ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

četvrtak, 05.02.2009.

HALEA (sertralinum)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comSASTAV
Jedna filmom obložena tableta sadržava 50 mg sertralina u obliku sertralin-klorida.
Jedna filmom obložena tableta sadržava 100 mg sertralina u obliku sertralin-klorida.
Pomoćne tvari: mikrokristalna celuloza, propilenglikol, E171.

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKIRANJA
Filmom obložena tableta.
30 tableta u kutiji.

FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA
Sertralin je antidepresiv iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA / PROIZVOĐAČA
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA
Na recept, samo u ljekarnama.

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Odrasli

HALEA tablete namijenjene su liječenju:
- simptoma depresije, uključujući i pridružene simptome tjeskobe. Nakon zadovoljavajućeg kliničkog odgovora nastavak liječenja HALEA tabletama učinkovito prevenira povratak početne epizode depresije ili ponavljanje depresivnih epizoda, uključujući i pridružene simptome tjeskobe.
- opsesivno kompulzivnog poremećaja. Nakon zadovoljavajućeg početnog odgovora sertralin je pokazao učinkovitost i neškodljivost u održavanju učinka u trajanju do dvije godine.
HALEA tablete također se primjenjuju u liječenju opsesivno kompulzivnog poremećaja u djece.
- paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije.
- posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) u žena. Za sada nema dokaza o učinkovitosti sertralina u liječenju PTSP-a u muškaraca. Stoga se sertralin ne preporučuje bolesnicima muškog spola sa PTSP-om. Ako je opravdano, u nekim slučajevima može se započeti s liječenjem bolesnika muškog spola, međutim, primjenu sertralina treba prekinuti ako nema jasnih znakova učinkovitosti terapije.

Djeca i adolescenti do 18 godina
HALEA tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina, osim za liječenje opsesivno kompulzivnog poremećaja.

KONTRAINDIKACIJE
HALEA tablete ne smiju se primjenjivati u bolesnika koji su preosjetljivi na sertralin ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka.
Opisani su slučajevi ozbiljnih i ponekad smrtonosnih reakcija u bolesnika liječenih selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina (SSRI) u kombinaciji s inhibitorima monoaminooksidaze (MAO inhibitori), uključujući i selektivne MAO inhibitore poput selegilina i reverzibilne MAO inhibitore (RIMA) poput moklobemida, kao i u bolesnika kod kojih je započeta terapija MAO inhibitorima neposredno nakon završetka liječenja selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina.
U nekim su slučajevima simptomi nalikovali na serotoninski sindrom. Simptomi interakcije s MAO inhibitorima uključuju hipertermiju, rigidnost, mioklonus, nestabilnost autonomnog živčanog sustava s mogućnošću naglih promjena vitalnih znakova, promjene mentalnog statusa poput zbunjenosti, razdražljivosti te velike uznemirenosti s progresijom u delirij i komu.
HALEA tablete ne smiju se primjenjivati istodobno s MAO inhibitorima. Primjena HALEA tableta može započeti 14 dana po prestanku primjene ireverzibilnih MAO inhibitora, odnosno najmanje 1 dan po prestanku primjene reverzibilnih MAO inhibitora (kao npr. moklobemida). Isto tako, liječenje MAO inhibitorima može započeti tek 14 dana nakon prestanka primjene HALEA tableta.
Nema dovoljno kliničkog iskustva o primjeni sertralina u bolesnika s težim poremećajem jetrene funkcije, stoga HALEA tablete u tih bolesnika ne treba primjenjivati.
HALEA tablete ne smiju se primjenjivati istodobno s pimozidom (vidi poglavlje INTERAKCIJE).

MJERE OPREZA
Konvulzije predstavljaju potencijalni rizik liječenja antidepresivima. U slučaju pojave konvulzija primjenu HALEA tableta treba prekinuti. Liječenje HALEA tabletama treba izbjegavati u bolesnika s nestabilnom epilepsijom, a bolesnike s kontroliranom epilepsijom treba pažljivo pratiti. U slučaju povećanja učestalosti epileptičkih napadaja terapiju HALEA tabletama treba prekinuti.

