clanak kojeg cu uzeti I za rad za jedan od kolegija na faxu.

- 19:32 - Komentari (2) - Isprintaj - #

srijeda, 26.09.2007.

evo sto sam iskopala nakon malo istrazivanja

sasvim slucajno sam naletjela na clanak (ovaj ispod) u kojem se tolkiena tumaci kao jednog rasista,procitajte ............

Je li Tolkien bio rasist?

Kako smo mi prošli u Tolkienovoj germanofilskoj geografiji? Mi se nalazimo na području Gondora, odnosno, preciznije, Tolkien je smjestio Gondor na Balkan. Član Prstenove družine s Balkana zove se Boromir, slavohlepan je, nepouzdan, buni se čak protiv svojeg zakonitog kralja i najmanje je čista srca — nije izdržao kušnju prstena. Inače, on je čovjek, a ljudi, za razliku od vilinskih izblajhanih Übermenscha i bavarskih protestantskih hobita, ne kotiraju previsoko na Tolkienovoj ljestvici naroda

Od premijere u hrvatskim kinima do danas Gospodar prstenova podigao je već podosta (pozitivne) prašine. O prvom dijelu ekranizacije Tolkienove sage pisalo se u ovih nekoliko tjedana mnogo više nego o bilo kojem drugom filmu prikazanom u nas, i — što je svakako poželjno —s različitih gledišta, od posve estetskih pitanja i propitivanja vjernosti filma književnom predlošku, pa sve do politike i ekologije. No jedna je sastojnica Tolkienova djela, a u skladu s tim i njegove filmske verzije, ostala prešućena: njegova duboko diskriminacijska i rasistička ideologija.

Tolkien je konstruirao svoj svijet Međuzemlja po uzoru na europski i bliskoistočni zemljovid, i to je očito svakome tko je čitao knjigu u izdanju HarperCollins, sa zemljovidom legendarnog područja (otisnutom u prošlom broju »Vijenca«). No u svojoj trilogiji, pa čak i u pogovoru, Tolkien eksplicitno pripisuje nekim rasama i narodima imanentnu sklonost zlu, prljavštinu, pokvarenost i niskost, dok druge podaruje besmrtnošću, čistoćom i ljepotom, a ta se karakterizacija rasâ — i ovdje ulazi u pitanje čitav taj sporni element — začudno poklapa s nacističkom geografijom ideologije. Tolkien ide toliko daleko da ideologiju utkiva i u izmišljene jezike legendarnih rasa koje kroz knjigu i u pogovoru pomno konstruira, čineći ih sličnima pojedinim arijevskim odnosno nearijevskim jezičnim obiteljima europskoga područja.

Dakako, vilenjaci su plavokosi i lijepi, a orci i goblini crni i ružni. No Tolkienovi vilenjaci žive na teritoriju današnje Njemačke i Skandinavije te govore prepoznatljivo germanskim jezicima, dok orci i ostale strahote, kao i sâm Sauron, Gospodar Tame, začudnom preciznošću dolaze s područja današnje Turske i govore jezikom koji napadno sliči turskome. Bilo bi naivno da, nakon Saidova Orijentalizma, na to ne obratimo pozornost. To je, možda nesvjesno, u filmu čak potencirao sâm redatelj: njegovi hobiti kao da su izišli iz bavarske komedije sedamdesetih godina, sa svojom kuštravom kosicom, kratkim hlačicama, seoskim plesovima, veselom naravi i, nadasve, posvema protestantskom etikom rada, zajednice, neintelektualne vita activa i dobrosusjedskoga kvijetizma.

Patuljci su Mađari

Da bismo izvršili suprapoziciju dviju zemljopisnih karti — Međuzemlja i Europe — potrebno je europsku kartu malo nagnuti udesno, tako da se s gornje strane nađe Engleska, a linija Karpata zauzme okomit položaj. Patuljci su otprilike Mađari, samo što stoluju ispod zemlje. Teritorij vilenjaka točno se poklapa sa širenjem Germana duž Sjevera i prema unutrašnjosti. Lorien je negdje u Poljskoj (Poljaci su u kršćanskoj epici tradicionalno branitelji Dobra, dakle računaju se među zapadnjake, a uostalom često su plavokosi). Zanimljivo, čini se da romanskih naroda u Tolkiena nema. No zato je izvorište svega Zla smješteno u Maloj Aziji i okolici (na Balkanu). Izdajnički Isengard, dom čarobnjaka Sarumana, smješten je otprilike u Transilvaniji.

Na nekoliko mjesta u romanu Tolkien navodi rečenice i riječi iz izmišljenih jezika. Kao profesionalnom jezikoslovcu, nije mu bilo teško utkati leksičke osnove na već postojeće dubinske strukture pojedinih jezika. No znakovito je da je za osnovu mordorskog jezika, dakle jezika zla par excellence, koji se u vilinskoj utvrdi Rivendell ne smije naglas izgovoriti jer će se učas prolomiti grmljavina iz nenadano naoblačena neba (taj je dio u filmu izbačen), izabrao — posve svjesno, o tome ne može biti sumnje — upravo aglutinativnu strukturu karakterističnu za ugro-finske, dakle neskandinavske, jezike, i za turski. Tako natpis na prstenu glasi: Ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatuluk agh burzum-ishi krimpatul. Nazg je prsten, i pojavljuje se još u nazivu crnih konjanika: oni su nazgul. Aglutinativna struktura jezika jasna je iz nastavaka za glagole: durbatuluk (»da ih sve svlada«), thrakatuluk (»da ih sve dovede«), gimbatul (»da ih nađe«), krimpatul (»da ih sveže«). Zapažamo kako se na osnove durb-, thrak-, gimb- i krimp- nadovezuju nastavci -a, -t, -ul i -uk, a prema prijevodu na common speech možemo zaključiti kako -ul odnosno -uluk znači »ih« odnosno »sve njih«. Prema nazgul, gdje se nastavak -ul našao na riječi nazg (»prsten«), zaključujemo kako je to oznaka za množinu. Nastavci -a i -t koji su zajednički svim navedenim riječima vjerojatno su oznake za određeni glagolski oblik, možda glagol (-a) i infinitiv (-t). Osim toga, na fonetskoj razini, zapaža se gomilanje čudnih kombinacija suglasnika (zg, rb, mb, kr, mp), što rasistički nastrojene lingvistike obično identificiraju kao »nelijepu« i »negermansku« fonetsku karakteristiku. Drugi primjer mordorskoga psovka je orka u drugom dijelu trilogije, koja glasi: Ugluk u bagronk sha pushdug Saruman-glob bubhosh skai. Ugluk je vlastito ime, ostatak je nerazumljiv, no osim gomilanja suglasnika (gl, gr, nk, bh) i »neelegantnih«, upravo »orijentalnih« završetaka riječi (onk, -ug, -ob), zapažamo i nastavak -glob na imenu Saruman, kojim se gradi padež po uzoru na finski i mađarski.

Arwen šuška arijevski

Potpuno su drukčiji vilinski jezici: ithildin, mithril, mellon samo su neke riječi tog jezika (odnosno jedne od njegovih varijanti). Kad Gandalf pokušava pomoću lozinke otvoriti vrata koja vode u rudnik Moria nastanjen patuljcima — lozinke su međutim na vilinskom jeziku jer je plemenitiji — saznajemo da prosječna lozinka na jeziku plavokosih arijevaca glasi: Annon edhellen, edro hi ammen! Fennas nogothrim, lasto beth lammen! Arijevci, koje u filmu igraju izblajhani manekeni atletske građe i bijelih zubi kao u reklami za zubnu pastu, dok orci naravno imaju krive i pokvarene zube poput antisemitskog Nosferatua, govore mekim, nježnim jezikom. Mnoge riječi završavaju na m i n, često se pojavljuje l, suglasnici i samoglasnici dosta se pravilno smjenjuju. Pogotovo je jedna karakteristika vilinskog jezika iritantna: Tolkienovo uporno ustrajavanje na interdentalima th i dh (bezvučnom i zvučnom), kao prepoznatljivo germanskim fonetskim obilježjima. U filmu je taj jezik posebno uvježbavan, pa čujemo Arwen kako zanosno arijevski šuška svoje interdentale u svakoj drugoj riječi. Nepotrebno je isticati kako se vilenjaci prirodno stane na Sjeveru, otkako je Zlo došlo u svijet s Istoka (Mordor je naravno na Bliskom istoku), te su prisiljeni emigrirati prema zemlji čistoće i starovilinskog jezika: Ai! laurie lantar lassi surinen, Yeni unotime ve ramar aldaron...

Hrvatska u prstenovima

Kako smo mi prošli u Tolkienovoj germanofilskoj geografiji? Mi se nalazimo na području Gondora, odnosno, preciznije, Tolkien je smjestio Gondor na Balkan. Član Prstenove družine s Balkana zove se Boromir, slavohlepan je, nepouzdan, buni se čak protiv svojeg zakonitog kralja i najmanje je čista srca — nije izdržao kušnju prstena. Inače, on je čovjek, a ljudi, za razliku od vilinskih izblajhanih Übermenscha i bavarskih protestantskih hobita, ne kotiraju previsoko na Tolkienovoj ljestvici naroda. Zbog jednoga takva prevrtljivog Balkanca — gondorskog vladara koji je dvije tisuće godina prije oteo prsten s ruke Gospodara Tame, i nije ga htio baciti u vatru Planine Udesa — metafizičko Zlo i jest preživjelo u svijetu. Kraj njega je, naravno, stajao germanski vilenjak i nagovarao ga da se oslobodi zlehuda prstena.

Naposljetku, otkuda sama mitologija prstena? Ne sliči li jednom drugom ciklusu o prstenu, koji je baš u godinama za kojih se formirala kultura i imaginarij mladog Tolkiena (prva tri desetljeća 20. stoljeća, dakle bečka moderna) bio prototip određenog svjetonazora? Kritičari su već zapazili kako se konzervativci lako napale na Gospodara prstenova zbog njegova slavljenja viteških vrijednosti borbe za Dobro, vjernosti zajednici i ideala junaštva.

