Izlazak Zveri i njen broj

(Izvadak iz knjige Razotkrivanje paketa subverzivnog "Novog Svetskog Poretka" Stare Zmije – Svetlonoše" bez Svetla – Zapadni Antihrist. brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.com


Šta kaže 'Apokalipsa'?

Iako su se tokom stoleća demonski poglavari kao predvodnici pojedinih naroda pokazali međusobno suprostavljenima, na kraju staroga sveta oni će se naći duboko ujedinjenima, ujedinjenima protiv Boga i Hristovog Imena, ujedinjenima u pokušaju da zadrže svoju vlast nad Zemljom. Demonsko jedinstvo odraziće se i pokazaće se i kroz formiranje pseudoiluminatske svetske vlade –Zveri, iz koje će izbiti i svetski monarh, veliki Antihrist, a svetskoj pseudoiluminatskoj vladi put će pripremiti Lažni Prorok, Lažni Mesija.

Pogledajmo a potom i hermeneutički ukratko razložimo trinaesto poglavlje patmoskog 'Otkrivenja po Jovanu', koje slikovito prikazuje pojavu gvozdene svetske vlade.

1. »I stadoh na pesku morskome; i videh kako iz mora izlazi Zver, koja je imala deset rogova i sedam glava, a na njenim rogovima deset kruna i na njenim glavama bogohulna imena. 2. I Zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao u medveda, a usta joj kao u lava.
I Aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku vlast.
3. I videh jednu od njenih /sedam/ glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za Zveri. 4. I pokloniše se Aždaji što dade vlast toj Zveri, pokloniše se i Zveri govoreći: "Ko je ravan Zveri i ko može ratovati s njom"?
5. I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se vlast da tako radi četrdeset i dva meseca. 6. I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na Njegovo Ime, i na Njegov Šator, na one koji imaju svoj Šator na Nebu. 7. I dade joj se da zarati na svete, i da ih /naizgled/ pobedi, i dade joj se vlast nad nad svakim plemenom, i narodom, i jezikom, i rodom. 8. I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime nije upisano u Životnoj Knjizi Jagnjeta Koje je zaklano od postanka Sveta.
9. Ako ko ima Uho neka čuje /Zakon/: 10. "Ko u ropstvo vodi – i sam će u ropstvo otići! Ko bude mačem ubijao, mora i sam od Mača da pogine." Ovde je istrajnost i vera svetih.
11. I videh drugu Zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao Aždaja. 12. I ona je izvršavala vlast prve Zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni žitelji klanjaju prvoj Zveri, čija je smrtna rana zalečena. 13. I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba /= iz Podnebesa, od Ognjene Aždaje/ spusti na zemlju pred ljudima. 14. Ona je zavodila žitelje žitelje zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Zverju, govoreći žiteljima zemlje da načine lik Zveri, koja je imala ranu od Mača i ostala živa. 15. I dade joj se da oživi lik Zveri, i da lik Zveri progovori /kao "Bog"/, te da učini da budu pobijeni /= obezvređeni, izopadani, oklevetani/ svi koji se ne poklone liku te Zveri. 16. I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svome čelu, 17. da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima Žig, Ime Zveri, ili Broj njenoga Imena.
18. Ovde je mudrost. Ko ima /Hristov/ um neka izračuna broj Zveri; a njen je broj šesto šezdeset i šest.« ('Otkrivenje', 13. pogl. – prema prevodu Emilijana Čarnića)

Sagledavši narativno-ukaznu strukturu 13. poglavlja veličanstvene patmoske ‘Apokalipse’, koja prevashodno govori o vremenu Posletka, da se zapaziti da se u njoj naglašava pogubnost koju nosi Žig Zveri i Ime Zveri, Ime koje stoji pod brojem 666. Dakle, na samom početku možemo konstatovati: broj 666, koji je već dobio i ideogramski karakter, pojavljuje se ovde kao numerički simbol paklenog žiga, žiga Stare Zmije (klana koji stoji na čelu Demonske države, države Smrti) i nadolazeće Zveri (gvozdene svetske vlade u starom Novom svetskom poretku, novom Rimskom Carstvu), planetarnog vladalačkog punkta sastavljenog od najviših pomagača Tame.

U ovoj kardinalnoj i zagonetnoj Hristovoj objavi namenjenoj prevashodno posvećenim Božijim služiteljima, ponajpre se, sledećim nadahnutim rečima i naznakama ispod pera proroka Jovana, opisuje izbijanje gvozdene svetske vlade na plimi haosa, nemira, panike i nezadovoljstva ostrašćenog ljudskog mnostva: »I videh Zver gde izlazi iz mora, koja imaše deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, i na glavama njezinim imena hulna.« (13:1) Uistinu, zver će nositi mnoga hulna imena: u 'Novom Poretku' Stare Zmije doneće mnoge dijaboličke i izopačene zakone, koje će ispunjavati i živeti oni koji su se odrekli Hristovog Imena, Zapovesti koje vode u Život.

Na čelu demonske države, države smrti, Hijerarhije Zla i Laži, uz Lucifera stoje sedam Ba‘al-a, sedam paklena Kneza, koji se pojavljuju i kao ‘anđeli čuvari’, geniji i patroni Crvene Zveri. Planetarnu pseudoiluminatsku vladu, Supremu, Prorok vidi kao sedmoglavu zver: njene glave činiće sedam moćna Demonova saveznika (koji će za 'genije' imati sedam demonska kneza), visoka pomagača Tame podignuta za nove kajsare i faraone iz sfere bankarsko-berzanskog mešetarstva, subverzivnog humanitarizma i nezasitog transnacionalnog kartelskog kapitala: iz sveta mammona. Svaka vlada ima svoje savetnike, "rogove": tako će Savet, Konzilijum planetarne vlade činiti deset šamana, deset vojvoda masonerije, koja je profilisana i kao politička ideologija i kao subverzivno-zanesenjačka religija.

Bogati i moćni, dakle, subverzivni bankari i berzanski mešetari koji će hteti da budu još bogatiji u svojoj nezasitosti, činiće pseudoiluminatsku svetsku vladu. Isus nas uči da se u unutarnjem, u duhu, treba ponajprije bogatiti, ne da grabežljivo ne sakupljamo prolazna zemaljska bogastva: »Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi blago U Nebu, gde ne uništava ni moljac ni rđa, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu; jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje.« ('Matej', 6:19-21)

Helenski izraz he eu-poría, koji između ostalog označava i "bogastvo" stoji pod brojem 666.

E Epsilon 5
Y Upsilon 400
P Pi 80
O Omikron 70
R Ro 100
I Jota 10
A Alfa 1
Skupa: 666

Za nove kajsare, za gvozdenu Zver, kaže se da će priznati njenu vlast kao od "Boga danu", da će joj se pokloniti, svi ljudi koji 'žive na zemlji', tj. svi oni koji su vezani za zemno i grešno. Kaže se da će je grehom oslepljeno čovečansto prihvatiti kao da je reč o Hristu Božijem. Otkriva se da će Zver Pustoši vladati Planetom ravno 1260 dana: »I dade joj se vlast da zlotvori četrdeset i dva meseca.« (Otk. 13:5) Tih 1260 dana, ili 42 meseca, predstavljaju i 3,5 vremena. Možemo to ovako protumačiti:

- "Jedno vreme" - 360 dana, u novom satanskom poretku planeta će biti državnopravno 'uređena' kao konfederacija.
- "Dva vremena" - 720 dana, Planeta će biti vođena kao federacija.
- "Pola vremena" - 180 dana, Planeta će provesti kao ekstremno centralizovana tiranska monarhija.

Najvišu vlast u konfederativnoj fazi imaše sedam najviših saveznika Tame, sedam tirana i gospodara starog Novog Svetskog Poretka, lažnih svetlonoša, dok će u fazi federacije vlast skliznuti u ruke deset 'vojvoda', da bi na kraju staroga sveta, kad se svet pritisnut katastrofama surva u najdublji haos, kada eruptiraju mnoge potisnute suprotnosti u građanskim, verskim i nacionalnim sukobima, Čovek Bezakonja, jedan od prvih sedam saveznika Zmije, - 'vaskrsnuo', podigao se iz bezdana greha snagom Zmije, i svet odveo u konačnu propast. Planetarni monarh se metaforično naziva lik Zveri, jer će biti poput idolskog lika: gluv da čuje Istinu, nem da progovori Istinu, nepokretan i nemoćan da poput Hristovih kraljeva-služitelja i sveštenika nosi i donese Svetlo Života.

Dalje, kaže se da će Zver hulno ustati protiv Božijeg Zakona, Božije Crkve i Božijih posvećenika koji su svoju dušu prozračili do Nebeske Finoće, koji žive u Kraljevstvu Unutarnjeg, u Nebu, u Hristu. Stara Zmija će dati Zveri vlast nad svim postojećim državnim segmentima i celim čovečanstvom duboko ogrezlom u grehu: »Dana joj bi vlast nad svakim rodom, i narodom, i jezikom, i plemenom.« (13:7)

Za crvenu Zver, Zver hule i gneva koju će nadahnjivati i voditi Ognjena Aždaja, demonski klan i demonska država, Zver kojoj će pripremiti put 'dvorogi' Pseudo Prorok, lažni Hristos – “londonski” Maitreja (novi Simon Magus) i lažni Isus (novi Menandr), prvosveštenici parodijskog pokreta za Novo doba, Babilona Velikog, Velike Otpadije. - U 'Apokalipsi po Jovanu’ kaže se i naznačuje se: »Ovde je mudrost: ko ima /Hristov/ um neka izračuna broj Zveri, jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest.« (13:18) – Broj 666 daje suma brojeva od 1 do 36 (Ł1-36). 3 puta 6 daje 18 (6+6+6).

Najveći posvećenik i opunomoćenik Ognjene Zmije, čovek-Zver (najveći protivnik Bogočoveka Hrista), Satanina zemaljska slika i prilika, koji će sebe, poput suludih rimskih kajsara, proglasiti bogom, naziva se i veliki Antihrist. I revnosni Pavle Taršanin pišući Hristovom Bratstvu u Solunu ukazuje za velikog Bezakonika koji će krvavo-despotski vladati Planetom tokom 180 dana i koji će se pojaviti pred Hristov Dolazak: »Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći /Hristov Dan/ dok najpre ne nastupi otpadništvo i ne pojavi se Čovek Bezakonja, Sin Pogibli, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili Svetinja, ... /.../ Tajna bezakonja već dejstvuje, samo da se ukloni onaj koji sad zadržava. I tada će se pojaviti Bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti Duhom usta Svojih i uništiti pojavom Svoga Prisustva. Onoga je dolazak po dejstvu Sataninu sa svakom silom i znamenjima i čudesima lažnim.« (II, 2:3-4.7-9)

Ako bi u starozavetnim pisanijama potražili imena koja stoje pod brojem 666, možemo ponajprije pronaći ime Edomca Jitrana (‘Postanak’, 36:26), a zatim i ime Sethur (‘Brojevi’, 13:13), - obojica vode poreklo od Ezava koji je omrzao svoga brata Jakova, ali ona nema nemaju nekakvu historijsku težinu); inače u "crvenom" Edomu su, pre prvog izraelskog monarha, vladala 9 kralja i 11 kneza (‘Postanak’, 36:31-43), potomka Ezava, koji se mogu videti kao praslika nove crvene, edomske Zveri – gvozdene svetske vlade Posletka.