Kliničko iskustvo istodobne primjene sertralina i elektrokonvulzivnog liječenja je nedostatno, pa je stoga potreban oprez.

Kao i sve antidepresive, sertralin treba primjenjivati s oprezom u bolesnika u kojih je ranije dijagnosticirana manija/hipomanija. U slučaju pojave manične faze liječenje HALEA tabletama treba prekinuti.

Budući da do poboljšanja ne mora doći tijekom prvih nekoliko tjedana liječenja ili više, bolesnike treba pažljivo pratiti do nastupa poboljšanja. Mogućnost pokušaja samoubojstva predstavlja nerazdvojni dio depresije i može biti prisutna sve do postignuća značajnije remisije. Općenito, za sve je antidepresive karakteristično da se rizik pokušaja samoubojstva može povećati u ranoj fazi oporavka.

Prilikom primjene selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina zabilježeni su slučajevi krvarenja u koži (ekhimoze i purpura). Stoga je nužan oprez pri primjeni selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina u bolesnika koji istodobno uzimaju lijekove koji povećavaju rizik krvarenja (npr. atipični antipsihotici i fenotijazini, većina tricikličkih antidepresiva, nesteroidni protuupalni lijekovi), kao i kod bolesnika s poznatom sklonošću krvarenju ili s predisponirajućim stanjima.

Kliničko iskustvo koje se odnosi na optimalno vrijeme prijelaza s liječenja drugim antidepresivima ili antiopsesivnim lijekovima na liječenje HALEA tabletama je ograničeno. Pri spomenutom prijelazu potreban je poseban oprez, naročito u slučaju dugodjelujućih pripravaka.

Potrebna duljina perioda ispiranja ("wash-out period") pri prijelazu s jednog selektivnog inhibitora ponovne pohrane serotonina na drugi još nije utvrđena.

Prilikom prestanka primjene setralina, osobito naglog, zabilježene su reakcije sustezanja (vidi poglavlje NUSPOJAVE). Stoga treba izbjegavati nagli prekid primjene HALEA tableta.

INTERAKCIJE
Kao i drugi selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, sertralin se ne smije primjenjivati istodobno s MAO inhibitorima (vidi poglavlje KONTRAINDIKACIJE).

Oprez je potreban prilikom istodobne primjene sertralina s lijekovima koji djeluju na središnji živčani sustav. Naime, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina mogu stupiti u interakciju s tricikličkim antidepresivima i dovesti do porasta njihove koncentracije u plazmi. Mogući mehanizam ove interakcije je inhibicija enzima CYP2D6 koja može dovesti do povećanja koncentracije u plazmi istodobno primijenjenog lijeka. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina međusobno se razlikuju u jačini inhibicije aktivnosti CYP2D6. Dugotrajna primjena sertralina u dozi od 50 mg na dan uzrokuje minimalno povećanje koncentracije dezipramina u plazmi.

Povećanje koncentracije pimozida zabilježeno je prilikom istodobne primjene pimozida (2 mg) i sertralina. Povećane koncentracije pimozida nisu bile povezane s promjenama u EKG-u. Međutim, zbog uske terapijske širine pimozida istodobna primjena sertralina i pimozida je kontraindicirana.

Istodobno uzimanje sertralina i alkohola nije izazvalo nepoželjne učinke na kognitivne i psihomotoričke sposobnosti u ispitivanju provedenom na zdravim ispitanicima. Međutim, ne preporučuje se istodobno uzimanje sertralina i alkohola u bolesnika s depresijom.

Istodobna primjena sertralina i litija ili triptofana može izazvati veću učestalost tremora, što ukazuje na moguću farmakodinamičku interakciju. Preporučuje se oprez pri istodobnoj primjeni sertralina i spomenutih lijekova.

Istodobna primjena sertralina i serotonergičkih lijekova (kao npr. tramadol, sumatriptan, fenfluramin) ne preporučuje se zbog mogućeg pojačanja učinaka povezanih sa serotoninom.

