Elaborat o skladotvornim skupinama

  rujan, 2010  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Rujan 2010 (7)

Opis bloga

Elaborat o znanstvenoj utemeljenosti trajne skladotvorne skupine za potporu Vladi Republike Hrvatske

Zagreb, lipnja 1993.

Linkovi
Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Igre.hr
Najbolje igre i igrice

Forum.hr
Monitor.hr

05.09.2010., nedjelja

Eksperimentalna potvrda Maharishijevog efekta

Ono što Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira čini posebno značajnim i po čemu se razlikuje od svih dosad u povijesti iskušanih pristupa za izgradnju mira jest činjenica da se zasniva na rezultatima temeljitih znanstvenih eksperimenata, a ne samo na teoretskim postavkama i zaključcima. Rezultati oko 40 eksperimenata svrstali su Maharishijev efekt u red eksperimentalno najbolje provjerenih socioloških fenomena, čime je potvrđeno postojanje znatno dublje razine pove¬zanosti između individua i društva nego što je, do nedavno, bilo smatrano za moguće.

Štoviše, oni ukazuju i na praktični postupak za poboljšanje kvalitete društvenog života, odnosno, postojanje novog mehanizma socijalnih promjena koji je bitno različit od ustaljenih paradigmi poimanja ove problematike.

Zbog ograničenosti prostora navest ćemo samo nekoliko najznačajnih radova kojima je skladotvorni utjecaj u kolektivnoj svijesti društvenih zajednica eksperimentalno potvrđen 46.

Da bi odgovorili na pitanje da li će se redukcija kriminaliteta zadržati i u duljem razdoblju, Dillbeck, Landrith i Orme-Johnson 47 komparirali su 24 američka grada s 1% meditanata sa 24 kontrolna grada tijekom jedanaest godina (1967-1977). U eksperimentalnim gradovima je nakon dosizanja kritične mase od 1 % meditanata (1972/73. god.) uočen nagli pad stope kriminaliteta za 22% od razine predskazane na osnovi prethodnog trenda. Nakon usporedbe svih relevantnih varijabli kovarijantnom analizom, eksperimentalni su gradovi i dalje pokazivali statističko značajno smanjenje u stopi kriminaliteta (p<0,02) čime je potvrđena pouzdanost i trajnost Maharishijevog efekta u šestogodišnjem razdoblju. Premda se statističkom kontrolom mogu isključiti određene varijable, ipak je još moguće postojanje neke nepoznate varijable, koja više od TM-programa, doprinosi pojavi registriranih socijalnih promjena. Da bi se provjerila i ova mogućnost, Dillbeck, Landrith, Polanzi i Beker48 su primijenili tkzv. unakrsno-zakašnjelu panel korelaciju u ispitivanju slojevitog uzorka od 160 američkih gradova. Eksperimentom je utvrđeno da su unakrsno zakašnjele razlike bile statistički značajne u predskazanom smjeru, indicirajući da porast TM-praktikanata u gradovima signifikantno korelira sa smanjenjem kriminaliteta u godinama koje slijede, odnosno da uočene promjene u stopi kriminaliteta nisu uzrokovane nekim drugim poznatim ili nepoznatim čimbenicima, već su izazvane porastom broja stanovnika koji vježbaju TM.

U studiji koja je proučavala kvalitetu života u SAD-u u 25-godišnjem razdoblju, od 1960-1984. god., mjeren je kompozitni indeks kvalitete života sa dvanaest socijalnih indikatora u područjima: zdravlja, kriminala, ekonomije, kreativnosti, obrazovanja, bračne stabilnosti, zdravstve¬nim navikama i sigurnosti u prometu. Orme-Johnson, Gelderloos i Dillbeck 49 registrirali su značajan rast kvalitete života u SAD-u u funkciji porasta broja TM-praktikanata. Od 1979. god. otpočinjanjem grupne prakse TM-sidhi programa na Maharishijevom međunarodnom sveučilištu (MIU) taj rast je postao još izraženiji, a tijekom 1982, 1983. i 1984. god., kada je predskazano povećanje koherencije u nacionalnoj svijesti, dogodio se dramatičan preokret u povećanju kvalitete života koji je u te tri godine bio 5,2 puta veći od bilo kojeg trogodišnjeg poboljšanja u prethodne 22 godine.

