Rock ve Metal Gruplari

03.12.2006., nedjelja

Insomnia Grubu

Grubun öz geçmişine bakarsak 2 sene öncesine dayan1yo fakat birkaç olaydan dolay1 grupda1ld1 say1s1s başar1l1 konserlere ç1kt1lar. ama kaderin bir oyunumu bilmiyorum ama da1ld1lar ilk başta vokal ayr1ld1 gruptan. ensturuman grubu olarak devam ettiler gitar ayn1 zamanda vokal oldu bu grup 2 demo yay1nlad1 u şark1lar tuttu diyebiliriz. grubun ismi kodlama hatas1yd1 fakat kader bu gruba bir oyun daha oynad1 ve gitaristleri istanbula gitti. gitmesiyle grup tamemen da1lm1ş oldu daha sonralar1 şehir d1ş1ndan bir gelen konser teklifinden sonra grup tekrar toparland1 ama gitarist deişmişti. Daha sonra kadabarlos grubunu kurdular grubun tarz1n1n deişmesi vokalin gruptan ayr1lmas1yla insomnia tekrar toplanmaya karar verdi. Şimdi ise kendi besteleriyle dinleyiciye ulaşmay1 hedefliyolar.

-Grubun Web Sitesi : http://insomnia.anatolianrock.com

A-Kopist Grubu

12 Eylül 2005 tarihinde hissettiklerini, fikirlerini, hayallerini, düşüncelerini teknikleri yettiince müziklerine yans1tmaya çal1şan dört gençten kurulmuş olan gruptur AKOPIST...

Müzik yapmakt1r, sorgulamakt1r, yanl1şlara karş1 durmakt1r,protest olmakt1r AKOPIST...

Taklit etmemek, üretmek, özgün olmak, yaratmakt1r AKOPIST...

-Grubun Web Sitesi : http://akopist.rockmekan.com

Emin Kuştarci

Sivas doumlu olan Emin KUŞTARCI, ilk, orta, lise örenimini Sivas'ta tamamlam1şt1r. Profesyonel müzik yaşam1na üniversite y1llar1nda başlam1ş, bir çok konser vermiş ve mezun olduktan sonra 0stanbul'a yerleşerek müzik yaşam1na burada devam etmiştir.

Bir çok ünlü isimle çal1şmalar1 olan Emin Kuştarc1 halen kurmuş olduu küçük bir stüdyoda kendi çal1şmalar1n1 sürdürmektedir.

-Grubun Web Sitesi : http://eminkustarci.anatolianrock.com

Hücre Grubu

Kendine özgü tarz ve düzenlemeleri ile dikkat çeken Hücre, bir beste grubudur...

Toplam 6 kişiden oluşan Hücre içerisinde,1 bayan vokal, 2 gitar, bass , klavye ve davul bulunmaktad1r ..

2006 y1l1nda kurulan Hücre, çal1şmalar1na başlad1ktan yaklaş1k 1,5 ay sonra Arcadium Amatör Müzik yar1şmas1na kat1lm1ş ve ön elemeyi geçip ilk 6 grup içerisine kalm1şt1r. Ankara'da düzenlenen yar1şmada canl1 performans sergilemiştir. Yar1şman1n ard1ndan çal1şmalar1na h1zla devam eden grup, Nokia Super Sound yar1şmas1na ve Battle Of The Bands yar1şmas1na kat1lm1şt1r.

-Grubun Web Sitesi : http://hucre.anatolianrock.com

Karabaht Grubu

Karabaht grubu baterist erdem öztürk taraf1nda 2003 y1l1nda kurulmustur. Grubun üyeleri baterist erdem ÖZTÜRK, bas gitar samet TOPSEVER, vokal-gitar emre KARAGÖZ, gitar umut KAD0ROULLARI'ndan oluşmaktad1r. Amac1m1z bar grubu olmak deil kendi bestelerimizle kendi sözlerimizle sark1lar yap1p iyi bir yerlere gelmektir. Tarz1m1z hard rock.

-Grubun Web Sitesi : http://karabaht.anatolianrock.com

Kara Sayfa Grubu

2003 Y1l1nda zonguldak ta arkadas ortam1nda hasan1n sark1lar1na eşlikederken akl1m1za geldi grup kurmak. 0lk demomuzun içerisinde gecen bir kelime ile grubumuzu isimlendirdik. Boylelikle ilk ad1mlar1m1z1 att1k ve üç y1l sonunda sizlerle paylaşmaya karar verdik. Bestelerimizi ev ortam1nda yapt11m1z ve imkanlar1m1z k1s1tl1 olmas1 nedeni ile seslerde çok iyi bir sonuç alam1yoruz. Dier üzücü olay ise bulunduumuz şehirde studyo bulunmamas1. Tamamen kendi çabalar1m1zla birşeyler yapmaya çal1s1yoruz...

-Grubun Web Sitesi : http://karasayfa.anatolianrock.com

KHARON Grubu

Death metal konusunda buyuk bir yol katetmek icin KHARON grubu 2005 yilinda mersin universitesi örencileri cagdas(ritim gitarist ) ve ozan(vokal) tarafindan kuruldu.Grubun bunyesine kurulum asamasinda katilan ender (ikinci ritim gitar),serhat(bass gitar) ve nebii ise (solo gitar) gruba dahil oldlu. Fakat grubumuz Mersinde death metal calabilecek bir davulcu bulamadigindan calismalarina baslamakta gucluk cekti.Gruba en son kat1lan Onur(davul - euthanasia ) KHARON un arkasinda davulu tokmaklamaya baslayarak grubun calismalarina hiz verdi. Ve KHARON Mersinde ve Mersin Üniversitesinde bir ilki gerçekleştirerek mersinin ve üniversitenin ilik Death metal konserini verdi,ilk konserine universite bunyesinde 0stemihan Talay kongre salonunda geniş bir seyirci kitlesinin önünde 22 Mart 2005 tarihinde buyuk bir basariyla cikti.Bu konserde cover calismasi olarak grubumuz Sepultura - ,Agatho Daimon - Venom' - Nightfall - Six Feet Under' - Manowa - ,Hypocrisy - ve son olarak 0sveçin krallar1 olan Amon Amarth gibi gruplar1n parçalar1n1 coverladi. ve grup büyük bir ilgi ver merakla Mersinde ve çevre illerde kitlesini toplamaya başlad1. Bu yilin sonunda Ender ve vokalist Ozan'1n mezun olmasiyla birlikte, vokal olarak Andaç Gruba dahil oldu, grup ritim gitarist sayisini 1 e indirip calismalarina tam gaz devam etti.Grubumuz ilk olarak cover calismalar1yla yoluna devam ederken şu s1ralar demo çal1şmalar1na a1rl1k verdi ve daha sonra Mersin' de Saloon Paris'te ve Adana'da üniversite bahar şenlikleri,Cukurova Rock Fest 1-2 ve yine adanada çeşitli konserlerde sahne alarak tüm güneyde varl11n1 tam anlam1ya ortaya koymuştur.Grubumuz calismalarina tum hiziyla dewam etmekte ve demo cikarma hazirliklari yapmaktadir.

-Grubun Web Sitesi : http://kharon.rockmekan.com

Arena Grubu

Her ne kadar zaman zaman para için eglence müzigi yapsada, bu grup elemenlar1n1n bir araya geldigi ilk andan beri,birey olarak herkes kendi müzigini yapmas1na ragmen(bu icsel melodiler üst üste geldiklerinde de yeni ve ak1c1 bir müzik dogdugu icin)tatmin edici olmustur. Her birimizin farkl1 yasad1g1 bu tatmin, her hangi birimizde bile eksik olsa bu müzik olamaz. Yasad1g1m1z an ve o anda yasad1g1m1z yerin dip gürültüsü, sokak, insanlar ve tabiat ortak hislerimize carp1s1nca bu sesler ortaya c1k1yor. Dinlemenizi, anlaman1z1, uygulaman1z1, tatman1z1 diliyoruz...0Y0L0KLER VE FARKINDALIKLAR!

-Grubun Web Sitesi : http://arena.anatolianrock.com

Apolitics Grubu

2003 y1l1n1n aral1k ay1nda Murat ve sarp1n iki klasik gitarla 'iki yol' şark1s1n1 çalmas1yla Kurtuluş'ta bi odada kurulan grup, 1 buçuk sene bu ikilinin eleman aramas1yla ve çal1şmas1yla devam etti. Gökte arad11n1 kendi s1n1f1nda bulan grup Cem'i bas gitarist olarak alarak beste çal1şmalar1na dewam etti. 2005 y1l1nda can ve yunusun da gruba kat1lmas1yla son şeklini alan grup daha çok beste üzerine younlaşmaya çal1şmaktad1r. Daha sonra Yunus'un ayrilmasiyla olusan boslugu Tahir'le dolduran grubumuz calismalarina devam etmektedir..

-Grubun Web Sitesi : http://apolitics.rockmekan.com

THE DOMINATION Grubu

2001 y1l1nda Akif(Bass) ve Muharrem(Davul)'in bir cover grubu kurmas1yla grubun temelleri at1ld1. 2003 y1l1 Haziran ay1nda grubun davulcusu Muharrem'in grubtan ayr1lmas1yla, konserlere bir müddet ara veren grup daha sonra da gitaristleri Mehmet'le yollar1n1 ay1rd1. (Austos 2003).Bu dönemde Akif ve Elif grubun Cover format1n1 deiştirmek ve daha ileri dönük projeler için beste yapmaya başlad1lar.Tam herkesin(!)grup da1ld1 dedii dönemde gitarlara grubun s1k1 dostu olan Önder al1nd1(Eylül 2003).

-Grubun Web Sitesi : http://thedomination.dinozoruz.com

Anektod Grubu

Anektod grubu 2003 senesinde kurulmuştur. Ancak evrimini yeni tamamlam1ş bulunmaktad1r. Bütün haz1rl1klar1 ve alt yap1s1 haz1r durumda olan grubumuzun faliyetleriyle bundan sonra s1kça karş1laşacaks1n1z. Grup üyelerinin öz geçmişini okuyacak olursan1z hiç bir üyenin müzikle yeni tan1şmad11n1 yaşlar1 genç bile olsa senelerdir müzikle iç içe yaşad1klar1n1 göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde sitemize koyaca1m1z demolarda ne demek istediimizi anl1yacaks1n1z..

-Grubun Web Sitesi : http://anektod.anatolianrock.com

Granit Grubu

ANKARA'da rock müzik severlerin yak1ndan tan1d11 GRAN0T, vokalde Selçuk Keskingöz, gitarda Emre Öz, davulda Ertekin Bay1nd1r ve bas gitarda An1l Karaman'dan oluşan kadrosuyla sahne performanslar1na ve albüm haz1rl1klar1na devam ediyor.

Sahnedeki yüksek performans1 ve yerli - yabanc1 geniş repertuar1yla ad1ndan s1kça söz ettiren Granit, ayn1 başar1y1 üzerinde çal1şt1klar1 albüme de taş1may1 hedefliyor.

Bestelerinin demo kay1tlar1n1 evde kendi olanaklar1yla yap1p, internet arac1l11yla dinleyicilerine ulaşt1r1rken ayn1 zamanda bu besteleri sahnede de seslendiriyor.

-Grubun Web Sitesi : http://granit.anatolianrock.com

Anadolu Sokagi Grubu

ANADOLU SOKAI adl1 müzik grubunu, 0zmir Bayrakl1 Lisesi örencileri oluşturmaktad1r. Okul korosunda biraraya gelen grup üyeleri, grup kurmaya karar verir ve bir çok yerde konser vermeye başlar. Bayrakl1 Lisesi'nde yard1m konseri düzenleyerek örenciler taraf1ndan oldukça sevilmiştir. Yolun baş1nda olduumuzu biliyoruz. Yolun sonuna dek gideceimizden eminiz

-Grubun Web Sitesi : http://anadolusokagi.anatolianrock.com

Desakort Grubu

Desaccorde 2005 y1l1nda Ankara da kuruldu daha önce ayn1 grupta çalan Batu Dasçi ve Mert Karlik(KUL)kendi gruplarini kurdular davula Ömer Uyanik Bass a Arcan Tigrak gelinca kadro tamamlandi.Sonraki 2,5 aylik süreçte grup 7 kez eleman degistirdi...son olarak tarz degisikligiyle ilk kadrodan geriye kalan Arcan Tigrak ve Ömer Uyanik önce Gülce Gürler i daha sonra Anil Dursun u ve son olarak bizimle 3 konsere çikan Mert Tüzmen(Inferno Reloaded)yerine gitara Death Tribute gitaristlerinden Esat Basol u kadroya dahil edince kadro tamamlandi...

-Grup Elemanlar1 :

Gülce Gürler - Vokal - Keman
Esat Basol - Gitar - Back Vokal
Anil Dursun - Gitar
Arcan Tigrak - Bass
Ömer Uyanik - Davul

-Grubun Web Sitesi : http://desakort.rockmekan.com

Ruşen Alkar

Felaket Bölgesi 2006 y1l1nda müzik çal1şmlar1n1 tek baş1na sürdüren Ruşen Alkar'1n, grup kurma isteiyle yan1p tutuşan blues aş11 arkadaşlar1n1 bir araya getirmesi sonucu 0zmir'de kuruldu.Grubun iki gitaristi Gökhan Şen'nin(Akademisyen) ve Umut'un(Örenci) Ekişehir'de yaşamas1 sebebiyle grubun bir aya1 Eskişehir'dedir.Basta Gökhan Pekcan(Avukat), davulda An1l Iş1k(Örenci) ve vokalde Ruşen Alkar'dan (Öretmen) oluşan grup büyük bir enerji ve müzik yapma isteiyle çal1şmalar1na devam etmektedir..

-Grubun Web Sitesi : http://rusenalkar.anatolianrock.com

Kaybeden Trip

Kaybeden Tribi 2005 y1l1nda kuruldu. Grubun solisti Sercan Candemir, grubun gitaristi Mahmut Gül ile müzik yaparken grubun bassc1s1 Emre Bulut'uda kadroya katt1lar. Ard1ndan Sercan'1n önceden çal1st11 baterist Gürcan Hakanolu'nun üçlünün yoluna ç1kmas1yla Kaybeden Tribi olusmus oldu. Kaybeden Tribi kendi müziini kendi yapar. 4 müzisyenin Adana doumlu olmas1ndan başka dier bir ortak özellii ise, Kesmeşeker'den etkilenmiş olmalar1d1r..

-Grubun Web Sitesi : http://kaybedentribi.anatolianrock.com

KIRMIZI Grubu

KIRMIZI dört kad1n müzisyenin bir araya gelmesiyle 2005 y1l1nda kuruldu. Gruptaki tüm üyelerin farkl1 projelerdeki müzikal geçmişleri,alt yap1lar1 ve önemli hocalardan ald1klar1 eitimleri farkl1 bir çizgi yaratmaktad1r. Grubun cover çal1şmalar1n1n yan1 s1ra beste çal1şmalar1 da sürmektedir.

-Grubun Elemanlar1 :

Vokal & Gitar : 0D0L ÇAATAY
Gitar : FULYA AKGÜN
Davul : ASLI POLAT

-Grubun Web Sitesi : http://kirmizi.anatolianrock.com

Crash Grubu

2005 yaz1nda Nazilli'de kurulduk.

Grup olarak amac1m1z istediimiz müzii yaparock sevdirmek.

Her ne kadar zaman zaman maddi kayg1lar yaşasak da amac1m1z1 sürdürme fikrindeyiz.

Bu ateş yand1 bi kere sönmez de.

Hiç durmadan rocka varsan1z; bizim gibi rocktan b1km1yorsan1z; bizi dinlemeye dewam edin....


-Grubun Web Sitesi : http://crash.anatolianrock.com

Düz Mantik Grubu

Düz Mant1k 2004 y1l1nda pekte hevesli olmayan kendi t1k1r1nda 3 gencin kurduu bi punk grubudur. Kurulduu günden beri yar1m yamalak kendini geliştirmeye devam etmektedir.0lk demosu olan "tabi senin baban zengin"i yay1nlam1şt1r. Dandik bi demo olan ilk demo vesilesi ile bir nebze tan1nm1şt1r. öyle bir gruptur. Konser fln verir. Şark1 sözlerinde geyik olan ama içinde küçük anlamlar gizleyen birikime sahiptir. yetpçalar1ma takt1mm1yd1 deme keyfime göbecikler atar1m


-Grubun Web Sitesi : http://duzmantik.anatolianrock.com

Sarpedon Grubu

1998 YILINDA ÇANAKKALE'DE KURULAN GRUP PEK ÇOK ORGAN0ZASYON DA SAHNE ALDI VE DE YOLUNA DEWAM ED0YOR.VOKALDE KEREM ÖZTOPRAK ELEKTRO G0TARDA BÜLENT AFŞAR BASS G0TARDA UFUK M0RAN VE DAVULDA UMUT AKALTIN'IN BULUNDUU GRUP DAHA ÇOK TÜRKÇE PARÇALARA AIRLIK VER0YOR.ŞU ARALAR BESTE ÇALIŞMALARINA AIRLIK VERMEKTE OLAN SARPEDON YEN0 ANLASTIGI NATUREL BARDA ÇARSAMBA CUMA CUMARTES0 GUNLER0 SAHNE ALMAKTADIR...