- 13:48 - Komentari (9) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 17.09.2007.

PATULJCI ............i ostali

O porijetlu patuljaka ostali narodi su znali vrlo malo.zivjeli su skriveno od ostalih u utrobama planina,kopajuci duboko i pronalazeci metale.ljudi su ih nazivali DUGOBRADI a vilenjaci NAUGRIMtj.ZAKRZLJALI.s vemenom su stekli vjestine obrade metala.njihovi kovaci i oruzari od davnine su smatrani iznimno vjesti.vadili su i obra'f0ivali dragocjeni metal MITHRIL od kojega su izra'f0ivani najbolji oklopi koje je malo tko od ljudi posjedovao.iako nikada svojevoljno nisu sura'f0ivali sa zlim,nisu bili previse skloni niti drugim narodima.opisuje ih se kao tvrdoglave,ponosne,hrabre ali i pohlepne.njihov je jezik ostao tajna za ostale narode.nakon sto su mnoga njihova velika naselja poput MORIJE ili USAMLJENE PLANINE EREBORA,tijekom vremena bila unistena,mnogi od njih su bili prisiljeni na lutanje.zadrzavali bi se tamo gdje je bilo posla pa su tako sve cesce dolazili u dodir s ljudima.naucili su ZAJEDNICKI JEZIK,no NIKDA NISU ZABORAVILI SVOJE PRETKE i tvrdoglavi ih je ponos s vremena na vrijeme okupljao u ratnicke pohode na orke i zmajeve.takav je bio i pohod THORINA HRASTOSTITA i njegovih pratitelja koji je odveo bilba u avanturu.par

LJUDI
-bili su od najranijih vremena povezani s vilenjacima ali i sa zlim.toliko se brojnih naroda pojavilo kroz povijest da ih je nemoguce sve opisati.u GP se pojavljuje nekoliko skupina ljudi koji svojim porijetlom vuku korijene iz slavnih dana drugog doba.prvi medju njima su DUNEDAINI-preostali potomci zapadnih ljudi.jedini prezivjeli nakon potopa numenora osnovali su nekoliko kraljevstava.nakon treceg doba oni su vec bili vrlo rijetki jer su nakon propasti svojih kraljevstava postali lutalice.zadrzali su svoju plemenitost te budno bdjeli nad kretnjama zlih stvorenja te prolazeci divljinom motrili su zbivanja u svijetu.sacuvali su uspomenu na slavne dane te mnoge vjestine preuzete od vilenjaka.njima su od davnine bili srodni ljudi iz GONDORA-velikog kraljevstva s juga(u doba GP njihova je slava nazalost dosta potamnila).zatim,jahaci ROHANA -mladog naroda uzgajivaca konja koji se nastanio na opustosenim zemljama.oni su u ratu za prsten odigrali veliku ulogu iako su do tada bili manje poznati.par
zatim se spominju i DUNLEDINZI-ljudi iz BREE-A/istocnjaci,te crni juznjaci iz HARADA,itd.par

HOBITI

To su mali narod poznat i kao POLUTANI zbog niska rasta.iako star narod,na podrucje gdje su zivjeli krajem treceg razdoblja dosli su iz svoje starije postojbine preko planina na istoku.naselili su napustene zemlje,ucinili ih pitomim i ugodnim.bavili su se obradjivanjem zemlje.podrucje svog naseljavanja nazvali su SHIRE iliti OKRUG.po prirodi su veseli i radoznali,druzeljubivi,izbjegavali su susrete s VELIKIM i nerado su se bavili stvarima iz velikog svijeta.velika strast im je pusenje lule i ne naginju pustolovnom lutalackom nacinu zivota.par
par
CAROBNJACIpar

ISTARE tijekom treceg doba pojavili su se u medjuzemlju.nitko nezna odakle su dosli osim nekoliko vilenjaka.vjeruje se da su bili poslani od gospodara zapada da potaknu vilenjake i sva ziva bica dobre volje na otpor.carobnjaci su uzeli izgled starih ljudi.staril su vrlo sporo i posjedovali su veliku moc uma i tijela.u GP se pojavljuju:

CURUNIR-ljudi su ga prozvali SARUMAN--on je stigao prvi i bio je najveci medju njima.kretao se puno medju ljudima i tragao je za prstenom.bio je dobar govornik i vrlo vjest u kovackom zanatu.s vremenom mu se volja iskvarila i poceo je djelovti za svoj racun.par

RADEGAST SMEDJI-poznavao je tajne zivotinja i biljaka i rijeko je bio vidjan medju ljudima.

MITHRANDIR-SIVI PUTNIK medju ljudima zvan i GANDALF-zivio je lutajuci.mnogo je vijecao s vilenjacima i prvi je uocio sauronovu ponovnu pojavu

- 16:05 - Komentari (12) - Isprintaj - #

nedjelja, 16.09.2007.

TOLKIEN 2-VILENJACI

po0javivsi se na istoku,krenuli su na put privuceni SVIJETLOM ZAPADNIH ZEMALJA,gdje su preko mora obitavali valari.ceznja za AMANOM-zemljom blazenih na zapadu,toliko ih je vukla da su postupno napustali medjuzemlje.vilenjaci koji su se uputili preko mora postupno su se razdvojili u tri skupine:

VANYARE-svijetle koje ljudi nikada nisu vidjeli
NOLDORE-mudre
TELERE
koji su posljednji otputovali na zapad.mnogi teleri nisu zeljeli napustiti medjuzemlje pa su ostali podjelivsi se u dvije grupe:
SINDARI-sivi-ostali su zivjeti u sumama
NANDORI-zeleni-zivjeli su uz veliko more te su postali brodograditelji

tijekom rata za silmarille dio najuzvisenijih vilenjaka vratio se u medjuzemlje.u trecem dobu je u medjuzemlju zivio malen broj vilenjaka.zeleni vilenjaci su obitavali u sivim lukama gradeci brodove i cekajuci da posljednji od njihove rase zaplove prema zapadu.u mrkoj sumi iza maglenih planina zivjeli su sindari sa svojim kraljem THRANDUILOM.posljednja skupina vilenjaka koja se pojavljuje u GP bili su ostatci noldora.mali ih je broj zivio s gospodarom ELRONDOM u rivendellu ispod maglenih planina i u sumama loriena s gospodaricom GALADRIEL i njenim muzom CELEBORNOM.u mracnim vremenima oni su bili cuvari mudrosti,nositelji utjehe i uspomena na slavna vremena.nakon rata za prsten napustaju medjuzemlje.
SVIMA VILENJACIMA JE BILA ZAJEDNICKA LJUBAV PREMA DOBROTI I MUDROSTI.STVORENI U ZORU SVIJETA,ONI SU TRAJNO ZALJUBLJENI U LJEPOTU ZVIJEZDA,MJESECA I VODA.

govorili su brojnim jezicima koje je tolkien detaljno razradio i opisao.
KROZ VILENJAKE JE IZRAZIO SVOJU LJUBAV PREMA PRIRODI I SKLADU MEDJU NJIMA.


(a to je nesto cemu se ja beskrajno divim)

- 20:42 - Komentari (3) - Isprintaj - #

subota, 15.09.2007.

SVIJET J.R.R.TOLKIENA(izvori:vikipedia,gospodar prstenova,drvo znanja)

Potaknuta procitanim glupostima o Tolkienu i znacenju njegovih knjiga odlucih napisati post ukratko o njemu i njegovom stvaralastvu.za one koji nisu primjetili u njegovim knjigama je zastupljena keltska i nordijska mitologija s utjecajem staroengleskih legendi.za one koji ne shvacaju,tolkien je potaknut svojim znanjem starih jezika i legendi te vjerom i ljubavi u prirodu i sve iz nje stvorio knjizevni opus oko cije kvalitete nazalost neki kriticari jos dvoje.
pa evo:

John Ronald Reuel Tolkien se rodio 3.sjecnja 1892.g. u danasnjoj Juznoafrickoj Republici.Djetinjstvo je proveo u okolici Birminghama u Engleskoj.tijekom skolovanja je pokazivao veliki interes za stare jezike pa je nakon skole upisao studij klasicne filologije i knjizevnosti na oxfordu.Kad je poceo 1.svj.rat poslan je na bojisnicu,no prije nego sto odlazi zeni se sa svojom djevojkom Edith s kojom ostaje u braku cijeli zivot.ratnim zbivanjima svjedocio je na frontu u francuskoj ali zbog losih higijenskih uvjeta ubrzo se razbolijeva te se vraca kuci.

Tolkien je od djetinjstva gledao kako industrija i razvoj tehnike u okolici birminghama unistavaju prirodu,a iskustvo rata ga je jos vise ucvrstilo u odbojnosti prema nasilju.tijekom rata rodio mu se i prvi sin.(imao je tri sina i jednu kcer).najveci dio zivota radio je kao profesor na oxfordu gdje je predavao engleski jezik i knjizevnost.posebno se bavio staroengleskim i starim germanskim jezicima.cesto je djeci prije spavanja pricao price koje je sam smisljao a kasnije je i neke od tih prica i zabiljezio pa su postale dijelovi njegovih pripovjesti.
ono sto je zamisljeno kao nastavak HOBITA pretvorilo se u tri knjige GOSPODARA PRSTENOVA.brojne price,legende,likovi iz tolkienove maste stopili su se u jednom dijelu nakon 16 god.pisanja.izmislio je potpuno novi svijet,novu mitologiju,povijest pocetak vjecne pustolovine zvane MEĐUZEMLJE.za zivota i nakon smrti objavljeno mu je jos dijela sastavljenih od nesređenih rukopisa ali nista nije dosegnulo slavu HOBITA I GOSPODARA PRSTENOVA.