U bolesnika koji uzimaju selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina ne preporučuje se primjena biljnih pripravaka koji sadržavaju gospinu travu (Hypericum perforatum) zbog mogućeg pojačanja serotoninskih učinaka.

Budući da se sertralin veže za bjelančevine plazme, treba imati na umu mogućnost interakcija s lijekovima koji se također vežu za bjelančevine plazme. Istodobna primjena sertralina (u dozi od 200 mg) i diazepama ili tolbutamida dovela je do malih, statistički značajnih promjena nekih farmakokinetičkih parametara. Istodobna primjena s cimetidinom značajno smanjuje klirens sertralina. Međutim, klinički značaj tih promjena nije poznat. Sertralin nije imao učinak na sposobnost beta-adrenergičke blokade atenolola. Nisu zabilježene interakcije s glibenklamidom ili digoksinom.

Istodobna primjena sertralina (200 mg) i varfarina dovela je do malog, ali statistički značajnog produljenja protrombinskog vremena, klinička važnost kojega nije poznata. Stoga, prilikom uvođenja u terapiju ili prekida liječenja sertralinom protrombinsko vrijeme treba pažljivo pratiti.

Sertralin nije pojačao učinke karbamazepina i haloperidola, odnosno fenitoina, na kognitivne i psihomotoričke sposobnosti u zdravih ispitanika.

POSEBNA UPOZORENJA

Trudnoća

Iako ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakve teratogene učinke, neškodljivost sertralina u trudnoći nije dokazana i ne bi ga trebalo primjenjivati u trudnoći, osim ako, prema mišljenju liječnika, moguća korist za majku prevladava mogući rizik za fetus.

Dojenje
Poznato je da se sertralin izlučuje u majčino mlijeko. Učinci sertralina na dojenče nisu utvrđeni. Ako je dojilji potrebno liječenje HALEA tabletama, dojenje treba prekinuti.

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega/jetre
Kao i mnoge druge lijekove, HALEA tablete treba s oprezom primjenjivati u bolesnika s poremećenom funkcijom bubrega/jetre.
Budući da se sertralin značajno metabolizira, izlučivanje nepromijenjenog lijeka urinom je zanemarivo. U bolesnika s blagom do umjereno poremećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 20–50 ml/min) ili teško poremećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina < 20 ml/min) farmakokinetički parametri nakon jednokratne primjene nisu bili značajnije promijenjeni u odnosu na kontrolnu skupinu. Međutim, farmakokinetika sertralina u stanju dinamičke ravnoteže nije u dovoljnoj mjeri ispitana u ovoj skupini bolesnika, stoga je potreban oprez prilikom primjene sertralina.
Sertralin se značajno metabolizira u jetri. U farmakokinetičkim ispitivanjima s višekratnim doziranjem na bolesnicima s blagom i stabilnom cirozom jetre utvrđeno je produljenje poluvremena izlučivanja i gotovo trostruko povećanje površine ispod koncentracijske krivulje, odnosno vršnih koncentracija u plazmi u odnosu na kontrolnu skupinu. Nisu uočene značajne razlike u vezanju na bjelančevine plazme između spomenute dvije skupine. Stoga je pri primjeni HALEA tableta u bolesnika s poremećenom funkcijom jetre potreban oprez te manje doze ili manje učestalo doziranje (vidi poglavlje KONTRAINDIKACIJE).

Bolesnici sa šećernom bolesti
U bolesnika sa šećernom bolesti liječenje selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina može utjecati na kontrolu glikemije, vjerojatno zbog poboljšanja simptoma depresije, pa stoga može biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih hipoglikemika.

Stariji bolesnici
U kliničkim ispitivanjima sertralina na nekoliko stotina starijih bolesnika pokazano je da nema razlike ni u vrsti niti učestalosti nuspojava u odnosu na mlađe bolesnike.