-Grubun Web Sitesi : http://sarpedon.rockmekan.com

Şapka Grubu

BEŞ GENÇTEN OLUŞAN YEN0 B0R ROC’K GRUBU …

60 ila 70’li y1llarda Cem Karaca, Erkin Koray, Bar1ş Manço
önderliinde zirve yapan roc’k müzii, zamanla hak ettii deeri
kaybetmiş görünse de, Haluk Levent, Teoman, K1raç ve benzer roc’k
müzii sanatç1lar1 ile itibar1n1 geri kazand1.

ŞAPKA’n1n beş genci de, bu öncülerden etkilenerek, gençliklerinin
verdii duygu younluunu, ustalardan gelen müzikal tadla
birleştirerek bizce y1l1n en iyi roc’k albümünü yapt1lar.

16 yaşlar1nda söz ve beste yapmaya başlayan
ŞAPKA elemanlar1 çocukluk arkadaş1. Hepsinin
ayr1 ayr1 yetenekleri var. Bu yetenekli beş genç,
bir araya gelerek ŞAPKA’y1 kurdular ve
‘’AHŞAP EVLER ‘’ isimli albümlerini yapt1lar.

‘’ AHŞAP EVLER ‘’ ŞAPKA’n1n ve
MAKS0MAS MÜZ0K YAPIM’1n ilk albümü…

Albümdeki 10 şark1n1n tamam1
ŞAPKA’ ya ait. 0lk klip, albüme ad1n1
veren şark1 ‘’ AHŞAP EVLER ‘’ e
çekildi.

Yönetmen Bünyamin Yaşar
taraf1ndan 16 mm. film çekilen klipte
animasyon gösterileri dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ilk marka tescilli roc’k grubu
‘’ ŞAPKA’’, ilk albümü ‘’ AHŞAP EVLER’’
ile şu anda tüm müzik marketlerde.

-Grubun Web Sitesi : http://sapka.anatolianrock.com

Grup Doga

Grup fikri ilk olarak 1997 y1l1nda bir hayal ürünü olarak Eskişehir'de ortaya ç1kt1. Lise s1ralar1nda pekişen müzik sevgisi 2000 y1l1nda üç arkadaş1n (akif, mehmet, ömer) gitar edinmesiyle h1zl1 bir şekilde başlad1. O dönemde yaln1zca okul içinde düzenlenen programlarda sahne ald1lar.

Daha sonra iki kişi daha kat1ld1 (uur, muhammed).

Fakat 2002 y1l1nda Akif ile Mehmet Eskişehir'den ayr1lmak zorunda kald1lar. Böyle bir sürece girince dier elemanlar herhangi bir aktif çal1şmaya girişmediler.

Akif, beste ve sözleriyle, kay1tlar1yla bu işi sürdürmeye karar verdi şimdilik. Sahne f1rsat1 olmasa da bir radyo yay1n1nda konuk oldu ve grup şark1lar1n1 söyledi.

Buras1 ise hem grup elemanlar1n1n sürekli buluşma noktas1 hem de dinleyenlerin gruba yön verecei platform.

GRUP DOA ismi doan1n kendi içerisinde her türlü rengi ve gerçei bar1nd1rmas1ndan ç1km1şt1r. Şark1lar1m1zda zamanla bunu göreceksiniz.

-Grubun Web Sitesi : http://grupdoga.anatolianrock.com

4 Duvar Grubu

2004 y1l1n1n k1ş aylar1nda Kad1köy'de kurulan grup, ilk birkaç ayl1k uyum sürecinin sonunda üyelerin bu işi daha ciddi düşünmeye başlamalar1 üzerine kendine bir müzik rotas1 koydu ve bu dorultuda tarz1n1 oturtmaya başlad1.. Müzikal anlamda kendini geliştirmeye ve eitmeye devam eden grup üyeleri deişik cover çal1şmalar1n1n yan1s1ra beste çal1şmalar1na da a1rl1k vermeye başlad1.. 0lk aylarda başka bir isimle an1lan grup, ismini deiştirmek zorunda kald1 ve 4 Duvar isminde karar k1ld1.. Youn stüdyo çal1şmalar1n1 devam ettiren grup, çeşitli konser ve festivallerle karş1n1zda olacak..

-Grubun Web Sitesi : http://4duvar.rockmekan.com

Cruor Ignis Grubu

Cruor Ignis is a Melodic Death Metal band from Turkey. Ignis was formed in 2005 by Eser Apaydin, Kenan Cakir and Can Adiguzel. At the end of June, 2005, Onur Oral (vocals) and Can Baybunar (drums) joined Ignis. After a few months, Can Baybunar left the band because of some personal problems. So far they've released just one EP which is called "For The Nameless One". Cruor Ignis consists of 4 members out now, with Onur Oral as the lead vocalist, Kenan Cakir and Eser Apaydin as the guitarists, and Can Adiguzel as the bassist. Currently, the band is getting ready for the concerts after the new-coming EP.

-Grubun Web Sitesi : http://cruorignis.rockmekan.com

Son Grubu

2005 in may1s ay1nda grup kurmaya karar verdik.

iş yerinden kankam olan eray bass
Liseden kankam Engin davul.
Ve mahalleden kankam ilhan da ritm gitaristimizdi.
ilhan iş vs konulardan grubu b1rakmak zorunda kald1

Vocal bir kaç eleman deyişikliinden sonra (hatun vocal müziimizi yans1tmad11 için)
Yeni vocalistimiz Ersoy la yola 2006 hazirandan itibaren tam gaz devam ediyoz:o)

-Grup Elemanlar1 :

ERSOY - vokal
MET0N - gitars
ERAY - bass gitar
ENG0N - davul

-Grubun Web Sitesi : http://son.rockmekan.com

Antidepresan Grubu

Grup 2004 y1l1nda Celil Parlak-Sercan Koç-0smailcan Çoskuner-Iş1n Temen ve Hüseyin Uzun taraf1ndan "SPK" ad1yla kuruldu.Okul şenliklerine yer ald1.Sonras1nda elektro gitar daki Hüseyin Uzun gruptan ayr1ld1. Daha sonra gruba Mustafa AtiK ve Çaatay Ça1ran kat1ld1 ve grubun ad1 "ANT0DEPRESAN" olarak deiştirildi..

-Grup Elemanlar1 :

SOLo gitar : Celil ParlaK
Ritm gitar : Çaatay Ça1raN
Bas gitar : Mustafa AtiK
Davul : Sercan KoÇ
vokal : 0smailcan ÇoşkuneR
vokal : Iş1n TemeN

-Grubun Web Sitesi : http://antidepresan.anatolianrock.com

Nova Grubu

Grup uzun y1llard1r müzik piyasas1nda çeşitli gruplarda albümler, bar program1, konser ve çeşitli farkl1 projelerde birlikte ve ayr1 ayr1 yer alm1ş 5 kişiden oluşmaktad1r. Bu geçen y1llarda sahip olduklar1 tecrübe, birikim ve fikirleri 2005 y1l1 baş1nda NOVA ismi alt1nda toplay1p yepyeni bestelerle performe etmek isteyen grup üyeleri enerjik ve dinamik canl1 performanslarla dinleyici karş1s1na geçmek ve k1sa bir süre içinde aktif bir şekilde sahne almak niyetindedir...

-Grubun Web Sitesi : http://nova.rockmekan.com

Impuls Grubu

Impuls, isim olarak 2002 y1l1nda kuruldu.Ancak çeşitli nedenlerden dolay1 uzun sure ask1ya al1nd1. 2004 y1l1n1n sonunda Mehmet'in gruba dahil olmas1yla beraber grup aktif olmaya başlad1. O zamanlar grubun vokalini yapan Gözde'nin sal1k sorunlar1 nedeniyle müzik hayat1na son vermesi, grubu tekrar bir vokal aray1ş1na soktu. Bu zaman içersinde grup elemanlari deişik gruplarda çal1şmalar yapt1. Uzun vokal aray1ş1ndan sonra Onur'un gruba vokal olarak dahil olmas1yla, grup şuanki kadroyu oluşturdu.
Grup şimdilik coverlar ile yoluna devam ediyor. Beste çal1şmalar1na başlam1şt1r.


-Grup Elemanlar1 :


Vokal : Onur And1ç

Gitar & Back Vokal : Mert Yaman
Bass : Melih Habal1
Davul : Mehmet Akgün

-Grubun Web Sitesi : http://impuls.anatolianrock.com

Makina Grubu

Grup "I.P. (In Progress)"ad1 ile mart 2003'te Izmir'de kuruldu.
Ilk olarak 2003 may1s ay1nda "Ege Üniversitesi Bahar Şenlikleri" kapsam1nda konser verdi.
Ekim 2003'te "Beri Blues Bar"'da sahne alarak bar hayat1na başlad1.
2004'ten itibaren DUNGEON(izmir), 222 PARK(eskişehir), ROXY(istanbul), OOZE(izmir), GAR BAR(eskişehir), BRONX(istanbul), FAITH CLUB(kuşadas1), FUEGO CLUB(kuşadas1), BIOS(izmir), OPUS(izmir), BERI BAR(izmir), Gönen Sanat Dernei(bal1kesir) gibi barlarda sahne ald1.

MAKiNE 11.Tuborg Roxy Müzik Günlerinde;
3.lük derecesi ve Yuxexes Özel ödülünü alm1şt1r.

Grup şu s1ralar albüm çal1şmas1 içerisinde...

-Grubun Web Sitesi : http://makine.anatolianrock.com

Enkaz Grubu

B0R 0ZM0R GRUBU OLAN ENKAZ'IN KURUCULARI BAHADIR GÜLER VE ÖMER ÇALIŞKANDIR.GRUBUN 0SM0N0 BULMAKTA H0Ç ZORLANMAMIŞLARDIR.ÇÜNKÜ MÜZ0KTEN HAR0Ç EN 0Y0 YAPTIKLARI ALKOL ALIP ENKAZ OLMAKTIR. 2004 ÜN YAZ AYLARINDA BAŞLAYAN ÇALIŞMALARI 0LE B0R ÇOK ELEMAN DE0Ş0KL0KLER0 YAŞAMIŞLARDIR.0LK OLARAK ANADOLU ROCK 0LE BAŞLAYAN TARZ ALTERNAT0F ROCK'IDA BEN0MSEM0Ş P0YASA PARÇALARA YÖNELM0ŞLERD0R.0LK SAHNE DENEY0MLER0N0 UFAK ÇAPLI MEKANLARDA BAŞLAYIP ROCK BARLARA TAŞIMIŞLARDIR.GRUP PROVALARINI KSK FREKANS STÜDYODA YAPMAKTADIR.

-Grubun Web Sitesi : http://enkaz.rockmekan.com

Sansür Grubu

SANSÜR!!!!!!!!
SANSÜR GRUBU SANSASYON GRUBUNUN DAILMASIYLA OLUŞMUŞTUR.SANSASYON GRUBUNDAN TANIDIINIZ YALÇIN(G0TAR+VOKAL)VE CEM(DAVUL) GRUPTAN AYRILAN BURAK(BASS) VE MERT(G0TAR) 0N YER0NE ELEMAN ARAYIŞINA G0RD0LER. BU ARADA SANSASYON GRUBUNUDA DAITTILAR.BU 0K0L0YE DEN0Z(G0TAR+GER0VOKAL) KATILMASIYLA SANSÜR GRUBUNU KURDULAR.SANSÜR GRUBU ASLEN GOTH0C METAL,BLACK METAL,PSYCHEDEL0CAL METAL YAPAN B0R GRUP OLMASINA RAMEN BAZI KONSERLER 0Ç0N TÜRKROCK YAPMAKTADIR.

-Grubun Web Sitesi : http://sansur.rockmekan.com

IMPATIENCE Grubu

2003 y1l1nda Mehmet(gitar), Umut(davul) Gülay(bass) ve Emre(vokal) taraf1ndan kurulmuştur. Bir süre Murat solo gitar1 üstlenmiş fakat gruptan ayr1lmas1yla Hüseyin(solo gitar)onun yerini alm1şt1r. Daha sonra ise vokal Emre'nin ayr1lmas1yla grup büyük bir kay1p yaşam1şt1r. Emre'nin yerine şu andaki vokal Gökhan gruba dahil olmuştur. Grubun tarz1 Death Metal olup ilk demosunu may1s sonuna yetiştirmeye çal1ş1yor...

-Grubun Web Sitesi : http://impatience.anatolianrock.com

Nakşiyat Grubu

Edevât-1 Musîki-i 0slamiyye ile Edevât-1 Musîki-i Garbiyye'nin zuhr-u harman1 ile Tasavvufî nâmeler...

Grubun Web Sitesi : http://naksiyat.dinozoruz.com

Kefen Grubu

2005 Haziran Ay1nda Kurulan "KEFEN" Çalar (Vokal - Gitar), Sinan (Gitar - Geri Vokal), Uur (Davul) dan oluşmaktad1r.

-Grubun Web Sitesi : http://kefen.rockmekan.com

Bulgurugurud Grubu

Grubumuz büyük arbedelerden kurulmuş nadide bir guruptur. her üyesi kendi kulvar1nda birincidir ve yürekleri kadar yapt11 işler de iyidir. daha ayr1nt1l1 bilgi yer alacakt1r. bekleyin çünkü deer! teşekkürler şimdiden..

-Grubun Web Sitesi : http://bulgurugurud.anatolianrock.com

Deep Larynx Grubu

Beste grubu olarak müzik hayat1na başlayan Deep Larynx malum paras1zl1ktan dolay1 piyasa repertuar1na da el att1.. Grubun bestesi olan Gevrek internet üzerinden 7000' e yak1n download alm1şt1r.. Şu anda barlarda çeşitli organizasyonlarla müzik hayat1na devam eden Deep Larynx çeşitli barlarla gelecek programlar için anlaşmalar1n1 imzalad1. Şu an sizlere daha iyi kaliteli kay1tlarla ulaşabilmek için maddi aç1dan birikim yapan grubun bestelerde de hissedildii gibi as1l HARDCORE'dur..

-Grubun Web Sitesi : http://deeplarynx.rockmekan.com

Dim Vision Grubu

Dim Vision'1 kurma fikri 2005'in son aylar1nda; şu anda grubun gitaristlerinden biri olan Emre, grubun bass gitaristi Şener ve grubun solisti Ozan taraf1ndan ortaya at1ld1. (Bu üçlü ayr1ca 0zmir Anadolu Lisesi'nden s1n1f arkadaş1d1r) Bir çok farkl1 müzik türünü seviyorduk ve bu, grubun tarz1 hakk1nda çok fazla fikir deiştirmemize sebep oldu. Yapaca1m1z müziin türü asl1nda çok da önemli deildi, önemli olan "müzik" yapmakt1. 0lk başta Gothic Metal yapmaya karar verdik ve entrümanist aray1şlar1na başlad1k ki bu en alengirli, en keşmekeşli süreçti. Bir çok kişi k1sa süreli olarak gruptan geldi, geçti ve biz son olarak "gönlümüzün müzii"ni yapmaya karar verdik ki bu karar1m1zda Bar1ş'1n büyük pay1 oldu. Tarz1m1z1 en başta doom metal olarak belirledik ve cover ve beste çal1şmalar1na başlad1k. (Mart-Nisan civar1). 0lk konserimizi 28 May1s'ta Dungeon'da verdik. Bu günden itibaren beste çal1şmalar1na iyice a1rl1k verdik. Bu süreçte tarz1m1z yine doom metal temelli olmak üzere, power, gotik metal gibi türlerle etkileşim gösterdi. Grup şu anda demo çal1şmalar1 dahilinde şark1lar1n1 kay1t aşamas1ndad1r.


