Novi parlamentarizam OUN, skupštinske prethodnice Svetske vlade

(Izvadak iz knjige Razotkrivanje paketa subverzivnog "Novog Svetskog Poretka" Stare Zmije – Svetlonoše" bez Svetla – Zapadni Antihrist. brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.com


Oci bahaizma su sve i ranije smislili

Da bi imitirali vladavinu "demokratije" u svome obećanom planetarnom carstvu blagostanja, "iluminatski" mozgovi (koji su stajali nad savezničkim 'Ujedinjenim nacijama' u drugom svetskom ratu) su znali da uz svetsku vladu trebaju da imaju i planetarnu skupštinu, parlament narodnih poslanika. I njega su prvo počeli otvoreno i zadihano da prave.

Još pre nastanka 'Lige naroda' i 'Organizacije Ujedinjenih Nacija', "prorok" Mirza Husayn, znan kao Bahá-u'llah, jedan od utemeljivača sinkretičke i raskošne federalističke religioznosti zvane bahaizam (čiji je jedan vernik, Kopt Butros Butros Gali dogurao i do generalnog sekretara OUN), zalagao je se za formiranje sveopšte svetske savetodavne skupštine: »Mora da dođe vreme kada će se u čitavom svetu priznati neophodna potreba za održavanjem velike, sveobuhvatne ljudske skupštine. Vladari i kraljevi sveta moraju joj nužno prisustvovati, učestvovati na njenim savetovanjima i razmotriti puteve i mere kojima će se položiti temelji Velikog Svetskog Mira među ljudima.« - Bahá-u'llah je, dakle, mišljenja da planetarni i međunarodni mir može da ostvari i omogući jedna svetska skupština pomoću savetovanja velikaša: »Savetovanje donosi veću svesnost i pretvara pretpostavke u izvesnosti. Ono je blistavo svetlo što u mračnom svetu pokazuje put i vodi nas. Za sve postoji i dalje će da postoji stanje savršenstva i zrelosti. Zrelost dara razumevanja ispoljava se u savetovanju.« Bilo da se vladari uzajamno savetuju, ili da slušaju svoje savetnike u donošenju državničkih odluka, ukoliko na delu nije istinska, Božija Mudrost, rezultat toga u svetu neće biti donošenje mira i uvođenje reda, već novi nemiri i nove pometnje.‘Abdu’l-Bahá (1844.-1921.g)


‘Abdu’l-Bahá, "ovlašćeni" tumač učenja svoga oca Bahá-u'llah-a, i sam iznosi vladarima i narodima svoje predloge za organizovanje svetskog parlamentarizma: »Pitanje mira moraju učiniti predmetom zajedničkog savetovanja i sa svim raspoloživim sredstvima moraju pokušati da ustanove savez nacija sveta. Moraju zaključiti obavezujući ugovor, osnovati savez čije odredbe će biti jasne, nepovredive i konačne. Ovaj uzvišeni i plemeniti poduhvat, istinski izvor mira i blagostanja za celi svet, trebaju svetim smatrati svi, koji žive na zemlji.« Nikakvo planetarno savetovanje neprosvetljenih ljudi neće postati istočnik svetskog mira, već samo život u Bogu i sa Bogom pojedincu i svetu može doneti i donosi istinski mir. Abdu’l-Bahá, dalje, traži da se sve sile čovečanstva pokrenu kako bi se osigurala postojanost i trajnost ovog "najvišeg Saveza" i "sveobuhvatnog Pakta". Ako neka država povredi bilo koju odredbu Saveza, sve vlade sveta moraju ustati da "neposlušna" državna vlast bude potčinjena Sporazumu, i da svim raspoloživim sredstvima, ako treba, bude i uništena.


Prvi korak: Liga narodâ

Pre nastanka svetske Vlade, "garanti" svetskog mira trebali su da budu promasonska tela 'Liga narodâ' i 'Organizacija Ujedinjenih Nacija'.


