** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

18.02.2015., srijeda

Antropozofija i ANTI-antropozofijaAntropozofija i ANTI-antropozofija

Naj pri j e se želi m isk re no i zvi ni ti :

1. Prvo - zbog svoje nezrelosti, što sam u svoje pisanje izgleda upleo i nešto od osobnog, što kod ovakve rasprave (i načinu o kojem govorimo) želimo zaobići te ostati samo pri utvrđenim činjenicama.

2. Drugo – što sam temu previše razvuko – previše da bi ju mogo dovoljno jasno predstaviti.

U j edno s e i sp ri čav am i svim direktno i indirektno spomenutim. Ne postoji namjera bilo osobno kritizirati:

1. Janija Urbanca mislim da u svom prvom pisanju nisam ni spomenuo. Sreli smo se nekoliko

puta i isto kao i tada mu i sada želim sve najbolje. U osnovi se ne radi ni o Samael Aun Weoru. Radi se o povezivanju nečega što NIJE antropozofija sa antropozofijom, što ću pokušati vrlo jasno, kratko i precizno prikazati.

2. Vjerujem, da je g. Leo Trojar (kao što pristalice ADS koji ste poslali svoj odgovor i tvrdite), vrlo

poseban i nadaren čovjek koji vam daje savjete za život, vas pozitivno afirmira i sl. – i svima zajedno želim još puno uspjeha u budućnosti. Ne pričam osobno o g. Leu Trojaru, već o predsjedniku »Antropozofskega Društva Slovenije« (ADS): http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces

1. Radi se samo o jednom pitanju:

ŠTO JE U STVARI ANTROPOZOFIJA odnosno DUHOVNA ZNANOST ?

1.1. Primjeri iz antropozofije:

Primjer 1: područje KOZMOLOGIJE i BIODINAMIKE

U antropozofiji poznajemo ritmove. Ritmovi su odraz živog, odraz djelovanja duhovnih hierarhija. Ako se fokusiramo na ritam tjedna (7 dana) - je on povezan sa 7 planeta našeg sunčanog sistema. Svaki planet ima na Zemlji »svog predstavnika« među žitima, metalima, biljkama..., što nije abstraktna teorija, već stvarne sile koje pletu iza tvari, sposobnosti, kvaliteta...

Ponedeljak (njem. Monag = Mond Tag = DAN MJESECA) je povezan sa žitom RIŽA (jedno od 7 žita), metalom SREBRO...

Primjer 2: područje WALDORFSKE PEDAGOGIKE

»...postoji velika razlika između formiranja volje i formiranja predstave. Ako koncentrišete svoju aktivnost samo na izgradnju predstava, onda gurate celokupnog čoveka natrag u vreme pre rođenja; dajući mu samo ra cion al i sti čko obrazovanje, oštećujete ga zato što mu usmeravate volju na nešto što je on već završio: na ži vo t pre ro đenj a . Ne treba mešati suviše apstraktnih pojmova u ono što se u vaspitanju daje detetu, već u to uneti više slika. Zašto? Slike su imaginacije i prolaze kroz maštu i simpatiju. Pojmovi, apstraktni pojmovi jesu apstrakcije, oni prolaze kroz pamćenje i antipatiju, a dolaze iz života pre rođenja. Dakle, ako se mnogo koristite apstrakcijama obraćajući se detetu, vi naročito pojačavate u njemu proces nastajanja ugljene kiseline,stvaranja ugljene kiselie u krvi, stvrdnjavanja tela, odumiranja.Ako detetu pružite što je moguće više imaginacija, ako ga formirate
govoreći mu jezikom slika, u njega unosite klice stalnog zadržavanja kiseonika, klicu neprekidnog razvitka, usmeravate ga ka bu du ćnosti,ka onome što dolazi po smrti.«

(Rudolf Steiner, GA 293)