Djeca i adolescenti do 18 godina
HALEA tablete se uobičajeno ne primjenjuju u terapiji djece i adolescenata do 18 godina, osim u bolesnika s opsesivno kompulzivnim poremećajem. Uočeno je da djeca i adolescenti do 18 godina koji se liječe antidepresivima imaju povećani rizik pojave suicidalnog ponašanja (pokušaj suicida i suicidalne misli) kao i izraženo neprijateljstvo (izražena agresivnost, protivljenje i bijes). Ako se liječnik ipak u slučaju kliničke potrebe odluči za terapiju HALEA tabletama djeteta ili adolescenta do 18 godina, važno je pratiti bolesnika i bez odlaganja javiti se svom liječniku ako primijetite ili sumnjate da su se pojavili navedeni simptomi. Dosadašnjim kliničkim ispitivanjima nije dokazana djelotvornost i dugotrajna neškodljivost HALEA tableta u djece i adolescenata do 18 godina u pogledu rasta, razvoja i sazrijevanja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Kliničko iskustvo pokazalo je da liječenje sertralinom nije povezano s poremećajem psihomotoričkih funkcija. Međutim, kao i kod svih psihoaktivnih lijekova, bolesnicima treba savjetovati oprez pri upravljanju vozilom ili strojevima.
Bolesnici koji upravljaju vozilima ili strojevima ne bi smjeli primjenjivati HALEA tablete istodobno s benzodiazepinima ili drugim sedativima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Preporučuje se uzimati HALEA tablete jednom na dan, neovisno o obroku.

Odrasli

Depresija (uključujući i pridružene simptome tjeskobe)
Preporučena početna doza sertralina je 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan. Uobičajena doza sertralina u liječenju depresije je 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan. U nekih bolesnika može biti potrebna primjena doza većih od 50 mg.

Opsesivno kompulzivni poremećaj
U slučaju opsesivno kompulzivnog poremećaja početna doza sertralina iznosi 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan, a raspon terapijskih doza je između 50 mg i 200 mg na dan.

Panični poremećaj
U slučaju paničnog poremećaja minimalna preporučena učinkovita doza sertralina je 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan. No, liječenje treba započeti s 25 mg (1/2 HALEA 50 mg tablete) na dan i nakon 7 dana povećati dozu na 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan. Takav se način doziranja pokazao djelotvornim u smanjenju učestalosti ranih, s liječenjem povezanih nuspojava, znakovitih za panični poremećaj.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
Liječenje PTSP-a treba započeti s 25 mg (1/2 HALEA 50 mg tablete) na dan. Nakon 7 dana dozu je potrebno povećati na 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) jednom na dan. PTSP je heterogeno oboljenje i u nekih skupina bolesnika, iako zadovoljavaju kriterije za PTSP, liječenje sertralinom nema zadovoljavajuće djelovanje. Liječnik stoga treba periodički evaluirati odgovor na terapiju i u slučaju neodgovarajućeg učinka primjenu HALEA tableta treba prekinuti.

Dnevna doza HALEA tableta za sve indikacije može se povećavati za 50 mg tijekom više tjedana. Najveća preporučena doza HALEA tableta iznosi 200 mg na dan (2 HALEA 100 mg tablete ili 4 HALEA 50 mg tablete na dan).

Kad se postigne odgovarajući klinički odgovor, dozu je potrebno smanjiti, ovisno o kliničkom odgovoru, na najmanju učinkovitu razinu. Dozu održavanja tijekom dulje primjene treba držati na najmanjoj učinkovitoj razini, uz naknadnu prilagodbu ovisno o kliničkom odgovoru. Početni klinički učinak može se vidjeti unutar 7 dana, iako su za punu učinkovitost potrebna 2–4 tjedna (u slučaju opsesivno kompulzivnog poremećaja i dulje). Prema podacima iz kliničkih ispitivanja s PTSP-om, za postizanje punog terapijskog učinka potrebno je dulje vrijeme, u nekim slučajevima i do 12 tjedana.