Car Neron

Nakon velikog požara u Rimu jula 64. g. ne., koji je podmetnuo opsednuti car Nero Claudius (vladao: 54—68. g. ne.), nastao je veliki progon hrišćana koji su klevetnički optuženi za piromaniju i subverziju. Među hrišćanima prvih stoleća koji su osetili sve strahote gonjenja pod gvozdenom Rimskom Imperijom, provejavala su slutnje i pretpostavke da je Neron možda prorečeni Sin Propasti, veliki Antihrist; i iz njegovog imena i titule našli su broj apokaliptičke Zveri. Kada se latinski naziv cara Nerona (lat.: Caesar Nero-n transformiše po vrednostima slova hebrejskog alefbeta, onda izvedeni, transformirani naziv (QeSaR NeRON - ßŐčŕ čáç) stoji u znaku broja 666.


Q Kof 100
S Sameh 60
R Reš 200

N Nun 50
R Reš 200
W Vav 6
N Nun 50
Skupa: 666

Grci su rimsko ime Nero izgovarali Neron. Sam naziv QeSaR NeRO stoji pod broj 616. Oni koji su u Neronu videli najavljenog Čoveka Bezakonja, u svojim prepisima 'Apokalipse' broj 666 su prepravili u 616.


Fragment Oksirinh Papirusa 115 po kome broj Zveri nije 666 (ÇľŰ') već 616 (ÇąŰ').


Drevni Rim je nekad nazivan i Saturnov grad (Saturnia), grad koji je obasjalo novo Saturnovo zlatno doba. Najrazuzdanije svetkovine u Rimu zvale su se Saturnalije. U haldejskom izgovoru Saturnovo ime glasi Satur. Hebrejskim grafema napisano (SThWR) i zbrojeno to ime nosi broj 666.

Profil Stare Zmije i njenog najvećeg pomagača može se dobro opisati helenskim izrazom 'stari zavidljivac' ('zlobnik'): palái-báskanos (palebaskanos) – Ŕ±»±ą˛±Ăş±˝żÂ. Pogledajmo pod kojim brojem stoji dati izraz:
P Pi 80
A Alfa 1
L Lamda 30
A Alfa 1
I Jota 10
B Beta 2
A Alfa 1
S Sigma 200
K Kappa 20
A Alfa 1
N Nu 50
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666


U VII stoleću Muhammedovi džihad-jurišnici počeli su da preplavljuju Bizantiju i da se probijaju na evropsko tlo. Iz grčkog imena osnivača islama - imena Maometis, nađen je broj Antihrista:


M Mi 40
A Alfa 1
O Omikron 70
M Mu 40
E Epsilon 5
T Taf 300
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666

U vremenu kvazireformacije i žestokih sukoba rimokatolika i protestanata, bivši avgustinski monah, buntovni i kivni Martin Luther (1483.-1546. g. ne.), i rimski pontif proglašavali su jedan drugog za Antihrista. Luteranac Mihael Štifel "našao" je da papsko ime Đovanija de Medičija, Lava X - LEO DECIMUS (1513.-1521. g.) stoji pod brojem 666. Naravno, on u službenom imenu pape "nije video" slovo M koje ima vrednost 1.000.

Da se zapaziti više titula rimskog biskupa stoji triplet šestica, broj 666. U novozavetnim spisima Isus Hrist se naziva Prvosveštenikom Nebeske Svetinje. Rimski pontifeks, koji se u poapostolskom hrišćanstvu pojavljuje kao uzurpator Petrovog namesništva, dao je sebi naziv 'vođa sveštenstva' - Dux cleris. Data titula u latinskoj transliteracionoj numerologiji stoji pod brojem i paklenim trozupcem 666:

D 500
U 5
X 10

C 100
L 50
e
r
I 10
s
Skupa: 666


Pored titule DUH CLERIS, u senci broja 666 stoje i sledeće blasfemično-parodijske papske titule i oslovljavanja: VICARIUS FILII DEI ('Namesnik Sina Božijeg') i LATINUS REX SACERDOS ('Latinski car-sveštenik'). "Namesnikom" se rimski Pontif, kao Petrov "naslednik", najpre aluziono naziva u 'Konstantinovoj darovnici', odnosno kod Isidorus Mercator-a u Collectio Decretalium (col. 248C).


Rimski pontif ("Christi Vicario"), Pius X (1903.-1914). sa trostrukom tiarom koja Papu promoviše kao "gospodara" Neba, Zemlje i Podzemlja. Predstavljena je od strane rimskog pontifa Pija IX u Belgiji 1871. g.

Samo helensko ime i pridev "latinski" (koji znači i "latinac") – Lateinos (izg.: latinos), u helenskome jeziku nosi broj 666: LATEINOS = 30+1+300+5+10+50+70+200=666 – Kako je se rimski, "latinski" episkop "uzdigao" do pape, tako je i latinski jezik uzeo za službene spise Crkve u Rimu (u početku rimski hrišćani su koristili ponajprije helenski jezik). - Ime Romula, jednog od legendarnih osnivača grada Rima, u hebrejskoj ortografiji (ęŮŮŢŐč - Romiith) takođe daje broj 666.

R Reš 200
W Vav 6
M Mem 40
I Jod 10
I Jod 10
Th Tav 400
Skupa: 666


Helenski naziv za 'Crkva Italije' (Ekklsia Italika) stoji pod utrostručenim brojem 6:

E Epsilon 5
K Kappa 20
K Kappa 20
L Lambda 30
‹ Eta 8
S Sigma 200
I Jota 10
A Alfa 1

I Jota 10
T Tau 300
A Alfa 1
L Lambda 30
I Jota 10
K Kappa 20
A Alfa 1
Skupa: 666Iz latinskog jezika najčešće se koriste 6 osnovnh brojnih oznaka: I, V/U, X, L, C i D - DICLUX. Kada se se saberu vrednosti tih slova (1+5+10+50+100+500) dobija se broj 666.

Sledbenici američkog farmera, pseudoharizmatika i oratora Vilijema Milera (William Miller, 1782.-1849. g.) u papstvu su videli kako apokaliptičku Zver tako i apokaliptički Babilon Veliki (simbol kvazimisterijske ekumenske crkve otpale od Istinitog), što je analitički tretirano potpuno besmisleno i proizvoljno izvođenje). Na osnovu njihovih provizornih, devijantnih i tendecioznih tumačenjima starozavetnih objava moglo bi se ‘zaključiti’ da se papstvo kao 'Zver' i ‘Mali rog’ pojavljuje i pre davanja patmoske Apokalipse (koja otkriva događaje na kraju staroga sveta!), pre vremena Isusa od Nazareta, tačnije u vreme četiri dijadosa, naslednika Aleksandra Makedonskog. U ranome hrišćanstvu, dok je Crkvu predvodio Petar u Hristovo Ime, vidno prvenstvo je imala majčinska Crkva u Jerusalimu koju je do 62. god. ne. nadglednički predvodio Isusov brat, nazirej i esen Jakov Pravednik, dok je pomesna Crkva u Rimu bila u ravnopravnom položaju sa ostalim Crkvama ekumene: sa Crkvom u Antiohiji, Efesu, Aleksandriji, Solunu, ... Tek pošto je Rimska crkva prerasla u patrijaršiju, Papstvo kao suprematorska institucija u Rimskome carstvu se tek onda, dakle u kasnijim stolećima, pojavljuje.

Apokaliptički tekst jasnu razlikuje Zver (svetsku tiransku vladu u lažno Novom svetskom poretku) od Otpadije, Babilona Velikog (predvodnika New Age Pokreta), koji će se podići na kraju staroga sveta, pred Hristov Slavni Dolazak: »I videh Ženu gde sedi na crvenoj Zveri koja beše puna imena hulnih i imaše sedam glava i deset rogova.« (17:3) - Ideja otkroviteljske slike je jasna: karnevalsko-kvazimisterijska ekumenska religija Posletka postaće službena religija u Novom satanskom poretku i lažnom, parodijskom Novom Dobu, te će njen kler preko pseudoiluminatske svetske vlade zauzdati celu Planetu borbeno se okomljujući na Hristovu Crkvu.

Unijatsko-himeričke tendencije, agresivni misionarizam, papski tron koji počiva na brdu kostiju duša pogubljenih u krstaškim ratovima i inkvizicionim torturama, svakako legitimišu kao antihristovski punkt; nije bez razloga francuski filosof i bogoslov Amalrik de Benoa, čije učenje je Rimska crkva osudila 1204. g. kao heresu, nazivao papu antihristom. Ali papstvo svakako nije apokalipticka Zver: jer nijedan papa nije imao vlast nad svim narodima, plemenima i jezicima kao što se iznosi u 'Apokalipsi'. Na primer na Dalekom Istoku, rimokatolicizam je tek samo na Filipinima pustio dublje korene. Zver je vladalački punk, despotska klika koja ima svetovno-državničku vlast, te pod svojom palicom drži zaslepljeno čovečanstvo tokom 42 meseci. Papstvo ima mnogo dužu historiju: ono se ne pojavlju ni u vremenu Aleksandrovih generala niti pred Hristov Slavni Dolazak, već postaje sila sa političko-jurisdikcionim prerogativima u dobu cara Konstantina i cara Justinijana, te Karla Velikog. Ovim se ne kaže da oronulo papstvo u lažnom Novom Dobu od strane Države smrti neće biti uključeno kao bitna poluga manipulacije mnoštvom koje ne ume da razlikuje istinsku od prividne pobožnosti.

U ‘Hristovom Otkrivenju’ Zver koja izlazi iz mora ustalasanog mnoštva prikazuje se sa 7 ‘glava’ i 10 ‘rogova’. Pogledamo li strukturu takozvane vatikanske ‘Svete Stolice’, vidimo da ona ne stoji pod ovom numeričkom shemom, već u okviru sebe ima brojne Kongregacije, Tribunale, Savete, Urede i Agencije. A samome rimskome pontifu prevashodno su podređeni Kolegijum kardinala, Sinod biskupa i Državni sekretar.

Interesantno je naznačiti da je protiv Papstva kao "apokaliptičke Zveri" puna pisala plagijatorski nastrojena američka vodeća adventistička spisateljica Helena Vajt - Ellen Gould White (rođena Harmon, 1827.-1915. g.), čije ime stoji pod brojem 666:

eLLen 50+50=100
goULD 5+50+500=555
WhIte (5+5)+1=11
100+555+11=666

Iako u latinskom jeziku ne postoji slovo W, u ovom slučaju, ono, kao duplo V, ima vrednost 10 (5+5).