Primer 3: područje BIĆA ČOVJEKA kao fizičko-duševno-duhovnog bića

»Danas je 22.decembar, i kada ste se probudili bilo je jutro 22. decembra. Kada legnete da spavate, ujutru ćete, kada se probudite, biti sa vašim proživljavanjem života unazad, sa vašim životom u obrnutom hronološkom redu baš 22.decembru u času kada se probudite. Vi ste, dakle, u svojoj unutrašnjosti napravili jedan proces okretanja unazad. Probudivši se ujutru 23. decembra, vi ste doprli sa tim svojim unutrašnjim procesom do jutra 22. decembr a; t ada s e budite i u tom času ste pr imor ani

da u najdubljoj unutr ašnjosti s voje duše, sa s vojim »ja« i astr alnim telom, brzo napredujete do jutra

23.decembra, pošto vaše astralno telo, nasuprot zakonima kojima se pokoravalo tokom spavanja, napravi trzaj kroz vaše telo i uskoči u običan fizički svet. I taj proces skakanja SVI VI ST VAR NO ČI NI TE

U S VO JO J UNUTRAŠNJO ST I .

Mo li m va s sada , d a o vo što sam rekao sh vati te sa svim ozbi ljn o, što z na či u puno m z na čenj u reči .«

»Vi na taj način, dakle, izgurate svoje duševno biće prema vremenu. A to je zgušnjavanje vremena, ili da tačnije kažem, onoga što živi u vremenu. A tim zbivanjem zgušnjava se naša duševnost, naše astralno telo u vremenu, tako da može da nosi utiske iz spoljašnjeg sveta ne samo za kratko vreme, negoi kao tr ajno sećanje .«

(Rudolf Steiner, GA 219)

Primer 4: područje KRISTOLOGIJE

»Obavešteni smo da je Veliki majstor Isus na Zapadu Sjedinjenih Aneričkih Država. Veliki Majstor hoda ulicama anonimno i kao nepoznat, oblači se kao bilo koji građanin i niko ga ne poznaje. Jedan ogroman tok hrišćanske energije struji iz njega i širi se po čitavoj Americi. Veliki Majstor je i dalje zadržao isto telo koje je imao u Svetoj Zemlji. Svakako je veliki Hijerofant Isus vaskrsao treći dan iz

mrtvih i dalje živi sa svojim fizičkim telom. Isus se hristifikovao jer je prošao Stazom Savršenog Braka.«

Samael Aun Weor

» Preob raž aj Hri sta u mi t j e č i sto l u ci ferski ; p reob ra žaj on og a koi j e p ro šao Mi steri j um n a Go lgo ti u

o bi čn og čo veka , ko me se do du še p ri pi suju sve mog uće o sobi n e – či sto j e ah ri man ski. «

(Rudolf Steiner, GA 219)

1.2. Citiram Blaža Čadeža:

· »Ako samo vi znate šta je antropozofija moram da vam kažem da imate PRAVO, ALI SAMO U

VAŠ IM OČIM A ali ne u mojim i još mnogih drugih i obrnuto. S tim nije ništa pogrešno, ili?

· »Govoriti da su napisane reči S teiner ovih r adova ultimativna Ist ina . To je demagogija, potrebno je pr ovir iti iza reči za m isao do duha na najsubtilnije stepene, koje u odnosu na napisane argumente u članku nema i ne postoje.«

· »...govori o VANZEMALJCIMA samo na svoj način da nebi podizo previše uznemirenja, bar tako pretpostavljam. Govorio je o ljudskim oblicima bez duše, bez-srčanim demonima itd... za mene su to svemirci. Ako nisu isto U REDU, nek svako presudi sam.«

· Fokus i r at ć u s e na fr az e :

o »SAMO U VAŠIM OČIMA«
o »REČI STEINEROVIH RADOVA ULTIMATIVNA ISTINA«

o »PROVIRITI IZA REČI ZA MISAO DO DUHA«

o »NAJSUBTILNIJE STEPENE«

o »NEK SVAKO PRESUDI SAM«

1.3. Pitanja ( RE T ORI ČK A) za Blaža Čadeža:

Pitanja su namjerno naglašena i banalizirana zbog lakšeg ispostavljanja srži.