-Grup Elemanlar1 :

Clean Vokal : Özgür Ozan DEM0REL
Brutal & Scream Vokal : Ahmet YUMRUKAYA
Gitar : Andaç ÇATALKAYA
Gitar : Emre GÖNEN
Bass : Şener BEYPAZAR
Klavye : Bar1ş EVRAN
Bateri : Gökhan BEKTAŞ

Grubun Web Sitesi : http://dimvision.anatolianrock.com

Cabuse Grubu

Cabuse 2004 y1l1nda Ruh Salatas1 ismi olarak Gökhan(Gitar)&Corey(Davul) taraf1ndan kuruldu. Daha sonra gruba Serhat(Vocal)dahil oldu ve Ruh Salatas1 Bass aray1şlar1na geçti ve grubun şimdiki bateristi Andaç Bass Gitara geçti. Bir süre bu şekilde devam eden Ruh Salatas1 Serhat'1n yok olmas1yla bir dönem ara vermiştir ve yeni vocal aray1şlar1na geçmiştir. 2005 y1llar1n1n baş1nda Haşim, Vocal olarak gruba dahil olmuştur. Çal1şmalar1na h1z veren Ruh Salatas1 2006 y1l1na doru Corey'in gruptan ayr1lmas1 üzerine yeni kararlar alm1şt1r. Corey gruptan ayr1l1nca onun yerine davula Andaç geçmiştir ve Andaç'1n yerine de gruba Güvenç Geçmiştir. Grup çeşitli sorunlardan dolay1 ismini ve basistini deiştirmek zorunda kalm1şt1r. Grubun şimdi ki ismi Cabuse, Yeni basisti ise Semih'tir.

-Grup Elemanlar1 :

Vocal : Haşim
Gitar : Gökhan
Davul : Andaç
Bass : Güvenç

-Grubun Web Sitesi : http://cabuse.anatolianrock.com

Kudurock Grubu

2004 y1L1Nda iNöNü üNiversiTesiNde DeJa vu diE popüLer ßi isimLe quruLan Ve ßu popüLerite Den kurtuLmak içiN hemen isMiNi necrmanceR oLarak dei$tiren grup, son oLaraK isim ßaßam1z ayqut'un "oLm stüdyoya geLip kuduruyosunuz ad1n1zda kudurock oLsun" die yaraT1c1 ßi fiKirLe aKL1m1z1 ÇelmesiyLe KuduRock isMini aLD1... Grubun teK amac1 saHnede kudurmak ve kudurtmakt1r...Romantizm,duygusaLL1q we aŞK ReperTuarLar1m1zDa asLa buLunmaz.. FarKL1 oLmaK zor ZanaaT... we ßiz farKL1y1z...

-Grubun Web Sitesi : http://kudurock.anatolianrock.com

Grup Hiv

"2005 Mart ay1nda Ayd1n Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Topluluu başl11 alt1nda kurulan "Grup HIV" çeşitli sebeplerden dolay1 birkaç eleman deişikliinden sonra;

Kurulduu günden itibaren üni. içinde ve d1ş1nda bir çok aktivitede yer alm1şt1r.Grup bu güne kadar bir çok konser yan1nda bar çal1şmalar1da yapm1şt1r!
Yeni aktiviteler için Çal1şmalar1na h1zla devam etmektedir...

-Grup Elemanlar1 :

RitimGitar ve Vokallerde : F1rat
SoloGitar : Şükrü
BassGitar : Sayg1n
Davul : Emrah
Klavye ve Piano : Emre olmak üzere son halini alm1şt1r..

-Grubun Web Sitesi : http://gruphiv.dinozoruz.com

500 Grubu

GRuBuMuZ 2005 Y1L1NDa ANKARA'Da KuRuLMuŞtur. OkuL KoNsErLeR0, uN1VeRs0tE SeNL0KEr0nE KaTILmAkTaD1R....

-Grubun Web Sitesi : http://500.anatolianrock.com

Harcialem Grubu

HARCIALEM; 0zmir’de 1996 y1l1n1n Kas1m ay1nda birdenbire akla geliveren bir üretme istei ve insanlara bi seyler anlatma düşüncesiyle harekete geçti.Kendisini ilk gösterdii yer 1998 y1l1n1n Austos ay1nda tek baş1na verdii ve h1ncah1nç dolan bir konserdi.Ayn1 ay ilk demosunu kaydetti. 96’dan 98’e kadar geçen süre içerisinde hep çal1şt1,hücum kay1tlar yapt1. Bu çal1şmalarda yar1 kendi bestelerini yar1da cover parçalar1 çald1. Daha sonra çal1şmalar1n içerii sadece kendi şark1lar1n1 çalmak olarak deişti, gelişti. 0lk demo “harc1alem”, ikinci demo “nefret”’te kadro şimdikinden farkl1yd1. Bu iki demodan sonra gurup son 3 demosunu (meta-2000, karn1yar1k-2002, manevra kabiliyeti-2003) kaydettii kadrosunu hala korumakta.

HARCIALEM;ismi gurubun kurucular1ndan şu anki bass gitaristi ve vokalisti Altu taraf1ndan uzun bir aray1ş ve düşünmeden sonra kondu. Anlam1 “herkesin yapabilecei basit, kolay şey; bir özellii olmayan…” Frans1zca’da “banal”, 0ngilizce’de ”ordinary” (deyim olarak kullan1ld11nda –extraordinary-…) şeklinde kullan1l1yor. 0smi koyarken amaç bir ironi yaratmak,^^bizler harc1alem adamlar1z, bütün gün boyunca harc1alem işler yap1yoruz ama sizlere bişeyler anlatmak istiyoruz ^^şeklinde bir düşünce. 0şte bu harc1alem çocuklar1n müzii.

HARCIALEM’in sözleri havadan sudan bahsetmez. Çou zaman felsefidir ve genellikle soyut kavramlar1 kullanarak dinleyicinin düşünmesini ister. Aşk-meşk muhabbetlerinden bahsetse bile bu konuda da ciddidir.Yani ”daşşaklar1ma ad1n1n baş harfini dövme yapt1rd1m yavrum” şeklinde sözlerden ziyade “Anlams1z beklemelerdeyim aşk1n son dura1nda, vahşi atlar1n çiftesi gibiyim…” şeklinde imal1 ve derin ifadeler kullanmaya çal1ş1r. Bu bir stildir,harc1alem gurubunu söz yaz1m tarz1 budur. Biraz varoluşçu(egzistansiyalist), biraz hiççi(nihilist), biraz hayyam, biraz gerçeküstü(sürrealizm)….ve ve ve…….Zaman zaman da dalgac1.Ya da benim tabirimle dalgamotorcu.

HARCIALEM’in müzii gurubun kendi tabirine göre PUNKGRUNGE’t1r. Ç1k1ş noktas1 aç1kca söylemek gerekirse Nirvana’d1r. Harc1alem elemanlar1 grunge müzikte dinler. Alice in Chains, Afghan Whigs, Screaming Trees, Dinosaur J.r.,Soundgarden…gibi guruplardan etkilenmiştir. Bunun yan1nda ateşle Nofx, Rancid, Green Day, SNFU, Pennywise, The Hives, The V0nes…gibi çeşitli punkrock guruplar1n1 da fazlas1yla dinler. Gurubun amac1 grunge ile punk müzii birleştirerek kendi müziini yaratmakt1r. Zaten bu türler neredeyse iç içedir ama aralar1nda ince bir çizgi vard1r. Buna en iyi örneklerden biri Nirvana’n1n “incesticide” albümüdür ve bunun d1ş1nda yine Nirvana’n1n akustik şark1lar1d1r. Bir de Alice In Chains’in “Jar of Flies/Sap” EP’sidir. En iyi besteleri yapman1n yolu her türlü müzii dinlemekten geçer. Harc1alem müzik tarz1n1 bu şekilde oluşturmaya çal1ş1r.

HARCIALEM; şu anki yapt11 ve belki de demo olarak kaydedecei; Bar1ş Manço(Arkadaş1m Eşek), Bülent Ortaçgil(Olmal1 m1 Olmamal1 m1?), Kesmeşeker(Eyersiz Atlar,Tut Beni Düşmeden), Kahraman Kral(Cahit Berkay ,Küçük 0skender şiiri), Nofx(hobophobic-homofobik-türkçe)…gibi coverlarin büyük ilgi göreceini düşünüyor nede olsa art1k herkes cover albüm yap1yor. Bunun d1ş1nda kay1t için haz1r bekleyen onlarca şark1 ve yüzlerce söz, kalbimizde, beynimizde, ka1tlarda, datalarda bekliyor, bekleyecek ve zaman1 geldiinde, maddiyat el verdiinde yap1lacak. Harc1alemin “Karanl1klar”,”Gizli Gizli” ve “Sessiz Biri” şark1lar1na yapt11 kliplerde deneysel çal1şmalar olarak bi köşede duruyor.

Son olarak; HARCIALEM ÇOCUKLAR: Hayatin gerekliligini tartisamayacak durumda, isteyerek yada istemeden kimilerinin kader dedigi bir sekilde nihilismin kucagina sertce firlatilmis bu cocuklar baslarina nelerin geldigini bilsede yada baska bir ifadeyle bunun farkinda olsada pekte ne yapacaklarinin farkinda degiller. Aslinda ne yapabileceklerini dusunselerde en azindan simdilik ne maddi ne de manevi olarak harekete gecmeye hazir degiller.

Ulkemizde hayatin felsefi yonunun unutuldugu su gunlerde kendilerini yumusak, cansikici, sahici bir boslugun icinde agir aksak suruklenirken buluverdiler iste. Amaclari biseyler anlatmak insanlara, en azindan kendi gerceklerini. Anlatsalar herseyi insanlara da,insanlar birbirlerinin gozlerine bakamasa sonrada oturup harcialem cocuklar aglasa.

Her ne kadar baska seylerden bahsetseniz de; donup dolasip hayat denen kavramda bulusuyoruz. Dibine kadar hayattayiz, hayata dairiz. Harcialemlik ya da harcialem dinlemek bir marifet sayilmasada fikirlerimizi dinleyin, beynimizden gecen elektriklerin seslerini duyun!? En azindan bi degisiklik olur sizin acinizdan. Unutmayin! Bazen cogu sey belirsizdir genelde ise hersey?....

-Grubun Web Sitesi : http://harcialem.anatolianrock.com

Bedrock Grubu

Grup 2002 y1l1nda grup elemanlar1 henüz lise çalar1ndayken kuruldu. Trabzonda ad1ndan bolca söz ettiren grup alternatif müzik yap1yor. Her sene düzenlenen KTÜ Bahar Şenlikleri'nde yer alan grup ayn1 zamanda kafe ve bar programlar1 yapmakta. Bunlar1n yan1s1ra BedRock y1lda üç ya da dört kez kendi ismi alt1nda düzenlenen konserler veriyor... Grupta kullan1lan enstrümanlar elektro gitar, bass gitar, keman, davul, keyboard.

-Grubun Web Sitesi : http://bedrock.anatolianrock.com

Microp Grubu

M!cro-P grubu 2004 y1l1n1n hangi günü olduu bilinmeyen Mart aylar1nda kuruldu hani şu kedilerin ay1 :) Asl1nda grup 4 kişi kurulmuş ama anlaşmazl1k yüzünden bir şehit wererek yollar1na 3 kişi dewam etmiştir, ve as1l hikayede burda başlar....

Gelelim grup elemanlar1na tabiiki Hazar'dan başl1yoruz, okulun en gözde örencilerinden olan Hazar ailenin ilk çocuudur :) çok ciddi oldu ya :) ya işte böle bi çocuk. Gruptaki yeri gitar - vokal'dir. Doum tarihi 13.08.1987, Burcu aslan...

Grubun bateristi yane davulcusu türkçe meali :) Altay ailenin 2. çocuu :) ayr1cada Hazar'1n öz kardeşi :) Hazar'1n gitar çalarken kardeşinin ritim tutmas1yla keşfedilip gruba dahil olmuştur.Doum y1l1 17.06.1990, Burcu ikizler...

Grubun dier bir eleman1 Özgür Bass guitar çalmaktad1r. Gruba yeni kat1lmas1na ramen hemen ayak uydurup performans1n1 göstermeye başlam1ş bile. Doum tarihi 27.01.1990 , Burcunu siz hesaplay1n :)

-Grubun Web Sitesi : http://microp.dinozoruz.com

Barkod Grubu

Barkod 2003 ten beri krulu olup bircok kadro deişikliinden sora günümüze kadar ayr1lmadan gelmiştir. 0lk başlarda alternatif rock yapan grup müziini geliştirdikce farkl1 tarzlardada şark1lar calmaya başlam1şt1r. Sadece kendi müziiyle kendini ve sorada izleyicilerini elendirmek amaçl1 kurulan grup bircok kez ve bircok kere bilindik mekanlarda çalm1şt1r. Son haliyle aktif olarak sahnede olan grup art1k kad1köy yakas1nda showunu sunucak ve müziini yap1cakt1r..

-Grubun Web Sitesi : http://barkod.rockmekan.com

THE NEXT FALL Grubu

Bursal1 grup "The Next Fall" 16 Nisan 2005 tarihinde ; Çar1 Balkan'1n internet üzerinden davulcu arama ilan1na Taner Aydaner'in 2 ay geç olsa da :) cevap vermesiyle başlad1. 0kili farkl1 bir grup için bi araya gelmişlerdi, fakat dier elemanlarla uymayan kişilikler nedeniyle farkl1 bi oluşum üzerine gittiler ve "The Next Fall" grubunu kurmaya karar verdiler. 0kilinin hemen ard1ndan gruba ilk dahil olan isim Taner'in kuzeni Ufuk Aydaner oldu. Ritm gitar için ilk düşünülen isim Tolgahan Toy'du fakat kendisi gruba 0rfan Turunç'u önerdi.0rfan Turunç'da yak1n arkadaş1 0brahim Avc1'y1 gruba vokal olarak getirince ilk çekirdek oluşmuştu. Bu beşli şubat 2006'ya kadar devam etti. Kişisel nedenlerden dolay1 Şubat'ta çar1 gruptan ayr1ld1. Yerine Tolgahan Toy geçti. Yaklaş1k 1.5 ay kadar devam ettikten sonra Çar1 gruba geri döndü . Bu arada yine kişisel nedenlerden dolay1 1 Temmuz 2006 günü 0brahim Avc1'da kesin olarak gruba veda etti.Yerini 0rfan ald1.Barlarda ve çeşitli konserlerde performanslar1n1 ortaya koyan grup şu anda beste çal1şmalar1n1 h1zla devam ettirmektedir. Halihaz1rda bir şark1s1 bulunan grubun bunlar haricinde çok fazla haz1r alt yap1s1 bulunmaktad1r.Şu anda grup ep'sini ç1karma yolunda haz1rl1klar1na devam etmektedir. Şark1lar henüz yazma aşamas1ndad1r.Ep'nin henüz hedeflenmiş kesin bir tarihi yoktur.


-Grup Elemanlar1 :

0rfan Turunç : Ritm Gitar & Vokal
Taner Aydaner : Davul
Çar1 Balkan : Solo Gitar
Ufuk Aydaner : Bas Gitar

-Grubun Web Sitesi : http://thenextfall.rockmekan.com

Gece Grubu

Grubumuz izmitte kurulmuş olup cok yeni bi gruptur.. kendi bestelerimizi kendi müziimizi yapmak istiyoruz.. ve bu şekilde dinliycilerin beenisini kazanmak istiyoruz..

-Grubun Web Sitesi : http://gece.anatolianrock.com

Türbüş10 Grubu

7 y1ld1r müzikle uraş1yorum bass gitar,davul ve solo gitar çal1yorum 2 y1l öncesine kadar barlarda ve fest1vallerde çeşitli grup ve sanatç1larla bass çald1m. Turbus10 isimini 2 y1l önce Bal1kesirde üniversite dönemimde oluşturdum ve halâ arkas1nday1m. Kay1tlar1m1 evde kendi pc'mde yap1yorum. Demolar1m1n tamamen alt yap1lar1 ve (seni düşünmek) hariç dier sözler ve müzikler bana aittir. Grubun bide gizli bir kahraman1 var (MET0N) sürekli çal1şmalar ve kay1t aşamalar1nda beraber çal1ş1yoruz kendi besteleriylede bana destek veriyor. Bence bir şeyi gerçekten istersek ve o işe emek harcay1p inan1rsak imkans1z diye birşey yoktur. Bende 'TuRBuS10' ismi alt1nda bunun peşindeyim....

Bana destek olan yoldaşlar1m Z.Can YILDIRIM , Sercan YILDIRIM , Metin DURKUTLU ' ya çok teşekkür ediyorum....


KAYITLARDA KULLANDIIM EK0PMANLAR:

Elektro gitarlar: Gibson Les Paul , Cort stat 3T , Aria STG-004
Akustik Gitar: Aria Fet-STD Elektro akust1k
Klas1k gitar: Madr1gal Elektro klas1k
Bass gitarlar : Yamaha TRB 1006 , Cort B4
Prosesörler: Zoom 707/2 , Alesis
Davul: Yamaha DD55 Dijital Davul , Pearl export
Kay1tta kulland11m programlar: Cubase sx , Ac1d 4.0

-Grubun Web Sitesi : http://turbus10.rockmekan.com

Kopuk Grubu

2002 de ceyhun, serhat, erman ve merih taraf1ndan kuruldu zamn icerisindeki kadro deg1s1kl1kler1yle 2006 da son halini alan grup grunge coverlar1 ve kendi sark1lar1yla tak1lmakta.