U grčkom jeziku ime Helena (Helén, dorski Heléna) inače znači ‘Sunčica’, a u engleskom white znači ‘belina’, ‘beo’ (dakle ‘svetao’, ‘čist’). Gold je (svetlo) ‘zlato’. Ne pretvaraju se uzalud, i po imenu’, i služitelji Lucifera u ‘svetlonoše.

Helenski pridev lampétis (adjectivum femininum), koji dolazi od imenice 'buktinja', 'svetiljka' - h lámp (dorski: lámpa) ima značenje 'sijajuća', 'blistajuća', i stoji pod broj 666:

L Lambda 30
A Alfa 1
M Mu 40
P Pi 80
E Epsilon 5
T Tau 300
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666


Neki numerološki tragači su u imenu velikog francuskog osvajača - Napoleona Bonaparte, koji je pokušao i Rusiju da pokori, našli Antihristov broj. - U pojavi Trojnog pakta i germansko-arijevskog mesije Adolfa Hitlera (kome je okultista Dietrich Eckhart, jedan od sedam osnivača Nacionalsocijalističke partije, pripremio put, i koga je uveliko vodila onostrana Hijerarhija majstora ‘mudrosti’) i njegovih evropskih kvinslinških saveznika u drugom svetskom ratu, pojedinci su potražili moguće razjašnjenje pitanja ko je najavljena apokalipticka Zver. U numeričko-transliteracionom sistemu gde slovo A ima vrednost 100, slovo B vrednost 101, slovo C vrednost 102, ... Hitlerovo ime stoji pod brojem 666:

H = 107
I = 108
T = 119
L = 111
E = 104
R = 117
_________
Skupa: 666

Pod tim brojem u latinskoj numeričkoj transliteraciji stoji i nacistička nemačka kovanica aDoLf hItLer fÜehrer Unseres VoLkes (‘Adolf Hitler – vođa našeg naroda’): 550 + 51 + 5 + 5 + 55 = 666.

Ako koristimo latinsku, odnosno englesku abecedu gde slovu A dajemo vrednost 6, slovu B vrednost 12, slovu C vrednost 18, ... slovu Z vrednost 150, i po njoj tretiramo prezime bivšeg američkog državnog sekretara i "iluminata" Henri Kisindžera (KISSINGER) strateški i konsultaciono upletenog u mnoge vojne sukobe, dobija se: 66+54+114+114+54+84+42+30+108 = 666.

Veliki posvećenik onostrane bogoprotivne Hijerarhije učitelja pseudomudrosti mudrosti (koja će neko vreme gospodariti sa Crvenom Zveri kao državna religija) - Alister Krouli (Aleister Crowley, 1875.-1947. g.), koji je verovao da je nekada živeo i u telu apostola Pavla, te voleo da zapanjuje i sablažnjava konzervativno-licemersku javnost i da se identifikuje sa negativnim historijsko-predajnim likovima, pored brojnih drugih 'inicijacionih' titula nazvao je sebe i 'velika zver'. I zaista u grčkom jeziku jeziku, odnosno grčkom numeričko-transliteracionom tretmanu, data kovanica (to méga thríon) ima sumarnu vrednost 666 (= 370 + 52 + 244). No titularno-inicijaciona 'perja' okultnog maga Kroulija ne legitimišu kao apokaliptičku Veliku Zver, jer on nije živeo na kraju staroga Doba kada Zver izlazi, niti je bio planetarni vladar, niti je vladao svim narodima 1260, odnosno 180 dana, kao što se naznačuje za Zver u 'Apokalipsi po Jovanu'.

Po Krouliju i kovanica 'Ime Isus' (ŮÔéŐÔ éÝ) u hebrejskom stoji pod brojem 666. No hebrejsko Isusovo ime (Jehošua) ne piše se kao Četveroslovlje sa Šinom u sredini, već nešto drugačije: ŮÔŐéâ, dok u aramejskom Njegovo ime glasi Ješua, i piše se kao ŮéŐâ. Alister Krouli se poziva na transliteraciju svoga imena od strane rabija Battiscombe Gunn-a, po kojoj ono (ĐĐÜŮáŘŮč çčŐÜŮ) gematrijski ima vrednost 666. – Neki "mudraci" su našli da i Isusovo ime po numeroškom prevođenju A = 9 (9x1), B = 18 (9x2), C = 27 (9x3), ... Y = 225 (9x25), Z = 234 (9x26) nosi broj 666 (JESUS – 90+45+171+189+171), kao i naziv 'Mesija' - MESSIAH (117+45+171+171+81+9+72), pa je stoga on "Anti-Logos" a hrišćanstvo "đavolska rabota"!

Titularno-nominalnu odredbu 'veliki' imali su i dobili su mnogi osvajači i vladari zversko-lavovske ćudi: Aleksandar, Herod, Karlo, Petar,... Helenski termin teitan (izgovor: titan) - 'veliki', 'gospodar', pojavljuje se u znaku broja propasti:

T Taf 300
E Epsilon 5
I Jota 10
T Taf 300
A Alfa 1
N Ni 50
Skupa: 666

Demonovi pomagači, megalomani iz sveta mamonu podređene privrede, kult-zabave, kult-religije, ... nazivaju se u 'Apokalipsi' veliki (giganti), bogati, slobodni ('slobodni' od zakona koji sami donose i kojima prkose Bogu, Duhu Reda): 6:15, 13:16, 20:12. U Besedi na Gori Gospod istinski velikima naziva one koji žive u Najvećem, u Bogu, koji izvršavaju uzorno Zakon i druge upućuju na Zakon Života (‘Matej’, 5:19) Pakleno-sunčana Zver 666 biće moćnik ponajviše zarobljen u srebroljublje, častoljublje i slavoljublje, čovek koji će najviše potonuti u bezdan sebičnosti, najviše se zapaliti Zmijinom vatrom gneva i mržnje protiv Boga. .

Ako se helenski naziv za 'zver' – therion, zapiše i prevede u hebrejski ortografski sistem (Tav/Reš/Jod/Vav/Nun; mukli vokal 'e' se ne piše, već samo punktaciono uz konsonant naznačuje), onda dati termin figuriše pod brojem 666 (400+200+10+6+50).

Jedan od hebrejskih naziva za sveštenstvo, kler, je ŰŢčŐę - KâMeRUTh. Pogledajmo brojnu vrednost tog termina u hebrejskoj transformacionoj numerologiji - gematriji:

K Kaf 20
M Mem 40
R Reš 200
W Vav 6
Th Tav 400
Skupa: 666


Istinski molitvenici i posvećenici jesu Božiji sveštenici i Božiji kraljevi; i oni su kanal Svetlosti Istine. Oni pak koji su sklopili savez sa Laž i Zlo, dakako čine sveštenike i pomagače Tame, koja se presijava paklenim sjajem.

Kada je se sredinom prošlog stoleća pojavio zametak Evropske ekonomske zajednice (danas Evropske Unije), i kada je data Zajednica postigla da ima broj članica 7, mnogi slabo upućeni tumači 'Apokalipse' su u njoj videli prorečenu Zver. Danas se u masonsko-dijaboličkoj Evropskj Uniji ('Sjedinjenim Državama Evrope', budućem konfederativnom segmentu Antihristove Imperije) uključuju mnoge nove zemlje, i svako identifikovanje datog segmenta buduće svetske konfederacije sa sedmoglavom i desetorogom Zveri se u startu pokazuje apsurdnim i disparatnim pristupom i tumačenjem.

Oni pak koji u sedam najrazvijenijih država (kojima se konferencijski pridružuje i Ruska Federacija) hoće da vide 'Zver', izgleda da neće shvatiti da Zver predstavlja despotsku kliku, vladalački punkt, svetsku vladu, a ne 'carstva' (imperije, države). U 'Apokalipsi' se Zver slika kao himerička simbioza sedam cara, a ne sedam carstva. Hrist Božiji sa pozicije vremena kada će se sinkretički New Age pokret najviše uzdići, ukazuje za planetarne oligarhe, za novi Olimp ljudi-bogova koje je zauzdao Babilon Veliki, himerička, paganizirana i otpala 'Crkva': »Sedam glava /crvene Zveri/, to su sedam gora na kojima Žena sedi; i jesu sedam careva: pet njih pade /= razotkriveno bi/, i jedan jeste, a drugi još ne dođe, i kad dođe malo vremena /= 180 dana/ treba da ostane. I Zver /lik, idol/ koja beše /među sedmoricom/, i nije, ona je i osmi /car/, i od /prve/ sedmorice je, i u propast ide.« (17:9-11)

Solarna Zver, lavovska Zver, Satanina slika i prilika, pseudoiluminat, najveći 'Svetlonošin' saveznik i orator, vladaće na samom kraju staroga sveta u 'Novome' poretku Stare Zmije, uz pomoć deset savetnika koji 'mudrost' izvode iz bledih spoznaja ograničenog ljudskog uma a ne iz svetlih dela i ostvarivanja Božijih zapovesti i otkroviteljskih reči. Zver 666, Čovek bezakonja će svakako predstavljati reinkarnaciju neke teško opterećene despotske duše (poput Nimroda, Aleksandra Velikog, Antioha IV Epifana, Nerona, ...), koja će, iako ranjena Hristovim Mačem, Rečju Istine, Sataninom silom 'vaskrsnuti', ustati protiv Boga iz bezdana greha i grešničke vezanosti; i to će biti takozvani Drugi Vaskrs (u Prvom Vaskrsu, Hristovom Vaskrsu, uzimaju udela oni koji su pravedničkim životom ustali iz groba sebičnosti i slepila, koji su u Hristu umrli za satanski svet i njegove gnusne vrednosti).


Rimski biograf Svetonije Trankvil piše za Nerona koji je umro u 32. god. života: »... Našli su se ljudi koji su još dugo vremena kitili njegov grob prolećnim i letnjim cvećem te na govornicu iznosili čas njegove slike u preteksti, čas njegove proglase, kao da je još živ te će se za kratko vreme vratiti na veliku nevolju neprijatelja.« (Nero, 57) - U rimskom narodu je postojalo verovanje da Neron tobože nije umro, nego je prebegao Partima, te će se vratiti u Rim na čelu njihove vojske. - Danas, posle pada ili intervenističkog skidanja mnogih lokalnih autokrata i diktatora, danas kada ljudsko mnoštvo živi u dubokom neredu, kada gradi svoj život na lažnoj i klimavoj spoljašno-materijalnoj sigurnosti, kada veruje da će neka istinska promena doći samo smenom ljudi i partija na vlasti (bez vlastite unutarnje i univerzalno-sistemske promene), kada se prizivaju gvozdeni zakoni da 'iscele' i reše ono što može rešiti samo etičan život, život po Božijim Zakonima, pseudoiluminatska hidra i poglavari parodijskog New Age Pokreta (predvođenog londonskim Maitrejom), pokreta inspirisanog onostranom satanskom Hijerarhijom majstora 'mudrosti', uveliko se pripremaju da u Novome robovlasničkome poretku, u velikoj pometnji brojnim manipulacijama i obmanama vaskrsnu gvozdeno Rimsko Carstvo, jednu simbiozu najgnusnijih i najpogubnijih ideologija (makijavelizma, iluminizma, komunizma, cionizma, fašizma, maoizma, ...) i nametnu čovečanstvu svetsku vladu i planetarnog monarha, nekog novog Nerona.