· Primjer 1:

o Jel ima za tebe možda: »SAMO U TVOJIM OČIMA«, »REČI STEINEROVIH RADOVA NISU ULTIMATIVNA ISTINA«, »PROVIRITI IZA REČI ZA MISAO DO DUHA«, »NAJSUBTILNIJE

STEPENE«, »NEK SVAKO PRESUDI SAM« ritam tjedna npr. 11 dana?

o I kakva je to npr. »RIŽA« za tebe?

Jel to može biti za tebe Tratinčica? Ili možda Lokvanj? – koji te povezuje sa snagama Mjeseca?

o I za koji »METAL« se odlučuješ?

Jel to za tebe možda može biti Aluminij? Ili možda ni ne spada među metale?

o ...JER SI SE TI ODLUČI O? I TO JE I STIN A, KOJA NI JE ŽI VA I ST IN A, NEG O JE OVI SNA OD

POJEDIN C A I KOJU MOŽE IZMI SLIT I SVAKO ZA SEB E?

· Primjer 2:

o Jel možda ti možeš: »SAMO U TVOJIM OČIMA«, »REČI STEINEROVIH RADOVA NISU ULTIMATIVNA ISTINA«, »PROVIRITI IZA REČI ZA MISAO DO DUHA«, »NAJSUBTILNIJE

STEPENE«, »NEK SVAKO PRESUDI SAM« dijete silovati sa apstraknim informacijama, a one će ujedno djelovati pozitivno na njegov razvoj i voditi ga ka budućnosti?

o ...POŠT O SI SE T I TAKO ODLUČ I O? I POŠT O SI ODRE DIO SVOJU I ST IN U, KOJA NI JE ŽI VI

ZAKON DUHOVNOG SVIJETA, NEGO OVISI O POJEDINCU?

· Primjer 3:

o Kakvo je po tvom mišljenju: »SAMO U TVOJIM OČIMA«, »REČI STEINEROVIH RADOVA NISU ULTIMATIVNA ISTINA«, »PROVIRITI IZA REČI ZA MISAO DO DUHA«, »NAJSUBTILNIJE

STEPENE«, »NEK SVAKO PRESUDI SAM« sastavljanje 4. tijela čovjeka pri buđenju?

o Možda ti putuješ među spavanjem ne jedan, već 10 dni unatrag?

o I možda se kod tebe dugotrajno pamćenje formira nekako drugačije?

o ...POSEBN O ZB OG T OGA ŠT O T I T AKO ODLUČ UJEŠ ( POŠT O JE I ST IN A DUHOVN OG SVIJETA USTVARI ISTINA POJEDINCA t.j. STVAR TEBE SAMOGA !?)?

· Primjer 4:

o Gdje se: »SAMO U TVOJIM OČIMA«, »REČI STEINEROVIH RADOVA NISU ULTIMATIVNA ISTINA«, »PROVIRITI IZA REČI ZA MISAO DO DUHA«, »NAJSUBTILNIJE STEPENE«, »NEK

SVAKO PRESUDI SAM« danas šeta Isus Krist po Zemlji?

o . .. POŠT O SE ON FI ZI Č KI ŠETA PO ZEMLJI SVUGDJE – GDJE GOD SI POJEDINAC IZMISLI I DEFNINIRA? SVUGDJE GDJE SE ODLUČ I »DA JE ZA N JEG A« I ST IN A!?
I ZMI ŠLJEN E I NDI VIDUALN E » ISTINE« NISU ANTROPOZOFIJA !