-Grubun Web Sitesi : http://kopuk.rockmekan.com

THE SACRED Grubu

Kuruluşu ve müzikal kimliinin oturuşu zaman alan şu an ki grup, hala tam anlam1yla yapmak istediklerini başarabilmiş deil... Özellikle süre gelen klavyeci ve basç1 sorunlar1 yorucu olabiliyor... Aran1zda ruh ve yetenek olarak kendine güvenen arkadaşlar varsa,lütfen irtibata geçelim...

-Grubun Web Sitesi : http://thesacred.rockmekan.com

HIRTLAMBA Grubu

H1rtlamba 2003 y1l1nda Volkan Koca(Notr gitaristi-vokali) ve Merve Akal1n(kendi çap1nda şark1c1) taraf1ndan temellendirilmiş fakat bir tak1m aksakl1klar dolay1s1yla harekete geçirilememiştir. 2004 y1l1nda bas gitara Y1ld1r1m Akbal'1n geçmesiyle aktif hale gelen H1rtlamba bir süre geçici olarak grup bünyesinde bulunan davulcularla çal1şm1ş ard1ndan son çareyi gene Notr'ün davulcusu olan Taner Öztonbul'u aş1rmakta bulmuştur. Böylelikle H1rtlamba'n1n çekirdei dolmuş ve H1rtlamba'm1z 2004 itibariyle resmen kurulmuştur.

H1rtlamba rock-metal türevlerini,blues'la grunge'la,türk dokunuşlar1yla(arabesk-alaturka vb...)harmanlayarak hem douyu hemde bat1y1 müziine taş1yan, çok türlü, klişelerden uzak, bir şark1da göbek at1p bir şark1da head-bang yapabileceiniz k1vamda bir füzyon grubudur.

-H1rtlamba müzii aşure gibidir, özgürdür, kendisine yak1şan her tada aç1kt1r.
-Her şark1s1n1n kendine has bir tavr1,tarz1 vard1r. Her şark1 ayr1 bir kişiliktir.
-H1rtlamba müzii tan1ms1zd1r, aç1klanamaz .
-H1rtlamba emprovizasyonu sever.
-H1rtlamba apolitik deildir ama politikliide abartmaz. Dolayl1 anlat1mlar1 sever.
-H1rtlamba sanat için sanat yapar, beenilme kayg1s1 yoktur kendini beenmek için uraş1r.
-H1rtlamba, H1rtlamba gibidir herkesten beslenir ama asla herkes gibi olmaz...

-Grubun Web Sitesi : http://hirtlamba.dinozoruz.com

Orjin Grubu

Grup 2004 y1l1 başlar1nda Konyada davulda Durukan Ayan, gitarlarda Nuri Kayseriliolu ve Tacettin Ecevit, Bassta Cahit K1l1nçel olmak üzere RaSh ad1yla 4 kişi kuruldu.
Yap1lan küçük eleman ve isim deişikliinden sonra grup kendi parçalar1n1da çalmaya başlad1 ve Orjin olarak son halini ald1.Konya'da biçok konser veren grup halen kendi müziini oturtmakla meşgul valla :D

-Grup Elemanlar1 :


Tacettin Ecevit - Vokal, Gitar
Cahit K1l1nçel - Bas Gitar
Ali Y1lmazlar - Davul

-Grubun Web Sitesi : http://orjin.rockmekan.com

Bedbin Grubu

Grup coverlardan oluşan bir repertuarla samsun içinde bir çok konser verdikten sonra samsun d1ş1nda da konserlere imza att1. Mevcut davulcunun okulu bitirip gitmesi ve basc1n1n yaz dönemini için gidişinin ard1ndan çal1şmalara devam etmek ve grubu daha da salamlaşt1rmak ve beste çal1şmalar1na başlamak ad1na kadroda deişime giden grup 2006 temmuz ay1nda son kadrosunu oluşturdu ve çal1şmalar1na başlad1. 0ki beste bitiren grup bunlardan bir tanesine kay1t almay1 başard1. Kay1t 0stanbul'da Casaba Music Studio da hücum kay1t teknii ile al1nd1. 0kinci beste ilkine nazaran daha sert bir sound içermekte. 0kinci bestenin kayd1.da 2006 eylül ay1nda al1nacak. Dier beste ve repertuar çal1şmalar1 devam etmekte..

-Grubun Web Sitesi : http://bedbin.anatolianrock.com

Ika Grubu

Makedonya'da Turk rock muzigini yasatmaya devam ediyor..

1975 A.Banisa/Gostivar/Makedonya dogumlu. Ilk, orta ve lise Gostivarda tamamladi. Trabzon/Turkiye, Karadeniz Teknik Universitesi, Iktisadi Ve Idari Bilimleri Fakultesi-IKTISAT bolumunden mezun oldu. Uc yil aralikli,iki yil surekli olmak uzere toplam bes sene Gostivar Rumeli Fm'de program sunuculugu (tartisma programlari,canli muzik, eglence), bir yil radyo gazeteciligi, Trabzon ve Gostivarda cesitli kafeterya, bar ve diskolarda canli muzik ve konserler, radyo ve televizyon programlarina konuk, konser organizasyonlarinda sahnede yer almistir. Turk rock muzigi tarzinda 40'a yakin besteye sahiptir. Su anda Gostivarda 'Hayal Kahvesiii' adinda kafeterya isletmeciligi, ayni zamanda belirli donemlerde ayni kafeteryada sahne almaktadir. Bunun yaninda iki tiyatro oyunun senaryosunu yazmis(umudumuz mavi, boyle buyurdu bust), ayrica bunlarin birinde basrolde oynamistir. Ardindan bir cocuk oyununda da basrolu paylasmis ve bu oyunla geleneksel Adapazari tiyatro festivaline katilmistir. bugun de hayatini isletmecilik, muzik, tiyatro, ve lise hocaligiyla devam ettirmekte..

-Grubun Web Sitesi : http://ika.anatolianrock.com

Deprem Grubu

Deprem grubu 2003 senesinde, davul bas ve gitar, olmak üzere 3 kişiden kuruldu. Zaman içinde degişik vokaller deneyerek gruba tam anlam1yla katk1 saglayacak bir vokal arand1 ve en son olarak 2006 y1l1n1n Temmuz ay1nda şu anki kadrosuna kavuştu. Deprem grubu beste grubu olmakla beraber sevdigi gruplar1n coverlar1n1 yaparak konserlerde icra etmektedir. Grubun tarz1na henüz bir isim verememekle beraber, her bestedeki degişik hava yüzünden tarzs1z demek uygun görülmüştür ama coverlad1g1m1z veya sevdigimiz gruplar yüzünden(creed,foo fighters,audioslave,lifehouse) grunge- alternative demeyi uygun gördük... Şu s1ralar DePRem yeni demo kay1tlar1 için kollar1 s1vad1...

-Grubun Web Sitesi : http://deprem.anatolianrock.com

SIFIRIN ALTINDA Grubu

S1f1r1n Alt1nda Ekim 2004'te Eskişehir'de kuruldu. Grup bir konser amac1yla toplanm1şt1 ama daha sonra birlikte çok uyumlu olduklar1n1 görünce kendi beste çal1şmalar1na yöneldi.
H1z1n1 alamayan grup kuruluşunun 1. ay1nda 2 şark1l1k bir demo kaydetti. Bu demoda yer alan şark1lardan bir tanesi(B1rak)"Rock Eskişehir Project Vol1" demo albümünde yer ald1. Kuruluş aşamas1nda herşeyin çok h1zl1 gelişmesiyle kimlik karmaşas1 yaşayan grup, vokal deişiklii ile gerçek soundunu buldu. Ve birçok etkinlikte kendini gösterdi.
S1f1r1n Alt1nda'n1n 50 şark1l1k bir bar repertuar1 olmas1na karş1n grubun var oluş amac1,üretkenlikleri yani birlikte kendilerini yans1tan besteler yap1yor olabilmeleri.Grubun tamamlanm1ş 10 bestesi mevcut.

Grup piyasadaki ortak ç1kar güçlerine ve dünyadaki adaletsizlie başkald1r1y1 kendine amaç edinmiş ve rock müziin içeriini, temas1n1, felsefesini, nas1l ortaya ç1kt11n1 unutmamaya çal1şarak müziini yapmaya çal1ş1yor.

-Grubun Web Sitesi : http://sifirinaltinda.anatolianrock.com

PARANOIA PERFORMANS Grubu

Grup 2002 istanbul da y1l1nda kuruldu.tarz1m1z turkce rock...

sark1lar1m1z1n çogu kendi bestemizdir.

sark1lar1m1z1 yaşad11m1z olaylara balayarak notaya döküyoruz..
biz istiyoruzki herkez dinlesin, ama içinden kendine düşenide als1n üstüne.

sark1lar1m1zda aşk1,sevgiyi,düşünceleri,ve çou zamanda s1k1nt1 ve bunal1m1 mizaç olarak belirledik daha dorusu kendisi öyle oluştu matematik defterimin arkas1nda. dersenizki neden çou aşk üzerine bu sark1lar1n çünki aşk bi kere yaşan1yo kaybetmesi kolay ama yaşamas1 zor oluyo, sonra ka1tlara söz gitara nota oluyor. sark1lar1m1z hayatda yaşad1m1z yani gerçekden bize olan seyler bu bize oluyosa sizEde oluyodur. ben biliyorumki sark1lar1m1zda bi iki defa kendinizi çou kezde sevdiinizi bulacaks1n1z buna şüpem yok

-Grubun Web Sitesi : http://paranoiaperformans.anatolianrock.com

Cadi Grubu

2001 Y1l1ndan beri sahnede olan grup türünün en seçkin örneklerinden oluşan repertuar1 ile her hafta canl1 performanslar1 ile sizlerle...


-Grup Elemanlar1 :

Vokal : Didem
Gitar : At1l
Bass : Koray
Klavye : Murat
Davul : Bar1ş

-Grubun Web Sitesi : http://cadi.anatolianrock.com

Sessiz Harf Grubu

Sessiz Harf'in kuruluş fikri 2002 y1l1nda lagitarrada gitar dersi alan Bora Berkman Sencan Gürbüz ve Ahmet Yurdaer üçlüsünün tan1şmas1yla ortaya at1lm1şt1r.Bu üçlü birlikte yapt1klar1 canl1 müzik programlar1yla müzikal anlamda uyumlu bir grup olacaklar1n1 hissetmeye başlad1lar.Fakat yapt1klar1 müzik sadece gitarlarla onlar1 tatmin etmiyordu.Tam anlam1yla bir rock grubu olmalar1 için bir davulcuya ve bir bassc1ya ihtiyaçlar1 vard1.Davul için ilk aday Turkan'd1.M.N.Çakall1kl1 Anadolu Lisesinin mezuniyet töreninde verilen konserin ard1ndan baz1 özel sebeplerden dolay1 Turkan'la yollar ayr1ld1.Turkan'1n ayr1lmas1ndan sonra ortaya ç1kan boşluu doldurmak için aray1şa geçen grup en iyi aday olarak Bora Berkman'1n kuzeni Taylan Demirie keşfetti.2004 y1l1na gelindiinde grup çok azda olsa stüdyo çal1şmalar1na başlad1.2005 y1l1n1n ocak ay1 boyunca düzenli olarak repertuarlar belirlendi ve 2005 haziran ay1nda önceden haz1rlam1ş olduu repertuar1n çal1şmas1na başlmak isteyen grup 25 eylül'de kaleiçi amfi tiyatroda ç1k1ca1 konser için sponsor aray1ş1na başlad1.Fakat sponsor aray1ş1ndan dolay1 yeterli stüdyo çal1şmas1 yapamadan konsere ç1kt1lar.Bu konserde kendileri tatmin olmasada 2 tane deişik organizasyondan teklif ald1lar.Fakat Sencan Gürbüz Ahmet Yurdaer ve Bora Berkman'1n farkl1 şehirlerdeki üniversitelerde okuduu için grup bu teklifleri geri çevirmek zorunda kald1.Okul döneminde sürekli konuşan grup üyeleri yaz1n daha iyi işler yapmay1 planl1yordu.Bu s1rada Sencan Gürbüz müzikten geri kalmamak için Mula Üniversitesinde ayr1 bir grupta solist olarak müzik çal1şmalar1na devam etti.Ahmet Yurdaer'de KTÜ'de ayn1 şekilde müzikten geri kalmamak için orda ayr1 bir grubun solisti olarak müzik çal1şmalar1na devam etti.Bora Berkman kendi yapt11 bestesini internet ortam1na verip şans1n1 sanal ortamda denedi.Taylan Demirie günleri yaz aylar1nda yapacaklar1 çal1şmalar1 bekleyerek geçiriyordu.Grup üyeleri bu s1rada yaz aylar1nda ç1karacaklar1 demo albüm için beste çal1şmalar1na başlad1.Başta Sencan Gürbüz olmak üzere beste çal1şmalar1na başland1.Ahmet Yurdaer'de Taylan Demirie'nin yazd11 sözleri düzenlemenin yan1 s1ra kendi yazd11 sözleride besteledi.Grup şu an kendi stüdyolar1n1n tadilat1yla ilgileniyor.Temmuzun sonuna doru stüdyoya kapan1cak olan grup austos sonuna doru ilk demolar1n1 ç1karmay1 hedefliyor.Grupta gitar düzenlemelerini a1rl1kl1 olarak Sencan Gürbüz ve Ahmet Yurdaer yap1yor.Davul ve perküsyon düzenlemeleri Taylan Demirie yap1yor.

-Grubun Web Sitesi : http://sessizharf.anatolianrock.com

Gurgula Grubu

Dünyada ilk defa Lazca sözlü rock müzik yapan ZUAŞ0 BEREPE (Denizin Çocuklar1) adl1 grubun da1lmas1 Rize/Pazar’da yaşayan iki genci çok etkiler. ZUAŞ0 BEREPE’nin da1lmas1yla, Ömer ve 0lker ad1ndaki iki gençte grup kurma fikri doar.


Bu düşünceyi hayata geçirmek amac1yla 2000 y1lnda Türkçe sözlü cover yapan NAST0 grubunun temelleri Rize/Pazar'da at1l1l1r ve Eskişehir’de kurulur. NAST0 ad1 alt1nda küçük üniversite organizasyonlar1nda ve şenliklerde Türkçe sözlü cover grubu olarak sahne al1rlar. Birkaç Türkçe bestelerin temelleri de bu dönemde at1ld1. 2000 y1l1n1n son aylar1na kadar NAST0 olarak Türkçe sözlü rock yapan bir gruptur. As1l amaçlanan düşünceyi gerçekleştirmek için vokalde Ömer, gitarlarda 0lker ve Gürcan, davulda Onur, basta Alper’den oluşan 5 kişilik kadrosuyla, 2001 y1l1nda GURGULA (gök gürlemesi) olarak devam ederler. GURGULA ilk aylarda Lazca sözlü metal müzik yaparken daha sonra bir karar alarak metal müzikten uzaklaş1p daha soft Lazca sözlü rock yapmaya başlar. Bu süreçte Lazca sözlü bestelerin yan1na Türkçe besteler de eklenir.


GURGULA bu yönde çal1şmalar1na devam ederken ZUAŞ0 BEREPE’nin unutulmaz vokalisti Karadeniz’in h1rç1n sesi Kaz1m Koyuncu taraf1ndan duyulur ve bir tan1şma gerçekleşir. Bu tan1şman1n profesyonel müzik hayat1na doru bir t1rman1ş1n başlang1c1 olmas1yla birlikte grup üzerinde olgunlaşma dönemi de başlam1ş olur. Kaz1m Koyuncu’nun kendilerine verdii önerileri dikkate alarak Lazca ve Türkçe sözlü beste çal1şmalar1n1 h1zland1r1rlar. K1sa bir zaman sonra GURGULA Kaz1m Koyuncu taraf1ndan 0stanbul’a çar1larak 2002’nin başlar1nda 4 şark1l1k (3 Lazca 1 Türkçe) demo kayd1n1 yapar.Bu s1rada Alper gruptan ayr1l1r yerine Umut gruba kat1l1r ayn1 dönemde ritim gitarist Gürcan guruptan ayr1l1r. GURGULA olarak ilk konserlerini 2003 y1l1nda Eskişehir’de verirler. Beklenenin üstünde bir dinleyici kitlesiyle karş1laş1l1r. Grup, festival ve şenliklerde sahne almaya devam eder. Şuan gurgula tek kişi taraf1ndan (Ömer grubun kurucusu ve solisti ) yaşatmaya devam etmekte. Dev gibi kestane aaçlar1 alt1nda ç1plak ayak dolaşt11m1z buz gibi sular1nda dudaklar1m1z1n mosmor olana kadar bal1k tuttuumuz f1rt1nan1n çocuklar1y1z h1rç1nl11m1z isyan1m1z ondand1r…

-Grubun Web Sitesi : http://gurgula.rockmekan.com

35mm Grubu

2004 y1l1 ortalarinda Emre ve Burak'in çal1şmalar1yla kurulan grup Görkem PEKSÖZ(gitar), Serkan ESENCAN'la(davul) Repertuar çal1şmalar1na başlad1. Serkan'in 0ngilteredeki okul durumundan ve Görkem'in üniversite sorunlar1ndan dolayi davula Arcan AKDUMAN, gitara Caner BOZDEM0R gecti. Aram1za yeni kat1lan Ertan 0liyaz klavyede bize eşlik edicek


K1sa zamanda alernatif, rock, rock'n roll, blues, vb. repertuar1n1 oluşturan grup halen bar programlar1, şenlikler, partiler ve organizasyonlarda sahne al1yor.