Veličina Maharishijevog efekta u ovoj studiji mjerena je prema „Indeksu Maharishi efekta" koji je uzimao u obzir i postotak TM praktikanata (m) širom SAD-a i kvadrat od broja TM i TM-sidhi praktikanata (N) koji su grupno vježbali na MIU.

Analiza indeksa kvalitete života u SAD-u pokazivala je gotovo kontinuirani pad od 1960. god. do 1975. godine. U 1975. godini preko 225.000 Amerikanaca je naučilo TM tehniku što je sa brojem prethodnih meditanata predstavljalo preko 0,4% od cjelokupne populacije SAD-a. Od te godine počeo je lagani rast kvalitete života u SAD-u. Na MIU je ukupna praksa TM-sidhi programa otpočela 1979. god. i od tada je kvaliteta života postigla definitivno pozitivni trend. Pored toga, u 1982., 1983. i 1984. godini kada je, prema Indeksu Maharishi efekta trebao nastupiti značajan porast koherencije u kolektivnoj svijesti, dogodio se zaista dramatičan porast kvalitete života (2,87%, 2,15% i 2,15%) od ukupno 7,17%, što je predstavljalo, kao što smo već spomenuli, 5,2 puta veći rast od bilo kojeg trogodišnjeg poboljšanja u prethodne 22 godine.

Studijom je ustanovljeno daje poboljšanje kvalitete života u SAD-u bilo proporcionalno rastu broja meditanata u zemlji, kombinirano sa brojem onih koji su kolektivno prakticirali TM-sidhi tehnike na MIU. Ova uzročna veza je posebno potvrđena činjenicom da su promjene u Iowi, gdje se nalazi MIU, bile veće nego promjene u SAD-u, kao cjelini.

Prema Maharishijevoj teoriji kolektivne svijesti porast koherencije u kolektivnoj svijesti bilo koje socijalne zajednice, proizveden potrebnom koncentracijom TM i TM-sidhi praktikanata, treba proizvesti jedan holistički skok u kvaliteti života, uključujući i poboljšanja u ekonomskim pokazateljima. K.L.Cavanaugh je primijenio Box-Tiao vremensku analizu da bi istražio odnos između indeksa siromaštva, koji se definira kao zbroj mjesečnih stopa inflacije i nezaposlenosti, i broja sudionika u grupnoj praksi TM i TM-sidhi programa na MIU (Iowa, SAD)50.

Ovom studijom je registrirano daje u razdoblju od travnja 1979. do siječnja 1987. god., u Kanadi i SAD-u značajno smanjen indeks siromaštva (p<0,0001 za obje zemlje) u mjesecima kada je više od 1500 ljudi sudjelovalo u grupnom programu na MIU. Manje smanjenje indeksa siromaštva je pronađeno, također za obje zemlje, u mjesecima kada je veličina grupe bila između 1100-1500 ljudi, što se može objasniti dodatnim utjecajem koherencije koju proizvode meditanti širom SAD-a (preko 1 milijun) i Kanade, koji nije matematički praćen u ovoj studiji. Ova studija indicira da je smanjenje inflacije i nezaposlenosti u SAD-u i Kanadi povezano s povećanjem broja praktikanata Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja u najvećoj takvoj skupini u Sjevernoj Americi. Broj od 1500 praktika¬nata je približno kvadratni korijen od 1% populacije SAD-a što je bilo dovoljno da proizvede statistički visoko signifikantan utjecaj na redukciju stope inflacije i nezaposlenosti u Sjevernoj Americi. Povećanje u veličini skupine pratilo je smanjenje u indeksu siromaštva. Ovim rezultatima je potkrijepljena osnovna hipoteza da grupna praksa MTJP-a poboljšava i nacionalno ekonomske tokove generiranjem veće koherencije u kolektivnoj svijesti društva, čime je podržan zaključak da MTJP predstavlja posebno učinkovito sredstvo i za reduciranje ekonomskih problema stvaranjem veće ravnoteže u ekonomskoj dimenziji života.