Ko 4. Primjer na temu Isusa Krista ne shaća doslovno i kao što je napisano do zadnjeg slova, te

»NEK SVAKO PRESUDI SAM«...!? – neku svoju istinu za tim riječima i »šetnja Isusa Krista u fizičkom po SAD danas« je za njega jednako kao » Preob raž aj Hrista u mi t j e či sto l u ci ferski ;

p reob ra žaj o nog a koi j e p ro šao Misteri ju m na G ol go ti u ob ičnog čo veka, ko me se do du še

p ri pi suju sve mog uće o sob in e – či sto j e a h ri ma n ski . « (R.S. ) , je to za antopozofiju zabrinjavajuće zanesenjaštvo, ne NE-antopozofija, nego ANTI-antropozofija i ANTI-kršćanstvo (u svom najdubljem ezoternom značenju po Kristu)!

I svako ko tvrdi da je to jednako, pošto »je tako osjetio« ili »je to njegova istina« je lažan antropozof, koji nema osnovnog znanja, koji uništava antorpozofiju u njenoj osnovi i što je egzoterno priznatiji, time veća je to sramota i degradacija antopozofije!

Anti-krist = Ahriman = Satan = Mefistofeles = Bog zablude i l aži .. .

I dok ga shvaćamo kao nekakav abstraktni pojam i ne shvaćamo (kao sve ostalo u duhovnom svijetu) kao REA LN O BI Ć E - mu u našem veselom zanesenjaštvu vlastitog duhovnega napretka i nekakve samo-izmišljene iluzije koliko smo duhovno napredni, brez agresije, u bezuvjetnoj ljubavi... = i istovremeno BREZ ZNANJA pomažemo pri stvaranju uvjeta za njegovu inkarnaciju u

3. tisućljeću po Kristusu (H1900-2200).

Inkarnacija će se neizbježno dogoditi – stvar je samo u tome, koliko duša će to moći prepoznati i neće biti zavedene!

PRI MJER JEDNOST AVN OG SI ST EMAT IČ N OG SAMO -PROMATRANJA:

(= primjer prave antoropozofije, prisutnosti i upotrebe zdravog razuma,

= ultimativna istina za svakoga)

1. Citat (Blaž Čadež):

»...pročito neku od prevedenih knjiga g. Janija Urbanca. Vrlo dobro prevodi...«

2. Pitanje:

· Dali si uspoređivo neki drugi prevod sa tim prevodom?

· Dali si uspoređivo njemački original?

3. NISI?

4. Onda daješ NE-ISTINITU izjavu!

· NE ISTINA ` ISTINA

· NE ISTINA = LAŽ

· I zavodiš druge sa svojom NE-istinom!

· Mefistofeles = Bog Laži = Ahriman (KOT ČI NENI CA i REAL N O BI ĆE !!!)

· Svaka svjesna i podsvjesna laž je područje i moć Ahrimana!

(primjer se NE navodi na stvarni prevod, pošto ga nisam čito i N E kri tiz ir a Bl až a – radi se samo o osvjetljavanju s i stematičnog promatranja i otkrivanja podsvjesne l až i , što bi bila korisna dnevna praksa svakog č ovjeka)
Šta bi rekli nekome koji tvrdi da je otkrio neke nove i moderne zakone Galileo Galileja i istovremeno se samo-prezentira kao »nasljednik Galileja« (I PO NJEMU SE I SAMO-NAZIVA) – a istovremeno krši osnovne zakone i za to nema nikakvog dokaza na bilo kakvom nivou - jedino što navodi kao dokaz je to, da je tako »osjetio«, »kanaliziro«... !?

(npr. da će se lopta, kada ju ispustimo iz ruku, odletjeti u lijevo i ne prema centru Zemlje !?)

Uvjeti na Zemlji imaju svoje zakone i absolutna su istina za sve ljude. Materijalno na Zemlji se podređuje zakonu gravitacije, ali unutar toga je moguć beskonačan spektar individualnih i slobodnih akcija ležanja, sjedenja, hodanja, plesanja, skakanja, letenja... čovjeka.