Grup 35mm elemanlar1 gerek ald1klar1 eitim gerek kişisel çal1şmalar1ndan dolay1 sinemaya duyduklar1 ilgi nedeniyle film formatlar1ndan biri olan ve en s1k kullan1lan 35mm ismini ald1.Yak1n zamanda dizi,reklam,film müzii çal1şmalar1na başlayacak olan grup, başar1l1 ve emin ad1mlarla müzik piyasas1nda yerini al1yor...

-Grubun Web Sitesi : http://35mm.dinozoruz.com

Vertigo Grubu

-Nas1l kuruldu bu grup ?

Bu grup 2005 y1l1nda bir araya gelen ve hedefleri ozamanlar hardrock olarak belirlenen 4 arkadaş1n bir araya gelmesiyle kuruldu.Ozamanlar herkes farkl1 gruplardan kopup geldii için fazla sorun yaşamad1k hepimiz bir deneyim ve bir birikime sayiptik.Bir festival ve konser ad1 alt1nda bir çok organizasyonda yer ald1k.Daha sonra 2006 y1l1n1n eylül ay1nda grubun çeşitli anlaşmazl1klar ve baz1 nedenlerden dolay1 grup üyeleri birbirinden ayr1lmak zorunda kald1.Grubun basc1s1 olan Murat yeni elemanlar bularak grubu toplamay1 başard1 ve art1k bir devir kapan1p yeni bir devire geçilmiş oldu...

-Ne çalar bu grup ?

Arkadaşlar biz herkesime hitap eden bir müzik yapmak istiyoruz yani bi 17 18 yaş1ndaki kardeşimiz, arkadaş1m1zda dinlesin 40 45 yaş1ndaki abilerimiz, amcalar1m1zda bizi dinlesin diye böyle bir tarz düşündük.Şöyle anlatay1m heavy metal çalarken içine birazc1k death metal sonra hafifleşerek hard rock ,blues gibi bir çok tarzla sizlerle olmay1 hedefliyoruz.Her tür müzie sayg1m1z var müzik insan1n ruh halini anlat1r bize...

-Kendinize ait besteleriniz varm1 ?

Evet şu anda bir çok bestemiz bulunmakta,bir çok bestemizde sololar1 ve hez1r düzenlenmeyi bekliyor bu bestelerimiz.Bestelerimizdeki tarz dediimiz gibi heavy metal ve melodik death ortas1,her tarz bir beste var ama genelde heavy metal diyebiliriz.Bu demolar1m1z en k1sa sürede düzenlenerek ve tastikletilerek sizlerle olacakt1r...

-Grubun Web Sitesi : http://vertigo.rockmekan.com

3'lü Priz Grubu

Okul grubu V1nyl'1n da1lmas1 sonucu '06'n1n baş1nda boş boş oturmaya hazm1 olmayan vokal(Semih) ve bateristin(Eser) gitara birazc1k ilgisi olan Ahmet'i basla tan1şt1rmas1yla kuruldu.. Yaşlar; 16, 17, 18.. (Semik, Amet, Eser..) Bu üçlü ilk önce FAZ olarak kurduklar1 grubun ismini daha sonra 3'lüPriz olarak deiştirmişlerdir...

-Grubun Web Sitesi : http://3lupriz.dinozoruz.com

Efkar Grubu

Üretmek, sabretmek, evrensel düşünceler içindeki dört müzisyenin oluşturduu EFKAR sonu olmayan bu yola ç1kt1. Sevenlerimiz yard1mc1m1z olsun...

-Grubun Web Sitesi : http://efkar.anatolianrock.com

Eskici Grubu

Sene 2005.. Toplan1p bir üniversite grubu kurmak istedik.. 5 arkadaş topland1k, ama grup 1 ay gitti gitmedi ve da1ld1. Arkas1ndan 2 kişi olarak grubun gitaristi ve daha önce basisitlik yap1p davulculua soyunan iki eleman bu da1lan grubu yeniden yap1land1rmaya girişti.. Vokal bas ve gitar üçlemesini ar1yan bu iki eleman gerek internetten, gerek yak1n çevreden eş dostla görüştü. S1ras1yla; Vokalist (Mustafa) ve Basisit (Özgün) ile grubu toplay1p tamamlad1lar..

Sene 2006.. Mutlu bir şekilde, dostluk ve kardeşliklerini sürdüren bu elemanlar1n çal1şmalar1 gün geçtikçe daha çok katlan1p büyüyor.. Bu ay hazirana giriyoruz ve grup 7. ay1n1 dolduracak..

-Grubun Web Sitesi : http://eskici.anatolianrock.com

3. El Grubu

2005 yilinda kurulmus olan taze bir grup. Grubun en buyuk avantaji ayni telden calan insanlardan kurulmus olmasi; tek dezavantaji kurulmakta gec kalinmis olmasidir.

Oncesinde pek cok farki insanlarla muzik yapmaya calisan ucuncu el tayfasi arayisini 3lu birlesmenin ardindan tamamlamis voltrani olusturmustur. 2005 yilinda kurulan grup bir mersinli(i-bo),iki canakkaleli ve bir istanbullu (batu)'dan olusmaktadir. Son olarak, ucuncu el faliyetlerini istanbul'da(taksim) surdurmektedir. Yeni sark1lar ve bar performanslar1yla kars1n1zdad1r.

-Grubun Web Sitesi : http://3el.rockmekan.com

2. El Grubu

Grup 2004 y1l1nda tesadüfen 3 grup eleman1n1n bir araya gelmesiyle kuruldu 2006 y1l1nda Remzi'ninde gruba dahil olmas1yla yeni ismi ve son haliyle bu duruma geldi..

-Grubun Web Sitesi : http://2el.anatolianrock.com

Apathetic Grubu

Apathetic grubu 2005 y1l1n1n ekim ay1nda Ilker şimşekcan ve K1vanç Türkgeldi taraf1ndan Eskişehir'de kurulmuştur. 0lerleyen donemlerde çesitli eleman denemelerinin ard1ndan vokalde Erdinç Şahin ve Bas gitarda Caner Üner'in gruba dahil edilmesiyle grup belli bi zaman sahne almay1 sürdürmüştür. 0leri gelen süre zarf1nda kişisel cat1sma yüzünden gruptan K1vanc Türkgeldi ve Caner Üner gruptan ayr1larak yerlerine davulda REyhan Tunal1 ve Bas gitarda vokalimiz erdinç Şahin'in yer almas1yla grup şu anda ki kadrosuna kavuşmuştur. Grup beste çal1şmalar1na ag1rl1k vermekle birlikte Trash Metal ve Death Metal türündeki gruplar1n cover parçalar1nada repertuar1nda yer vermektedir..

-Grubun Web Sitesi : http://apathetic.anatolianrock.com

Yagmur Grubu

2001 y1l1nda kurulan 2 kişiden oluşan minik bir grubuz. Bir üniversitenin bahar şenliinde konsere ç1kma telaş1ndayd1k.0nsanlar eleniyor, şenliin tad1n1 ç1kar1yorlard1. Tam bu telaş esnas1nda, sahneye ç1kmaya yar1m saat kala birden bire inan1lmaz bir yamur yamaya başlad1.Konser alan1ndaki insanlar daha bir coşuyordu.Asl1nda bizde de telaş vard1 çünkü daha anons edilecek grubumuzun ad1 bile yoktu : ) O stresli dakikalarda akl1m1za birden grubun ad1 yamur olsun fikri geldi.Çünkü her şey ters gidiyordu. H1zlanan yamur,şemsiye telaş1 insanlar1 huzursuzlaşt1r1yordu. Biz de galiba o youn yaan yamurun da etkisiyle grubumuzun ad1n1 YAMUR koyduk ve müzikteki yolculuumuza başlad1k.


Grup Yamur olarak şu ana kadar Ankara içi ve çevresi olmak üzere üniversite ve yaz konserleriyle birlikte toplam 50’nin üzerinde konser verdik.3 y1ld1r da çeşitli üniversitelerde şenliklerde konserlere ç1kt1k. Bir çok bestemiz var. TRT GAP ve TRT 1 de baz1 programlara konuk olduk ve kendi bestelerimizi seslendirdik. Zaman zaman yine TRT ’ ye ç1k1p kendi bestelerimizi seslendiriyoruz.Grup YAMUR olarak tek isteimiz içimizdeki melodileri bütün insanlarla paylaşmak. Bizi dinlemeye devam edin : )

-Grubun Web Sitesi : http://yagmur.anatolianrock.com

Amistad Grubu

Grup Amistad Sakaryal1 bir grup olmakla beraber Adem Keskin taraf1ndan tek kişilik bir proje ile başlam1şt1r. Adem çeşitli gruplara vokallik yapmiş ve 2005 Haziran'1n da faliyete geçmiş ve çeşitli partiler düzenlemiştir. Grup Amistad kendi bestelerini de yapmakta ve 24 Alternatif ve Heavy Metal tarz1nda bestesi bulunmaktad1r.

GRUP Amistad '0N ÖRNEK ALDII GRUPLAR;

PENTAGRAM. METALL0CA. 0RON MA0DEN. ALMORA. ASAFATED.PARAGON. TEATHER OF TRAGEDY. D0KEN. ŞEBNEM FERAH. KURBAN.MOR VE ÖTES0. DUMAN. P0LL0 BEBEK VE AMATÖR OLARAK MÜZ0K YAPAN B0R ÇOK ARKADAŞ...

-Grup Elemanlar1 :

Adem Keskin : Vokal ve Perküsyon
Güçhan At1c1 : Ritim gitar
Emre 0brahimolu : Bass gitar
Kadir Tanhaş : Davul
Emre Köseolu : Gitar ve Geri vokal
Gökhan Güler : Elektro Gitar

-Grubun Web Sitesi : http://amistad.rockmekan.com

Mafsal Grubu

Çou zaman insan iç dünyas1n1n çat1şmalar1n1 dile getiren grup 2000 y1l1nda DOA ismiyle yola ç1km1şt1. Ama geçen zaman içerisinde uzakl1klar ve kopukluklar gruptan üç kişinin (Akif, Muhammed, Uur) ayr1lmas1 sonucunu dourdu. Yine de üç kişi bir arada deil sürekli bu aç1k, ama bundan sonras1 için daha salam, daha ciddi ad1mlar atmak için yeniden yola ç1k1ld1. DOA ise kendi çal1şmalar1 için öylece kald1. Elbette uzak kal1nmayacak, elbette desteksiz kal1nmayacak. Şark1lar dediimiz gibi genelde insan iç dünyas1n1n çat1şmalar1n1 dile getiriyor. Evrensel s1z1lar, ayn1 düşler ve ayn1 yolculuklar için yap1ld1, yap1l1yor şark1lar. Yap1lanma sürecinde olduu için MAFSAL, kat1lacak elamanlar beklemektedir. Bu Eskişehir’den de olabilir, Kdz.Ereli’den de olabilir. Grubun hangi şehirde son halini alaca1 gidişata bal1d1r. Sizler için pek bir şey fark etmiyor. Şimdilik şark1lar1m1z burada olacak hep. Hep artacak, hep artacak… 0leride sesimizi duyuracak daha fazla imkan oluşmas1 için desteklerinizi hep bekliyor olaca1z.

-Grubun Web Sitesi : http://mafsal.anatolianrock.com

Diadema Grubu

Grup, 2000 y1l1n1n sonlar1na doru’ Mechanix’ ad1 alt1nda ANKARA’ da kuruldu. Grubun temelini Oulcan YAZ (ritim gitar ) ve Burak KILIÇ (davul) att1. Daha sonra gruba Fatih BALLIM (vokal) kat1ld1. Grup 2000-2002 y1llar1nda inand1klar1 gruplar1n bestelerini coverlayarak geçirdi. Ama grup tam olmal1yd1. Grup bass’c1 aray1ş1na girdi ve Burak ÖZDEM0R (bass) grubun yeni eleman1 olarak provalara başlad1. 2002-2003 y1llar1 aras1nda grup a1rl1kl1 olarak cover çal1şmalar yapmaya devam etti. 2003 y1l1 sonunda ilk beste olan LOSE W0TH YOUR BATTLEF0ELD tamamland1. Beste nin alt yap1s1 Fatih BALLIM taraf1ndan haz1rlanm1ş, grup taraf1ndan son hali verilmiştir. Stüdyo çal1şmalar1 h1zlan1nca ikinci beste olan MR. MECHAN0X tamamland1. Son olarak gruba Baran ÖZTÜRK
(solo gitar) kat1ld1. Grup iki y1l süren beste çal1şmalar1ndan sonra ilk demosu olan MECHAN0CAL EXTASY' i piyasaya ç1kard1. Bestelerin salam olmas1na karş1n kay1tlar1n istenildii kadar kaliteli olmamas1 yüzünden MECHAN0CAL EXTASY beklenen ilgiyi göremedi. Bu süre içinde ROCK STAT0ON dergisi MECHAN0CAL EXTASY' inin dergide tan1t1m1n1 yapt1. 2005 senesinde grup elemanlar1ndan Burak ÖZDEM0R (Bass) guruptan ayr1ld1. Yerine Yetkin KARAKAŞOLU gruba bass gitarist olarak dahil oldu. Bu noktadan itibaren grup tamamen bestelere younlaşt1 . Ayn1 amaç için toplanm1ş bu insanlar uzun süre inand1klar1 müzik ad1na yeni beste ve dier enstrümantörler için girdikleri aray1ştan tatminkar bir şekilde ç1karken, orkestra tamamlan1p isim deiştirerek yeni beste çal1şmalar1na inanç ve enerjiyle devam eden grup karş1m1za gördüünüz üzere ‘Diadema’ olarak ç1kt1. Böylece grup tamamlanm1ş oldu. UNFA0R EXODUS, THE T0ME HAS COME, BLOODLESS, LOSE W0TH YOUR BATTLEF0ELD ve MR.MECHAN0X olmak üzere toplam 5 besteden oluşan yeni “EP” ANKARA Raven Records’ dan piyasaya UNFA0R EXODUS ad1 alt1nda ç1kt1.

-Grup Elemanlar1 :

Ritim gitar : Olcan YAZ
Solo gitar : Baran ÖZTÜRK
Vokal : Fatih BALLIM
Davul : Burak KILIÇ
Bass gitar : Yetkin KARAKAŞOLU

-Grubun Web Sitsi : http://diadema.rockmekan.com

Girdap Grubu

2003 y1l1nda Erdoan ve Nail taraf1ndan Pain Killer ad1yla kuruldu.Sonralar1 Yusuf Özay'1n daha sonrada Sinan Ayy1ld1z'1n gruba kat1lmas1yla yerine oturan ve ad1 Girdap olarak deiştirilern grup müzik faaliyetlerine ve her türlü dier faaliyetlere (amelelik, tom masterl1k, çayc1l1k,fotorafç1l1k, nakliyatç1l1k vb. gibi) devam etmektedir.

-Grubun Web Sitesi : http://girdap.anatolianrock.com

Akademik Uyari Grubu

5 y1l önce eskişehirde kuruldu... baz1 eleman deişiklikleri ve tarz aray1ş1 sonunda bugünkü halini ald1.daha çok canl1 sahne performans1 ve konserler üzerine younlaşan grubumuz bi yandan da beste ve albüm çal1şmalar1 yapmakta...

-Grubun Web Sitesi : http://akademikuyari.anatolianrock.com

Asilbent Grubu

Asilbent, depresif ve melankolik bir tarz içeren şuan için 5 kişiden oluşan istanbullu rock topluluudur...
2004 y1l1 sonlar1nda kurulup 2005 y1l1nda oturan kadrosuyla, beste çal1şmalar1na ayn1 h1zda devam etmektedir.

AS0LBENT : Asilbentin rahatlat1c1, iyileştirici ve yat1şt1r1c1 bir etkisi vard1r. En çok yaln1zl1k, üzüntü, endişe içinde olanlara faydal1d1r. Endişelerden kurtulmaya yard1mc1 olur ve kendine güveni salar.