Formalno na predlog američkog predsednika Vudroa Vilsona, na Versajskoj mirovnoj konferenciji (kojoj je prisustvovalo preko stotinu Judejaca) stvorena je 'Liga' ili 'Društvo narodâ'. Na Konferenciji je usvojen i 'Pakt Lige'. U Uvodu 'Pakta' se tako iznosi: »Visoke strane ugovornice, smatrajući da je, za razvijanje saradnje među narodima i jemstvo mira i bezbednosti potrebno: preuzeti izvesne obaveze da neće pribegavati ratu; održavati u punoj saglasnosti međunarodne odnose zasnovane na pravdi i časti; strogo ispunjavati propise Međunarodnog Prava, priznate ubuduće kao stvarno pravilo po kome se Vlada ima upravljati; uspostaviti vladavinu pravde i svesno poštovati sve obaveze ugovora u uzajamnim odnosima organizovanih naroda – usvajaju ovaj Pakt kojim se obrazuje "Liga narodâ".« u "Ligu" je mogla da bude primljena svaka država, dominion ili kolonija koja »slobodno sobom upravlja«, za čiji prijem se podržavajuće izjasne 2/3 prisutnih Članova Skupštine, i koja daje stvarne garantije o svojoj iskrenoj nameri da će svoje međunarodne obaveze i koja prihvata uredbu koju "Liga" propiše u vezi njenih vojnih snaga i naoružanja.

Na spisku osnivača Lige nalaze se 32 države, dok su još 12 države pozvane da im pristupe. U Savet Lige ušle su 14 države, a u Savet, najviši organ Lige, ušli su predstavnici svih članova, njih 54. Slomu Lige uveliko je doprinelo to što ju je Amerika uveliko lišila financijske potpore.


Rokfelelerova donacija

Na zemljištu u Nju Jork Gradu gde je izgrađena markantna zgrada OUN prethodno je bila klanica, a hazarska porodica Rokfelera je to dala novoosnovanoj Organizaciji. Najbolje mesto za privlačenje avetinjskih, krvopijskih snaga!

U Povelji, osnivačkom aktu 'Organizacije Ujedinjenih Nacija' koji je u San Francisku stupio na snagu posle Drugog svetskog rata (- svetski rat i ratni haos su mondijalistima dobro došli za proguravanje svojih "spasilačkih" rešenja!) – tačnije 24. oktobra 1945. g., uvodno se proklamuje i sledeće rešenosti u cilju osnivanja međunarodne organizacije 'Ujedinjenih Nacija': »Mi narodi Ujedinjenih Nacija, odlučni da spasimo buduća pokolenja nemani rata, koji je dva puta u toku našeg života doneo čovečanstvu neizrecive nevolje, i da ponovo potvrdimo veru u osnovna prava čoveka, dostojanstvo i vrednost ljudske ličnosti, u ravnopravnosti ljudi i žena i velikih i malih naroda, i da utvrdimo uslove pod kojima pravda i poštovanje obaveza što nastaju iz ugovora i iz drugih izvora međunarodnog prava mogu da se održe, i da radimo na postizanju društvenog napretka i boljih životnih uslova u sve većoj slobodi, /.../ rešili smo da udružimo svoje napore radi ostvarivanja tih ciljeva.« - No ni OUN svetu nije donela ni približila svetski mir i bezbednost: ratovi su se nastavili, pri čemu su najpoznatiji bili Vijetnamski i Korejski; pored Azije i Afriku su potresli mnogi ratovi, ...


Željne vlastitog suprematorstva u OUN, 13. novembra 1947. g. Sjedinjene Američke Države su dale predlog da se uvede "mala skupština" OUN, koja bi zasedala preko cele godine kad Generalna skupština nije na okupu. I tako je nastao 'Savet Bezbednosti', kao najznačajniji organ OUN, napravljen od 15 članica, od kojih su pet bile stalne (Kina i antihitlerovske Ujedinjene nacije: USA, Sovjetski Savez, Velika Britanija i Francuska, što održava posleratni odnos snaga u svetu). Stalne članice 'Saveta Bezbednosti' dobile su pravo vetoa. U današnje vreme, kada je 'Varšavski ugovor' nestao, a iznikle su se i nove ekonomsko-političke sile (poput Indije i Japana), pojavljuje se potreba za rekonstrukcijom i proširenjem najvišeg tela OUN. Njime dominiraju industrijski najrazvijenije zemlje, čiji glas se i najače čuje na svetskoj pozornici, koje i svojim finansijskim doprinosima i najviše pune budžet OUN. One time, pogotovo Amerika (i njen republikanski deo ponajprije), i ucenjuju OUN: ukoliko bi prestale da izvršavaju svoje obaveze za punjenje budžeta Organizacije, to bi neminovno značilo i njegono markantno radno-operativno slabljenje. Svoje nepoštovanje OUN i 'Saveta Bezbednosti' Sjedinjene Američke Države su pokazale više puta preduzimajući i bez rezolucije Organizacije vojne akcije širom sveta. Iluminatskim vladama u senci delovanje i donošenje odluka OUN sa konsenzusom i sa pravom vetoa često vrlo smeta u ostvarivanju nekih zavereničkih i porobljivačko-eliminacionih planova.