Isto je sa zakonima duhovneg svjeta. Neki će se u budućnosti postepeno dokazati (naravno ne sve samo razumsko-materijalno-znanstveno!) i absolutne su istine duhovnog svjeta.

»Ali, mora se stalno naglašavati, kako je težnja antroposofske nauke da se to prosuđivanje usmereno prema prostoru, da se to čisto ljudsko znanje opet privede onom duhovno-božanskom. Mi nećemo natrag u stare svesti duše, nego hoćemo baš najnoviju, modernu svest duše iz zavisnosti od čisto prostornog, materijalnog da prevedemo u nematerijalno, vremensko, duhovno. Drugim rečima: hoćemo da isto onako kao što je galilejsko-kopernikansko vreme govorilo o materiji i snazi, da isto tako sada naučimo da govorimo o duhovnom. Duhovna nauka treba svojim načinom istraživanja i posmatranja da bude dorasla onoj vrsti saznanja koje se razvijalo u pogledu spoljašnjih promena i predmeta od prve trećine XV veka. Teži, s e dakle, za

odr eđ enim duhovnim znanjem koje je sr odno pr ir odnonaučnom znanju, iako m u je baš supr otno

zato jer je usmereno na natčulno po sadr žaju. «

Rudolf Steiner (GA 219)

· »Svako ima svoju istinu«, »U duhovnom je sve onako kako si pojedinac zamisli«...

· Potvrda o »fizičkim vanzemaljcima«...

· Isl.

...je samo po sebi dokaz da se radi o nerazumjevanju, neznanju i prvenstveno NE-vjerovanju u duhovni svijet, pošto je taj za njega samo nekakav misaoni abstrakt in emocionalni kaos i u stvari ne priznaje, da iza toga stoji STVARAN i REALAN duhovni svijet (bića hierarhija).

Djela (što je i verbalni komentar) uvijek otkrivaju pravu istinu, neovisno o tome što mislimo sami o sebi (»po njihovim djelima ćete ih prepoznati«).

Hvala, š to ste s e j avi li i potv r dil i to, š to ž el imo r eći :

VEĆ U TEORIJI MJEŠATE SVOJA VLASTITA DUŠEVNA STANJA SA DUHOVNIM ZAKONIMA i to NIJE ANTROPOZOFIJA !

Rudolf Steiner:

»No, ljudi mogu da razviju u sebi ono što treba da postane njihova sposobnost samo ako ZAUZMEMO STAV PREMA ISTINSKOJ STVARNOSTI. Stvarnost, međutim, nije već data time što se stalno govori: duh, duh – nego je potrebno i upoznati duhovnost.«

(GA 219)
1.4. Citiram Blaža Čadeža:

· »Sva odgovornost je na onome koji proučava, da prepozna i sebi prizna ili ne, šta je za njega istina ili nije..«

ODGOVOR:

· Naravno, kao što ima sve svoju svrhu ( Blaž Čadež: »morate znati, da ima i to svou svrhu«) je istovremeno svrha-ODGOVORNOSTI i to, da se SA ČINJENICAMA reagira, kada se

»istraživača« nesporno zavodi.

· TO PIŠEM PRVENSTVENO ZBOG SVIH ANTROPOZOFA, KOJI SE SA OVIM IZLAGANJEM DUBOKO SLAŽETE U SVOJ SVOJOJ TRO-ČLANOSTI I KOJI JOŠ UVIJEK NISTE REAGIRALI SA SVOJIM KOMENTAREM BAR U REČENICI ILI DVIJE! MORALNO STE SU-ODGOVORNI ZA SVAKOG ZAVEDENOG

»ISTRAŽIVAČA« NA PODRUČJU ANROPOZOFIJE !!!