-Grubun Web Sitesi : http://asilbent.rockmekan.com

Hakan Ergün

1978 0stanbul doumlu olan Hakan Ergün, örenimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlam1şt1r. 1993 y1l1nda; üsküdar musiki cemiyeti'nden Musiki, 0stanbul TRT Radyosu Sanatç1s1 Murat Biçer'den Şan, TSM Sanatç1lar1ndan Yüksel Uzel'in yeeni Sevda Erbu (TSM Sanatç1s1)'ndan TSM eitimi alarak müzik yaşant1s1na başlam1şt1r. 1996 y1l1nda tonmaister 0lhan Harmanc1'n1n desteiyle müzik piyasas1na at1lm1şt1r. 1998 y1l1nda müzik hayat1na Askerlii boyunca da moral konserleri ile devam etti. 1999'da Türk Müziinin çok deerli ustas1 Bar1ş Manço'yu kaybetmenin büyük ac1s1 ile derinden sars1lm1ş ve kendi kendisine bu deerli üstad1 unutturmamak ad1na söz vermiştir. Bundan sonra konserlerinde hep O'nun ad1n1 yaşatacakt1r.

2000 y1l1nda vatanî görevini tamamlad1ktan sonra müzik çal1şmalar1na h1z katan Hakan Ergün, ileride ç1kartaca1 solo albümünün çal1şmalar1na başlam1ş, bu süre içerisinde de say1s1z konserlerde yer alm1şt1r. Verdii konserlerde kendisine ülkü edindii görevini lay11yla yerine getirmeye çal1şt11n1 ifade etmektedir. 1 Ocak 2001 Kad1köy Meydan1'nda "0yi ki Dodun Bar1ş Manço" isimli etkinlikte müzikseverlerle buluşmuş, 3 Şubat 2001'de Bar1ş Manço'nun evinin balkonunda Bar1ş Abi'nin şark1lar1n1 seslendirerek O'na olan vefa borcunu ödemeye çal1şm1ş, O'nun maneviyat1n1 daha derinden hissederek, kendisini müzikal yaşant1s1nda daha da kamç1lam1şt1r. 2006 y1l1nda da bu çal1şmalar1na eksiksiz devam eden Hakan Ergün, çok yak1nda müzikseverler ile buluşaca1 albümünün çal1şmalar1na a1rl1k vermektedir.

-Grubun Web Sitesi : http://hakanergun.anatolianrock.com

Ali Akcan

Doum yeri: Mersin
Doum tarihi: 15.08.1980
0lk, orta ve lise örenimini Mersin’de tamamlad1. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünü 1 y1l okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimini kazand1. Şu an bu bölümden mezun oldu. 1993 y1l1nda Mersin’de müzik hayat1na balamayla başlayan Ali Akcan bir çok müzik grubuyla Mersin ve çevre illerde konserler yapt1. 0lk söz ve beste çal1şmalar1na bu y1llarda başlad1. Daha sonralar1 enstrüman olarak gitar1 seçti. 2000 y1l1ndan beri gitar çal1yor.
Hacettepe üniversitesi Türk halkbilimi müzik topluluunun kurucular1ndand1r. Bu toplulukla beraber çeşitli konserler yapt1. Yapt11 baz1 söz ve müzikleri başka sanatç1lar da seslendirdi.

2 y1ld1r üzerinde çal1şt11 albümün stüdyo kay1tlar1n1 bitirdi. Şu an müzik çal1şmalar1na 0stanbul’da devam ediyor..

-Grubun Web Sitesi : http://aliakcan.anatolianrock.com

Çirkef Grubu

E.Ü.Dişçilikten’den Çadaş, D.E.Ü.Resim’den Emre, D.E.Ü.Grafik’ten Kemal, D.E.Ü.Müzikoloji’den Yiit…..

Çirkef grubu elemanlar1 “2004 y1l1nda uzun ve zahmetli davulcu aray1ş1 ile” stüdyoda çal1şmalar1na başlad1, uzun ve zahmetli çünkü bir türlü arad1klar1 davulcuyu bulamad1lar, daha sonra D.E.Ü. konservatuar1ndan Emin ile çal1şmaya başlad1lar, normal bi stüdyoda çal1şmalar1n çok verimli geçmediini farkeden grup zaman kaybetmeden kendi evlerinin bir odas1n1 yal1tarak çal1şmalar1n1 h1zland1rd1lar, tabi buras1 müstakil bir evdi ve grup elemanlar1 d1şar1ya çok ses gitmediini “sadece” umuyordu, 3 ay boyunca hergün en az 5 saatlik çal1şma ile ilk repetuarlar1n1 haz1rlad1lar, s1rada çalacak bir mekan bulmak vard1 ki bu problemler aras1nda en zoruydu…
Yine bu 5 saatlik çal1şma günlerinden birinin sonunda kap1 çald1 ve biri “gençler çok gürültü yap1yorsunuz annem rahats1z oluyor” dedi. Bu tip olaylar her zaman yaşand11 için biraz al1şk1nd1 bu gençler, ancak bu sefer işler farkl1yd1, gürültüden rahats1z olan adam Naz Bar’1n patronu idi…”Gençler burada çevreyi rahats1z ediceinize gelin bizim barda bigün çal1n 4-5 şark1 sonra nas1l olsa utan1r, s1k1l1rs1n1z”. Bu fikir gruba baya çekici geldi tabi ki… Bu arada isim aray1ş1na giren grup;”ilgi çeken, kolay ak1lda kalan, türkçe ve ilk duyulduunda tebessüm ettiren bir grup ismi arad1” ve buldu da ---Ç0RKEF---
0lk program1na ç1kan Çirkef o gün sahneyi b1rakmad1 ve o gece tamamen çald1, işin daha güzel yan1 ise Naz’1n patronu bunlar1 beendi ve iş teklif etti.
3-4 ay boyunca sahneye s1maya çal1şan ve Naz Bar’da program yapan Çirkef birgün Terminal Bar daki grubun seyahat sebebi yüzünden 1 günlüüne Terminal’de çalar. Terminal’in patronuda onlar1 beenince iş teklif eder ki Çirkef’te kabul eder. Art1k grubun s1d11 bir sahne vard1r ve as1l profesyonellii kavramalar1 burada olur, Terminal’de 4-5 ay çalarlar, bu arada Rocha Bar lada anlaş1rlar, Derken davulcu problemi yeniden aşlar çünkü Emin art1k grupta yoktur. Onun yerine grubun şimdiki davulcusu Apo gelir. Sonra Rocha işletme problemleri yüzünden batar ve grup başka mekan aray1ş1na girer, böylece Çirkef’in hayallerini süsleyen Dungeon maceras1da başlam1ş olur, Çirkef hem Terminalde hemde Dungeon’da sahne almaya devam ederken Beri Bar’daki Jam Session‘a kat1l1r. Buradan da teklif alan grup bu şans1 kullan1r ve Beri’de çalmaya başlar. Dungeon’da istediini bulamayan grup oradan ayr1l1r, ve 2 ay kadar 0zmir’de yaln1zca Beri’de çalar. Beri’de sahne ald11 bu arada Pazar günleri de Eskişehir Doors Park’a(222Park) gitmeyi ihmal etmez tabi ki. Ooze Bar’1n alt1nda Felix ad1nda yeni bir bar aç1lmaya karar verilir, Çirkef’in bu olaydan haberi olunca grup içinde oy birlii yap1l1r ve Felix Bar’da ve ayn1 anda Ooze’da çalmaya başlarlar, Grup elemanlar1 başlang1çtan beri repertuarlar1n1; “kayg1lar1n1 bir yana b1rak1p keyif ald1klar1 türkçe ve yabanc1 şark1lar” ile oluşturmaya özen gösterdiler ki buda “Radiohead” “Nazan Öncel” “Muse” “Duman” gibi birbiriyle aras1nda uçurum olan müzisyenlerin şark1lar1n1 ayn1 bölümde arka arkaya çalmalar1n1 salad1. Bornova’da elenmeyi, kompleksiz ve güzel müzik yapmay1, sahnede tepinip terlemeyi görev bilen ve amaç edinen bu gençler halen 0zmir/Bornova’da müzik yaşant1s1n1 sürdürmektedir ve besteleri üstünde çal1şmaktad1r..

-Grubun Web Sitesi : http://cirkef.anatolianrock.com

Eryhtrocyte Grubu

Eryhtrocyte 2004 y1l1n1n Ekim ay1nda Gitarist Mehmet ve eski Bassist Volkan taraf1ndan kuruldu.Daha sonra gruba eski gitarist olan Serkan kat1ld1.Grup uzun süre davulcusuz çal1şt1. Sonradan Moonfall grubunun eski davulcusu Burak , davula geldi. Vokal olmad11ndan dolay1 grup elemanlar1 enstrümanlara daha fazla younlaşt1lar.En sonunda Hür (Klavye) , Cansu (Soprano vokal) , Berke (Gitar/Vokal) ve Atakan (Bass Gitar) Erythrocyte'e kat1ld1. Her birimizin etkilendii müzisyen(ler) farkl1 olduundan tarz1m1za
isim koymad1k ve sadece metal demeyi tercih ettik.Ancak Gothic , Black ve Death Metal türlerinde younlaşt1k. Şu an beste çal1şmalar1na devam ediyoruz...

-Grup Elemanlar1 :


Mehmet : Gitar (Butch)
Burak : Davul (Phantom)
Berke : Scream Vokal/Gitar (Azron)
Hür : Klavye (The Enemy)
Cansu : Soprano vokal , Keman (Wilwarin)
Atakan : Bass Gitar , Geri vokaller (Monster)

-Grubun Web Sitesi : http://erythrocyte.anatolianrock.com

Garaj Kapisi Grubu

2002 yilinda izmir'de Niyazi ve Mustafa tarafindan kuruldu.Hem elemanlar hemde grup olarak guzel projeler de yer aldi.Bircok demo yay1nlad1.Bu demolar1 1zm1r-ankara-istanbul-eskisehir'e gönderiyorlar.Son demolar1 olan "DEFOL" için yaz tatilinin neredeyse hepsini bu demoya ay1rd1lar.Ortaya ise hep kafalar1nda olan bir sound ç1kt1.Art1k yeni demo için 2007 yaz1n1 bekliyorlar.Yeni demolar1nda daha enerjik, daha sert bir sound bekliyor bizi.Ayr1ca 2007 yaz1nda ç1kacak demo'da albüm kay1d1nda ritm gitar çalacak bir isim var..

-Grup Elemanlar1 :

Niyazi : Gitar&vokal
Bar1ş : Bass & geri vokal
Mustafa : Davul

-Grubun Web Sitesi : http://garajkapisi.rockmekan.com

Knockout Grubu

Grup 2002 yilinda Eskişehirde kuruldu. Çeşitli eleman deişiklerinden sonra şu anki halini ald1. Üretimlerinin çounu da bu kadro ile gerçekleştirdi. Grubun tek sorunu, grup elemanlar1n1n farkl1 şehirlerde yaş1yor olmalar1 ve bu yüzden çok s1k bir araya gelip yeni parçalar üstünde çal1şamamalar1... Fakat mesafeler grubun müzik yapmas1na engel olmuyor...

-Grubun Web Sitesi : http://knockout.dinozoruz.com

Exegorth Grubu

Grubun temeli 2002 y1l1na dayanmaktad1r. Önceleri cover yapan gruplarda calan eray ve izzet kafalar1ndaki müzigi ve kendi bestelerini yapabilmek icin 2004 y1l1nda EXEGORTH'u kurdu ve hemen beste cal1smalar1na baslad1. Gecici elemanlarla konserlere c1kan ikili 2005 y1l1 ekim ay1nda studyoya kapand1. 6 besteden olusan demo-album BLOOD 2 ayda kaydedildi.


Demoda
G0TAR VE BASLARDA:eray,
VOKAL VE DAVULLARDA:izzet yerald1.
0lk olarak 2006 may1s konserinde sat1şa sunulan demo çeşitli firmalara gönderildi.
Bu süreçte beste yapmaya devam eden ikili albüm çal1smalar1na baslad1.
Yapt1g1 türü DEATH-CORE olarak tan1mlayan EXEGORTH underground metal piyasas1nda çal1smalar1na devam etmektedir...

-Grubun Web Sitesi : http://exegorth.anatolianrock.com

Sek.Z Grubu

Grubumuz 2005 y1l1nda Kurulmuştur.2005 Auto Show konserinde Kendini Kan1tlam1ş Dinleyenlerine Kendini Gösterebilmiştir Bu nedenle Grup Çal1şmalar1n1 Kendi Stüdyolar1nda Sürdürmektedir. Çaşitli Zorluklara ramen Grumuz Aktif Durumdad1r.

2006 y1l1nda müzik hayat1na deişik bir aç1dan bakmaya başlad1k hani derler ya çaçuk emeklemezse eyürümey örenmez diye biz art1k emeklemekten yürümeye doru emin ad1mlar atmaya başalad1k bunu benlik ve bütünlük olarak hissediyoruz .Eer müzisyenler eski yapt11 eserlerinden zevk almaya başlamazsa alan1nda gelişmesini büyük bir önemli ad1m1n1d1r art1k tr bak1m1ndan rock müzie uyan ve rock müzii tn1mlayan eserler yapmak hepimiz ad1na grur verici bir olay umar1m bu eserleri sizinle paylaş1r1z ..

-Grubun Web Sitesi : http://sekz.anatolianrock.com

Platomania Grubu

1996 yaz1nda otelde çal1ş1p paras1yla ilk akustik gitar1n1 alan Cem gitar çalmay1 örendii s1ralarda Akif ile müzik ve içki tarzlar1n1n uyduunu anlar ve ayn1 zamanda gitar ile m1r1ldanarak beste yapabildiini farkeder.. Davul konusunda çeşitli aşamalar yaşayan ikili son olarak Sn.Muharrem Karaahmet ile yapt1klar1 çal1şmalarda başar1l1 sonuçlar elde etmiştir !!


Şu an; Cem grubun parçalar1n1 bilgisayar ortam1nda haz1rlayarak demo parçalar yapmaktad1r...

-Grubun Web Sitesi : http://platomania.rockmekan.com

Emerald Moon Grubu

2005 y1l1nda Alp, Ebru ve Kubi taraf1ndan kuruldu. Grup ismini Ebru arkadaş1m1z buldu. Asl1nda çok güzel isimler vard1 ama bize en yak1n olan1n1 seçtik. Tarz1m1z power, gothic, speed metal. EMERALD MOON ad1yla ilk defa 10 Mart'ta Taxim Jazz Stop barda RefleXion ad1yla düzenlenen bir kostüm partisinde konser verdik. Grubumuz talihsiz dönemlerden geçti; sürekli kadro deişti ama şu an gayet salam bir kadroyla devam etmekteyiz. Konser serilerimizin devam1 ve demolar1m1z yak1nda....

-Grup Elemanlar1 :


Vokal : Ebru
Gitar : Kubilay
Gitar : Alp
Bass : Gökhan
Davul : Can
Klavye/piyano : Orkun

-Grubun Web Sitesi : http://emeraldmoon.rockmekan.com

Relics Grubu

Relics 2003 y1l1 sonlar1na doru Alp ve Kubilay'1n grup kurma karar1 almas1 sonucu start ald1. 0kili progressive rock müziin Türkiye'de ilerlemesi amac1yla, bu tarz müzik yapan ve 70'lerden 80'lere uzanan gruplardan oluşturduklar1 repertuarla bas gitar aray1şlar1na başlad1. Ayn1 dönemde bas gitar olarak Ar1l gruba kat1ld1. Üç kişilik grup stüdyo çal1şmalar1na k1sa bir süre devam ettikten sonra vokal aray1ş1na başlad1 ve k1sa zamanda ilk vokal olarak Uur'la çal1şmalara başlad1. Ev ve stüdyo çal1şmalar1 ile birlikte devam eden tempo h1zland1kça ikinci gitar aray1ş1na sebep oldu. Gruba ikinci gitar olarak Emre kat1ld1. Bu arada klavye aray1şlar1 uzun süre devam eden grup Deniz ile tan1şt1 fakat Deniz'in eitim için Almanya'ya gideceinden dolay1 bir türlü beraber çal1şma yapamad1.

Grup, Ar1l'1n gitar çalmak istemesiyle tekrar bas gitar aray1ş1na başlad1 ve k1sa bir süre çal1şaca1 bas gitar Burak gruba kat1ld1. Bu s1rada Kubilay özel şartlardan dolay1 gruptan ayr1lmak zorunda kald1 ve Burak'1n da ayr1lmas1 ile yeni birer elektro ve bas gitar aray1ş1na başland1. Emre gruba ikinci gitarist olarak ve Melih de ayn1 dönemde bas gitar olarak gruba kat1ld1. Aram1zdan ayr1lan vokal Uur'un yerine Çetin yeni vokal olarak grupla k1sa bir süre çal1şt1.
Bu dönemde Çetin'in istanbul'a gitmesi ve Çetin'i bekleme karar1n1n al1nmas1 grubu durgunlua doru sürüklemeye başlad1. Nitekim Çetin de istanbul'dan dönmeyince tekrar h1zlan1p yeni vokal aray1ş1na girişen Relics birçok vokal denedi fakat birtürlü arad11n1 bulamad1. Uur tekrar çal1ş1lmas1 için gruba davet edildi. Yoluna tekrar vokal Uur ile devam eden Relics bu s1rada uzun süredir arad11 klavyecisini buldu..Arif'in gruba kat1lmas1 progressive yolculuun tad1n1 daha da artt1rm1ş oldu.