U 'Apokalipsi' od Gospoda koji će doci i ustanoviti svoje Kraljevstvo na Novoj zemlji, Koji je Večni Pokretač i Večno Kretanje, Proton i Eshaton, prenosi se i ponavlja se sledeći krucijalni ukaz: »Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, Koji jeste, i Koji Beše, i Koji Dolazi, Svedržitelj.« (1:8, v.: 4:8, 22:17.20) - Hebrejska kovanica koja izražava Mesijinu blizinu, Mesijino približavanje, glasi 'Keruv Mešiah' (Qeruv Meshiach; çčŐŃ = 'blizina', 'bliskost'). Gematrijskim transformacijama nađimo brojnu vrednost date kovanice:

Q Kof 100
R Reš 200
W Vau 6
V Bet 2

M Mem 40
Š Šin 300
J Jod 10
Ch Het 8
Skupa: 666


Za Veliku Zver, Mesiju Pakla koji će Sataninom silom izaći iz Bezdana, ponora greha, Gospod ukazuje Jovanu i svetima: »Zver, koju si video, beše i nema je, i izići će opet iz Bezdana, pa će otići u propast.« ('Otkrivenje', 17:8) Velika Zver, svetski monarh Posletka, lik je Crvene Zveri i jedna od njenih 7 glava, glava sa tri roga, koja će biti ranjena Hristovim Mačem i koju će Satana "vaskrsnuti", isceliti (13:3).

Termin 'mesija' u hebrejskog gematriji brojno je ekvivalentan terminu 'zmija' (neheš). Stara Zmija, zvana Đavo i Satana, nakon svog Hiljadugodišnjeg Tamnovanja, kako već ukazuje apokaliptički patmoski tekst, biće ponovo, nakratko, puštena iz Bezdana, ali više celom Planetom neće moći da ovlada niti će nadvladati Sveti Grad i Hristovo Kraljevstvo, koje je sa Mesijinim utelovljenjem počelo moćno da se podiže i otvara.

U vremenu hladnog rata i supremaciono bipolarnog sveta, na Zapadu su provejavala paranoidna tumačenja otkroviteljsko-skriptuarnih naznaka da su proročanstva o Crvenoj Zveri ispunjena u pojavi Varšavskog pakta: Sovjetskog Saveza i njegovih realsocijalističkih satelita. No lenjinistički revolucionarni koncept SSSR nije naglašenije izvezao u svet, niti se uspelo da se sa nekom novom revolucionarnom plimom (kakvom su odisale ranije građanske revolucije, te seljački ustanci) planeta ideološki uniformiše pod dizgenom Kremlja. (Osim toga, poslednje godine praćene brutalnim američkim vojnim intervencijama širom sveta pokazuju nam da je NATO pakt, koji pretenduje da postane armija Sjedinjenih Svetskih Država, ustvari mnogo veća opasnost za čovečanstvo nego što je to bio Varšavski ugovor.)

U svim novovekovnim revolucijama, ustancima i ekonomskim krizama luciferiujansko-masonska hidra se polako približavala svom cilju: planetarnoj državi koja ce 'rešiti' sva nacionalna pitanja (jer će sve nacije živeti u istoj državi!), svetskoj diktaturi mammona i subverzivno-revolucionarnog bankarstva. Ono što se nije silom moglo ostvariti nastojalo se postići lukavstvom, prevarom, ucenom, ... U vremenu Zveri, u najvišoj fazi komunizma i liberalno-kartelskog kapitalizma, u Novome robovlasničkome poretku, vaskrsnuće sve pregažene režimske ideologije i grčevito se objediniti oko jedinog cilja: zadržati Sataninu vlast nad Planetom i onemogućiti podizanje Božijeg Kraljevstva Mira, koje bi se i u spoljašnjem pokazalo, Kraljevstva koje je počelo da dolazi sa pojavom Isusa Hrista i sa ognjenim krunisanjem prahrišćanskog Bratstva u Gornjoj odaji Markove kuće u Jerusalimu. Sve dekadentne, subverzivne, autokratske, tiranske snage i klike veštičarski će se objediniti u nastojanju da osujete Božiji Plan da na pročišćenoj i prosvetljenoj Zemlji bude uveden istinski Novi poredak i istinski Novo Doba, Hristovo Doba Mira.


Majtreja (Barak Obama) – crnoputi Mesija Nju Ejdž Pokreta, u svom prvom pojavljivanju, 11. jun 1988., Najrobi, Kenija

Sadašnje nastojanje Krvnika ljudskog koji stoji iza dijaboličkog manipulativnog principa 'Podeli/zavadi, veži za sebe, vladaj vezanim', je da se instalira kako planetarna država tako i planetarna, himeričko-ekumenska religija; na taj način Knez Tame računa da će ostvariti potpunu kontrolu nad svakim čovekom, čemu pogoduju i tehnološko-informatička dostignuća, svet blještave zabave i ispadi terorističkih mreža. U patmoskoj 'Apokalipsi' se za Staru Zmiju koja podiže i preuređuje stari faraonsko-cezarski poredak, kaže da vara sav svet – oikoyméenn hóln (12:9). I apostol Jovan u svojoj ‘Prvoj Poslanici’ to potvrđuje rečima: »Znamo da smo od Boga, a sav svet je u vlasti Nečastivoga.« (5:19) Đavo svakoga čoveka zavodi saglasno njegovim nespoznatim i neobuzdanim hedonističkim žudnjama, strastima, slepim predstavama, saglasno stupnju njegovog odbacivanja i gaženja Božijeg Zakona. Tako će i Zmija koja zavodi i obavija sav svet, dati Zveri vlast nad svakim narodom, plemenom i rodom ove Planete, i svi narodi će se, priznajući i prihvatajući vlast Zveri, pokloniti Ognjenoj Aždaji. A onog koji će pripremiti put Crvenoj zveri, kao što je Jovan Krstitelj pripremio put Isusu Hristu, 'Otkrivenje po Jovanu' naziva Lažni Prorok, "druga Zver". Tog Pseudo-Profeta, koji se izdaje i za "Hrista Božijeg", novog Simona Maga, koji će himerički ujediniti posvetovljene religije i sekte, i postaviti se za njihovog poglavara, možemo videti i naći u novodobskom obmanjivaču koji sebe naziva Majtreja (sanskrit: Maitreya, pali: Metteyya), i predstavlja se za "novog Budu" i "Učitelja Sveta". Njegovo ime, napisano u hebrejskom alefbetu - ĐŮÔčęŮŢ, daje broj 666. I helenska adaptivna transkripcija datog naziva daje broj 666:

M Mu 40
A Alfa 1
I Jota 10
Th Teta 9
T Tau 300
R Ro 100
E Epsilon 5
A Alfa 1
S Sigma 200
Skupa: 666

Ime se piše sa završnom Sigmom na kraju, kako se već prepisuju većina stranih imena u helenskom jeziku. Na primer hebrejsko Ime Mathja (Matej) grecizirano se piše Matthaios. Ime Mitre, drevnopersijskog boga Svetlosti u helenskom nalazimo kao Mithras ili Mithrs.

Za Lažnog Proroka i Lažnog Mesiju, koji će pripremiti put Zveri, pseudoiluminatskoj svetskoj vladi, kaže se da je imala »dva roga kao u jagnjeta.« ('Otkrivenje', 13:11) Odnosno on je govorio kao Crvena Aždaja čiji pakleni oganj je zavodnički spuštao, a pred zaslepljenim mnoštvom je izigravao i glumatao Jagnje Bezazlenosti. Helenski izraz za 'jagnje beščašća' ('nepravednosti') glasi amnós ádikos – ±Ľ˝żÂ ±´ąşżÂ, i jasno stoji pod brojem 666:

A Alfa 1
M Mu 40
N Nu 50
O Omikron 70
S Sigma 200

A Alfa 1
D Delta 4
I Jota 10
K Kappa 20
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666

Sarohelenski koin naziv za tada poznati i (od Helena) naseljeni deo Zemljine površine (uglavnom oko Sredozemnog mora) glasio je h oikoymén (slično latinskom orbis terrarum); ho oíkos = “obitavalište”. Danas se termin 'ikumena/ekumena' i 'ekumensko' pretežno koristi u konteksu planetarne veroispovedne objedinjenosti. Propadajuća nadnacionalna Rimska crkva, čiji tron bi uskoro trebalo da preuzme ‘dvorogi’ Lažni Prorok, prvosveštenici parodijskog New Age Pokreta, rimski ‘Majstor Isus’ i londonski 'Lord' Majtreja, uveliko je pokrenuta i angažirana da u svoje krilo vrati protestanske denominacije koje su su se iz nje iznedrile (kao na primer Luteransku crkvu), da sve zabludele kultove stavi pod svoje žezlo ukoliko već ne može da ih diskredituje i eliminiše; dakle, preovladajuća je težnja da se napravi himeričko-unijatska svetska religija koju Gospod u patmoskoj ‘Apokalipsi’ naziva 'Babilon Veliki' i ‘Majka mrzosti’. Pogledajmo koja je vrednost grčkog termina “naseljeni svet” - oikoýmena (Septuaginta, ‘Izreke’, 8.26; Flavius Arrianus: Hist. et Ana, III, 20.4.3; Dionysius Halicarnassensis: Antiq Rom I.13.3.3) upotrebljenog bez člana:


O Omikron 70
I Jota 10
K Kappa 20
O Omikron 70
Y Upsilon 400
M Mu 40
E Epsilon 5
N Nu 50
A Alfa 1
Skupa: 666

Triplet 666 je simbol nakaznog ujedinjenja oko lavovske, solarne Zveri, oko Pseudo Proroka i oko lažnog Svetlonoše (Lucifera), oko Mračnog i Mraka. U 'Apokalipsi' se kaže: »I videh kako iz usta Aždaje, i iz usta Zveri, i iz usta Lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe.« (16:13) Prikriveno obmanjivačko dejstvo apokaliptičkog trojstva Zla stoji u hebrejskom pod broj 666: Ommo Sathan ("mutnost Satanina", "veo Satanin") - âŢŢŐ áęß.