Djeca od 6 do 17 godina
Liječenje HALEA tabletama može započeti samo specijalist. Neškodljivost i učinkovitost sertralina utvrđena je u pedijatrijskih bolesnika (6–17 godina) s opsesivno kompulzivnim poremećajem. Liječenje HALEA tabletama u djece od 13 do 17 godina treba započeti s 50 mg na dan (1 HALEA 50 mg tableta), dok u djece od 6 do 12 godina treba započeti s 25 mg (1/2 HALEA 50 mg tablete) na dan i nakon tjedan dana povećati dnevnu dozu na 50 mg (1 HALEA 50 mg tableta) na dan. U slučaju neadekvatnog kliničkog odgovora doza se prema potrebi može povećavati za 50 mg do maksimalne dnevne doze od 200 mg sertralina (2 HALEA 100 mg tablete ili 4 HALEA 50 mg tablete na dan).
Međutim, pri povećavanju doze iznad 50 mg na dan treba voditi računa o manjoj tjelesnoj masi djece u odnosu na odrasle bolesnike, kako bi se izbjegle prevelike koncentracije lijeka u krvi. Stoga se doza sertralina ne bi trebala povećavati u intervalima kraćim od 1 tjedna.

Djeca mlađa od 6 godina
Budući da učinkovitost i neškodljivost sertralina nije utvrđena u djece mlađe od 6 godina, ne preporučuje se primjena HALEA tableta u toj dobnoj skupini.

Stariji bolesnici
U starijih bolesnika može se primjenjivati isti raspon doza kao i u mlađih bolesnika.

PREDOZIRANJE
Prema dostupnim podacima, sertralin ima širok raspon neškodljivosti pri predoziranju. Zabilježeni su slučajevi predoziranja sertralinom dozama do 8 g. Bilo je i smrtnih slučajeva zbog predoziranja sertralinom u kombinaciji s drugim lijekovima i/ili alkoholom. Stoga svaki slučaj predoziranja treba odgovarajuće liječiti.
Simptomi predoziranja uključuju nuspojave povezane s učinkom serotonina, kao što su pospanost, probavne smetnje (npr. mučnina i povraćanje), tahikardija, tremor, agitacija i omaglica. Manje često je zabilježena i koma.
Nije poznat nikakav specifični antidot.
Liječenje je simptomatsko uz uobičajene mjere za održavanje normalne funkcije organizma, uz praćenje rada srca i vitalnih znakova.
Potrebno je uspostaviti i održavati protok zraka kroz dišne puteve, osiguravajući odgovarajuću ventilaciju i oksigenaciju.
Treba razmotriti primjenu aktivnog ugljena koji se može primijeniti sa sorbitolom, budući da je obično učinkovitiji od povraćanja ili ispiranja želuca.
Zbog velikog volumena raspodjele sertralina, forsirana diureza, dijaliza, hemoperfuzija ili zamjena krvi nemaju većeg učinka.