Parlamentarna "kultura"

Današnje stanje u skupštinama (parlamentima, kongresima, senatima,...) mnogih država (a takvo će postati i u planetarnoj Skupštini), slično je onom koje je vladalo u rimskom Senatu pre nego što je Avgust postao prvi car Imperije, Prinkipata: »Senat je svojim golemim brojem postao izobličena i neuređena rulja: bilo je preko hiljadu senatora, a neki su bili posve nedostojni ljudi i takvi koji su bili učvršćeni u Senat posle smrti Kesarove zahvaljujući uticaju i podmićivanju, a narod ih je zvao "članovi Orka" /= Podzemlja/. Taj je Senat Avgust sveo na nekadašnji broj i vratio mu stari sjaj ...« (Svetonije: Augustus, 35) - Parlamentarne svađe i podele koje se prenose i na narod, vlade u senci koriste za nametanje stava da samo malobrojna planetarna Nad-Vlada može da uvede "istinski red". Parlamentarci koji se vrlo često ne mogu složiti ni oko svojeg skupštinskog poslovnika (koji postaje sve restriktivniji i drakonskiji), kako mogu donositi harmonične pravne norme i regule ("zakone") koje bi bile u službi građanstva?! "Demokratski" parlamentarizam je danas samo lakši oblik partijskog oligarhizma i njegov paravan, jer vrlo često državom vlada jedna partija, jedan klan, jedan čovek.


Generalni sekretari – moralno sumnjivi likovi

Da bi neko uzorno i časno i odgovorno vodio jedno planetarno telo kakvo je OUN, on dakako mora biti vrlo savestan i pronicljiv čovek. - Nekadašnjem generalnom sekretaru ’Ujedinjenih Nacija’ – Austrijancu Kurtu Valdajmu, koji ima fašističku ratničku prošlost, papa Jovan Pavle II, autor enklitike ’Istinska svetlost’, koja ide u prilog novog centralizacionog poretka u svetu, jula 1994. g. je dodelio titulu viteza i Orden Pija IX za »doprinos odbrani ljudskih prava.« Za pravedan život pred Bogom “Sveta Stolica” naravno nema orden ... Vatikanu dakako politika OUN nije u svemu bila ugodna, pogotovo zalaganje za kontrolu rađanja, jer je Rimu u interesu da ima što više vernika, koji to praktično postaju odmah po rođenju.

Nekadašnji prvi čovek OUN, Dag Hamaršeld (Hammarschöld) svoj zemaljski život je završio pri padu aviona 18. rujna 1961. u Rodeziji; nakon njegove smrti obelodanjen je njegov dnevnik 'Razgovori sa Bogom', iz kojeg se vidi da su ovog vrhovnika opsedali duhovi koji su mu se predstavljali kao "mironosci". Ako su još nekadašnje generalne sekretare vodile avetinjske snage, koliko će to onda činiti sa današnjim očigledno pristrasnim poglavarima OUN-a?!


OUN kao velika masonska loža

Jedna od vodećih specijalizovanih agencija OUN (osnovana 16. Novembra 1945.) zadužena za pitanja svetskog obrazovanja, nauke i kulture je i UNESCO. Glif Agencije ima čisto masonske simboličke konotacije. Trougao na vrhu, a pri dnu glifa su tri stepenika, simbola tri osnovna inicijaciona stupnja u masoneriji. Masonerija, Plava internacionala je, kako se da nazreti, od samog početka OUN htela pretvoriti u svoju ložu.


The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Pri OUN od 1970. g., dva puta sedmično, novodobski učitelj Šri Činmoj redovno održava za zainteresovano diplomatsko osoblje i službenike Organizacije svoje "meditacije mira". – Pri OUN deluje i izdavačka kompanija Lucis trust ('Poverenje u Lucifera'), koja je iznikla iz teosofskih angažmana. Još je Blavatska, koja će pripremiti put za "Učitelja sveta", "Majtreju", Lažnog Proroka iz 'Apokalipse', 1887. godine u Londonu pokrenula teosofski magazin 'Lucifer'. Alice i Foster Bailey 1922. g. osnivaju izdavačku kuću Lucifer publishing company, koja će kasnije postati Lucis Trust Publishing Company, a u 1995. g. se naći na listi nevladinih organizacija u OUN, kao dobro pozicionirana "savetodavna organizacija" u Ekonomskom i Socijlnom savetu. Sličan položaj ima i Temple of Understanding ('Hram Razumevanja'). Mondijalistička masonerija i njuejdžeri, dakle, uveliko su OUN pretvorili u svoj komandno-uticajni poligon.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se