Hebrejski izraz za 'pokrivku' je SiThRah. Od njega je izveden glagol SiThRO – áęčŐ, koji su susrećemo u 'Psalmu' 18:12 (»Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, ...«), i koji ima vrednost 666. Gospod ukazuje da se pred Njegovom svetlošću ništa ne može sakriti niti će Njegova istina večno ostati prekrivena ljudskim rečima i viđenjima: »Nema ništa pokriveno, što neće biti otkriveno, ili sakriveno, što neće biti doznano.« ('Luka', 8:17)

U svojoj Radosnoj Vesti Gospod ukazuje da je došao da ispuni istinski Očev Zakon ('Matej', 5:17) i da obesnaži judejski kultni Zakon, Toru, koja je pripisana Mojsiju i Bogu, dok u stvari najvećim delom predstavlja grubu i drsku ljudsku promulgaciju. Do Jovana su mnogi proroci donosili delove iz Večnog Zakona i najavljivali dolazak Mesije, a od Jovana Krstitelja počelo je moćno da se po Duhu propoveda Evanđelje koje počiva na kružnom toku čišćenja duše (sebespoznaji, pokajanju, praštanju, moljenju za oproštaj, ...), koje ukazuje da nas samo živa, delotvorna vera, samo vernost Hristovom Zakonu oživljava i održava živim. - Tako hebrejska jezička kovanica 'zatvoriti Zakon' - atam ha-Tora (ATaM Ha-ThORaH) ima brojnu vrednost 666. Satansko je to koje prekriva i iskrivljuje istinski Božiji Zakon, a onda tu nakaradnu i izvitoperenu tvorevinu proglašava "svetom".

Krvnik i Tužitelj ljudski se uobičajno naziva i Knez ovoga sveta, Knez Tame. Pogledajmo brojnu vrednost starohelenskog termina skótos (bez člana ho) – ‘tama’, ‘kraljevstvo mraka’, gde se završno Sigma može pisati i kao Digamma (F):

S Sigma 200
K Kappa 20
O Omikron 70
T Taf 300
O Omikron 70
S Digama 6
Skupa: 666

Hrist za Sebe ukazuje: »Ja sam Svetlost svetu – Ego sum Lux mundi.« Lav od Judinog kolena plemena i Davidovog roda je istinski Sin Zore (uobličen i manifestovan u Zori Stvaranja iz večne Svetlosti). Kao Zvezda Večernjača on je simbol unutarnjeg duhovnog svetionika tragaocima u trenucima kada Tama iskušava i mami; kao sjajna Zvezda Zornjača on simboliše skoru pobedu Svetla nad silama Tame. Onoliko koliko je Satana 'Svetlonoša', toliko su i njegovi najviši saveznici (zraci paklenog sunca) 'iluminati'. Njihov put je put ludosti, put zavedenih koji zavode zaslepljeno ljudsko mnoštvo i vode ga u ponor materijalizma i propasti. Apostol Pavle ukazuje: »Sam Satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kada se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti.« (‘Korinćanima’, II, 11:14-15 ) - Pseudoiluminat koji će tiranski vladati Planetom, novom planetarnom Utopijom u poslednjim danima satanskog sveta, naziva se i sunčana zver, Zver-sunce. Transliteracijom konsonanata date kovanice u hebrejskom izgovoru - Ahiva šemeš (AChIWA ŠeMeŠ) dobija se broj 666. I kovanica YHWH (= Jehova, Jova) ŠeMeŠ daje sumarno broj 666.

Dok Božiji služitelji iz duše prosvetljene pravedničkim, svetlim delima, zrače i rađaju Večnu Svetlost, dok svetle poput sunca u Božijem Carstvu, dotle se sinovi Tame, lažne svetlonoše, samo u spoljašnjem presijavaju zaslepljujući mnoštvo okrenuto materiji i spoljašnjem, mnoštvo koje odbija Unutarnjeg Vođu i Istinskog Učitelja. Oni koji od Tame prave 'Svetlost', i od Svetlosti 'Tamu' ('Isaija', 5:20) upotrebljavaju reči, simbole i zakonitosti koji su slični Božijim principima, sve u cilju da zavedu i one koji teže Svetlu. Tipičan primer takve manipulacije je babilonsko-parodijski New Age Pokret, koji svoje moderne korene ima u psihodeličnom hipi pokretu i u Teosofskome društvu koje je osnovala Helena Petrovna Blavatski, spiritistički medijum i podmet bogoprotivne Hijerarhije učitelja 'mudrosti' vezanih prevashodno za Orijent.

Starohelensko ime ho Eyántas (Evantas), na koje najpre Hipolit Rimski ukazuje u delu 'O Antihristu' (pogl. 50), koje je izvedeno od termina ey-anthéM, ‘cvetajući’, ‘krasni’, ‘blistavi’, ‘sjajni’ – preveden u numeričke vrednosti izgleda ovako:

E Epsilon 5
Y Upsilon 400
A Alfa 1
N Nu 50
T Teta 9
A Alfa 1
S Sigma 200
Skupa: 666

U magijsko-okultnom udžbeniku Goetia (‘Čarolija’), 37. vladarski "svetlonoša" – Phenex (grč.: ho phénax = 'obmanjivač'), opisuje se rečima: »On je veliki markiz, a javlja se poput ptice Feniks, posedujući dečiji glas.« Pogledajmo broj njegovog imena u starogrčkoj ortografiji:

F Digamma 6
E Epsilon 5
N Nu 50
E Epsilon 5
X Ksi 600
Skupa: 666

Mitska arabijska ptica feniks koja doleće u egipatski Grad Sunca, javlja se kao simbol Vaskrslog Gospoda Svetlosti koji je povremeno ovaplotiteljski pohodio i preporađao ovaj svet (cp.: Klement: ‘Prva poslanica Korinćanima’, pogl. 25). U negativnom smislu feniks simboliše i pakleno-sunčanu Zver, koja izlazi iz bezdana greha i upaljuje svet vatrom greha i ludosti. Na mnogim podnebljima feniks se predstavlja i doživljava kao paun (simbol Sunca), koji ima mnoštvo 'očiju' na svom perju. U 'Apokalipsi' Jagnje Božije se slika sa 7 Očiju a 4 Živa Bića sa mnoštvom očiju na sebi.

U 'Apokalipsi' Zver koja se rađa iz vodenih bezdanskih dubina, iz talasanja ostrašćenog mnoštva, iz previranja i kovitlanja koje najgore ljude izbacuje iz svojih vrtloga i taloga, slika se sa lavovskim ustima; time se kaže da će ona biti veliki orator-zavodnik, veliki kanal za sprovođenje paklenih nadahnuća Ognjene Aždaje, za razgorevanje, talasanje i huškanje slepog mnoštva, koje će nagomilan greh baciti u Ognjeno Jezero. Lažima razgoreno mnoštvo reč lavovske Zveri uzimaće kao "Božiji Zakon", huleći uz to na Božije Ime: »Božiji glas a ne čovečiji!« (‘Dela apostolska’, 12:22) Ako se numerološki tretira latinska leksička kovanica 'govor svetlosti' (dico = 'govoriti'; lux = 'svetlost'), može se videti da se dobija broj čoveka-'sunca', broj 666.

Latinsko ime Benediktus znači 'blagosloven". (Benedico = 'dobro govoriti', 'hvaliti', 'blagosloviti'.) U helenskoj transkripciji zapisano ono glasi Benediktos – ’µ˝µ´ąşÄżÂ (2+5+50+5+4+10+20+300+70+200 = 666). Benediktom XVI je se prozvao i pretposlednji rimski pontif. Istinski blažen i blagosloven je onaj čovek koji sluša i izvršava Božiju reč, Božije zapovesti ('Luka', 11:28).

Broj 666 u svom izvrnutom vidu simboliše tri osnovne karike Demonovih zemaljskih podanika u starom-'Novom' poretku Zmije: sunčanu Zver, pomagače Tame (bogate, velike, slobodnjake) i žrtve Tame (siromašne, male, robove). Simbolično prikazano to je odnos Sunca, planeta i satelita. Sila koja vezuje 'satelite' za 'planete', i 'planete' za 'sunce' je greh, ljubav prema Laži i Zlu, sebeljublje i svetoljublje (srebroljublje, častoljublje), žudnja da se bude 'neko' i uz 'nekog', da se sunča u svetlosti dijaboličkog sveta i njegove pompe, njegovog opčinjavajućeg prsijavanja: »... Sve što je na svetu, grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom, nije od Oca, nego od ovoga sveta.” (‘Prva Jovanova’, 2:16) Zarobljenici egoteizma kanališući, odnosno primajući i rađajući pakleni oganj Podzemlja svojim bezakoničkim delima, strovaljuju i strovaliće sebe u Sunčano, u Ognjeno Jezero, u bezdan koji je razgoreo dah ('nadahnuće') i jezik Ognjene Aždaje, u grotlo bolno pečuće negativne energije koju je Demon veštičarski preuređivao i premeštao gradeći lažno 'Novi' svetski poredak. Tako će žrtve i saveznici lažnog Svetlonoše u onostranome Eonima goreti u pakleno-plamenim jezicima laži i hule, goreti sa Starom Zmijom, sa Ocem Laži koji je od početka grešio, koji ih je u zemaljskom životu vodio, opčinjavao i nadahnjivao, živeo u njima i kroz njih; podanici Tame će uzeti udela u rađanju i vaskrsu Zveri; ustaće sa Sinom Prokletstva protiv Hrista Pobednika, protiv Onog Koga su nekada progonili i Koga će opet progoniti, opet razapinjati, probijati i i ubijati mačem klevete u njegovim miljenicima, posvećenicima.

U 'Apokalipsi' Jagnje Božije se slika sa sedam 'očiju' i 'sedam' rogova (5:6). Sedam Očiju odnosno sedam Roga predstavljaju sedmerostruki Duh Božiji, sedam Sveta Zraka-Snopa koji ishode od Iskon-Sunca, Ognjišta Nebeske Otadžbine, Prestola Univerzuma (1:4, 4:5). Kao što Presveti Otac i Hrist Božiji, zrače sedam Duha, sedam Zraka Beskonačnosti, tako i demonsko carstvo odašilje sedam vodeća pakleno-lažljiva duha. U srednjovekovnim magijskim udžbenicima pakleni genij (inteligencija) koji korenspodira sa Suncem nosi ime Nakiel i u gematriji ima vrednost imena 111 (koliko i hebrejska reč za prvo slovo – Aleph – ‘vo’), dok zloduh koji korenspodira sa Suncem nosi ime Sorat. Ako analiziramo dato ime u hebrejskom zapisu – SORaTh (samoglasničko 'a' se ne piše, time i gematrijski i ne tretira), dobija se numerički trozubac Hada, broj 666:

S Sameh 60
W Vav 6
R Reš 200
Th Tav 400
Skupa: 666


U magiji susrećemo kameje Sunca, kvadrate koji stoje pod brojem 666, kvadrate kod kojih 6 kolumni i 6 reda imaju sumu 666 (6 x 111):

1 32 34 3 35 6
30 8 27 28 11 7
20 24 15 16 13 23
19 17 21 22 18 14
10 26 12 9 29 25
31 4 2 33 5 36

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31Kameje Sunca se često susreću na amuletima; jedan takav vidimo i ovde.