Krajem 1978. god. više skupina (od 30 do 400) upućenika TM-sidhi programa, ukupno 1400 ljudi, boravilo je u pet kriznih područja svijeta kako bi se provjerilo da li je grupnom praksom TM-sidhi tehnika moguće obnoviti ravnotežu u kolektivnoj svijesti, a time i u političkim sustavima ovih područja, pri čemu je osnovna hipoteza unaprijed najavljena javnim objavljivanjem u više časopisa i novina. Grupe TM-sidhi stručnjaka boravile su u:

1. Rodeziji (Zimbabve) i Zambiji - u južnoafričkoj regiji

2. Nikaragvi i Hondurasu

3. Kostariki, Gvatemali i El Salvadoru - u Srednjoj Americi

4. Iranu i Siriji - Srednji Istok

5. Tajlandu - u jugoistočnoj Aziji i

6. Izraelu i Cipru

da bi istražili utjecaj na rat u Libanonu. Eksperimentom je potvrđeno daje grupna praksa TM-sidhi programa utjecala na smanjenje intenziteta sukoba i pojavu mirovnih inicijativa u ovim područjima (p<0,0001), a također i na razini svijeta kao cjeline (porast pozitivnih dogadaja: p< 0,007, smanjenje neprijateljskih aktivnosti: p <0,01 i smanjenje verbalnog neprijateljstva: p< 0,002) kao i daje nakon raspuštanja ovih skupina opet došlo do pojačavanja sukoba51. Harvardski znanstvenik, dr. Charles Alexander, kreirao je srpnja 1983. god. eksperiment kojim se mjerio utjecaj skupine (od 65 do 240) TM-sidhasa na intenzitet rata u Libanonu kao i kvalitetu života u Izraelu i Jeruzalemu. Orme-Johnson, Alexander, Davies, Chandler i Larimor su koristeći „skalu ratnog intenziteta" (war-intensity scale) i „banku podataka o konfliktima i miru" (Conflict and Peace Data Bank-COPDAB) pratili utjecaj na intenzitet rata u Libanonu, a kompozitni indeks kvalitete života mjeren je Box-Jenkins ARIMA (autoregresive integrated moving averages) analizom ocjene djelova- nja52. Ustanovljeno je da je do statistički značajnog smanjenja intenziteta rata u Libanonu (p=0,0006) došlo u razdoblju kad je skupina TM-sidhasa dosegla kritični prag od preko 200 članova (približno korijen iz 1% od populacije u tom području). Analizom transfernih funkcija pronađeno je značajno poboljšanje kvalitete života u Jeruzalemu i Izraelu (za jedan dan p=0,017; za šest dana p=0,039) što se očitovalo smanjenjem prometnih nesreća, kriminala i požara, kao i povećanjem nacionalnog raspoloženja i vrijednosti akcija na burzi u Tel Avivu.

Akumulacija eksperimenata kojima je Maharishijev efekt potvrđivan na gradskoj, pokra¬jinskoj i nacionalnoj (državnoj) razini potakla je znanstvenike da ispitaju njegov utjecaj na razini cijelog svijeta. Kvadratni korijen od 1% tekuće svjetske populacije bio je oko 7.000 što je bila predskazana veličina skupine potrebna da proizvede globalno mjerljiv utjecaj, a Orme-Johnson, Cavanaugh, Alexander, Gelderloos, Dillbeck, Lanford i Abu Noder unaprijed su objavili prognozu eksperimenta publiciranjem u tisku i obavještavajući skupinu eminentnih znanstvenika u SAD-u . Ovaj eksperi¬ment je zbog svojih impresivnih rezultata nazvan „Okus utopije" i pritom je registrirano:

1. povećanje pozitivnih i obrtanje negativnih trendova u svijetu (p=0,02),

2. povećanje pozitivnosti u zemljama „kriznih područja" što je mjereno skalom intenziteta međunarodnih konflikata (p=0,002),

3. napredak prema miroljubivom rješenju sukoba u Libanonu (p=0,006),

4. značajno povećanje vrijednosti akcija na glavnim burzama, u 19 zemalja svijeta, što je registrirano svjetskim indeksom međunarodnih burzovnih akcija, itd..