Fakat herşey yolunda gidiyor derken Emre'nin özel sebeplerden dolay1 gruptan ayr1lmas1, acil yeni bir gitar1n aray1ş1n1 da beraberinde getirdi. Devaml1 deişmelerden dolay1 düşe kalka ilerleyen grup hiçbirzaman y1lmad1 ve yeni gitar olarak Can'1 buldu. Can'1n k1sa zamanda gruba adapte olmas1 sevindirici bir durum oldu ve çal1şmalar gittikçe h1zland1. Bu s1rada Uur'un okul younluu nedeniyle tekrar yeni vokal aray1ş1na dönüldü ve Fatih vokal olarak gruba kat1ld1. Uzun bir süre düzenli olmasada biraraya gelen grup repertuara az da olsa yeni parçalar ekleyip kendi ad1na bir gece düzenlemeye çal1şt1. Daha önce birkaç kez cafe tarz1 bir mekanda sahne alan grubun ilk bar deneyimi bu konser olacakt1.

Relics 2006 y1l1 3 Ocak Sal1 gecesi Bostanl1 Bcük Bar'da ilk sahnesini ald1 ve üzerindeki birikmiş stresi bir anda boşaltt1. Sahne almaya devam karar1 alan grubun amac1 kesinlikle para kazanmak deil progressive müzii dinleyicilerine sunmakt1. Alsancak Rena'da sahne alan grup çevrede isim yapmaya başlad1 ve her hafta Cuma günleri düzenli şekilde Rena'da sahne almaya başlad1 ve yaz sezonu bitimine kadar Rena'da sahne alan grup 18 Haziran günü sezonu kapatt1. Tabi bu arada özel şartlar1ndan dolay1 Ankara'ya dönmek zorunda olan grubun emektar ismi Ar1l aram1zdan ayr1ld1. Ar1l'1 Pink FLoyd gecesi ile aram1zdan uurlad1k. Gruba yeni gitar olarak kat1lan Utku k1sa sürede repertuara ve gruba uyum salad1 ve sezonun son konserinde bizimle beraber çald1. Grup şuanki kadrosu ile art1k b1km1ş olduu eleman deişimlerinden sonra k1ş sezonunda tekrar sahnelerde yerini alacak..

-Grubun Web Sitesi : http://relics.rockmekan.com

Echoes Grubu

Grubumuz Kas1m 2005' de 0zmir'de kuruldu. Amaç ar program1 yaparak piyasa çalmak deildir! 0stediimiz gruplar1n şark1lar1 ( Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake ... vb) en iyi şekilde çalmaya çal1ş1yoruz. Konserlerde görüşmek üzere!!

-Grup Elemanlar1 :


Vokal : Muratcan
Gitar : Barbaros
Bass : Serkan
Davul : Ergin
Klavye : Şükrü

-Grubun Web Sitesi : http://echoes.anatolianrock.com

Ketum Grubu

KETUM 2002 YILINDA TANER TARHAN(AUTUMN) VE ULAŞ GÜRSOY(AUTUMN-DOGFIGHT) TARAFINDAN KURULDU.ELEMAN TEM0N0NDEK0 GÜÇLÜKLERDEN DOLAYI GRUP B0R SÜRE B0R EV PROJES0 HAL0NDE DEVAM ETT0 VE 2003 YILINDA ‘SINCE STORM’ ADLI DEMOYU KAYDETT0.DEMONUN EV KAYDI OLMASINDAN DOLAYI SOUNDU PEK TATM0NKAR OLMASADA 200 ADET BASILDI VE ÜCRETS0Z OLARAK DE0Ş0K NOKTALARDA D0NLEY0C0LERE SUNULDU.TARZ OLARAK PUNKTAN HARDCORE A DEATHMETALDEN GRINDCORE A KADAR GENEL B0R UNDERGROUND SOUNDA SAH0P OLAN GRUP DEMODAN ALDII OLUMLU ELEŞT0R0LER0N ARDINDAN 2005 YILINDA BAS G0TARA BÜLENT CENG0Z(MENTAL VORTEX) DAVULA 0LKAN HASDALI’YI ALARAK ÇALIŞMALARINA HIZ VERD0.BU ZAMAN ZARFINDA ÇALIŞMALARINI B0RAZDAHA HARDCORE-CRUST VE GRINDCORE TARZINA KAYDIRAN GRUP 0LK KONSER0N0 12 MART 2006 DA 0ZM0R OPUS BARDA 0STANBUL’DAN UÇK GRIND VE 0ZM0R’DEN HECATOMB 0LE VERD0.GRUP 2006 YILI 0ÇER0S0NDE PROFESYONEL ALBÜM KAYITLARINI TAMAMLAYIP, 0LK ALBÜMÜNÜ ÇIKARTMAK 0Ç0N ÇABALAMAKTADIR..

-Grubun Web Sitesi : http://ketum.anatolianrock.com

Middle East Grubu

-Grup 2001 Y1l1nda Ulaş ve Ömer taraf1ndan Kuruldu. Lisedeki ingilizce öretmeni Haydar ve ve yine liseden arkadaş olan Emrah ile Küçük amatör konserler verildi.
-2002 y1l1nda Serkan Ulaş Yalç1n ve Selim ile Unknown ad1yla bir kaç konser verildi.
-2003 y1l1nda kadro Ulaş Naki Yalç1n ve Selim olarak deişti. Enstrumental demo için çal1şt1lar.
-2003 y1l1nda bu demonun hiç ortal1a ç1kmamas1 gerektiini düşündüler ve demo dan vazgeçtiler.
-2003 y1l1nda vokale Cem geçti. Bir kaç yeni kay1tdan sonra grubun oturduuna karar verildi.
-2004 y1l1nda 10'dan fazla kay1t yap1ld1 sonras1nda her şark1dan tek tek vazgeçildi.
-2004 y1l1nda grup Ğtarz1m1z nedir ?ğ sorular1n1n içinde salak salak bir sürü şark1 daha yapt1.
-2004 y1l1nda Ulaş'1n Loser adl1 bestesi ile gaza gelindi. Grup bu şark1y1 1 sene boyunca 10 dan fazla deişik kay1da ald1.
-2004 y1l1nda Cem 5 oktav ç1l1k att11n1 ispat etti. Some Day you'll come back to me adl1 şark1y1 bestelediler.
-Hemen ard1ndan Find Me yap1ld1.
-2005 y1l1nda grup elemanlar1 bir çok ekipman1n1 yeniledi
-2005 y1l1nda Orta Dou'daki savaşlardan iyice tiksinen grup üyeleri grubun ad1n1 Middle East olarak deiştirdiler.
-Ve hemen bunun ard1ndan Middle East adl1 şark1y1 yapt1lar.
-Ellerinde birikmiş onlarca şark1dan en salam 4 tanesini ç1kart1p demo ç1karmaya karar verdiler.
-Grup tarz1na Progressive Metal ismini yak1şt1r1yor. // Ama Naki Hard Rock da israrla direniyor
-Grup hiç bir demo kayd1 için herhangi bir studyo kullanmad1. Tamamen olabilesi en zor şartlar alt1nda kendi enstruman ve ekipmanlar1n1 kulland1.

-Grubun Web Sitesi : http://middleeast.anatolianrock.com

Bad Trip Grubu

Bad Trip 2006 Ocak ay1nda kurulup beste çal1şmalar1 üzerine younlaşmaya başlad1. 90’lar Seattle ve Old School Punk soundlar1n1 kendine yak1n bulan Bad Trip May1s 2006’da 1’i akustik olmak üzere 7 özgün parçadan oluşan ilk demosunu Kanguru Sanat Evi’nde hücum-kay1t olarak kaydetti.

Kafa yormayan ve fakat ak1lda kal1c1 basit melodiler ile bunun aksine kompleks ve beyne hitap eden sözlerin harmanland11 parçalardan oluşan “Darmada1n” adl1 demo 0stanbul’daki müzik çevrelerinde şimdiden büyük beeni toplam1ş durumda. Demo tan1t1m konserlerini sürdürmekte olan grup bu yaz1 sahnelerde geçirip Eylül 2006’da kanal kay1t yöntemiyle, bu kez daha kaliteli bir soundla sevenlerine bir self-albüm sunmay1 amaçl1yor.

-Grup Elemanlar1 :


Davul : ÖZGÜR BARAN
Bas : ONUR SELÇUK AKIN
Gitar : ŞERVAN ADAR AVŞAR
Vokal : RIDVAN AL0 PATAT

-Grubun Web Sitesi : http://badtrip.anatolianrock.com

Leke Grubu

Leke, 2005 Agustos ayinda Edirne'de toplandi. Grup elemanlarinin deneyimleri ve birikimleriyle 2006 Ocak ayina kadar 12 sarki besteledi. Canakkale'de Studyo Opus'da "Sen Seç" isimli demosunu hazirladi. Yeni sarkilarin eklenmesiyle Istanbul "Orion Studyo"da "Tek Baş1na" isimli demosunu kaydetti. Leke, nu-metal tarzinda kendinden emin adimlarla Turkiye'de bu muzigi yapan gruplarin basinda yeralmaya dogru son surat yoluna devam ediyor..

-Grubun Web Sitesi : http://leke.rockmekan.com

Kata Grubu

Kata kümesi ekim ay1nda dag1lan eski Metatars grubunun uyeler1 Mesut Çagatay Onur ve Oguz taraf1ndan kurulmusturrr.. metatars donem1nde buyuk basar1 yakalayan muz1syenler grup içindeki sorunlar yuzunden dag1lm1şt1rrr... esk1 donemde 2 demo album yay1nlayan grupp 3. demo albümün haz1rl1g1 içindeddirr... tum vokaller mesuta aittirr bass gitarda onurr klavyede oguz dawulda cagatay vard1r... Yen1den yap1lanma surecindek1 grup yak1n zamanda c1karacaklar1 yen1 demo albumler1yle birlikte konserlere start werecekt1rr... şimdiden bell1 olan bir konser program1 bulunmamaktad1r..

-Grubun Web Sitesi : http://kata.anatolianrock.com

Buzmajör Grubu

GRUP 2005 YILINDA ISPARTA SDÜ N0N FARKLI FAKÜLTELER0NDEK0 ÖRENC0LER0N B0RLEŞMES0YLE OLUŞTU. ÖNCE VE HALA 2 AYRI GRUP ELEMANLARININ, ORKESTRA EKS0KL00N0 G0DERMEK 0Ç0N B0RB0RLER0NE GRUP ELEMANI AÇISINDAN YARDIMCI OLMALARIYLA BAŞLADI.
VE DAHA SONRA 0K0 GRUBUN ELEMANLARININ B0RKISMININ B0RLEŞ0M0YLE BuzMajör, BUGÜNKÜ ŞEKL0N0 ALDI..

-Grubun Web Sitesi : http://buzmajor.anatolianrock.com

Faili Meçhul Grubu

2006 y1l1n1n Şubat ay1nda kuzen olan Emre(vokal+ritm gitar) ve Efe(elektro gitar) grup kurmaya karar verirler ve ayn1 okulda okuduklar1 Yenal1(davul) bulurlar daha sonra gruba bi basç1 gerekir farkl1 farkl1 kişilerle çal1şt1ktan sonra Ünsal(bass) grubun son eleman1 olarak ekibe dahil olur.. Zaten çok yeni bi grup olan Faili Meçhul henüz repertuar1n1 genişletmekte ve kendi parçalar1na a1rl1k vermektedir.. Grubun amac1 forumdaki tepkilere göre geleceine yön vermektir.. Kim bilir belki bar program1, konser, albüm vs.. yapmak, belkide grubu da1t1p kaybolmak.. Yorumlar1n1z1 bekliyoruz arkadaşlar.. Buna çok ihtiyac1m1z var..

-Grup Elemanlar1 :


VOKAL+R0TM G0TAR : EMRE - 1984
ELEKTRO G0TAR : EFE - 1987
DAVUL : YENAL - 1985
BASS : ÜNSAL - 1982

-Grubun Web Sitesi : http://failimechul.anatolianrock.com

Desecrate Grubu

Desecrate, Nisan 2005'te gitarist Ouz Bulgurlular taraf1ndan 0stanbul'da kuruldu. Daha sonra gruba Turul Güneş solo gitarist olarak kat1ld1. Daha sonra ise Ouz'un eski grubu olan Obstinacy grubunun bateristi Akcan Ergin'i kadroya dahil eden grup bas gitarist eksikliini Turul'la beraber önceden çal1şm1ş olan Gürkan Yücel'i alarak melodic death tarz1ndaki beste ve cover çal1şmalar1na h1z verdi. Uzun uraşlar sonucunda Eylül 2005'te vokalist ihtiyac1n1 eskiden Sahte Rak1 ve Sabhankra gruplar1nda bas gitar çalan Artu Okay'1 alarak en sonunda tam kadroyu tamamlad1 ve çal1şmalar1n1 h1z kesmeden sürdürdü.3 Temmuz itibariyle baz1 anlaşmazl1klar nedeniyle Turul Güneş gruptan ayr1ld1. Yeni gitarist aray1şlar1n1 sürdüren Desecrate önceden Heterodox grubunda gitar çalan Zafer Demiröreni gruba dahil etti ve ondan da yeterli verimi alamayarak yollar1n1 ay1rd1.Grup şuan gitarist aramaktad1r. Grup ilk konserini 26 Mart 2006 tarihinde Dorock Barda verdi.Şuan için beste ve konserler için haz1rlanan grup çal1şmalar1n1 h1z kesmeden sürdürmektedir.

Desecrate was established in April 2005 by Ouz Bulgurlular in Istanbul. Afterwads Turul Güneş joined the band as a lead guitar player. Subsequently, Akcan Ergin who was the drummer in Obstinancy became a member of the band and they then finally got Gürkan Yücel who worked together with Turul as a bass guitarist. In this way, they increased the speed of their covers and compositions of Melodic Death. Eventually, they found their vocal – Altu Okay. He played a bass guitar in Sahte Rak1 and Sabhankra. Turul Güneş quit the band due to some disagreements in July. Desecrate has found their new guitarist Zafer Demirören, who was guitar player in Heteredox, and they will continue their concerts harder and stronger than before. Desecrate’s first concert was on 26th March 2006 at Dorock Bar. Now, they are still working hard for their new compositions and live performances.

-Grup Elemanlar1 :


Artu OKAY - Vokal
Ouz BULGURLULAR - Lead Gitar
Gürkan YÜCEL - Bass Gitar
Akcan ERG0N - Davul

-Grubun Web Sitesi : http://desecrate.rockmekan.com

Soulitary Grubu

11. ROXY Müzik Yar1şmas1 2.'si & 1. Jack Daniel's Rock Müzik Yar1şmas1 3.'sü & 10. ROXY Müzik Yar1şmas1 finalisti SouliTarY, 1999 y1l1n1n sonbahar1nda Göktu ve Sertaç taraf1ndan kuruldu ve ilk çal1şmas1n1 Iced Earth-The Hunter ile gerçekleştirdi. Başlang1çta cover çal1şmalar1na a1rl1k vererek ilk konserini kendi organizasyonlar1yla ODTÜ Streetball turnuvas1nda verdiler. Grup ilk senesinde ODTÜ, Gazi Üniversitesi, 0NKA Bar(Konser ve bar program1), Rock Soka1(Konser ve bar program1) başta olmak üzere bir çok konserde yer ald1. SouliTarY bir süre eleman deişikleriyle bouştuktan sonra Göktu ve Sertaç’1n birlikte başka bir gruba dahil olmalar1yla grup k1sa suskunlua büründü.2003 te tekrar kadro tamamlanarak beste çal1şmalar1na başland1 ve uzun süren sessizliklerini daha sert ve güçlü olarak ODTÜ Bahar Şenlikleri’nde bozdular. Crossover tarz1nda bir çok beste ve cover tamamlayan grup en k1sa zaman içinde promo ve daha sonrada albüm kayd1na girmeye haz1rlan1yor. 2003-2005 y1llar1 için konser trafii bir hayli h1zl1 geçen SouliTarY yeni konser, röportaj vb. tekliflerine içtenlikle aç1k. Grup elemanlar1n1n ilerideki hedefleri müzikalite aç1s1ndan olabildiince gelişmek ve türünde kaliteli eserler vererek dinleyicileriyle paylaşmak..