Sinovi Tame i oni zaslepljeni svetom privida, satanskim svetom, svoj pojam i svoju predstavu o mudrosti uvek vezuju za ograničena intelektualna saznanja ili za kvazimistične spekulacije, za nadimanja svojim telesnim umom. Oni ne poznaju mudrost koja dolazi Odozgo, već Odozgo, od praznog nadimanja. Jakov Pravednik u svojoj Poslanici ukazuje i poučava sledbenike Puta: »Ko je među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. Ako pak u svojim srcima imate gorku svađu i zavist, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Nije to mudrost koja silazi Odozgo, nego je zemaljska, čulna, demonska.« (3:13-15). – Voleti Gospoda Mudrosti znači ispunjavati Njegove Zapovesti Života. Nebesku Mudrost stiče, dakle, samo onaj koji ispunjava Sveti Zakon, koji pokazuje svetla dela: Gospod Svetlosti prosvetljava samo pravednike, odeva ih u haljine Svetlosti, i oni će kao sunce sijati u Božijem Kraljevstvu, Novom Zlatnom Dobu. Oni nose i donose Hristovu Svetlost, Svetlost Istine. Starohelenski izraz za 'solarnu mudrost' ('mudrost sunca') glasi xifn (ksiun). Numerički analizirana reč daje broj 666:
X Ksi 600
I Jota 10
F Digamma 6
N Nu 50
Skupa 666


Ljudi koji su svoj um i svoj hram prosvetlili pravedničkim životom, oni su postali i mudri za dobro a bezazleni za zlo, za prihvatanje i ostvarivanje paklenih nadahnuća, i oni se mogu suprostaviti paklenim genijima i paklenim zlodusima, Diabolosu i Satani. Apostol Pavle braći u Korintu naznačuje: »... Ne budite detinjastih misli, nego u zloći budite nejaki, a umom budite zreli ljudi.« (I, 14:20) - Ko ima Hristov um (um Logosa, Nusa), kome je jezik u Srcu, on i Duha Čistote, Hrista Boga, vidi u svakom svom bližnjem, i zna: sve što je učinio bližnjem - učinio je i Hristu, Sveprisutnom Duhu.

Jedan od helenskih izraza za "grudi", čovekovo duhovno srce i misao, um, zapisan zajedno sa svojim članom, glasi: he phrn (dorski phrán, phrenós, te numerički transliteraciono tretiran stoji pod brojem 666:

E Eta 8

Ph Fi 500
R Ro 100
E Eta 8
N Ni 50
Skupa 666

U Kabali ‘srce’ emanacionog drveta života čini šesta sefira – Thif’reth (‘čast’). Korenspodira sa Sunce, sa sedmičnim danom nedeljom (danom Sunca), sa alhemijskim metalom zlato, i sa carskim vladalačkim rangom. Pod tom sefirom stoje sve istinske svetlonoše i svi istinski svetlosni kultovi, ali, u izvrnutom vidu, i svi poslanici Tame koji se ogrću u lažni sjaj.

Sledbenici Čarlsa Rasela, tobožnji svedoci istine koji iza parahrišćanskih doktrinalnih konstrukcija skrivaju svoje sadukejstvo i zanesenjaštvo, koji se naziru i kao moguće neposoljene žrtve na oltaru lažno Novog svetskog poretka, u 'Ligi naroda' koja je posle Drugog svetskog rata prerasla u 'Organizaciju Ujedinjenih Nacija', vide apokaliptičku desetorogu Zver. Dvoroga Zver, koja se potom opisuje, je ‘naravno’ OUN. No oni po tom pitanju ne mogu i ne umeju izvesti nikakav numerološki validan i referentan dokaz za svoju tvrdnju. Društvo naroda (stvoreno na Versajskoj mirovnoj konferenciji na predlog predsednika SAD Vudrua Vilsona) svoje postojanje nije imala u znaku broja 42. UN (stvorene na predlog sila antifašističke kolacije 25. aprila 1945.) postoje i deluju pak duže i od 42 meseci i od 42 godine. (Treba znati da Lažni Prorok, koji se slika kao dvorogo ‘jagnje’ sa glasom Azdaje, Zver koja izbija iz ‘zemlje’ (parodijskog novodopskog pokreta) prethodi desetorogoj Zveri koja izbija iz ‘mora’, jer dvoroga Zver vremenski priprema put sedmoglavoj Zveri, onako kako je Jovan Krstitelj pripremio put Hristu i najavio Njegovu pojavu.) Dakle, vidimo da se Zver ‘mora’ slika sa sa sedam glava i deset rogova. Sistem organa i resora sa kojima institucionalno-predstavnički funkcioniše OUN nikako se ne može svesti pod najavljenu i traženu strukturalnu kompoziciju 7+10.

Iako Ujedinjene Nacije imaju brojno članstvo, ipak one u svoje krilo ne okupljaju još dosta država, a i nad onima koje su obuhvatile u svoje članstvo nemaju naglašen despotsko-suprematorski upliv i nadzor. I same UN se sve više eksponiraju kao podmet jedne jače imperijalne instance: 'Nove obećane zemlje', Judeo-Amerike, glavnog 'redara' starog-Novog svetskog poretka, uz Izrael vodećeg nosioca državnog terorizma, Amerike koja ponajprije zastupa i brani interese multinacionalnih kompanija, a tek potom prava običnih građana, Amerike koja sve više deluje neokolonijalistički pod plaštom humanitarno-mirovnih intervencija, ‘zaštite’ ljudskih prava, slobode i demokratije, koja zlom ‘leči’ zlo. Kada se u novoj Utopiji, planetarnim Sjedinjenim Državama, instalira, po nagovoru Lažnog Mesije, gvozdena svetska vlada, UN će svakako postati njena parlamentarna skupština.

Sva ovakva, poput raselitskih, proizvoljna 'tumačenja' ko je apokaliptička Zver, u stvari su u službi skrivanja najviših pomazanika Stare Zmije, Protivnika Božijeg (grč.: anti = ‘protiv’, ‘umesto’). Umišljeni duhovni učitelji i 'tumači' Apokalipse, koji nemaju razvijenu čežnju za Istinom, slični su anarhistima i nacionalšovinistima koji se na prozirno bedan, sirov i bizarno-provokativan način bore 'protiv' mondijalizma, globalizma i unitarizma; na takav način da pseudoiluminatskoj hidri, sada (2009. g.) još uvek u senci, samo otvaraju prostor za nova brutalna eksponiranja. I lažno Novi svetski poredak ne bi se toliko monstruozno eksponirao da ga primitivno ne izazivaju lokalne autokrate i diktatori, koji u malome rade ono što Zver hoće načiniti na globalnom planu: centralizovati svu moć, 'ujediniti' slepo mnoštvo tako što će se ono vezati za megalomanske i iluzorne predstave i projekte velikih i bogatih, tako što će se podstaći unutarnji plamen razdora ('svako protiv svakog'), a svo izbijajuće nezadovoljstvo usmeriti protiv Boga i Božijih služitelja, koji treba da budu proglašeni 'ateistima' (jer ne veruju u pseudoiluminatskog boga, sunčanog Baala) i 'satanistima' (jer govore i razotkrivaju Satanine laži i zamke).

Novi Zmijin poredak u svoje krilo može da 'ujedini' samo naduvene ljude koji više vole omamljujuće slasti nego Boga, one koji teže da budu što veći, što ugledniji, što moćniji, da se vežu uz velike i bogate. Jedan od simbola velikaša, giganata vezanih za mamona i blatnjave kaljuge ljudske sebičnosti, za zemaljsko i čulno, jeste svinja. Svinja simbolise naduven ego koji se valja u blatu greha i neznanja. Etimoloski srodan termin je 'sfinga', jedan od izvedenih simbola zarobljenosti u materiju, vezanosti za ono nisko i opterećujuće. U negativnom vidu sfinga je simbol nepročišćenog, neprosvetljenog i izopačeno sjedinjenog jastva.

Reč 'sfinga' u modernom helenskom jeziku latinično transkribovana piše se: sphigga. Jedan stari oblik pisanja datog naziva umesto grafeme 'ph' (Fi) ima Digamu, i umesto završetka 'gga' (izgovor: -nga), završetak 'ny'. Kada u toj ortografiji izračunamo broj naziva 'sfinga', koristeći normalno numeričke vrednosti grafema starohelenskog alfabeta, dobijamo sledeći ishod:

S Sigma 200
F Digama 6
I Jota 10
N Nu 50
Y Upsilon 400
Skupa: 666


U novom himeričkom poretku Stare Zmije, zavedeno mnoštvo s četiri kraja zemlje će se ujediniti u prljavštini oko velikih i moćnih, i uzdizaće tu trulež prema Bogu, besneći na Svetitelja što ga On ne podržava u njegovoj izopačenosti i opijenosti prividom.

Tumači opskurnih i kovitlavih Nostradamusovih viđenja (koja verovatno predstavljaju samo prepis i redakciju nekih ranijih videlačkih apokrifa) govore o nekakva tri udarna Antihrista! Oni koji ne vide i ne priznaju da su se svojim bezakoničkim življenjem stavili na strani Krvnika ljudskog, skloni su da svo zlo projektuju na drugog. Antihrist je svako ko ne priznaje da je Hrist-Bog došao na zemlju u liku Isusa od Nazareta, Gospoda koji je moćno svedočio za Istinu, svako ko odbacuje Hristov Put i Hristova dela, svako ko, dakle, gazi Hristov Zakon. Veliki Antihrist, sedmoglava Zver, jeste punkt najvećih i najodanijih Sataninih pomagača, brlog vrhovnih pseudoiluminata koji će s svojim ‘dobrotvorom’ i mentorom, sa Demonom razgovarati licem u lice, koji će se proglasiti za 'Boga' i uzdizati se iznad Boga i Svetog Zakona.

Imena, titule i poduhvati mnogih historijskih i aktuelnih figura i struktura stoje i mogu se nalaziti pod brojem 666, ali to neminovno ne povlači neopovrgljiv zaključak da je u pitanju od Hrista najavljena apokaliptička Zver. Apokaliptička proročanstva se odnose prevashodno na nekoliko poslednjih godina staroga sveta, na završnicu ere Otkupljenja, ere Ribe, i početak ere preobraženja, ere Vodolije. U Kabali, judejskoj ezoteričnoj predaji, klipot Riba (demon koji stoji kao antipod jednog od 12 Zraka Beskonačnosti) nosi ime 'našimiron' (NaShIMIRON), te ima zbirnu vrednost imena 666 (50+300+10+40+10+200+6+50).

