Crveni križ Virovitica

09.09.2006., subota

DJELATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA

HCK GDCK Virovitica provodi slijedeće djelatnosti i poslove ustanovljene Zakonom o HCK, Zakonom o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa i drugim propisima i to :

1. razvija humane osjećaje uzajamnosti i solidarnosti, te prosvjećivanjem i odgojem
svojih članova, svekolikog pučanstva, a osobito mladeži, pridonosi razvoju njihove osobnosti u duhu humanizma, poštivanja ljudskog bića i života u međusobnom miru i
suradnji,
2. zastupa i promiće ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, u oružanim sukobima zalaže se za
zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava, te kontinuirano provodi upoznavanje građana s
navedenim mađunarodnim odredbama,
3. razvija svijest članstva o potrebi svjetskog mira i praktičnim akcijama i djelatnostima pridonosi tom idealu,
4. kao nositelj javne ovlasti Službe traženja vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih
sukoba i drugih izvanrednih situacija, stvara uvjete i osigurava razvoj, kadrovski i materijalno osposobljava Službu i poduzima mjere za redovito obavljanje poslova i zadaća
Službe traženja i njezino pripremanje za punu funkciju u slučaju oružanih sukoba i
izvanrednih prilika u skladu sa Zakonom,
5. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarodnih humanitarnih
organizacija i drugih donatora, te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe na području Republike Hrvatske,
6. pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama
solidarnosti u RH za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba,
7. sudjeluje u prihvatu, smještaju i drugim mjerama koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog pućanstva, osobito izbjeglica, raseljenih osoba, stranih državljana i osoba koje traže utočište,
8. podizanjem i unapređenjem zdravstvene kulture pućanstva sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja i u tu svrhu organizira ; zdravstveni odgoj, tečajeve prve pomoći, tečajeve za njegu bolesnih, starih i hendikepiranih osoba, sudjeluje u organiziranju
higijensko-epidemiološke zaštite, osmišljava i provodi preventivne djelatnosti u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja pućanstva i u skladu sa svojim mogućnostima sudjeluje u zdravstvenim i socijalnim nacionalnim programima i organizira zaštitne jedinice;
9. popularizira, potiče, organizira i provodi dobrovoljno davanje krvi, okuplja dobrovoljne davatelje krvi, vodi o njima evidenciju i ustanovljuje kriterije i priznanja za
dobrovoljne davatelje krvi,
Izvješćuje građane o važnosti i korisnosti ustupanja organa i tkiva za transplaciju
popularizira, razvija i potiće svijest građana za potrebom darivanja organa,
10. obavlja socijalnu skrb i uzajamno pomaganje građana, razvijajući pri tom svijest
o potrebi međusobnog pomaganja.Naglašava značenje solidarnosti za rješavanje i zadovoljavanje niza osobnih i zajedničkih potreba, sprečava i uklanja uzroke i uvjete
negativnih socijalnih utjecaja, te brine o zaštiti i specifićnosti kategorija pućanstva
(bolesnici, invalidi, iznemogli starci, djeca i dr. ),
11. osposobljava članstvo i građane za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim
sukobima i drugim izvanrednim situacijama i ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama
masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za ; prvu pomoć, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih,
socijalni rad, psihološku pomoć pućanstvu, tehničku pomoč i prevenciju sekundarnih stradanja te pomoć u prometu. Obavlja druge zadaće koje su mu povjerene u svezi spašavanjem, zaštitom i pomoći civilnom pućanstvu postradalom u oružanim sukobima i izvanrednim situacijama,
12. provodi stručno usavršavanje predavača iz nastavnog predmeta pružanja prve
pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja, te organizira obnavljanje znanja predavača svake pete godine. Usklađuje nacionalni program prve pomoći za vozače. Provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi,
provodi ispite prve pomoći za vozače vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjerenja o položenom ispitu,
13. provodi osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu
14. potiće njegu i pomoć u kući, razvija susjedsku pomoć i organizira službu za njegu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposobljava djelatnike za rad u službi te obučava članove obitelji za njegu bolesnog člana,
15. osniva i vodi domove, odmarališta te druge specijalizirane ustanove u suradnji s mjerodavnim ministarstvima, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga ( kuhinja Crvenog križa,
dostava hrane u kuću, odmarališta Crvenog križa i drugo) te usluge istog tipa za članove HCK.
Pružanje navedenih usluga smještaja i prehrane ne smatra se ugostiteljskom ni
turističkom djelatnošću,
16. promiće očuvanje čovjekova životnog okoliša; organizira i vodi ljetne kampove mladeži,
17. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje pućanstva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava,
18. u suglasnosti s nadležnim ministarstvima organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe vlastitim vozilima, te organizira i provodi transport bolesnih i
ozlijeđenih te hendikepiranih i invalidnih osoba, dobrovoljnih darovatelja krvi i članova HCK sukladno posebnim zakonima,
19. organizira pružanje pomoći prijevoza alkoholiziranih vozača u dane vikenda ( blagdana ) s ciljem smanjivanja broja prometnih nesreća,
20. putem mobilnih timova provodi programe pomoći u lokalnim zajednicama starim i nemoćnim osobama,
21. izdaje publikacije o svojim djelatnostima, obavješćuje članstvo i pučanstvo o radu, idejama i djelovanju Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
22. izvješćuje o stanju i realizaciji djelatnosti Zajednicu udruga društvo Crvenog križa Virovitičko-podravske županije i HCK-Nacionalno društvo, te ukazuje na specifične situacije,
23. radi na povečanju članstva, širenju i jačanju svojih društava i osposobljava ih za izvršavanje navedenih programskih djelatnosti,
24. obavlja i druge poslove temeljem kojih stjeće prihod sukladno zakonu, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenim Statutom Crvenog križa.

Programske djelatnosti HCK GDCK Virovitica provodi za opće dobro, a dobit koja se
ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HCK GDCK Virovitica u
skladu s Statutom Crvenog križa.

- 08:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.