Antropozofija, odnosno Duhovna znanost = ZNANOST O DUHU, i stovremeno NEBLUDNJA o duhu (kao nekakvom apstraktno-emocionalnom individualnom i samo-izmišljenom kaosu...); NEMATRIALIIZIRANJE duha (kot »vanzemaljci«, koji u fizičkom obliku sa svemirskim brodovima dolaze na Zemlju) i shvaćanja DUHA KOT OBJEKTIVNU ISTINU (i ne profinjena degradacija duhovnosti - šetanje Isusa Krista po Americi danas...) !!!

Duhovna znanost znači ZNANOST, što je u jednom od temelja razumsko- intelektualno učenje o podatcima duhovneog svijeta, koji ima svoje zakone i koji SU REALNOST !

Razumska nesposobnost (jak logičan um) i neznanje (podatci o duhovnom svijetu) neizbježno vode v zabludu, pošto će nova eterska vidovitost biti svjestan (budan) ulaz u duhovni svijet i tam ćemo trebati:

1. ORU ĐE PR AVI LNO RAZ VI JE NOG LOG IČ NOG UMA i

2. »SKICU « DU H OVNO G SVIJETA !!!

Hvala,

Radovan Jokanović Ljubljana, Februar 2015
1.5. Tekst Blaža Čadeža:

Poštovani!

Moj nemirni duh mi ne dopušta da se ne odazovem na mail o NE-antropozofiji. Biću konkretan :)

Komentirati rad nekoga koga ne poznaješ i ne pročitaš njegov rad je krajnje neozbiljna stvar. Govorim naravno o g. Leu Trojaru, osnivaču Antrpozofskog društva Slovenije. Naravno, to je moja slobodna volja izražavajući svoje mišljenja, uvijek, bilo kome i gdje god, niko nema pravo uticati na moju slobodnu volju izražanja.

Ako su g. Leo Trojar i njegovi radovi i njegov utjecaj na današnje vreme NE-antropozofski, onda mogu reći da je subjektivan. Ja

u vašim rečenicama ne prepoznajem duh koji bi me inspiriro, međutim njegov duh ne uvek afirmira. Kome ću ja da se poverim, verujem i prepoznajem kao visoko razvijeni duh, koji će da me gurata napred, o tome ne odlučuju Steinerove knjige i ne vi koji to malikujete, nego ja sam. Pratim duh uzora. Kada misao meso postane i ne kad reč meso postane.

Još nikad u mojem životu do danas se nije dogodilo da bi to što mi je reko g. Trojar i što piše i u njegovoj knjizi bilo štetno i preteće za moj život i moju okolinu, upravo obrnuto. Vidim vrlo pozitivne reakcije u mom životu. Ne - "fantaziram", radim, negujem porodicu, nitko od mojih bližnjih ni nezna da se bavim antropozofijom, čak ni moje dete ni partnerica, ali ju probam živeti i biti uzor u svojim delima, koja nisu ograničena napisanim rečima nego sa duhom koji stoji iza reči.

Ako samo vi znate šta je antropozofija moram da vam kažem da imate PRAVO, ALI SAMO U VAŠIM OČIMA ali ne u mojim i još mnogih drugih i obrnuto. S tim nije ništa pogrešno, ili?

Ko će šta da objavljuje na veb-sajtu je njegova lična odluka i njegova odgovornost. Neznam gde piše da je potrebna vaša dozvola gde će da se objavljuju antropozofski radovi i na kakav eksaktan način i u kojoj kombinaciji. Jel vas je Rudolf Steiner ovlastio za izaslanika antropozofije u 21. stoleću? Ako je onda se vam iskreno unapred ispričavam. Ako vi mislite da neko meša jabuke i kruške u redu, imate PRAVO ali u vašim očima, morate da znate da i to ima svoju svrhu. Dolaze vremena gde će da se prati onaj koji ima snažan pozitivno orijentisan duh a ne superioran intelekt.

Moram da se odazovem i na pisanje i insistiranje da mora g. Jani Urbanc maknuti prevedene radove Samuela sa svojeg veb- sajta, pošto to kao baca slabo svetlo na antropozofiju. Zavisno za koga. Nadam se i jako želim da to ne napravi.