Nad Isusovim krstom stajao je natpis '... kralj judejski', izložen na ondašnja tri aktuelna jezika. Arhanđeo Gabriel ukazuje blagoslovenoj Mariji za dete koje će izneti: »... I daće Mu Gospod Bog Presto Njegovog oca Davida, te će vladati nad Domom Jakovljevim doveka, i njegovom Kraljevstvu neće biti kraja.« (‘Luka’, 1:32-33 ) - Gledajuci brojna Isusova čudesa, neupućeni i zabludeli judejski živalj, koji je tražio Mesiju po svojoj revolucionarno-suprematorskoj meri i pobudi, pokušao je i Isusa da proglasi i uzdigne za kralja Izraela, a kada Ovaj to nije prihvatio, preprepredeljački i zlobnički Ga je, nahuškan i izmanipulisan, pred rimskom namesničkom vlašću optužio da je kolovođa pobune protiv Rima. Isus nije prihvatio ni Satanino namamljivanje i iskušenje da mu se pokloni a da zauzvrat dobije vlast nad svim zemaljskim kraljevstvima. Jer Gospod će se pokazati kao Gospodar Zemlje kada se ona očisti od svih pustošnika, i kada na njoj budu ostali oni koji će prihvatati i živeti Zakon Ljubavi. Budući svetski monarh, koji ce Planetom najverovatnije iz Jerusalima vladati, zasigurno će imati i titulu i status izraelskog kralja. Pristalice eksponiranog jevrejskog teroriste i cioniste Menahema Begina proglasile su proklamativno ovog 'kraljem Izraela'. Osmotrimo pod kojim brojem stoji hebrejska leksička kovanica 'kralj Izraela': Ha-meleh le Jisrael (Ha-MeLeKh Le JISRa’EL ):


H He 5

M Mem 40
L Lamed 30
Kh Haf 20

L Lamed 30

J Jod 10
S Šin 300
R Reš 200
E Alef 1
L Lamed 30
Skupa: 666


Planetom Zemljom u 'novom' Zmijinom poretku vladaće čovek koji će ponajmanje imati vlast nad sobom, koji će se pokazati i osvedočiti kao najveći i najpredaniji instrument Kneza Tame.

Čovek, kome je Zemlja data da je s ljubavlju podredi, postao je njen pustošnik u bezobzirnoj trci za profitom i dokazivanjem. Odbacujuci Boga čovek-gospodar se uzdiže nad Bogom, gradi 'raj' bez Boga, pokazuje se kao čovek-zver. Tako materijalnim grabežom zaslepljen čovek umišlja da je vladar sveta i vaseljene, veruje da je bog koji može oblikovati stvaranje po svojoj izopačenoj volji. Tako on razara i pustoši: i sebe kao Božiji hram i svet oko sebe. Merilo svega istinitog, lepog i dobrog je Bogočovek Isus Hrist i Božiji Zakon, Zakon Života koji je Isus primerno ostvarivao i upućivao na njegov značaj.

Čovek vezan za instituciju i svet privida uvek je nastojao reč Istine i Božiji Zakon da prekrije dogmama i ljudskim tumačenjima, dakle, da izvrne i sakrije istinu svojim kultovima, tradicijama, predanjima. Isus farisejima ukazuje: »Ukinuste Božiju Zapovest za predaje svoje.« (‘Matej’, 15:6) - A apostol Pavle upozorava verne u Kolosi »Pazite da vas ko ne obmane filosofijom i praznom prevarom, po predanju ljudskom, po nauci sveta, a ne po Hristu.« (2:8). Helenski naziv za ‘predanje’, 'tradiciju' glasi (h) paradosis, i počiva pod sumom 666:


P Pi 80
A Alfa 1
R Ro 100
A Alfa 1
D Delta 4
O Omikron 70
S Sigma 200
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666


Da li je mera svega Hrist i Hristov Zakon, ili tradicija, kult, ceremonija? Ko tradiciju, ljudska predanja i ljudske običaje stavlja iznad Hrista, on pokazuje da ne poznaje Hrista i Njegovu volju, pokazuje da Sveti Jedan nije središte njegovog života i njegovih životnih stremljenja. Mnogi žive u zabludi da je veličina pred Bogom pripadati tradicionalističkoj religiji; veličina je pripadati Bogu u prahrišćanskoj religiji i ispunjavati istinski Božiji Zakon. A principi i život ranih hrišćana gotovo da i nemaju nikakvih dodirnih veza sa vrednostima i stremljenjima današnjeg crkvenog hrišćanstva, hrišćanstva sumnjivog predanja kome je bog kult, kip, mammon, nacija, trbuh, knjiga ili dogma.

Svojim predanjima i svojim rigidnim i poroznim jurisdikcionim regulama i aktima čovek i njegove institucije moći vrlo često hulno blate i hoće pokriti i ‘zameniti’ Božiji Zakon, koji u svom najunutarnjijem vidu daje sve istinoljubivome čoveku životne smernice za duhovno uspešan i plodonosan život. Dok su Božiji principi izraženi prevashodno u Hristovoj Besedi na Gori, Zapovestima ljubavi, i u Dvanaest Zapovesti (koje nadograđuju Mojsijevih Deset Zapovesti), dotle je, na primer zakon rimokatoličke institucije, njeno pravo, izložen u zakoniku Canon iuris canonic (CIC). Paragrafi od 331 do 335 tog zakonika regulišu supremamatorska prava rimskog episkopa. Saberemo li granične paragrafske vrednosti ovih članova (331-335) dobićemo broj 666. Saberemo li brojeve oko datih paragrafa (330+336; 329+337, ...) uvek dobijamo vrednost 666. Tri šestice. Suma aritmetičkog niza brojeva od 1 do 36 jeste 666. 3 puta 6 jeste 18. 6+6+6=18.

Otkrovitelj Hristos ukazuje da se iz Imena Zveri može dobiti, izračunati trostruki broj čoveka: a broj čoveka je 6; po starozavetnoj skriptuarnoj interpretaciji Geneze Adam je stvoren 6-og Dana. Broj čoveka-zveri, čoveka-boga, velikog protivnika Bogočoveka Hrista Isusa, jeste 666. Startna pogreška neupućenih tumača patmoske 'Apokalipse' je ta što naznaku i termin 'ime' doslovno shvataju, a u biblijskim tekstovima lingvalni pojam 'ime' (hebr.: šem) se često pojavljuje i kao simbol Božijeg Zakona, Zakona Ljubavi, Zakona Života. 'Izračunati' broj (imena) Zveri znači i razotkriti lažni poredak Zveri i Zmije, uzdići se iznad njega životom po Božijem Redu, Božijem Zakonu. Kada se za izlazeću Zver simbolično kaže da na glavama ima mnoga hulna imena (‘Otkrivenje’, 13:1), to ponajprije znači da on donosi i objavljuje mnoge rigidne, tiranske i pogromaške zakone.

U jednoj od svojih završnih molitvi Isus se obraća Ocu rečima i ukazom: »Objavio sam Tvoje Ime ljudima koje si mi dao od sveta.« ('Jovan', 17:6) - Hrist Božiji je objavio ljudima Zakon Nebeskog Oca, Zakon Ljubavi, u mnogim aspektima, onoliko koliko je to jezik mesa dozvoljavao, te je i Sam za primer ostvarivao Sveti Zakon.

U molitvi zajedništva, u molitvi 'Oče naš', Isus iznosi: »Neka se sveti Ime Tvoje.« Ime Božije, Zakon Božiji, sveti se i proslavlja se tako što se ostvaruje, tako što se uzorno ispunjava, tako što se zakonitim delima čovek neprestano moli i klanja Gospodu Života. - Psalmista egzaltirano deklamuje: »Noću se spominjem, Jehova, Imena Tvojega i Tvoj čuvam Zakon.« (119:55, v.: 113:1-3)

Za one koji su zakonitim životom prizvali Božije Ime u svom srcu, koji su u procesu čišćenja duše uskrsli sa Hristom, koji su uzeli udela u Prvom Vaskrsu, za njih se u 'Apokalipsi' iznosi da imaju Hristovo Ime, Božiji pečat na svom čelu utisnut (22:4, 3:12). Na čelu je lociran 6-i centar svesti, iz koga prevashodno zrači Očeva Ljubav, jedan od sedam Svetih Zraka koji ishode iz Presvetog Dvojstva, Pra-Ljubavi i Pra-Mudrosti. Oni koji vole laž (a ko voli laž on će i činiti laž, jer ono što čovek voli, to i hoće, to i čini), ti i na 'čelu' primaju žig Propasti, žig koji pokazuje njihovu neizmernu ljubav prema ljudskom sebstvu koje nema osećaj za bližnje, ljubav prema u greh potonulom svetu. Oni koji su Bogu mili, ljudi koji vole bližnje kao deo svog istinskog Sebstva, koji vole Boga iznad svega, ti će i ispunjavati Božiji Zakon, oni će i biti ispunjeni Zakonom, jer Bog je Zakon Života; kao savršeni pravednici oni će i primiti i osvedočiti Jagnjetov pečat otkupljenja na svoje 'čelo', na svoju dušu.

Broj 666 se pojavljuje numerički simbol odbacivanja Hrista Triputnajvećeg kao Temeljnog, Ugaonog i Završnog Kamena Spasenja, simbol odbacivanja Najvišeg Božanstva. Plutarh iz Heroneje, u svom eklektičarskom traktatu 'Isida i Osirid' ukazuje da se za tok i obeležja božanstva uvek vezuje trostrukost; tako govoreći o egipatskim božanstvima plodnosti iznosi: »Božanstvo je u stvari izvor i kao takvo svojom plodnošću umnožava sve što iz njega proizlazi. Za umnožavanje se upotrebljava broj tri; na primer: 'trostruko srećan', ili: 'njegove nerazrešive spletke bile su trostruke'. Vlažna tvar koja je od davnina uzrok stvaranja svih stvari stvorila je u početku tri prvobitna Elementa: Zemlju, Vazduh i Vatru.« (36) - Egipatski mudrac Hermes nazvan je tako Trismegistus/os - 'Triput Veliki'. - I hermetičko-gnostički spis ‘Alogen’, pronađen kod Nag Hammadija, za Najvišeg nešto slično iznosi: »Slušajte sada o Nevidljivom, duhovno Trostruko Moćnom! On postoji kao Nevidljivi koji je svima nedokučiv. On ih sve u sebi obuhvata, jer svi postoje radi Njega. On je savršen, i više nego savršen, i blagoslovljen.« (XI, 47) - Svaka savršena duša prima, sadrži i odašilje puninu Duha Svetoga: Oca, Majku i Sina. I svaka zračeće upotpunjena duša je tako otac, majka i sin Duha. Ona duša koja prima i preuzima zlo, koja pohranjuje zlo u sebi i odašilje zlo iz sebe, ona se i žigose onim što odašilje iz sebe a što joj se vraća, što je obavija. Sinovi i kćeri Tame se rađaju od Zla, nose Zlo u sebi i žive u Zlu, te rađaju Zlo iz sebe; »... Požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt.« (‘Jakov’, 1:15)

Kako zlo ne može postojati sa Dobrotom iz Boga, to i Zlo zlotvore goni da se bore protiv Boga. Trozubac koji uzdižu protiv Neba jesu njihova dela, ono što primaju i prihvataju u svoj duh i dušu i telo, što nose u sebi i što zrače iz svoga bića predatog, predatog i posvećenog Tami. Helenski tragičar Eshil kroz lik Danaja u 'Pribeglicama' iznosi: »Gle, eno trozupca, gle znaka božijega!« (218) - Trozubac je oružje Posidona, sina Krona i Reje, brata Diva i Hada. U helenskim mitičko-arhaičnim refleksijama on trozupcem uzburkava more i cepa zemlju. U 'Apokalipsi' se, kao što smo rekli, Zver koja izlazi iz mora uzburkanog narodnog mnoštva slika sa 7 glava i 10 rogova. To znači da pet glave nose po jedan rog, jedna glava dva roga, i jedna glava tri roga podignuta ka Nebu. Ta sedma 'glava', tokom 'pola vremena' Novog satanskog poretka, pokazuje se kao gvozdeni svetski monarh, veliki Antihrist.