NUSPOJAVE
Tijekom kliničkih ispitivanja s višekratnim doziranjem nuspojave koje su se javljale češće tijekom primjene sertralina nego placeba bile su: mučnina, proljev/rijetka stolica, anoreksija, dispepsija, tremor, vrtoglavica, nesanica, pospanost, pojačano znojenje, suha usta i spolna disfunkcija (ponajprije odgođena ejakulacija u muškaraca).
Profil nuspojava zabilježen tijekom dvostruko slijepih, placebo kontroliranih ispitivanja u bolesnika s opsesivno kompulzivnim poremećajem ili PTSP-om bio je sličan onome u bolesnika s depresijom.
U pedijatrijskih bolesnika s opsesivno kompulzivnim poremećajem nuspojave koje su se češće javljale tijekom primjene sertralina nego placeba bile su: glavobolja, nesanica, nemir, anoreksija, tremor. Većina ih je bila blagog do umjerenog intenziteta.
Postmarketinške prijave nuspojava uključuju:
Poremećaje krvožilnog sustava: poremećaji krvnog tlaka (uključujući posturalnu hipotenziju), tahikardija.
Poremećaje vida: smetnje vida.
Gastrointestinalne poremećaje: mučnina, bol u trbuhu.
Poremećaje živčanog sustava: amnezija, glavobolja, pospanost, poremećaji pokreta, parestezija, hipoestezija, depresivni simptomi, halucinacije, agresija, nemir, tjeskoba, psihoza, depersonalizacija, nervoza, panična reakcija, simptomi i znakovi povezani sa serotoninskim sindromom (vrućica, ukočenost, agitacija, zbunjenost, pojačano znojenje, hipertenzija, tahikardija i proljev).
Poremećaje bubrega i mokraćnog sustava: retencija mokraće.
Hepatobilijarne poremećaje i poremećaje gušterače: rijetko, pankreatitis i teški poremećaji funkcije jetre (uključujući hepatitis, žuticu i zatajivanje jetre).
Opisani su slučajevi asimptomatskog povišenja vrijednosti serumskih transaminaza (AST i ALT) tijekom liječenja sertralinom (0,8 – 1,3%), uz povećani rizik povezan s dozom od 200 mg na dan. Ti su se poremećaji obično javljali tijekom prvih 9 tjedana liječenja, a prestankom primjene lijeka vrlo su se brzo povukli.
Poremećaje reproduktivnog sustava: nepravilnosti menstruacijskog ciklusa, nemogućnost postizanja orgazma, hiperprolaktinemija, galaktoreja.
Poremećaje kože i potkožnog tkiva: kožni osip (uključujući i rijetke slučajeve erythema multiforme i osjetljivosti na svjetlo), svrbež, angioedem, ekhimoze i anafilaktoidne reakcije.
Poremećaje metabolizma: Zabilježeni su rijetki slučajevi reverzibilne hiponatremije. Neki od njih mogli su se povezati sa sindromom nepravilnog izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatremija je zabilježena uglavnom u starijih bolesnika te onih koji su istodobno uzimali diuretike ili neke druge lijekove.
Poremećaje krvi: Zabilježeni su rijetki slučajevi poremećaja funkcije trombocita i/ili promijenjenih rezultata laboratorijskih testova u bolesnika koji su uzimali sertralin. Zabilježena je trombocitopenija, abnormalno krvarenje i purpura u nekoliko bolesnika, pri čemu se uzročna povezanost s primjenom sertralina nije mogla točno utvrditi (vidi poglavlje MJERE OPREZA).
Opće poremećaje: slabost.

Simptomi povezani s prestankom primjene sertralina
Prilikom prestanka primjene sertralina, osobito naglog, zabilježene su reakcije sustezanja.
Uobičajeni simptomi uključuju: omaglicu, parestezije, glavobolju, tjeskobu i mučninu.
Stoga treba izbjegavati nagli prekid primjene sertralina. Većina opisanih simptoma sustezanja je samoograničavajuća i nije ozbiljna.

NUSPOJAVE IZ KLINIČKIH ISPITIVANJA U DJECE
U kliničkim ispitivanjima u djece zabilježene su sljedeće nuspojave koje su se javljale u najmanje 2% bolesnika s najmanje dvostruko većom učestalošću u odnosu na placebo: suha usta (2,1% naprema 0,5%), hiperkinezija (2,6% naprema 0,5%), tremor (2,1% naprema 0%), proljev (9,5% naprema 1,6%), povraćanje (4,2% naprema 1,1%), agitacija (6,3% naprema 1,1%), anoreksija (5,3% naprema 1,1%) i urinarna inkontinencija (2,1% naprema 0%).
Suicidalne misli i pokušaji samoubojstva bili su uglavnom zabilježeni u kliničkim ispitivanjima u djece s depresijom.

U slučaju nuspojave treba se obratiti liječniku ili ljekarniku!

ROK VALJANOSTI
Otisnut je na pakovanju.
Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

NAČIN ČUVANJA LIJEKA
Lijek treba čuvati pri temperaturi do 25°C.
Lijek treba čuvati izvan dohvata djece!

O čemu dalje želite čitati?

...

- 00:13 - Komentiraj/Vidi komentare (1) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor