11.dalmatinska brigada

24.01.2010., nedjelja

Ratni put brigade

Formirana je 02. listopada 1943. u selu Kozici, kod Vrgorca. Uvježbavana je i opremljena od strane saveznika na otoku Visu. Djelovala je po jadranskim otocima. Sudjelovala je u ovladavanju Dalmacijom, te kninskoj, mostarskoj i tršćanskoj operaciji. Duž čitavog ratnog puta ove postrojbe događali su se stravični ratni zločini. Pripadnici ove brigade ušli su 7. veljače 1945. u gimnaziju, samostan i crkvu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu. Nedugo nakon toga dogodili su se stravični zločini nad širokobriješkim franjevcima. Početkom svibnja 1945. ova je postrojba preimenovana u Motorizirani odred 4. Armije. Sredinom svibnja 1945. pripadnici ove postrojbe uspjeli su prodrijeti u Korušku. Zapovjednu strukturu ove postrojbe sumnjiči se da je zajedno sa svojim nadređenima planirala, organizirala i izvela masakr ratnih zarobljenika na Kočevskom rogu o čemu govori i svjedočenje tadašnjeg pripadnika ove postrojbe Ivana Gugića

zapaljena gimnazija
Spaljena gimnazija na Širokom Brijegu

Ranjena crkva na `irokom Brijegu
Ranjena crkva na Širokom Brijegu nakon "oslobođenja"

Photobucket
Posmrtni ostaci fratara u protuzrakoplovnom skloništu na Širokom Brijegu

- 10:41 - Komentari (3) - Isprintaj - #

22.01.2010., petak

Plan napada 11. dalmatinske brigade na franjevački samostan na Širokom Brijegu

Prema divizijskoj zapovjedi za napad na Široki Brijeg, od 04. veljače 1945., 11. dalmatinska brigada imala je zadaću da napadne samostan, odnosno da «likvidira jaku otpornu točku u manastiru sa gimnazijom», kako je doslovce stajalo u divizijskoj zapovjedi.
Sukladno toj zapovjedi, obavljeno je i brigadno zapovjedno izviđanje. Sudeći prema ratnom dnevniku 11. dalmatinske brigade, izviđanje je obavljeno 05. veljače na Grivi (kota 545.) a predvodio ga je zapovjednik brigade major Ivan Guvo. Upravo na tom mjestu štab 11. brigade donio je vlastitu odluku o napadu na samostan i crkvu na Širokom Brijegu, precizno određujući zadaće dijelovima svog borbenog poretka na zemljišnoj prostoriji.

11.brigada_izvidjanje_Griva_05.02.

Izviđanje štaba 11. dalmatinske brigade u Trtlama 05. veljače 1945.

Odlukom štaba 11. dalmatinske brigade određeno je da brigada napadne samostan, crkvu i gimnaziju na Širokom Brijegu u dva borbena postroja, odnosno postrojavajući dva bataljuna u prvu a dva u drugu bojevu crtu (sustav bataljun za bataljunom).
U skladu sa spomenutom odlukom štaba 11. dalmatinske brigade, IV. bataljun (zapovjednik Dominko Antunović) napadao je pravcem Škegre-Turčinovići-Pribinovići. Desna granica zone odgovornosti bataljuna bilo je selo Turčinovići i kota 362, a lijeva granica bila je cesta Mokro-Široki Brijeg. II. bataljun dobio je zadaću napasti pravcem Medići-Jelinak- kota 345. Desna granica zone odgovornosti bataljuna bila je cesta Mokro-Široki Brijeg, a lijeva selo Duboko Mokro i kota 345.

Djelovanje 11. dalmatinske brigade u velja<br />
i 1945.

Zemljovid djelovanja 11. dalmatinske brigade u okolici Širokog Brijega i Mostara

Prema istoj odluci, snage drugog bojevog poretka, odnosno I. i III. Bataljun u napad su krenule odmah nakon prvog napadnog postroja. I to po dinamici napada.
Pojednostavljeno kazano, za napad na samostan, crkvu i gimnaziju na Širokom Brijegu brigadnom su zapovjedi bili određeni bataljuni kojima su zapovijedali Dominko Antunović i Ahmet Šeremet. Istodobno, za napad na područje između Đačkog doma i Burića Briga bili su predviđeni bataljuni kojima su zapovijedali Mišo Martinac i Jakov Raos.

Photobucket
Pogled iz zraka na gimnaziju, crkvu i samostan na Širokom Brijegu, ciljeve napada 11. dalmatinske brigade od 6. i 7. veljače 1945.

Prateća četa brigade, prema ovoj odluci, bila je raspoređena na početni paljbeni položaj na prijevoj Polugrina, gdje je bilo i brigadno središte veze kao i brigadno previjalište. Dalji angažman ovih postrojbi nije preciziran u brigadnoj zapovjedi. Međutim, navedeno je da će „dalje kretanje ovih postrojbi biti ovisno o dinamici samog napada na Široki Brijeg, a zapovjedi o zauzimanju novih položaja dobit će usmeno“.
Osmatračnica štaba brigade, u prvoj je fazi napada bila na početku tadašnje ceste, pod Polugrinom. Tijekom akcije kretanje osmatračnice bilo je u pokretu, cestom prema Širokom Brijegu.
U zapovjedi se, također, naglašava da će u prvoj fazi teško topništvo tući crkvu i samostan na Širokom Brijegu, a topnička vatra na ostale ciljeve bit će otvarana prema zahtjevima zapovjednika postrojbi.
Minobacači iz prateće brigadne čete imali su zadaću otvarati vatru prema procjenama i zapovjedi štaba brigade.

partizanski minobaca<br />
i pred samostanom

Minobacači 11. dalmatinske brigade pred samostanom na Širokom Brijegu

Odlukom štaba 26. divizije, napad 11. dalmatinske brigade na Široki Brijeg pratio je politički komesar 26. divizije pukovnik Dušan Korać, koji je tijekom napada na samostan na Širokom Brijegu 07. veljače 1945. i lakše ranjen.

- 11:51 - Komentari (3) - Isprintaj - #

08.01.2010., petak

Štab brigade

Štab brigade

Ivan Guvo,
Zapovjednik brigade.

Ivan Guvo

Rođen 1910. u selu Čaporice kod Sinja Radnik. Partizanskom pokretu pristupio 10. veljače 1942. Član KPJ od 1941. Nositelj Partizanske spomenice 1941. Proglašen Narodnim herojem.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Andrija Krilić, sin Jurin
Zamjenik zapovjednika brigade i zapovjednik bataljuna

Andrija Krili i Milan Rako na prilazima Mostaru
Andrija Krilić i Milan Rako na prilazima Mostaru

Rođen 28. kolovoza 1917. u Baćini kod Ploča. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 21. siječnja 1942. Član KPJ od 1942. Ranjavan pet puta. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Grga Markić, sin Ivanov
Politički komesar brigade

Rođen 1918 u selu Desne kod Metkovića. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 15. siječnja 1943. Član KPJ od srpnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Martin Gabričević, sin Nikolin,
Zamjenik političkog komesara brigade do 15. veljače 1945.

Rođen 29. veljače 1920. u Trogiru. Student filozofije. Partizanskom pokretu pristupio 11. kolovoza 1941. Kandidat za člana KPJ od 1941. Član KPJ od 1944. Nositelj Partizanske spomenice 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.532.)

Vinko Fiuman, sin Antonov,
Načelnik štaba brigade od 14. kolovoza 1943. do kraja rata.

Rođen 17. rujna 1922 u Rijeci. Učenik. Partizanskom pokretu pristupio 18. kolovoza 1943. Član KPJ od 1944.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Ljubo Periša, sin Jerin
Obavještajni oficir štaba brigade

Ranije politički komesar 3. čete 4 bataljuna.

milan rako i ljubo periaa
Milan Rako i Ljubo Periša, na povratku iz Hercegovine

Rođen 1924. u Šibeniku. Stolarski radnik. Partizanskom pokretu pristupio 04. listopada 1942. Član KPJ od 1943

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Ante Bogdanić, sin Petrov
Opunomoćenik OZNE u štabu 11. dalmatinske brigade

Rođen 14. svibnja 1921. u Starom Gradu na Hvaru. Namještenik. Član SKOJA od ožujka 1942. Partizanskom pokretu pristupio 15. siječnja 1943. Član KPJ od svibnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Petar Božinović, sin Grgin
Opunomoćenik OZNE u štabu 11. dalmatinske brigade

Rođen 04. siječnja 1924. u Makarskoj. Učitelj. Partizanskom pokretu pristupio 17. svibnja 1943. Član KPJ od ožujka 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Branko Petković, sin Antin
Referent saniteta 11. dal¬matinske brigade

Rođen 25. srpnja 1920. u Blatu na Korčuli, tada student medicine. Partizanskom pokretu pristupio 16. rujna 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Mate Matković, sin Petrov
Zamjenik opunomoćenika OZNE u štabu brigade

Rođen 14. svibnja 1920. u Poljicima na Hvaru. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 8. kolovoza 1943. Član KPJ od 1941. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.559.)


- 14:54 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Prištapske postrojbe

Milka Malada (Planinc), kći Nikolina
Politički komesar čete za vezu

Milka Malada - Planinc

Rođena 21. studenog 1924. u Drnišu. Partizanskom pokretu pristupila srpnja 1943. Član SKOJ-a od 1941., član KPJ od siječnja 1944. poručnica, politička komesarka čete za vezu 11.dalmatinske brigade

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.554.)

- 10:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

I. bataljun

Ahmet Šeremet, sin Mahin
zapovjednik 1. bataljuna

Rođen 12. prosinca 1916. u Livnu. Stolarski radnik. Partizanskom pokretu pristupio 02. srpnja 1942. Član KPJ od rujna 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.586.)

Marko Kekić, sin Obrenov
Zamjenik komandanta 1. bataljuna i zapovjednik Prateće četa 11. brigade

Rođen 10. veljače 1911. u selu Ravni kod Gacka. Radnik. Partizanskom pokretu pristupio 1941. Član KPJ od 1943. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.545.)

Jure Talajić, sin Jerkin
Politički komesar 1. bataljuna

Rođen 21. kolovoza 1913. u Podgradini kod Metkovića. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 05. rujna 1943. Član KPJ-u od 1941. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.589.)

Vojtjeh Ostojic, sin Petrov
Zamjenik političkog komesara I. bataljuna

Rođen 31. siječnja 1919. u Povlji na Braču. Radnik. Partizanskom pokretu pristupio u lipnju 1942. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ od svibnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.566.)

Kosta Ugrica, sin Dušanov
Politički komesar I. bataljuna

Rođen 03. lipnja 1926 u Obrovcu. Učenik. Partizanskom pokretu pristupio 26. studenog 1942. Član SKOJ-a od prosinca 1941. Član KPJ od srpnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.592.)


Vice Vicko Mucić, sin Markov
Obavještajni oficir štaba I. bataljuna

Rođen 08. listopada 1922. u Zagvozdu kod Imotskog. Radnik. Partizanskom pokretu pristupio 20. srpnja 1942. Član SKOJ-a od svibnja 1942. Član KPJ od studenog 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.563.)


Ivan Prodan, sin Josipov
Komandir 3. čete I bataljuna

Rođen 09. rujna 1920. u Zagvozdu kod Imotskog. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 20. rujna 1943. Član KPJ od siječnja 1944.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

- 10:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

II. bataljun


Mišo Martinac, sin Ivanov
zamjenik zapovjednika II. Bataljuna,od travnja 1945. zapovjednik IV. Bataljuna

Rođen 1923 u Vrgorcu. Zemljoiradnik. Partizanskom pokretu pristupio lipnja 1942. Član SKOJ-a od lipnja 1942. Član KPJ od siječnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.557.)

Petar Mioč, sin Grgin
Zamjenik komandanta II. bataljuna i posljednji ratni zapovjednik ovog bataljuna

Rođen 4. svibnja 1916. u Pozla Gori, kod Metkovića. Partizanskom pokretu pristupio 19. ožujka 1943. Član KPJ od rujna 1943. Sada živi u Splitu, Poljička cesta 17,


(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 388.,423., 561 )

Jakša Deletis
Politički komesar 2. bataljuna.

Rođen 13. studenog 1922. u Starom Gradu na Hvaru. Gimnazijalac. Partizanskom pokretu pristupio 23. srpnja 1943. Član SKOJA od 1941., član KPJ-u od rujna 1943

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.555.)

Marko Mardešić, sin Pavlov
Obavještajni oficir štaba 2. bataljuna

Rođen 29.prosinca 1916. u Komiži na Visu. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 15. listopada 1943. Član KPJ od lipnja 1942.

Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.555.)

Vuk Anđelinović, sin Dankov
Referent saniteta

Rođen 3. travnja 1922. u Zagrebu. Tada student medicine. Partizanskom pokretu pristupio 3. rujna 1943. Referent saniteta ispočetka u 5. a potom u 2. bataljunu 11. dalmatinske brigade.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 469., 508.).

Nikola Maršić, sin Ivanov
Komandir 1 čete II. bataljuna

Rođen 1919. u Vlaki kod Vrgorca. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio u jesen 1942. Član SKOJ-a od 1941., član KPJ od 1942.).

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.557.) i svjedočenje Ivana Gugića.)

Danijel Joković, sin Petrov
Zamjenik komandira 3 četa 2 bataljuna

Rođen l6. listopada 1923 u Vela Luci, Korčula. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 1.kolovoza 1943. Član SKOJ-a od svibnja 1942., član KPJ od rujna 1944., zamjeniku komandira 3. čete 2. bataljuna 11. dalmatinske briga

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 541. i. svjedočenje Ivana Gugića i Ivana Marinovića.)

- 10:55 - Komentari (1) - Isprintaj - #

III. bataljun


Jakov Raos - Joko, sin Jurin
zapovjednik 3. bataljuna

Rođen 15. listopada 1921. u Makarskoj. Stolarski radnik. Partizanskom pokretu pristupio 01. 05. 1942. Član SKOJ-a od travnja 1941. Član KPJ-u od rujna 1942.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 577.)


Ante Krstičevič -Gluvić
zamjenik zapovjednika III bataljuna

Rođen 1923. u Pločama. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 19. siječnja 1943. Član KPJ od travnja 1941. Nositelj partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Nikola Marić – Bokež, sin Petrov
Politički komesar III. Bataljuna

Rođen, 26.ožujka 1924., U NOB-u od 13.srpnja 1941. Član SKOJ-a od 1940., član KPJ od 1942., nositelj partizanske spomenice 1941.),

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.
555. i svjedočenje Ivana Gugića)

Ljubo Barbarić
Zamjenik političkog komesara u štabu III bataljuna, ranije politički komesar 3. čete i III. Bataljuna.

Rođen 17.listopada 1917. u Zastražišću na otoku Hvaru. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 10. listopada 1942., član SKOJ-a od studenog 1941., član KPJ od rujna 1942. Nositelj partizanske spomenice 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987. i svjedočenje Ivana Gugića)


Jerko Nobilo, sin Antunov
Vodni delegat 3. bataljuna

Rođen 14. siječnja 1924. u Blatu na Korčuli. Zem¬ljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 16.lipnja 1942., član SKOJ-a od siječnja 1942., član KPJ od ožujka 1944..

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.565. i 631.)

Albert Štambuk sin Vjenceslava
Politkomesar 2. čete III bataljuna

Rođen 30.12.1924 u Selcima na Braču. Kamenoklesar. Partizanskom pokretu pristupio 9. rujna 1943. Član SKOJ-a od kolovoza 1942. Član KPJ od studenog 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.588.)

Stjepan Nobilo, sin Vickov

Rođen 21. svibnja 1919. u Lumbardi, Korčula. Kamenoklesar. Partizanskom pokretu pristupio 6. rujna 1943. Član SKOJ-a od srpnja 1942. Prema svjedočenju Ivana Gugića bio je član posebno odabrane skupine koju je vodio Simo Dubajić.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.565. i svjedočenje Ivana Gugića.)

Ivo Franković, sin Ivin
komandir 3 čete

Rođen 13. kolovoza 1921. u Boljenoviću kod Dubrovnika. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 08. rujna 1943. Član KPJ od listopada 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.531.)

- 10:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

IV. bataljun


Dominko Antunović, sin Šimunov
Zapovjednik 4. bataljuna

Rođen 18. veljače 1917. u Kozici kod Vrgorca. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 12. ožujka 1942. Član SKOJ-a od prije rata, član KPJ od 1941., nositelj partizanske spomenice 1941. Od travnja 1945. zamjenik zapovjednika 11. dalmatinske brigade. Zajedno sa Simom Dubajićem bio jedan od važnijih aktera pregovora sa Englezima. Umro u Zagrebu 2003. godine.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.508. i 613. i Tolstoy „Ministar i Pokolji“, str. 147. i 332.)

Mate Majić, sin Markov
Zamjenik zapovjednika 4. bataljuna

Rođen 1919. u selu Zavojane kod Vrgorca. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio u siječnju 1942. Član SKOJ-a od 1941. Član KPJ. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.553.)

Milan Rako, sin Šimunov
Politički komesar 4. bataljuna

Rođen 01. travnja 1922. u selu Šumet kod Imotskom. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 15. kolovoza 1943. Član SKOJ-a od 1940. Član KPJ-u od listopada 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.576.)

Salamon Finci, sin Šaloma
Intedant 4. bataljuna

Rođen 20. studenog 1905. u Sarajevu. Inženjer kemije. Partizanskom pokretu pristupio 11. rujna 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.531.)

Srećko Freundlich, sin Oskara
Sekretar štaba 4. bataljuna

Rođen 14. kolovoza 1923. u Osijeku. Srednjoškolac. Partizanskom pokretu pristupio 28. listopada 1944. Član SKOJ-a od listopada 1944.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.531.)

Branko Kadijević, sin Đurin
zamjenik komandira 3. čete 4 bataljuna.

Rođen 1921. u Glavini Donjoj kod Imotskog. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 12. veljače 1943. Član KPJ od listopada 1944. Brat Veljka Kadijevića.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.543.)

Adolf Dragičević
Komesar 3 čete 4 bataljuna.

Rođen 07. kolovoza 1924. u Zaostrogu. Gimnazijalac. Partizanskom pokretu pristupio 01. siječnja 1943. Član SKOJ-a od veljače 1943. Član KPJ od svibnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Emil Goldstein,
Zamjenik komandira čete

Rođen 1920 u Sarajevu. Fotograf. Partizanskom pokretu pristupio u kolovozu 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.534.)

- 09:59 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  siječanj, 2010  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Siječanj 2010 (8)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Pobijeni franjevci - članci i analize

Svjedocenja i izjave - audio zapisi

Hrvati u BiH - linkovi