Rogovi usmereni prema Nebu pojavljuju se i kao simbol raspršenja, nastojanja da se Kraljevstvo Svetlosti podredi, razbije i rastoči. Helenski termin za 'raspršenje' glasi akrasia (zapaziti tri 'A' u reči), te ima brojnu vrednost 333. Tu vrednost (333) nosi i izraz 'razuzdanost' – akolasia . Saberemo li 333 i 333 dobijamo numerički trozubac Zmije: 666. Broj 666 tako simboliše i nakaznu objedinjenost lažnog novog Doba i lažnog Novog svetskog poretka, paklenih vratiju i paklenog sunca, spoj Skerletne Bludnice (ekumensko-himeričke svetske religije) čiji će se gresi uzdići do Neba, i sunčane Zveri (gvozdene iluminatske svetske vlade). - Egipatska boginja neba, boginja grada Saisa - Neith, koju Herodot (II, 28) poistovećuje sa Atenom a Plutarh sa Isidom (- videti i Platonov 'Timaj', 21/e) u hebrejskoj transkripciji nosi ime Nuith, te ima brojnu vrednost imena 466. Dodamo li tome broju vrednost za sunčano slovo 'R' (Reš) - 200, dobijamo sumu: 666. – Helenski naziv za Skerletnu Ženu (H Kokkin Gyn) ima vrednost 667 (666+1; 1 je broj muškog načela, u ovom slučaju sunčane Zveri).

Helenski naziv za rđavog vođu glasi kakós hodgós – ş±şżÂ ż´·łżÂ, i jasno figuriše pod brojem 666. (U helenskom mitičkom predanju ho Kakos bio je razbojnik koga je Herakle ubio.)

K Kappa 20
A Alfa 1
K Kappa 20
O Omikron 70
S Sigma 200

O Omikron 70
D Delta 4
E Eta 8
G Gamma 3
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666

Lažljivi i zli vođa, vuk u jagnjećoj koži, zavedeno mnoštvo na širokom putu ('Matej', 7:13) vodi u propast: »Može li slepac da vodi slepca? Zar neće obojica pasti u jamu? « ('Luka', 6:39)

Kao što je Hrist, jedini Put koji vodi u Nebo, u Besedi na Gori blaženstva objavio ustav Svoje izgrađujuće države, Svetskog Kraljevstva Mira, tako će i Veliki Bezakonik objaviti svoje 'Evanđelje' i svoj Zakon novog satansko-tiranskog poretka. I taj Zakon Sina Propasti živeće i ispunjavaće mnogi ljudi potonuli u Zlo, svi oni koji vole Obmanu i čine Zlo i Laž. I Zakon Zveri, Ime Zveri, stajaće pod brojem 666. Svako ko je ispunjavao sebe Zlom i bude ispunjavao sebe Zlom ispunjavajući Zakon Propasti, on će i prodati svoju dušu Tami, on će i primiti Žig Propasti, osudiće sebe na viševekovno bolno otplaćivanje duševnih dugova u Ognjenom Jezeru, u grotlu negativne, grehom prepolarizovane Božanske energije, u ognjenim jezicima. Samo oni koji su mali Duhom, siromašni Istinom, koji su robovi ljudskog 'ja', zdušno će prihvatiti Zver kao 'Boga' i njegovu reč kao 'Božiji Zakon', živeće zapovesti Sina Propasti, i potvrdiće time svoje duhovno mrtvilo, svoju propast. Takvi bezakonici će 'vaskrsnuti' iz bezdana smrti uz Zver 666, ustaće sa Bezakonikom protiv Boga, uzeće udela u Drugom Vaskrsu, vaskrsu za Drugu Smrt, za Ognjene Jezike Bezdana.

Mondijalistička hidra, arhitekte i misionari lažno Novog svetskog poretka, masonsko-iluminatska estanlišment nadahnut Drakonom, ne propušta nijednu priliku da sve zemaljsko žigoše svojim simbolima, glifovima i zdanjima, koji najčešće respektuju broj 666. Tako su pred pred pariskim Luvrom, preko francuskog predsednika Žaka Miterana (Jacques Mitterand) u čast Novog satanskog poretka i za proslavu dvestote godišnjice od Francuske revolucije, podigli veliku piramidu od 666 staklena okna. Širom sveta podižu slične piramide. Negde su one dosta nenametljive i "zamaskirane", kao na primer pred Srpskom Akademijom nauka i umetnosti u Beogradu, gde piramida tobože predstavlja "orijentir" prema stranama sveta.

Dalje, nameću kao nešto 'važno' da ulazni link-kod za mnoge stranice interneta (svetske kompjuterske mreže) bude 'www': abrevijatura, skraćenica od engleske kovanice World wide web ("prostrana mreža sveta"); 'www' je u stvari inicijalno-ortografski ekvivalent za broj 666. Šesto hebrejsko slovo nosi ime Vav ('kuka'), a u engleskom fonetičkom alfabetu se najčešće transkribuje kao 'w' (duplo 'v', dablju). Jedan od engleskih naziva za Velikog Prepredenjaka je double. U Apokalipsi Đavo se naziva Diabolos (grč.: dyo = 'dva') i Satana. Tri pridružena Vav -a daju broj-žig Stare Zmije i pomagača Tame.


Ako po numeričko-transformacionoj abecednoj tabeli A=6, B=12, C=18, D=24, … W=138, X=142, Y=148, Z=154 tretiramo engleski izraz za ‘računar’ – COMPUTER, dobijamo broj 666 (18+90+78+96+126+120+30+108). – U sistemu kompjuterskog ASCII (American Standard Code for Information Interchange) koda ime informatičkog “patrijarha” - William Henry Gates-a III stoji pod brojem 666, kao i kovanica LORD MAITREYA i BAR CODE.

Kontrolni robni kod, UPC (Universal Product Code), bar code, koji su arhitekte novog satanskog poretka uvele 1970. godine, danas susrećemo praktično na svakom proizvodu. I više nego očigledno je da masonski bar code u sebi krije broj 666 (dve okomite paralelne linije, koji su i dva stuba enterijera masonskih loža, jesu oznaka za broj 6), čime se izražava subverzivna ideja i naum da sva trgovina treba da stoji pod žigom i kontrolom Tame.

Anđeo Bezdana, koji stoluje nad četiri apokaliptička jahača, četiri Princa Zla, u grčkom jeziku nosi ime ApollyMn - 'razarač', a u hebrejskom Abadon - 'ponor propasti' ('Apokalipsa', 9:11) - U magiji gospodar pustoši i podele (setimo se latinske maksime divide et impera - 'podeli pa vladaj') nosi naziv Horonzon. U hebrejskom jeziku njegovo ime piše se sa tri udvojena otiota 'v' ( Hwrwnzwn ). Hebrejski termin za udvojenost, za sparivanje, glasi 'šagal' (ŠaGaL). U hebrejskoj gematriji ime 'horonzon' ima brojnu vrednost 333, kao i 'šagal' (uz to i jedan od termina za ženu - 'šegal'). Udvostručen broj 333 daje zbir 666. - U Kroulijevoj telemitsko-luciferijanskoj objavi 'Liber Al' za Ženu (Woman) Pustoši, Kapiju Boga Sunca, nalaže se: »... Neka sprovodi pokvarenost - ... Word the work of wickedness.« (III, 44) Više nego uočljiva su tri početna udvojena slova 'v'.

Neki numerološki istraživači su našli da mnoge faktografsko-životne informacije o bivšem američkom predsedniku Džordžu Bušu (George Walker Bush), slepom neokolonijalističkom oruđu pseudoiluminatske klike, leže u znaku broja čoveka, broja 6. No malo je verovatno da će Satana za budućeg svetskog tiranina izabrati Buša Mlađeg (bez obzira na njegovo članstvo u brojnim luciferijanskim grupacijama), jer njemu za takvo mesta treba još prepredeniji čovek, veći 'mozak' i vatreniji orator.

Članove buduće gvozdene svetske vlade treba tražiti među redove judeo-masonskog revolucionarnog bankarstva i berzanskog mešetarstva, onog koje na svet gleda kao na tezgu na kojoj može profitirati, kojima je Mammon bog, sa kojima je i Vajshaupt, osnivač Reda (tobožnjih) iluminata, u Frankfurtu sklopio dijablički savez da finansiraju njegove konspirativne poduhvate, koji bi izvitopereno realizovali (neke) državnopravne, utopijske zamisli Platonove 'Države'. Mamon pretvara i čoveka u robu, koja se može kupovati i prodati, koja ima 'vrednost' samo ako je u službi Gospodara podele i lažnih objedinjavanja. Budući svetski vladari stajaće pod odredbe: bogat, podmukao, judejske krvi, američki državljanin ili amerofil,... Takvi 'mozgovi' nalaze se prevashodno među bogatim kartelskim judejsko-iluminatskim porodicama kao što su Rotšildi, Rokfeleri, Morgani, Varburzi, Soroši, Diloni, Kunovi, Lebovi,... Zapaziti sunčano, gospodarsko slovo 'r' u pojedinim njihovim imenima.

Hebrejski naziv za staroegipatsku boginju grada Saisa (Platon: Timaios, 22e) – Nith – ť·ą¸ (koju Herodot izjednačuje sa Atenom – II, 28, a Plutarh i Platon sa Isidom), glasi Nuit, a broj imena joj je 466 (50 + 6 + 10 + 400) Kada se tom imenu doda vrednost solarnog slova Reš (200), dobija se broj sunčane Zveri - 666.

Bog kao Zakon i Red jeste život Harmonije i Ritma. Svako duhovno ime i svaki broj pripada Bogu, Beskonačnome, jer sve istinsko jeste iz Boga, za Boga i u Bogu. Tako i broj 666 pripada Bogu, odnosno izražava neke kardinalne vibracije i talasne odnose u Gospodnjoj tvorevini. Stoga je i besmisleno broj 666 sam po sebi tretirati i uzimati kao izraz i obeležje "zlokobnosti". Dati broj je država smrti samo naizgled otrgnula iz božanskog numeričko-reprezentativnog toka i domena, prisvojila ga kao 'svoj' žig. Dok je 'žig' Tame na numeričkom planu broj 666, na ortografskom planu to je deveto starohebrejsko slovo – Teth ('zmija'), grafema koja se piše kao solarno-zmijski krug koji obavija ravnokraki krst, zemlju i njene Elemente.

Ne samo mnogi parodijsko-blasfemični termini i kategorije, već i mnogi duhovno svetli ukazi stoje pod solarnim brojem 666, brojem koji u pozitivnom smislu izražava najvišu ljubavnu egzaltaciju i ekspanziju.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.