HOBIT-cime se tolkien proslavio pocelo je na sasvim obican nacin,ispravljajuci i ocjenjujuci testove studenata,na jednom je listu koji mu je predan prazan napisao:"u rupi,u zemlji zivio je hobit.".tada ni on sam nije znao tko je hobit niti u kakvoj je rupi zivio.nastavio je pricajuci svojoj djeci izmisljati pustolovine BILBA BAGGINSA i tako je nastao HOBIT ili TAMO I NATRAG.
bezazleni pocetak pustolovine u koju je uvucen jedan hobit iz Shirea pokrenuo je lavinu zbivanja koja ce preokrenuti sudbinu Međuzemlja.putujuci sa skupinom patuljaka u potrazi za njihovim nasljedstvom,bilbo na sasvim slucajan nacin dolazi so starog prstena cijim postaje vlasnikom.no to nije bio obican prsten,vec strasno mocan,iskovan u mracnim godinama tijekom rata izmedju vilenjaka i sila mraka,prsten koji ima kontrolu nad ostalim iskovanim prstenima i nad svojim vlasnikom. bilbo se sretno vraca kuci nakon pustolovine i mirno provodi ostatak zivota pisuci knjigu o svojim pustolovinama.no.mnoge oci od tog vremena bijahu uperene prema zemlji hobita.sudbina prstena ticala se mnogih:i dobrih i zlih a o njoj je ovisila i sudbina međuzemlja.

zbivanja koja prethode hobitu i gospodaru prstenova velikim su dijelom opisana u SILMARILLIONU koj ije objavljen nakon tolkionove smrti.radnja je smjestena u daleku daleku proslost ,a glavna je tema borba vilenjaka za svete dragulje SILMARILLE koje im je oteo MORGOTH.oko te teme se ispreplicu brojne krace price -govori se o tome kako je ILUVATAR stvorio svijet i kako se MELKOR,jedno od najuzvisenijih bica pobunio i poceo unistavati djela iluvatara i njegovih VALARA.U pocetku stvaranja pojavili su se vilenjaci kao prvi i najuzvisenijih od svih bica.proslo je mnogo vremena u borbi protiv zla ,te su se pojavili mnogi stvorovi a na kraju i ljudi.

povijest medjuzemlja je podjeljena u tri velika doba,a svako je trajalo i po nekoliko tisuca godina.prvo doba je zavrsilo unistavanjem MORGOTHA kad je tijekom rata ARDA(zemlja) dozivjela velike katastrofe.BELERIAND -dio medjuzemlja u kojem su se odigrali dogadjaji iz 1.doba potonuo je i vise ga nije bilo na zemljovidima.drugo doba je obiljezeno suradnjom izmedju ljudi i vilenjaka.ljudi su od svojih prethodnika primili mnogo vjestina i napredovali su u mudrosti i moci.no unistenju Morgotha umakao je jedan od njegovih sluga-SAURON,koji je poprimajuci razlicita oblicja uspio izazvati raskol ljudi i vilenjaka.u ovom dobu su iskovani PRSTENI MOCI i jedinstveni prsten stvoren da vlada ostalima.u sukobu sa sauronom medjuzemlje je opet pretrpjelo velike promjene.drugo je doba zavrsilo potapanjem otoka NUMENORA i propascu najodlicnijih medju ljudima.. tek se mali dio uspio spasiti i stvoriti kraljevstvo GONDOR na jugu i ARNOR na sjeveru.prema kraju tog doba vilenjaci su postajali vrlo rijetki,a zemlja je velikim dijelom napustena.sauron se ponovno vratio i uspostavio vlast nad raznim narodima s istoka i juga okupljajuci razna zla stvorenja pod svoju vlast.
VILENJACI/PRVOROĐENI-najuzvisenjija bica od svih zemaljskih bica,lijepi,mudri i dobri
od samog pocetka stvoreni su kao besmrtni.najprije su sami sebe nazivali QUENDI-"oni koji govore glasovima" jer su prvi progovorili.njima se pripisuje pronalazak pisma,zaceci umjetnosti i dr.vjestina.

(nastavak slijedi)

- 21:37 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 14.09.2007.

BORITE SE ZA ONO U STO VJERUJETE

svjedoci smo svakidasnjieg ugnjetavanja i ismijavanja ljudi koji se ne uklapaju u neke opcedrustvene norme koje su zapravo samo licemjerna pravila i uzica na kojoj se drzi masa.ali!to ne mora biti tako........BORITE SE ZA ONO U STO VJERUJETE.........jedino tako covjek ima razloga za zivot jer ZIVOT JE BORBA!

- 15:20 - Komentari (4) - Isprintaj - #

utorak, 21.08.2007.

DANAS NAM JE 8 MJ. I IDEM PIRSAT PUPAK

danas ja i moja luda sovetina slavimo osam mj.nase divne i bajne veze.za manje od pola sata idem pirsat pupak u cast prezivljavanja tih osam mj.hehehehMALI BUREK

evo sovin filmic za oskara


žorž

sovin drugi filmic za oskara

zeleni vir

zeleni vir

horror u sumi 1
horror

horror2
horror2

- 16:51 - Komentari (4) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 20.08.2007.

SLIKE SA ZELENOG VIRA2

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us- 22:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 15.08.2007.

SLIKE SA ZELENOG VIRA

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


- 17:27 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 29.07.2007.

DELNICE

jucer smo bili u delnicama-ja,sova,dino i basic.bilo je odlicno!e da.imam i slike sa zelenog vira,tj.nemam kod sove su al cu ih stavit na blog ovih dana.kao i ove iz delnica cim ih dobijem.
let 3 su rasturali,downfall i nije bio bas neki..........pristojno smo pozderali pizza cut u nekoj delnickoj pizza cut rupetini...napili smo se .jaaaaaaaaako!sreli smo i masu poznatih nam ljudi-rijecana naravno,od nekud poznat delnican nam se uvalio pa smo i njega tako upoznali.ide u mariscinu...........zato nam je i bio poznat.rekao je da mu je uvijek drago vidit rijecane,da smo glavni.e pa bogami i jesmo.rijecke picke!!sve u svemu noc je provedena u potpunoj zajebanciji uz naravno hektolitar alkohola.zaspali smo u dinovom autu i tako ostali zadnji.sva ekipa se pokupila do jutra,jedini smo mi u 7 i pol ko zivine neke izlazili iz auta u kojem je btw.jako jako grozno za spavati.dino tuzit cu te kao i za ono maltretiranje sexualno hahaha.sve me zivo boli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i tebe basicu.sova ubi ih!

- 14:38 - Komentari (1) - Isprintaj - #

utorak, 24.07.2007.

UPISALA SAM SE NA FAX I TO BEZ PLAĆANJA!!!!!

jucer sam otišla na fax u gornju zgradu(omladinska 14) u studentsku službu.i tako ispričah im zasto nisam došla u petak na prozivku(hihihi) i da sam zamolila frendicu?! da mi javi što je bilo i ako me prozovu da umjesto mene podigne sto treba.
ljubazna gospođa mi lijepo objasni da je moja draga frendica mogla umjesto mene uzeti papire i upisati me,jedino sto bih ja trebala uplatiti skolarinu+upis+index i sve bi bilo riješeno a ja nebi morala brinuti za drugi rok.
i tako,nakon razgovora uputi ona mene svom šefu pa da porazgovaram s njim i vidim ako se jos istog dana mogu upisati.dodjoh u njegov ured i objasnim mu situaciju a on mi kaze da se kod njega nitko nije raspitivao niti se javio za mene i trazio da me upise,a on je bio zaduzen za upis i podjelu onih papira,te da bi dao svakom tko bi trazio za osobu koja nije mogla doci.
shvatih da me frendica izigrala.no,gospodih mi kaze posto je ostalo mjesta da ako hocu da ce me odmah upisati ali uz placanje.ja odmah prihvatih i on ode do ureda neke gospođe koja treba odobriti da me moze upisati.vec sam pripremala mobitel da nazovem starog i kazem mu da ode uplatiti prvu ratu kad se on vratio i rekao da ce me upisati uz potporu ministarstva.nisam mogla vjerovati.mislila sam da je pogrijesio pa sam ga zamolila da provjeri ponovno na sto je on rekao da se nije zeznuo..i tako...imam vise srece nego pameti.................student sam!!hihhihi

- 11:08 - Komentari (5) - Isprintaj - #

nedjelja, 22.07.2007.

Umjesto motovuna zavrsili mi u Gorskom kotaru....zbogom rijeko,istro,more.idem ja u gore.....


krenuli smo jucer u 8 i pol navecer jer je sova radio popodne.natrpali smo dinov auto do krova i krenuli u nasu avanturu.trebali smo tamo stici za sat vremena,međutim,mi smo stigli za 2 i pol sata jer je bilo nekih zabunica kao dinovo pogresno skretanje,sovina nesigurnost gdje bi u delnicama trebali tocno skrenuti i td.daretovo zivkanje i govorenje pogresnog imena sela pokraj zelenog vira,stajanje na benzinskoj,susretanje lokalnog frika koji nam govori krivi put...pa sve do kretanja krivim putem,vracanja na benzinsku i napokon dolaska na zeleni vir i daretovog veselog doceka.

brzo smo slozili sator i ubacili stvari pa krenuli na pijaču.pod vec pomalo vidljivim utjecajem alkohola nabacih sarenu spiku s dianom,jedno 6 puta praznjenja mjehura pokraj ivaninog i antonijevog kombija,svađa sa sovom-a zamislite slavili smo 7mj.!!!!!-to je kod nas normalno.,sovinog guranja u hladnu rijeku........pa do ranijeg odlaska na spavanac.bas sam se lijepo bila utoplila.na podu satora 2 satorska krila + deka,pa onda ja,vreca za spavanje i vunena deka.sova je poslije dosao i kako sam bila ljuta na njega,vrecu za spavanje sam zgrabila za sebe a on je bio jedino pod dekom.jadnicak se smrzao.tako mu i treba kad mene ljuti.
pravilo br.1.NIKADA NE NALJUTI ZENU-UMRIJET CES U STRASNIM MUKAMA
bas je lijepo zaspati dok u blizini zubori rijeka...spavala sam ko klada.....
ujutro sam jos bila ljuta na njega pa sam ga izbacila iz satora(bio je samo u boxericama i martama) i bacila sam mu sve stvari van.ja sam se dalje jos durila,jeli smo.ivana i antonio su se pokupili doma,aja,sova,jole,lino i teo krenuli putem zelenog vira sve do kanjona VRAŽJI PROLAZ.
priroda je prekrasna!!!!!!!!jednostavno nemogu a da se ne divim.sam kanjon je kao iz neke bajke.ma nesto cudesno.nahodali smo se ali isplatilo se.vidjeti tako nesto........inace ulaz u kanjon se placa 15 kn al imi smo se prosvercali.putem je nastalo jako puno slika koje su uslikali lino i jole,a nastala su i 3 filmica potaknuta trenutnom inspiracijom.kad dobijem slike objavim ih kao i filmove.mislim da bi u konkurenciji za najbolji extra niskobudžetni film dobro oprali severininu tragi-komediju od tri cina:jahanje,pusenje,analac-kanalac.popeli smo se i do spilje smjestene na vrhu jednog od brda kanjona.inace,sama spilja je stvarno prelijepa.na ulazu je temperatura dosta normalna,a sto se dalje ide postaje pomalo ali ne jako svjezije.prepuna je stalaktita i stalagnita,pod je jako zanimljivo oblikovan ali i jako opasan ako se ne pazi jer je sklizak i sto je gore uz to i pun razlicitih rupa i raspuknuca.strop je mokar i hladan,stalno padaju kapljice s njega i na ulazu je visok,a sto se ide dalje postaje nizi.teo i jole su isli jos dalje(spilja je cini se dosta duga i dalo bi se hodati)i rekli kako nakon određenog dijela postaje ponovno visoko ali i pod pun blata kroz kojeg je tesko hodati.sova,ja i lino smo ih pricekali i cekajuci ih sjedili u mraku,na mokrom podu i ispustali razliciti neartikulirane zvukove staseci ljude koji su pokusavali uci u spilju.
nakon toga smo nastavili uzbrdo predijelom koji je po meni najnezgodniji je je jako strm,put je uzak i ja sam bila u starkama izlizanih đonova s tim da je bilo lagano penjati se gore ali je bio problem sici natrag jer sam mogla odsklizati u provaliju.
vratili smo se do zelenog vira izmjenjuci dojmove i komentirajuci koliku smo kilometrazu prosli,te kujuci planove za nastavak ove avanture jednog vikenda.inace...stvarno........ta suma je nevjerojatna.znam rekla sam i opet cu reci ali je tako.........covjek jednostavno ne moze a da ne uziva u takvoj virtuoznosti prirode koja stvara takvu umjetnost.....vratili smo se i zatekli dina,dianu,maricu i dareta u nekom calm downu.cini mi se da dino i diana nisu bili sretni jer smo se toliko zadrzali-3 sata otprilike a mislili su da cemo doci za sat vremena.kako da ne!!
pojeli smo,odmorili malo,pokrcali stvari,pozdravili dareta,maricu,jolu i lina i put veselo za rijeku.tijekom voznje potaknuli smo temu o amišima pa sam ih nazvala HARDCORE ZIDOVIMA i o KKK-u pa sma lijepo objasnila suputnicima da KKK nije Ku Klux Klan vec KuKuruz Klan-organizacijsko ujedinjenje lokalnih poljoprivrednika uzgajivača kukuruza iz neke tamo vukojebine.mislim jadni ljudi.nerazumijem zasto ih mjesaju s onim zloglasnim KKK-om iz amerike.a zasto nose bijele pamucne uniforme s bijelim kukuljicama da se lako objasniti:krojac im je bio daltonist koji je vidio samo svijetlo i tamno,pa je tako odabrao onu svijetliju tkaninu posto jadni poljoprivrednici provode cio dan na polju i na suncu tesko radeci i znojeci se,a zna da tamnije tkanine lako privlace toplinu i nije se zdravo znojiti u npr.poliesteru.a kukuljice imaju samo zato dok rade da im se muhe i ostala gamad ne lijepi po znojnom licu nagrđujuci tako njihov zdravi prirodni ten.jednostavno.........
dosli u rijeku,dino posizio radi rasprave u kojoj tvrdi totalnu apsurdnu glupost i ja dosla doma.
otusirala sam se i sad jos skupljam misli...mislim da cu nocas spavati ko beba........


jedno nerazumijem i mislim da je to apsolutna glupost.ici na kampiranje u gorski kotar,ponijeti sa sobom dekicu,luft-madrac i spavati u kombiju,a u jutro pojesti i doma otici.di je tu u svemu čar?
ivana i antonio su mogli onda i u dvoristu doma parkirati i spavati u kombiju.jedino sto se nebi toliko smrzli..smijesno........

- 23:59 - Komentari (1) - Isprintaj - #

četvrtak, 19.07.2007.

NABAVILA SAM MAČIĆA IMENOM ELVIS!

evo donijela sam ga kuci prije nesto vise od 45 min.star je tri mjeseva,bijelo-narancaste je boje i zgodni je zgodnic za poludit!odrastao je u pizdunskoj obitelji pa cu ga ja sad norati nauciti na rokanje!mora bit prava metalcina...dala sam mu malo mlijeka.to je sve sto je htio jesti i stavila sma ga na dekicu da se odmori a on je tuzno plakao za mamom...........nepovjerljivo me gleda i najradije bi pobjegao.a vec mi je sada jako drag.samo zelim da budemo frendovi hehehe

Domaća mačka (Felis silvestris forma catus) je mali mesožder iz porodice mačaka. Prvobitno potječe od afričke divlje mačke, a živi uz ljude već oko 3.500 godina. Spada među najomiljenije kućne ljubimce.
Postoji veliki broj raznih varijanti i formi domaćih mačaka, rasnih i običnih. Naziv domaća mačka koristi se za sve mačke koje manje-više "dobrovoljno" žive u direktnom kontaktu s ljudima i smatra se, da su se svojevoljno domesticirale jer su u blizini ljudskih nastambi lako dolazile do plijena (miševi i sl). Razlikuju se od divljih mačaka i velikih mačaka.
·
Odrasla mačka je od njuške do kraja trupa dugačka prosječno cca. 60 cm, a k tome ima još oko 25 cm dugačak rep. U ramenima je visoka 30-35 cm. Može biti teška do 8 kg s tim, da su mužjaci obično veći nego ženke.
Mačke žive oko 15-20 godina, iako su opisani i pojedinačni slučajevi da su doživjele 30 i više godina.
Mačke imaju izraženo dobro razvijen čitav niz osjetila. Velike oči okrenute prema naprijed omogućuju joj dobar osjećaj za prostor i vrlo točnu procjenu udaljenosti, a naročito dobro registriraju brzo kretanje. U mraku vide 50% bolje od ljudi, zahvaljujući velikoj gustoći receptora što stanice mrežnice čini posebno osjetljivim na svjetlo.
Sluh im je osjetljiviji od psećeg i tri put bolji od ljudskog. Jedan je od najboljih među svim sisavcima.
Među svim životinjama imaju najbolji osjećaj ravnoteže. Kod pada s visine od 2-3 m iz bilo kojeg položaja će se okrenuti nogama prema dole prije nego ispruženih šapa doskoči na podlogu. Pri tome joj rep služi kao kormilo. Kod pada s većih visina (ali ne i srednjih) ovaj položaj djeluje poput padobrana i omogućava relativno bezopasan pad.
Staro mišljenje da su mačke samotnjaci je davno opovrgnuto. Među njima, kao i kod svih drugih, ima samotnjaka, ali su mačke po prirodi ipak druželjubive. Ako se promatra veće populacije mačaka, kao na pr. na nekim seoskim domaćinstvima ili u nekim velikim gradovima, kao, recimo, ispred Koloseuma u Rimu pada u oči niz socijalnih interakcija između pojedinih životinja. Tako nešto bi kod tipičnih samotnjaka, kao što je na primjer tigar bilo sasvim isključeno.
Mačke su, nasuprot tome, izraziti individualisti. One same određuju gdje i u čijem društvu će provoditi svoje vrijeme, i vrlo teško im se može nešto nametnuti. Na selu, gdje mačke spadaju, doduše, u jedno domaćinstvo ali žive izvan direktne ljudske kontrole, često se udružuju u manje grupe koje podsjećaju na lavlji čopor. Takvi mačji čopori sastoje se od nekoliko ženki koje su u međusobnom srodstvu, njihovih starijih i mlađih mačića i jednim ili dva mužjaka. Dok se mužjaci, kad dosegnu spolnu zrelost, uglavnom raziđu, žensko potomstvo ostaje uz majku na njenom teritoriju i povećavaju grupu.
Mačke se sporazumijevaju govorom tijela, glasom i mirisima. Mirisne signale koriste kako u direktnim susretima tako i na velike udaljenosti. Za to potrebne mirise luče u lojnim i znojnim žlijezdama, a prenose ih trljanjem, grebanjem i urinom na predmete, biljke ili osobe.
U neposrednom kontaktu signaliziraju svoje emocionalno stanje držanjem i pokretima cijelog tijela i repa. Pritom, određenu ulogu ima i način kako drže uši kao i sužavanje i širenje zjenica.
Puno se toga može o raspoloženju mačke zaključiti po načinu kako drže rep. Ako ne žele skrenuti pažnju na sebe, drže se neutralno, rep sasvim usprave i izbjegavaju pogled prisutnih. Jako savijen vršak uspravnog repa znači prijazan pozdrav ili ponekad unaprijed radovanje nečemu što očekuju od čovjeka. Podignut rep s lagano savijenim vrškom znači radost, zadovoljstvo ili napetost. Nakostriješen rep znak je prijetnje i agresivnosti, dok mahanje repom odražava nesigurnost i neodlučnost, a ne, kako se još i danas zna misliti, ljutnju.
Ako su dovoljno blizu, mačke koriste i zvučne signale kako bi naglasile govor tijela. Frktanjem i režanjem izražavaju strah i agresivnost, dok glasom koji podsjeća na gugutanje goluba dozivaju mačiće.
Mijaukanje je najtipičniji zvuk koji mačka koristi. On isto može imati različita značenja, ovisno o načinu i situaciji u kojoj se mačka njime koristi. Mačke koje nisu udomaćene izbjegavaju mijaukanje da ne bi time skrenule pažnju mogućih neprijatelja na sebe.
Još jedan zvuk je izrazito svojstven mačkama i najčešće je znak ugode i zadovoljstva. To je "predenje". Predenje, trljanjem uz tijelo i visoko dignutim ravnim repom mačke u pravilu šalju signale pomirljivosti i izražavaju želju da otklone nečiju agresivnost. Međutim, mačke predu i kada ih nešto boli kako bi time same sebe malo utješile. Na pr., neke mačke intenzivno i glasno predu za vrijeme koćenja mladunaca.
I mužjaci i ženke spolno sazrijevaju između šestog i osmog mjeseca života, ali pun tjelesni razvoj završavaju i jedni i drugi tek nekoliko mjeseci kasnije. Taj razvoj kod većine rasnih mačaka traje i nekoliko mjeseci duže. Sa spolnom zrelošću počinju se uočavati i razlike u tjelesnoj građi između mužjaka i ženki.Mužjaci su krupnije građe, imaju snažniji vrat a zbog masnih jastučića na obrazima imaju i veću glavu. Ženke su obično vitkije i imaju usku, trokutastu glavu.
Osim fizičkih razlika, mužjaci i ženke se i različito ponašaju. Mužjaci su teritorijalne životinje i područje koje smatraju svojim obilježavaju štrcanjem urina i trljanjem o predmete na mjestima koja najčešće posjećuju. Na uljeze reagiraju prijetećim ponašanjem i izraženo agresivno.Za razliku od ženki, skloni su skitnji i izbivaju često danima, u potrazi za ženkama koje se upravo tjeraju ili u lovu. Kad se konačno vrate iz skitnje, traže utjehu, hranu i mirno mjesto za odmor.
Mačke obično spolno sazrijevaju u šestom mjesecu života i tada se prvi put "tjeraju", a unutar razdoblja tjeranja plodne su obično pet do šest dana. Dok se tjera, mačka se neprekidno trlja o predmete, valja se po podu i izazovno diže stražnjicu u vis. Ako se u tom razdoblju ne pari s mužjakom, nakon oko tri tjedna ponovo će se tjerati.
Mačke koje izlaze na otvoreno dozivaju više mužjaka s jedne strane mirisnom porukom da se tjeraju sadržanom u urinu, a s druge strane vrlo bučnim glasanjem koje podsjeva na plač malog djeteta. Kad se mužjaci okupe, u prvoj fazi ih mačka drži na odstojanju frktanjem, puhanjem i udarcima šapom, što iskusan mačak u pravilu uspijeva izbjeći. Ženka se zatim povlači na sigurnu udaljenost, dok mužjaci zastrašuju jedan drugog pogledima, kostriješenjem i glasnim urlanjem. Obilaze jedan oko drugog i procjenjuju se. Ako se ni jedan ne povuče na vrijeme priznajući time da je slabiji, iz tog se susreta može razviti prava bitka iz koje mužjaci izlaze puni ogrebotina i ugriza. Pravo na parenje dobiva mačak koji iz tih okršaja izađe kao pobjednik. Smrtnost nekastriranih mužjaka je značajno veća nego kastriranih jer oni u potrazi za ženkama koje se tjeraju prelaze velike udaljenosti (nerijetko u radijusu i preko 3 km) kao i zbog posljedica opisanih bitaka za ženku.
Do parenja može doći tek kada ženka signalizira svoju spremnost za parenje tako da čučne, zadigne stražnjicu i rep savije jako u stranu. Akt parenja traje samo par sekundi i naglo se prekida time što ženka uz vrisak zbaci mužjaka jer se na mužjakovom penisu nalazi izraslina koja akt čini bolnim za ženku. Ta je bol potrebna jer ona izaziva izlazak jajašca i omogućuje oplodnju. U razdoblju tjeranja mačka se može pariti s više mužjaka, a kako se kod svakog parenja "oslobađa" samo jedno jajašce, u jednom leglu može biti mačića s više različitih očeva.
Razdoblje tjeranja obično završava skotnošću koja se u prvim tjednima niti ne primjećuje. Tek zadnja tri tjedna su mačići dovoljno veliki da se može uočiti povećani obujam trbuha, a tada i počinju rasti mliječne žlijezde. Mačka u prosjeku nosi 63 do 65 dana. Zadnjih je dana nervozna i neprekidno traži sigurno mjesto na kojem će se okotiti. Često liže dojke i analno područje. Kad živi u kući ili stanu, mačka će za koćenje izabrati sobu osobe koju osjeća najbližom. mjesto na kojem će se okotiti može biti poluotvoreni ormar, neka kutija ili čak krevet bliske osobe. Sam porod može trajati više sati, čak i do 24 sata. Razmak između rađanja pojedinih mačića može biti vrlo različit. U prvom okotu jedne mačke leglo ima najčešće 2-3 mačića. Događa se, da se mačka s prvim okotom ne snađe i ne pokaže nikakvo zanimanje za svoje potomstvo. Ako se okoti na otvorenom, jednostavno ih ostavi, a mačići uginu. Kod kasnijih okota broj mačića se povećava i može narasti i do 7. Kako mačka ima samo 6 dojki, najslabiji, koji se ne uspije izboriti za svoju dojku, obično ugine, osim ako se čovjek ne umiješa i dohranjuje ga.
Mačke imaju veliku sposobnost učenja i sjećanja, koje koriste prije svega za informacije koje su im od neke koristi. Tu spadaju prije svega njena najmilija hrana, mjesto na kojem stoji posudica s vodom i mačji toalet, najudobnije mjesto za spavanje i mjesto na kojem stoji njena najmilija igračka. Osim toga, vrlo brzo otkriju kako se trebaju ponašati da čovjeka pridobiju da uradi ono što one žele, pa se tako posebno dobro odazivaju na svoje ime kad je vrijeme obroka. Mačke koje žive na otvorenom dobro se sjećaju granica svog područja, poznatih mačaka koje se pojavljuju na tom području kao i opasnih pasa. Asocijativno sjećanje omogućuje mački da rješava novi problem uspoređujući ga s već doživljenim. Na taj način bez problema razumiju međusobne odnose između pojedinih događaja i reagiraju na nove, do tada nepoznate situacije.
Mačke dolaze na svijet s nizom instinkta, ali neke oblike ponašanja koji se na to nadovezuju moraju sa strpljenjem i trudom naučiti. U to spadaju, na primjer, lov i upotreba mačjeg toaleta. Kad mačke mogu izaći na otvoreno, iza trećeg tjedna starosti mačića, mačka počne donositi lovinu. U početku, mačka samo pred mačićima pojede već mrtvu lovinu. Kasnije ju donese živu, i pred mačićima ju ubije i ostavi njima da pokušaju jesti. Na kraju, donese živu lovinu i pusti mačiće da ju hvataju. Ako mačići ne dobiju tu pouku od svoje majke, ili je majka loš lovac, vjerojatno ti mačići nikada neće biti dobri lovci.

- 23:43 - Komentari (4) - Isprintaj - #

srijeda, 18.07.2007.

ZA TRI DANA JA I SOVA SLAVIMO 7 MJ.NASE LUDE I LJUBAVLJU ISPUNJENE VEZE(A I SVAĐAMA).hihih......VOLIM TE LJUBAVI!

eto ovako je to bilo prije 7 mj.

jedne dosadne veceri u 12.mj, upoznali smo se ja i sovica eto bash na netu dok sam skidala mp3.nick mu je bio zanimljiv pa nasrecu ostala sam se dopisivati s njim.rekao je da je iz ri,da ima 21 god.,sta slusa,da ga vjerojatno znam iz viđenja i tako....sto smo vise pricali,vise smo kuzili da imamo puuuno toga zajednickoga.rekao je da ga mozda znam po nadimku jer ga tako zovu -SOVA i rekao je da je isao neko vrijeme u trgovacku(moju bivsu skolu-samo za prodavaca-ja sam komercijalist).i onda meni padne na pamet........kad smo tek dosli u prvi razred,ja i luda devicka smo vidjele u holu skole jednog visokog,zgodnog,crnokosog decka s hlacama u martama i nekoj metal majici kako ceka nekog dolje.vidjele smo ga nakon toga jos 2-3 puta u skoli i tada je nestao,a mi smo svaki odmor isle dole vidjeti gdje je.tada sam ja busmana(lika iz susjedstva,znamo se citav zivot,isli smo skupa u 1.osnovne i ubijala sam boga u njemu,prodavac)natjerala da sazna ko je taj lik.on jedino sto je uspio saznati je bilo da ga zovu SOVA i da vise ne ide u trgovacku.a prije nego sto smo se ja i sova poceli dopisivati dogodilo se jos nesto.ja i briđ smo bile u palahu na cedeviti i kavi kad su nas zoltan i mali lazljivi denis pozvali da sjednemo za njihov stol.i tako,buduci da su oni kripli i da neznaju pricat s curama a da se ne preseravaju...denis je poceo nesto loviti o nekom SOVI i koliko je on ljudi pretukao.sve mi je to ostalo u sjecanju i cim je sovic rekao kako ga zovu prisjetila sam se.i prvo sta sam pomislila"isuse,kako je moguce da ja nakon 3 god.napokon upoznam lika za kojim sam slinila u 1.srednje.za nevjerovati!"a toliko je vremena proslo.ja sma prekinula s m.,on s a.,osisao se,....toooliko vremenaaaai bilo mi je bed pitat ga jel on taj al.eto.......pitala sam.i rekao je da je.i da se sjeca dvije cure iz trgovacke,jedna crna,druga plava kako su piljile u njega,a da je njemu bilo neugodno.rekao je da mu je izgledalo kao da mislimo:"pogle ovog" i da je zato gledao svuda naokolo.a mi mislile da je on sigurno umisljeni neki.......