Nakon ovog prvog eksperimenta kojim je, na planetarnoj razini, verificiran Maharishijcv efekt održana su još dva skupa koji su bili dovoljno veliki (uzimajući u obzir broj meditanata i već postojeće grupe TM-sidhasa u svijetu) da proizvedu globalan utjecaj. Ovi skupovi su održani u Nizozemskoj (Haag) od 26.12.1984. do 06.01.1985. god. i u Washingtonu D.C. od 10. do 17.07.1985. godine.
Orme-Johnson, Dillbeck, Alexander, Chandler i Cranson su, u posebnoj studiji, pratili utjecaj sva tri svjetska skupa na intenzitet međunarodnih sukoba, medunarodni terorizam i Svjetski indeks međunarodnih burzovnih akcija 54.

Eksperimentom je registrirano da je u vrijeme sva tri globalna skupa došlo do značajnog smanjenja međunarodnih sukoba: u Iowi za 36,4%, u Nizozemskoj za 24,05% i Washingtonu za 34,9% u odnosu na predskazanu vrijednost ranijih trendova.

Primjenom ARIMA vremenske analize ustanovljeno je statistički značajno smanjenje međunarodnog terorizma za 72% nakon 5 dana od otpočinjanja ovih globalnih skupova, uzetih zajedno. Matematičkim proračunima je pronađeno da sezonski i godišnji utjecaji (praznična atmosfera na kraju godine) nisu mogli generirati ove rezultate. Pored toga registriranje i mali (ali signifikantan) porast svjetskog indeksa burzovnih akcija za 0,45% tijekom sva tri skupa u odnosu na očekivanu vrijednost.

Kao što je istakao B.Russett, urednik jednog od najuglednijih svjetskih časopisa za istraživanje problema rata i mira (Journal of Conflict Resolution), ukoliko konceptualni kriteriji za vjerodostojnost jedne teorije nisu dovoljno jasni (npr., ako se temelje na novoj paradigmi), ponavljanje i proširenje predskazanih eksperimentalnih rezultata igraju središnju ulogu u vrednovanju nove teorije55.
Zbog toga su Davies i Alexander napravili novu, longitudinalnu, sociološku studiju o utjecaju sedam velikih skupova praktikanata TM i TM-sidhi programa na rat u Libanonu56, kojom su samo ponovno potvrđeni i prošireni eksperimentalni nalazi prve studije (Orme-Johnson et al.57) o ovom sukobu.

Primjenom Box-Jenkins ARIMA analize utvrđeno je da je tijekom ovih sedam skupova u Libanonu došlo do statistički signifikantnog povećanja u razini kooperacije medu sukobljenim stranama za 66% (p<0,0001), smanjenja od 71% broja poginulih (p<0,0001) i broja ozlijeđenih od 68% (p<0,0001) kao i redukcije u intenzitetu sukoba za 48% (p<0,0001).


Također je pronađeno da je indeks o ratu i miru (Peace-War Indeks), koji je predstavljao kombinaciju svih ovih varijabli, pokazao značajan utjecaj, za svaki od sedam skupova, na libanonski sukob (p<0,01) kao i u svih sedam zajedno (p<0,0001).

Treba naglasiti da rezultati ovih znanstvenih eksperimenata imaju golemi značaj za smanjivanje i eliminiranje političkog nasilja i poboljšanje kvalitete života. Sve studije pokazuju da prakticiranje Maharishijeve tehnologije jedinstvenog polja proizvodi konzistentno pozitivan utjecaj na koherenciju svake razine kolektivnog života, od običnog naselja pa do cjelokupne međunarodne zajednice. Međutim, ovaj temeljiti eksperimentalni „background" činjenica i dokaza nije jednostavno razumjeti i prihvatiti bez proširenja ili revidiranja aktualne bihevioralne paradigme, koja, iako ne u cijelosti, ipak još dominira u međunarodnim odnosima i sociološkoj znanosti uopće.

Brojne eksperimentalne potvrde Maharshijevog efekta u mnogim područjima društvenog života, uz upotrebu najsuvremenije metodologije, snažno su potvrdile hipotezu da Maharishijeva tehnologija jedinstvenog polja reducira negativne i pojačava pozitivne trendove u društvu, koja ujedno predstavlja i posebno učinkovito sredstvo za izgrađivanje harmoničnijeg i miroljubivijeg svijeta. Imajući na umu urgentnu potrebu suvremenog svijeta Maharishi je izradio program za što brže postizanje svjetskog mira, osnivajući obrazovne institucije na svakom kontinentu s ciljem da se na jednom mjestu okupi oko 7.000 stručnjaka TM i TM-sidhi programa.

- 19:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se