G. Jani Urbanc je samo preveo knjigu u kojoj piše šta piše, ako se to nekom ne sviđa nek zatvori stranicu, precrta tekst, zapali knjigu ili šta god, ako misli da je to laž, prevara. Sva odgovornost je na onome koji proučava, da prepozna i sebi prizna ili ne, šta je za njega istina ili nije. Ako ga neko pita za mišljenje, mu odgovori u svom svetlu. Niko po mom mišljenju nema pravo da insistira, isto tako ni vi, šta će g. Jani Urbanc da objavljuje na svom veb-sajtu. To je gruba intervencija prema slobodnoj volji g. Janija Urbanca. Sumnjam da je neko od upletenih pročito neku od knjiga g. Janija Urbanca. Prevodi vrlo dobro, opet za mene, za moj lični stav. Za mene je napravio puno dobrog u smeru antropozofije sa svojim prevodima u slovenski jezik.

Činjenice nemaju nikakve veze sa istinom i obrnuto. To je odgovor mom prijatelju, kojeg sam upozno sa Antropozofijom godine 2009, Radovanu Jokanoviču, kojeg uvek rado saslušam i nešto novo saznam. Ima jedinstven pristup.

Komentirati druge znači komentirati sebe.

Govoriti da su napisane reči Steinerovih radova ultimativna Istina. To je demagogija, potrebno je proviriti iza reči za misao do duha na najsubtilnije stepene, koje u odnosu na napisane argumente u članku nema i ne postoje. Za mene postoje. I vanzemaljci za mene postoje. Infiltrirani su među nama u ljudskom obliku i u neljudskom, ali im fali nešto ljudsko, duša i duh. I to žele i to nam kradu na sve moguće grube načine (abdukcije itd.). Dole prilažem i tekstove iz knjiga Steinera, koji su bili

objavljeni na veb-sajtu galaksija.com, koja je po vašem mišljenju isto tako sporna. Kad sam pre dugo vremena pročito taj tekst mi je bilo jasno da govori o VANZEMALJCIMA samo na svoj način da nebi podizo previše uznemirenja, bar tako pretpostavljam. Govorio je o ljudskim oblicima bez duše, bez-srčanim demonima itd... za mene su to svemirci. Ako nisu isto U REDU, nek svako presudi sam. Ali nikad nije upotrebljavo reč svemirci - vanzemaljci, to imate pravo. Na nama je da to prepoznamo ili ne. Kako ih nazivamo je stvar intelekta i te reči mogu da budu mnogo puta zloupotrebljivane.

Još nešto na temu knjige :)

Ako se neko ne podpiše na knjigu onda je za moje pojmove visoko svestan da ništa nije njegovo, pošto ima szananje da znanje nije vlasništvo pojedinca već celog univerzuma, koji se otvara čoveku kroz različite svetove vođa-mudraca. Ko živi u iluziji copyright - živi za mene u strašnoj zabludi. Čovek je samo oruđe kroz koje vođe u tom primeru ih je nazvo mudraci daju misli ili ne, koje se pretvaraju u reči i to se - ili ne zapiše u knjigu, tako sam ja to shvatio. Svako po svoje.

Kao što ste već shvatili govorim iz svojih iskustava iz sebe, imitiranje i citiranje mi ne ide od ruku, ali volim reći nešto iz sebe ako duša tako govori.

Da se još predstavim.

Ime mi je Blaž Čadež živim u Groharjevom naselju 5, 4220 Škofja Loka, velik sam 186 cm (fizički mi fale 2cm do visine Isusa hi, hi) star 33 godine.

Dobrodošli.

U prilogu prilažem i molitvu Oče naš u malo drugačijem obliku, koja se meni više sviđa ;) Lepo u duhu vas srčano pozdravljam!

Blaž Čadež

Oznake: Obrazovanje


- 08:12 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2015 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (21)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!