Image Hosted by ImageShack.us


onda sam rekla briđi za to.a ona je rekla da je barbara upoznala njega i da joj nije bas.......ali ja ju nisam poslusala......i tako nasli se mi jednog cetvrtka mislim....cekala sam ga na hladnoci.kad je dosao rekao je da mora do bankomata dignuti novac.a ja sam gunđala kako je hladno i da se vise maknemo od riječke.zaglavili smo u palahu na neka 3 sata mislim.raspricali smo se kao da se znamo citav zivot...dirala sam mu tetovaze,zezali smo se i poklonio mi je metak.to me definitivno oborilo(osim njegovog izgleda naravno hehehe).e da.kad sam ga vidjela.1 put...pomislila -po nacinu hoda i drzanju.ajme ovaj je sigurno neki umisljeni div,ma pogle kako se siri al braleee zgoooodan jeeeee.ali iznenadio me.pokazao se kao duhovit,pametan i mrvicu sramezljiv decko.i onda je isao pisat.....i kad se vracao namjerno me prepao s leđa i slatko se nasmijao.ima predivan osmjeh.
nakon palaha zavrsili smo u roziju.bili smo jedini tamo.narucio nam je dvije sportske.konobarica ih je donijela u casama za sampanjac.cak je i svijetlo bilo priguseno i svirala je neka mlaka ljubavna pjesma a nama je bilo neugodno.e da .i jeo je hot dog.bas je bio sladak hehehe.onda smo se zezali tko ima vecu skembu.pohvalio je moje vojne hlace.

Image Hosted by ImageShack.us


stali smo preko puta jelacicevog kod autotroleja i cekali smo bus.bilo je uzasno hladno.pitao me da li mi je hladno i smije li me zagrliti.rekla sam potvrdno na obadvoje naravno.
njegova me bradica skakljala po celu.svidjelo mi se to.i onda naravno je morao doci matija i sve zeznuti!
pozdravio nas je.rekao sovi kako sam mu ja susjeda.onda se raspricao kad mu cura treba roditi(rodila je dva dana nakon sta smo mi prohodali mislim) i da ce dobiti sina.i tako......

sjeli smo u autobus jedno pokraj drugoga.matija je bio iza nas.smijali smo se koliko je visok da nemoze normalno drzati noge.izasao je na svojoj stanici vani.bila sam sama u busu i isla doma.razmisljala sam koliko je ok bilo.dosla mi je poruka na mobitel:"ti si bas zakon cura.jos nisam upoznao nijednu slicnu tebi.bas mi je drago sto sam te upoznao."nasmijala sam se.
bil omi je bed malo radi onog grljenja.nisam htjela da stekne dojam kako sam neka laka.on mi je poslije sam rekao kako je i njemu bilo bed jer nije htio da ja pomislim da je nek slinavac i da grli cure cim ih upozna.

slijedeci dan smo opet navecer izasli skupa van.bili smo u palahu na pivi.poslije smo setali gradom i rekao je ako bih isla s njim kod njegovog frenda u marceljevu.skupljaju se u njegovoj garazi pa da dodjem vidit.rekla sam zasto ne!sjeli smo na 1a.ponudio je da sjednem na njega jer u busu nije bilo mjesta.sjela sma.a kako i nebih kad je na sebi imao orginal vojnicke hlace i marte i izgledao je presexy.vozili smo se do marceljeve i zezali se koliko smo slicni i koliko je to cudno.vidio me ratkovic u busu(tip iz razreda).odmah sam znala da ce citav razred sutra znati o tome.ma bilo me bas briga.ko ih je....

dosli dmo do dareta,a tamo je bio i dino kojeg znam jos s praxe.pricali smo,pili pivo,a ja i sova smo se citavu vecer gledali i drzali đonove od marti jedno na drugom.dino je otisao doma.ostao je dare.nakon nekog vremena je rekao da ide pisati i tako smo nas dvoje ostali sami.sova je sjeo pokraj mene.zagrlio me i poceo nesto pricati cega se nesjecam bas je smo obadvoje bili vec blago pod gasom.gledala sam okolo.bilo mi je pomalo bed.odjednom me okrenuo prema sebi i priljepio svoje usne na moje.poceli smo se ljubit ko blesavi.uletio je dare unutra.nije nam to puno smetalo.
nakon nekog vremena cekali smo taxi na benzinskoj na kantidi.zagrlio me.pitala sam ga sto sve ovo znaci i rekla sam mu da inace to ne radim.i on je rekao da ni on to inace ne radi i rekao je da to valjda znaci da smo skupa,ako ja to naravno zelim.rekla sam da.dignuo me nasred benzinske i poljubio.
dosao je taxi i prvo je odvezao mene doma.ljubil smo se citavim putem.........

Image Hosted by ImageShack.us


sutra smo se opet nasli.bilo je bas neobicno ali lijepo........
eto skupa smo od tada vec 7 mj.svađali smo se ,mirili,htjeli prekinuti(tj.ja sam htjela),pa se ljubili,grlili.......ma ludo nam je uvijek.i nekad me stvarno naljuti,znam,nije on bas uvijek kriv,ali eto....VOLIM GA A I ON MENE


- 13:00 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 17.07.2007.

BDSM

potaknuta činjenicom da mnogo(citaj:svi samo neki ne zele priznati)ljudi ima neki fetish ili tijekom izmjene njeznosti ipak vole to zaciniti s malo boli .sto me fascinira i zaintrigiralo me.....pa eto svi smo mi tek ljudi.od krvi i mesa...slabi na ugodu----------odlučih se malo raspisati o tome

BDSM - je kratica za Bondage - Discipline (ili Dominace), Submission (ili Sado-) - Masochism (ropstvo/disciplina, dominacija/pokoravanje, sadizam/mazohizam). To je konsenzualno, erotsko, seksualno igranje uloga u kojem uzajamno uživaju obje (ili sve) osobe, a koje uključuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, ograničavanju, nadzoru, vezivanju, kažnjavanju i seksualiziranom bolu. U BDSM odnosima osobit naglasak stavlja se na sigurnost, jer oni uključuju mnoge potencijalno opasne činove. Većina ljudi koji prakticiraju BDSM koriste unaprijed dogovorenu sigurnu riječ (eng. safeword) kao signal za prestanak aktivnosti. Budući da je u pitanju igranje uloga, obično "Stani!" ili "Dosta!" moglo bi se pogrešno interpretirati i zato su to uglavnom riječi koje teško da se koriste za vrijeme seksa.
Bottom je pasivna osoba u BDSM seksu i stimulirana je od top osobe. Top osoba u BDSMu ima aktivnu, dominantnu ulogu. Ti isti nazivi se koriste i kontekstu analnog seksa kod gej muškaraca.
Sigurna riječ (safe word) je lozinka koja se koristi u BDSM-u i izgovara se jedino kada se želi označiti krajnja granica "izdržljivosti" bottom osobe koja u tom trenutku signalizira top osobi da se seansa prekida. Ta riječ je uglavnom neka koja se obično ne izgovara za vrijeme seksa, budući da se "ne, prestani", u svrhu većeg efekta BDSM seansi, može slobodno izgovarati.
· Leather (koža) je posebna skupina SM (sadomazohističke, često i S/M ili S&M) subkulture u SADu, a danas se upotrebljava za cijelu kulturu, zajednicu, koja uključuje stil oblačenja i ponašanja, te često prakticiranju BDSM-a.
· Latex (lateks) je također posebna skupina BDSM subkulture koja, za razliku od kože, uključuje stil oblačenja u lateks, gumu ili neki drugi umjetni materijal. Za razliku od leather i BDSM, fetiš na latex nema toliki naglasak na odnose moći ili druga pomagala, koliko na sam materijal.
BDSM i fetišistički motivi s vremenom su se u svakodnevnici zapadnjačkog društva pod utjecajem avangardističke mode, rapa, hip-hopa, heavy-metala, znanstvene fantastike, televizije i filmova toliko proširili, da često kod mnogih i nedostaje spoznaja o BDMS korijenima.
Piercing intimnih dijelova tijela još 80-ih je bio ograničen samo na punk i BDSM scenu, dok je danas prihvaćen i popularan među mlađom populacijom koja i ne pripada toj zajednici.


takodjer,fetishi kao takvi dokazano i isprobano pomazu zaciniti sex i uciniti ga boljim i zanimljivijim.svi oni koji vole istrazivati i skoloni su adrenalinskim aktivnostima......cak i oni koji se srame s vremenom se oslobode kad pronadju nesto za sebe.nema tu niceg lose.zapravo....vise pomaze nego odmaze a i jedna od drugih strana je ta i da bolje upoznajemo sebe i svoje zelje.

- 00:49 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 15.07.2007.

MOTO SUSRET U FUŽINAMA-FROGSTOCK

Gusta tama zavila je šumu.
Tvrdo,grbavo korjenje plete udobni krevetac,
A čak se I stjenje smekšalo
I meku postelju načinilo.

Divlja ruža I bršljan uvijaju se umiljato
Ko’ruka pod ruku.
Stari mjesec prkosno gleda
I proplanku svjetlost svoju daje.

Dok lagani vihor drveću poneki list krade
Cvrčak il’ dva se oglase,
Stara sova mrzovoljno hukne
A na nebu tisuće
Ne,milijune zvijezda se skupilo.

Ali samo jedna je tamo,
Svijetli jače neg’sve skupa
Iznad krevetca I svojim
Ga sjajem kupa
Kao da nekog čeka.


jucer smo oko 7 isli ufuzine gdje se odrzavao 7.po redu frogstock.bilo je ZAKON!
nabavila sam sebi i sovi majice od frostoka a i zakrpu.prespavali smo u šatoru.inache...priroda je gore ludo cudna i taaako prelijepa.covjece,e koje zvijezde....sva sreca bilo je vedro vrijeme i vidjelo se na milijarde zvijezda na nocnom nebu ukljucujuci i mlijecnu maglicu .nesto predivno.a onda jos i rijeka,shuma.......a neopisivo..a tek pogled na shumu usred noci......magicno.......istina bilo nam hladno al prezivilo se.ipak je to gorski kotar.otkrili smo mogucnosti svog shatora i izgleda da ipak nije toliko malen(za dvije je osobe al brale ima mjesta u nutra za svashta hehehehe).dino i didi ipak nisu bili tolike sreche.......shator im se cudno iskrivio(kao da je netko pao preko njega a i klinovi su se izvukli)i diana se smrzla(nije mogla zakopcati vrecu za spavanje).btw.dino glupan jedan dlakavi je ostavio nas sator otvoren kad je isao u njega ubaciti svoju cugu jer kod njih nije stala(imaju manji sathor po sirini)pa smo se i mi pola noci gadno smrzavali ali opet,mene i sovu je grijala nasha ljubav hehehe.miha je citavu jebenu noch hrkao u svom satoru i iskreno zalim katarinu koja je tamo morala spavati.najljepsi sator je bio od kize(stvarno lijepo crta ako je ono crtao sam,a najsmjesniji je definitivno od gaje koji se moze doslovno opisati kao smeche(al simpaticno)i onda dinov i didin.popilo se,najelo se i napilo se.bilo je fantach!i nadam se opet moto susretu u delnicama sad u osmom mjesecu.bash gledam flayer kojeg je netko uvalio sovi.
btw.striptizeta je bila neka ofucana kariola.ples joj na trenutke i nije nesto a na trenutke gadno prashi.ono sto je po meni bilo neukusno i droljkasto je to da si je na kraju zabila prst u pi..nije da izigravam sad nekog moralistu i stajaznam,al ito je izgledalo jako jeftino.ajd,nije imala lose tijelo al faca je koma iako sova kaze da je njemu citava ruzna(i bolje mu je).rekao je da ima ruznu facu,lose dupe i male sise.dino se napalio.postujem dobar striptiz kao vrstu umjetnosti ali ovo to definitivno nije bilo.jedino sto je tu bilo najbolje je njeno donje rublje-korzet,tange,slip i grudnjak.tome dajem odlicnu ocjenu.

- 14:11 - Komentari (2) - Isprintaj - #

petak, 13.07.2007.

TETOVAZE

Image Hosted by ImageShack.usSvoju prvu,a nadam se,ne I zadnju tetovažu sam napravila u siječnju ove godine.tetovirala sam se kod vlade(prije je kod točke tetovirao-sad je kod corsa).istetovirala sam zmaja na rebrima na lijevoj strani.inace,mjesavina je fantasy I kineskog stila.ostvarila sam si tu ideju nakon 4 god.smisljanja I razmisljanja sto zelim tetovirati a da predstavlja moj karakter I stav, I mnogobrojnih crteza I informiranja po netu.inace,smatram da je glupo “ukrasavati” tijelo necim sto za nas ne predstavlja nesto znacajno I nosi svoj “teret”.smjesni su mi I jadni ljudi koji se tetoviraju samo kako bi izgledali “kul”.

Prvi put mi je napravljen zapravo samo outline sto je trajalo nekih 7 I pol sati uz naravno stanke.nakon mjesec dana dovrsen je cijeli I to je trajalo nekih 4 sata.cijelo vrijeme sam tetovirana pod anestezijom koja je zahtjevala sama 100-injak uboda u predijelu rebara a za bas tetoviranje neznam ni sama koliko me puta bocnuo.najneugodniji dio tetoviranja je bio onaj završni kada je lidokain popuštao(iako je pomalo bolilo cijelo vrijeme.inace su rebra jedan od najbolnijih dijelova za tetoviranje),a tankim iglicama je radio završno oblikovanje detalja.brisanje tinte s tetovaže da ne opisujem koliko je iritantni I bolno bilo.uglavnom,preživjela sam I nadam se da cu ove godine u listopadu ili studenom ici napravit dva hrasta na leđima.isplatilo se.btw.tetovaža me koštala “laganih” 1100 kn.

A JESTE LI ZNALI……….

Prvi pripadnik zapadne civilizacije koji je dokumentirao tetovaže na ljudskom tijelu bio je moreplovac JAMES COOK.Od tradicionalnih oznaka pripadnosti plemenu I štovanja božanstava,tetovaže su se razvile do dekoracija I modnih ukrasa koji ponekad mogu biti smiješni,neukusni,loše napravljeni,a nazalost,ponekad mogu biti vrlo opasni po zdravlje.

James Cook 1760. Je u svome dnevniku opisao tetovaže koje je vidio na domorocima dok je boravio na Tahitiju I u Tasmaniji.Moglo bi se reći da su on I njegovi mornari donijeli taj običaj u Europu.Danas se smatra da je čovjek koji je započeo taj fenomen u Europi bio Englez John Rutherford.On se navodno,na nekom od pomorskih putovanja iskrcao s broda u otočnom arhipelagu Novog zelanda,gdje je oženio kćer maorskog poglavice.nakon 6 god. Zivota na otoku vratio se u rodni bristol s novinom u svom izgledu.bio je istetoviraN od glave do pete,uključujući I lice.Kasnije su Cookovi mornari dovodili tetovirane domoroce s ekspedicija po Australiji kao atrakciju engleskoj aristokraciji.nakon nekog vremena I sami mornari su se poceli tetovirati.


Sama riječ tetoviranje je preuzeta od tahićana a znači tuckati.arheološki dokazi govore da je tetoviranje daleko starije I nije doslo od tahicana.postoje izvori o prvim tetovažama koje potječu iz egipta,još iz davne 4000.god.pr.kr.Taj običaj je postojao u raznim dijelovima svijeta,osim kine.19.09.1991.je na ledenjaku similaun u tirolskim otztal alpama pronađen smrznuti čovjek koji je prema ispitivanjima živio 3300god.pr.kr..na njemu su pronađene plave crte I na njegovoj kosi,najstariji pokušaj šišanja.

Različite kulture imaju različite načina tetoviranja,ali danas u modernom,civiliziranom svijetu se koristi specijalni alat.boja se nanosi posebnim iglama koje se spojene na mašinicu spojenu na struju.

U arapskom je svijetu razvijena metoda privremenog tetoviranja kanom.takve tetovaze izblijede nakon nekog vremena,te se moguće tetovirati na isto mjesto I po nekoliko puta.nesto slicno biotetovazi.

- 17:07 - Komentari (6) - Isprintaj - #

četvrtak, 12.07.2007.

BEBA 2

sad se beba napušila pul govnara.mora prid doma na obed aš vavek kasni i mama njoj stalno kenja za obed.pozvoni na vrata i smeje se celo vreme aš je bil neki dobar skank.kakove su ti to oči bebo.ma bili smo ja i govnar va parkiću i hital mi je pesak va oči pa su mi tako crvene.ne laži mi molin te ko božića.opet si pila onu rakiju.ma nisan mama.ne laži fali pol boce.ma nisan.dobro puhni onda va mene.a beba je pozabila kako je bila napušena pa je popila rakiju a pozabila je da ju je popila.smrdiš na rakiju bezobraznice jedna balava.lažeš me va oči.sad gren pul govnara da mu rečen ča mislin.mama nemoj.ćuti i obed ti je na stolu.Ča si skuhala?pita beba.danas imaš blitvu s konjskemi muhami zelenu salatu i rigačinu od prasca.va frižideru ti je i malo onega zelenega ča ostane potle hrakanja...mmmm ke dobar obed.sad uštarica gre pul govnara dok beba obedva.ding dong va va va....ki je pita govnar a na stole puna hrpa grasa...uštarica otpiraj moramo povedat neč...ni ga doma....zvat ću miliciju napijaš mi kćer...ma uđite gospođo....bebina mamma je tako glupa da ne kuži ča je to na stolu.ma beba ne pije ona samo puši travu...hoćete vužgat jednu samnom?.......nakon određenog vremena dojde doma i prebije bebu na mrtvo.va ponjavu je zamotala osan opuk od tondaha i prebila ju na mrtvo i govnara prijavila milicije.

- 22:33 - Komentari (3) - Isprintaj - #

srijeda, 11.07.2007.

eto.dosla sam s prijemnog........

neznam da li da placem ili da se smijem sama sebi.jer da nije toliko tragicno.bilo bi komicno

najjednostavnija pitanja sam zajebala-gramatiku necu komentirati jer to je katastrofa-bar je to poznato vec
mozda mi jednostavno nije suđeno.a jaja bi si pregrizla da mogu studirati na filozofskom i to bas hrvatski-bez sranja.kunem se vlastitim kurijim ocima kako bi se reklo

sta je najtuznije....doslo je masa nekih fantoma-neznaju se obuci al kladim se da uce i dok vrse veliku nuzdu

ako nista drugo-ja se bar znam obuci.a i brigita.nije da nas hvalim al malo nas je izgledalo kao da ne cuvamo ovce negdje tamo u donjoj vukojebini pripizdinskoj

uzalud mi sve procitane knjige,uzalud mi sve ove godine nade.............uzalud mi svi stihovi koje sam napisala i koje cu napisati

idem slusati lonely day od glupog SOAD-mrzim ih i sugavi su i nepodnosim ih.i da srot su.ali ta pjesma je definitivno super za izrezat si zile gudalom za gusle(to je inace instrument iz tradicije dalmatinske zagore,ponekog dijela like-mislim,hercegovine i dubrovačkog zaleđa)


i SAD JEDNA ZALOPOJKA

Tulipani su odavna vec procvjetali,
Živote-
radosti
I….žalosti,
Tko bi rekao da Nas od sada pa na dalje
Cekaju samo
Karanfili krvavi,
Pleh,
Zemlja I u njoj crvi
Prozdrljivi.


- 11:52 - Komentari (7) - Isprintaj - #

srijeda, 04.07.2007.

EVO INFORMACIJA

Sumerani spominju boga Enkija i njegovo bogovski obilno svršavanje – od ejakulacije se napunilo suho korito rijeke Tigris i cijelo je područje postalo plodno.
Stari Egipćani masturbaciju su u mnogobrojnim mitovima povezivali s raznim bogovima. Prema jednom od njih, usamljeni bog Atum masturbirao je i stvorio boga Shu i božicu Tefnut, koji su postali 'roditeljima' svega na svijetu.
Prema drugom, kreator svemira Ptah održava kozmički poredak konstantnom masturbacijom. Bog Nila Hapy svršavao je, srećom, samo jednom godišnje i tada je dolazilo do velikih poplava.
Bog muške potencije Min uvijek je prikazivan s 'masivnom' erekcijom, često držeći ud u ruci – tijekom godišnjih proslava u njegovu čast muškarci bi masovno masturbirali.
Međutim, takvo im ponašanje inače ne bi bilo tolerirano, jer Egipćani su imali kontradiktorne stavove o samozadovoljavanju – ono je moglo biti smatrano kreativnim činom, ali i zagađivanjem.
Božica Isis jednom je, prema legendi, uhvatila svog brata Seta i sina Horusa u uzajamnom masturbiranju. Od bijesa je Horusu odsjekla ruku, ali mu ju je odmah zatim vratila i počela mu sama davati 'ručni rad', kako bi njegovo tijelo u potpunosti vratila u funkciju.

Hindusi imaju mit prema kojem je bog vatre Agni ne samo masturbirao nego i oralno zadovoljio boga Shivu, progutao njegovo sjeme i zatim rodio Skandu, boga muške ljepote. U najranijoj kineskoj taoističkoj tradiciji seksualni užitak, ili životnu energiju, stvara chi. Vjerovalo se da se dugom masturbacijom bez ejakulacije može povoljno utjecati na zdravlje, dok se čestim 'pražnjenjem' samo trati isti taj dragocjeni chi.
Stari Grci imali su sasvim zdrav stav prema masturbaciji – smatrali su je normalnim dijelom života, niti vrlinom niti manom. Njima je ona bila dobar lijek za destruktivne seksualne frustracije.
Prema legendi, otkrio ju je Hermes i naučio Pana kako se to radi, tako da Bog šume nije više bio toliko usamljen u svojim lutanjima, a kada bi sreo zalutalog putnika, naučio bi i njega užicima solo seksa.Ono što je osobito zanimljivo i neuobičajeno za stari vijek, Grcima niti ženska masturbacija nije bila tabu tema.
Grad Milet u Maloj Aziji bio je na glasu po obrtnicima od kojih se mogao kupiti dildo ili umjetni penis fino izrađen od kože, drveta ili bjelokosti.
Rimljani, od čijeg glagola masturbare dolazi i sama riječ, zapravo su imali desetak različitih izraza za tu aktivnost, ali ne i postojan stav prema bilo kojoj formi seksualnosti.

Ipak, osuđivanje masturbacije staro je koliko i štovanje ljudske plodnosti – što je pleme bilo veće, to je imalo veći utjecaj, a njegovi članovi bili su sigurniji. Zato je svaka forma seksa kojoj razmnožavanje nije svrha (masturbacija, homoseksualnost, oralni, analni seks) najčešće bila smatrana krivom.
To se možda i najbolje može vidjeti iz judeokršćanske tradicije i primjera biblijskog 'drkadžije' Onana.
Iako je po njemu onanija dobila ime, a crkveni autoriteti pogrešno ga navodili kao dokaz da Bog osuđuje masturbaciju, njegov grijeh zapravo nije bila onanija, nego coitus interruptus. Naime, evo o čemu se radi: u biblijskim vremenima židovski je zakon nalagao da brat mora oploditi udovicu svoga brata. Onan iz Judeje to je odbio i umjesto toga 'prosipao svoje sjeme' (ejakulirao) po zemlji.
U vremenima koja su uslijedila masturbacija se vrlo rijetko spominjala, kako u medicinskim priručnicima, tako i u svakodnevnom životu kršćanskih zajednica.
Kršćanski mislioci, kao što su bili apostol Pavao, Augustin i Toma Akvinski, najviše su pridonijeli razvijanju negativnih stavova prema tjelesnim užicima općenito, osuđujući sve seksualne čine čija svrha nije reprodukcija.
O tabu temi progovorio je 1758. švicarski je liječnik Tissot, i to u vrlo negativnom kontekstu: on je ustvrdio da je seksualno samozadovoljavanje jedan od glavnih uzroka mentalnih bolesti i da ga zato treba izbjegavati. Unatoč mnogim kritikama suvremenika kojima je bio izložen, njegova su gledišta postala općeprihvaćenima i gotovo standardnom referencom u medicinskim publikacijama sve do sredine dvadesetog stoljeća.
1834. godine dr. Sylvester Graham napisao je da je gubitak sjemena štetan za zdravlje: muškarci, vjerovao je Graham, ne bi trebali upražnjavati seks više od dvanaest puta godišnje. Masturbacija je osobito štetna, smatrao je, i predlagao pravilniju ishranu kao sredstvo za smanjenje seksualnog apetita. Čuli ste za izraz 'graham brašno'?
Punih pedeset godina kasnije jedan drugi liječnik slijedio je njegove ideje i osmislio kvalitetan obrok namijenjen prije svega mladićima u razvoju, baš u tu svrhu. Liječnik se zvao John Harvey Kellogg.
U to vrijeme osjećaj krivnje i straha usađivao se mladim ljudima još od najranije dobi – u razdoblju od 1856. do 1932. godine 33 antimasturbacijske 'naprave' dobile su u Americi zaštitne patente, a njihove su slike objavljivane u katalozima medicinske opreme – većina ih se sastojala od oštrih iglica koje bi bockale penis ukoliko tijekom noći postigne erekciju, a bilo je i 'kaveza' za penise, čija je namjena bila spriječiti mladiće da se 'diraju'.
Nije poznato koliko je upotreba tih naprava uistinu bila raširena i kakav su efekt mogle imati na mladiće.
Također, 'pojasevi nevinosti' nisu mit – mnoge su ih djevojke i žene bile primorane nositi, a u radikalnim slučajevima bilo je i 'ženskog obrezivanja', barbarske i vrlo bolne prakse koja se još i dan-danas primjenjuje u nekim afričkim i azijskim zemljama. Kako bi je se spriječilo da se samozadovoljava, a u konačnici i uopće uživa u seksu (koji služi za pravljenje djece, a ne za puteno uživanje), ženama bi se još u ranoj dobi jednostavno – odrezao klitoris!
Tek nakon 2. svjetskog rata, postupnom liberalizacijom koja je šezdesetih godina rezultirala i posljednjom seksualnom 'revolucijom', kao i znanstvenim istraživanjima i radovima koji su se oslanjali na Freudove teorije, situacija se u potpunosti promijenila.
Sekularni medicinski autoriteti danas masturbaciju proglašavaju fiziološki bezopasnom, čak je preporučuju kao prirodan način olakšanja. Problem je jedino ako ona postane opsesijom – tada može doći do štetnih psihološkim nuspojava, kao što su pretjerana introvertiranost, gubitak samopouzdanja i na koncu nemogućnost funkcioniranja u uobičajenim društvenim ulogama.
Međutim, iako je liječnici danas smatraju normalnom i poželjnom, masturbacija je i dalje tabu tema za mnoge.
Navedimo samo jedan primjer: 1994. godine američki predsjednik Bill Clinton smijenio je Jocelyn Elder s dužnosti Surgeon Generala (što je ekvivalent, recimo, ministrici zdravstva) zbog izjave da je masturbacija nešto što je 'dijelom ljudske seksualnosti i možda bi se čak trebalo podučavati'.


- 16:20 - Komentari (2) - Isprintaj - #

utorak, 19.06.2007.

BEBA(priča o zamisljenom liku i okruzju sove i dorijana)

beba je hodila va školu.na pute sretne bebića i pretuče ga od batin.pride va školu i gre va zbornicu i zapali imenik.ravnatelj ju pozove i ona mu stori striptiz i popuši mu ga.va to vreme pride nastavnica i sve to vidi.ravnatelj dobije otkaz a bebu potiraju ća z škole.zainati in se i zapali svaki auto od nastavnici osin onega od fiskulture aš njoj je simpatičan.pride doma i mama ju pita kako je bilo va škole.rekla je da je dobila pet petic aš njoj je to bil uvjet za poć na psihodelični koncert grupe "živi pijesak i pusti da živi va rigotine".to je domaća grupa iz BiH.furaju se na bitlse i ramonse.uzor in je amon amart.mamina beba nema pojma da su je potirali z škole.inače bi dobila batine i nebi smela poć na koncert.sad mamina beba zove školu:dring....dring....halo?.uštarica je ,dajte mi recite malo bebine ocijene.gosp.uštarice beba nesmije više pohađati OŠ "ivan ćiković-beli -bebpski jer je zapalila imenik zapalila sve aute od nastavnika i zakjela mi majku te je pušila k....c ravnatelju....Ča ???moja beba...ma krivo ste mi rekli ča ni danas dobila pet petic...ne gospođo ona je prognata z auvijek iz škole...u međuvremenu se beba pojavi doma sa kartom za koncert ka je guštala 1520 bebskeh kun...BEBO PRIDI SEMO-gromoglasno se čuje glas bebine mame...ča mi lažeš kurvo bezobrazna...daj mi soldi za kartu negreš nikamo.ja san vceć potrošila soldi--hashaha----hodi va kurac...kade jue palentar--i bebina mama je stuče i zame joj kartu i proda neken bebiću ki se fura na ivota robića za 20 bebskeh kun....

- 23:00 - Komentari (2) - Isprintaj - #