-Grup Elemanlar1 :


Vokal – Göktu
Lead Gitar/Geri Vokal– Sertaç
Ritm Gitar – Umut
Bas Gitar/Geri Vokal – Can
Davullar - Onur

-Grubun Web Sitesi : http://soulitary.dinozoruz.com

Grup Ayeser

-Ayeser f1rt1nas1 nas1ld1r bilirmisiniz?

Austosun sonlar1na doru ölene kadar yine yazd1r ama bugün ki öle güneşi tuhaf bir şekilde fazla yak1c1 olmuş ve topra1 1s1tm1şt1r. Köy f1nd1k işleri bitmiş köylülerce boşalt1lm1ş etraf sakinleşmiştir. S1cak bir rüzgâr yüzünüzü okşar ilk ama aalar1n ş1r1lt1s1ndan tepelerde rüzgar1n şiddetlendiini anlars1n1z. Yer yer rüzgâr kesilir o anlarda büyük bir sessizlik olur. Akşam olmuştur adeta havan1n huzursuz olduunu hissedersiniz bulutlara bakt11n1zda nas1lda h1zl1 yer deiştirdiklerine şaş1r1rs1n1z hepsi sözleşmişçesine denize doru giderler. 0lk önce küçük olanlar gider arkalar1ndan gelenler koyu ve görkemlidirler. O arada köyün yaşl1lar1 varsa çevrenizde gelenin ne olduunu söyler ve erkenden çekilirler. Bugün yaz bitecektir ve doa bunu resmileştirecek işareti gönderir. Hava s1k1ş1r bir anda s1k1şt1kça da karar1r. Ve bir anda yerdeki tozlar1 hava kald1ran kocaman bir damla yerde patlar. Bir gürültü duyars1n1z ama rüzgâr deildir. Kafan1z1 çevirip bakt11n1zda yak1n1n1zda görüşünüzü engelliyen bir yamur oradaki yapraklar1 parçalarcas1na ya1yordur ama sizde sadece birkaç damla düşmüştür. O an herkes bir yerlere s11nmas1 gerektiini her ne varsa 1slanmamas1 gereken onlar1 kaç1rmaya başlar. Bir anda bir curcuna olur. Ard1ndan bir anda yere aniden milyarlarca koca taneli yamurlar düşer baz1 y1llarda bunlar iri taneli dolu olur. Ses inan1lmazd1r yamurun sesinden birileriyle bile konuşamazs1n yamurun sesinin önüne bir tek bulutlardan ç1kar şimşek sesleri kesebilir. Zaten o anda konuşmazs1n ne kadarda yamur görsen hayat1nda bu sana kendini seyrettirir. Camdan izleyemezsin yamuru cam yüzeyinden su akar sanki. Aç1k kap1dan sanki gölün ortas1ndaki evde gibi her yeri su bast11n1 suyun engebeli arazide kendine yeni dereler yapt11n1 görürsün. Herkes yamuru izler hava sour. Bir üşüme gelir. Ailenle bir arada s1cak bir çay iyi gelir şimdi. Evde 1ş1klar yak1lmaz çünkü daha ölendir ama içerisi loştur. Evin tavan1ndaki çinkolar bir ritim grubu say1s1z sesler ç1kar1r bir melodisi bile vard1r. O andan sonra çounluk denize gitmez, insanlar h1rkalar1n1 yanlar1na almaya başlar, köyde işler bitirilip şehre dönme vakti gelmiş, yaz bitmiştir.

Karedeniz de yamur hep vard1r. F1rt1na hep vard1r. Ama birisi özeldir. O başlad11nda insanlar bir yere toplan1p onu izler. Ayeser f1rt1nas1 kopmuştur.

Bizler bu güzel kültürün müziini yaparak ç1kt1k yola..ve bu kültürün, bu güzel ülkede bir renk, bir tat olduunu bilerek..heyecanl1 ve yaşan1las1..

-Grubun Web Sitesi : http://grupayeser.anatolianrock.com

ROCK'SHERAS Grubu

2004 y1l1n1n başlar1nda kurulan RoCk's HeRasS [rock'1n tanr1çalar1] okul ve tiyatro ekibinden arkadş olan 4 KIZ dan oluşmaktad1r. RoCK's HeRasS şuan Bart1n'daki ve bat1 karadeniz bölgesindeki TEK k1z rock grubu.. Şuana kadar 6 konser veren grup profesyonellie doru h1zl1 ad1mlarla ilerliyor! Özellikle 8 Mart Dünya Kad1nlar Gününde bart1n merkezde konser veren grup büyük ilgi gördü. Şimdi ise yeni solo gitaristleri olan Duyguyla beraber coşturmaya devam ediorlar.

##_ROCK'IN TANRIÇALARI FAN0LER0N HAYATLARINI DE0L MÜZ00N R0TM0N0 YAKALAMAK 0Ç0N VARDIR!!!!_##

-Grubun Web Sitesi : http://rocksheras.anatolianrock.com

Yol Yorgunu Grubu

"Bizler bir yard1m konseri için topland1k. 0lerleyen zaman içinde birbirimizle olan uyumumuzu ve arkadaşl11m1z1 göz önünüde bulundurarak gittii yere kadar gitmeye karar verdik." 0lk başta 5 kişi olan grup daha sonra 4 kişi yollar1na devamediyor..

-Grubun Web Sitesi : http://yolyorgunu.rockmekan.com

Time Grubu

Grup ilk olarak 2000 y1llar1n1n sonlar1na doru "M.Y1lmaz 0nce" ve "Ali Ünverdi"nin ünv. Müzik Kulübüne ait çal1şma sütüdyosunda hadi bişeyler yapal1m deyip enstrümanlar1n bas1na geçmeleriyle başlamaktad1r..

O y1llarda Ali gitar, Y1lmaz ise bateri çalmaktayd1.Belli bir süre böyle oyaland1ktan sonra Y1lmaz'1n "Ali böyle olmayacak en iyisi biz bide yer deistirelim" (sen bateri çal bende gitar) demesiyle de grubun ilk temelleri at1lm1ş oldu. Daha sonralar1 üniversiteden birçok müzisyenlerle biraraya gelip çal1smalar yap1ld1 ancak bir türlü olumlu sonuçlara ulaş1lamad1. 2001'in ortalar1na doru Ali ile çocukluk arkadaş1 olan "Savaş Burak Özkan" guruba solo gitarist olarak girdi. Belli bir süre bas gitarist bulmakta sorunlar yaşand1. Bir gün Y1lmaz'1n çocukluk arkadaş1 olan "Gökhan Metin"in "ben bu bas gitar dediiniz aleti çalamazm1y1m" :) demesiyle ekip "grup TIME" ad1 alt1nda çal1şmalara başlam1ş oldu.

2002 yaz ay1nda Savaş gruptan ayr1lma karar1 almas1yla grup solo gitarist aray1s1na düstü. Ancak uyum saglayacak kisi bulunamay1nca Y1lmaz solo gitara geçti.2002 sonbahar1nda "Damla Aydaş" gruba ritm gitarist "Alper Polat" vokal olarak dahil oldu.2003 ilkbahar aylar1nda Damla'da gruptan ayr1l1nca yerine Necroshine'in gitaristi "Naki Y1lmaz Pektaş" geçici olarak girdi. 2003 sonbahar aylar1nda "Çetin Özdemir" gruba ritm gitarist olarak al1nm1şt1r.

2004 yaz1na kadar bu şekilde devam eden Grup Time,Gökhan ve Y1lmaz`1n Üniversite`den mezun olmalar1 sebebi ile geri kalan ekip yollar1na devam edebilmek için Alper`le çok yak1n arkadaş olan "Abdullah Akbulut" gruba ritm gitarist,Taner Uluçay ise Bas gitarist olarak girmiştir.Abdullah`1n gruba girmesi ile Çetin solo gitara geçti.2005`in Ocak ay1nda Abdullah yerini "Y1lmaz Öztapalan"`a b1rakt1.

2005 yaz aylar1nda Grup Time yoluna Alper,Çetin,Taner ve Ali dörtlüsü ile devam etme karar1 ald1.

2004 - 2005 & 2005 - 2006 y1llar1 aras1na 0.Ü. YERLEŞKEM GAZETES0 'nin düzenlemiş olduu ve örencilerinin kat1lm1ş olduklar1 oylama sonucunda " Y1l1n En 0yi Müzik Grubu" ödülüne iki y1l üst üste lay1k görülmüştür.

Grup ayr1ca 2006 May1s ay1nda Coca Cola ' n1n sponsorluunda " S O U N D W A V E " in düzenlemiş olduu " Genç Yetenekler Müzik Yar1şmas1nda " Türkiye 2.liinide elinde bulundurmakta!!!

-Grubun Web Sitesi : http://time.rockmekan.com

Piiz Grubu

Piiz grubu 2003 y1l1nda kurulmuştur. çok say1da bar ve konser performans1ndan sonra grup tekrar yeni bi oluşum içine girmiştir.grubun kurucusu olan ahmet (bas gitar) ve volkan(elek.gitar)2004 y1l1n1n eylül ay1nda yine eskişehir grubu olan absulation'dan onur(davul)ve manisa limon grubundan erhan(vokal-elek.gitar)1 bünyesine katarak yoluna devam etmiştir.grup bu haliyle ilk performans1n1 13 ekim'de direc_t'i grubuyla beraber eskişehir rabet barda göstermiştir.daha sonra gruptan ayr1lan volkan'1n yerine yine absulation grubundan doa'y1(elek.gitar)bünyesine katarak şuan ki kemik kadrosuna kavuşmuştur...beste ruhunu şuan ki kadrosuyla yakalayan grup, ankara'da bulunan 'midas1n kulakl11' ve 'çsm' stüdyolar1nda demo kay1tlar1n1 yapm1şt1r.grubun şuan ki ve gelecekteki amac1 bestelerini daha geniş kitlelere duyurabilmek için albüm yapmakt1r ve bu yolda da ilerlemektedir..


-Grup Elemanlar1 :

vokal -gitar : erhan tonbul
davul : onur yatar(panda)
gitar - geri vokal : doa usta
bas gitar : ahmet çilingir

-Grubun Web Sitesi : http://piiz.rockmekan.com

Hi-Jazz Grubu

Dünyan1n en uzuuuuun konseri 44 saat 20 dakika NON_STOP Resital Alaturka Resital Kültürler Mozaii Anadolu Dinlerin Kardeşlii ad1 alt1nda Birçok konser veren grup
Ayr1ca : Enson 18 austos tarihinde GU0NNESS rekorlar kitab1na girmek için 44 saat 20 dakika aral1ks1z konser verdi. Guinness taraf1ndan rekorumuz onayland1..

-Grubun Web Sitesi : http://hijazz.anatolianrock.com

Taşmektep Grubu

Taşmektep… bu uzun bir hikaye asl1nda…

- Abi yapar m1y1z?
- Tabii olum iki-üç parça cover yapt1k m1 tamam? Mesela For Whom The Bell Tolls bir de Paranoid. Sonra bizim besteler!

Y1llardan 1997‘ydi. Üniversiteye girebilmiştik ve heyecanl1yd1k. Çünkü büyük adamlar olabilirdik. Bir yandan da çok rahatt1k. Üniversite haz1rl1k kabusu sona ermişti çünkü. Dibine vuracakt1k müziin.

Gelin görün ki yaland1 bizim işimiz. Kolay parçalar1 icra etmekten öteye gidemiyorduk. Başar1s1zd1k! Ar1zal1yd1k! Ve deersizdik! Y1llar böyle geçti işte. Büyük adamlar deildik, hiç olmad1k da. Sadece rock’n roll u seviyorduk. Hepsi o kadar!

Ve biri tekrar alm1şt1 gitar1 eline…

“mektep”, evet! Çünkü çok birikmişti içimiz. Ve “taş” evet. Çünkü çok sert!

-Grubun Web Sitesi : http://tasmektep.rockmekan.com

Hünkar Bile Begendi Grubu

Garage/punk ve ambient-rock tarz1n1 icra eden Ankara ç1k1şl1 grup; çok kallavi, pek neşeli elemanlardan oluşmaktad1r. 2004 baş1nda, Ozan ile Arif taraf1ndan kurulmas1 gündeme gelmiş; Ozan'1n gitar, Arif'1n davul ve vokal yaparak zor günler geçirmesi sebebiyle okul arkadaslar1 Kemal'in davul çalmas1na ve Arif'in vokale geçmesine karar verilmiştir. Akabinde Melih bas gitara al1nm1ş ancak anlasmazl1klar ç1kmas1 nedeniyle Melih ve Kemal ile yollar ayr1lm1s, Arif'in liseden arkadaş1 ve o zamanlar 1920 grubunda davul çalan Arda'n1n gruba duhul olmas1 hususunda anlaşmaya var1lm1şt1r. Bu zamanlar beste işlerine yönelmeyen grup, eski punk ve rock'n'roll parçalar1n1 uyarlam1ş, lakin zamanla
Arif'in beste yapma yeteneini keşfetmesiyle grup, kendi parcalar1na yönelmiştir. Böylece Hünkâr Bile Beendi'nin iskeleti oluşmuştur. 2004 sonbahar1nda bas gitara, Arda ve Arif'in liseden arkadaş1 Gökhan geçmiştir. Ard1ndan nefesli çalg1 ihtiyac1n1 gidermek için Emre trompete al1nm1şt1r. Bu kadro ile konserden konsere koşan ve kendini Ankaral1 müzikseverlere beendiren grupta yine anlasmazl1klar ç1km1ş, önce Emre ard1ndan Gökhan'in grupla yollari ayr1lm1şt1r. Cok ac1lar çeken grup, bas gitar ihtiyac1n1 Arda'n1n s1n1f arkadaş1 Ezel ile, nefesli çalg1 ihtiyac1n1 ise Can vas1tas1yla gidermiştir. Ne yazik ki Ezel'nde yogun is programi gruptan ayri dusmesine neden oldu ve tekrar bas gitar arayisina giren grup, Arda'nin eski grubunda da bir zamanlar calmis olan Merve (1920 bas gitar) gruba katildi. Son olarak da alt1n sar1s1 trompetiyle Mustafo kat1lm1şt1r. Böylece grup bu durumda son halini alm1ş ve 2005 - 2006 sezonunu açm1şt1r..

-Grubun Web Sitesi : http://hunkarbilebegendi.dinozoruz.com

Eurypylos Grubu

2003 YILINDA KURULAN GRUBUMUZ ÇANAKKALEDE B0R ÇOK YERDE SAHNE ALDIKTAN SONRA DAHA BÜYÜK HEDEFLER 0Ç0N YOLA ÇIKMISTIR.GRUBUN ASIL ADI DÜŞLER SOKAIYDI AMA DÜŞ SOKAGINI ANDIRDIGI 0Ç0N VE EURYPYLOS 0SM0N0N ANLAMINDAN DOLAYI KENDIMIZE BU ISMI ALDIK EURYPYLOS ESKI MITOLOJIDE TANINMAMIŞ KAHRAMANLARA VERILEN BIR ISIMDI. BIRDE TANINMAMIS AMA TANINDIGINDA UNUTULAMAYACAK BIR GRUBUZ EN YAKIN ZAMANDA DEMOLARIMIZLA KULAKLARINIZA MUZIK KEYFINI YASATICAZ.

-Grubun Web Sitesi : http://eurypylos.anatolianrock.com

Zirzop Grubu

Grup 2004 y1l1nda Aytaç ve Yiit taraf1ndan Eskişehirde kuruldu. K1sa bir süre sonra Gazla isimli bestelerini kaydettiler. Birkaç eleman deişikliinden sonra son halini ald1. Zirzop Beste grubu olmaktan yana ama konserlerinde cover parçalara da yer veriyor. Müzik tarz1na punk ve grunge yön veriyor..

-Grup Elemanlar1 :

Davul : Yiit Şen
Gitar-Vokal : Aytaç Bilge
Bass : Tolga Ümre

-Grubun Web Sitesi : http://zirzop.anatolianrock.com

Hariçten Gazelciler Grubu

2001'de 0zmit'te kurulduk. Uzunca bir süre Körfez manzaras1na çald1k. S1k s1k kadro deişiklikleri yaşad1k ve uzunca bir süre sessizlik içinde bekledik. Art1k hareketlenme zaman1 geldi...

Art1k 0stanbul'day1z. Üçlümüzü kurduk ve yolumuzda ilerliyoruz...

-Grubun Web Sitesi : http://harictengazelciler.anatolianrock.com

Amacore Grubu

-Grup 2005-2006 y1llar1n1n kesiştii zamanlarda Isparta'da kuruldu.Grubumuz hay1rl1s1yla daha iyiye gidecek...

-Grup Elemanlar1 :

Gitar : ÖZENÇ
Vokal : Gitar :AL0
Bas Gitar : SAM0
Davul : ATACAN

-Grubun Web Sitesi : http://amacore.rockmekan.com

Carmilla Grubu

2001 y1l1nda kurulan bu grup var ya işte bu grup erzurumda ilkleri gerçekleştiriyo en basit örnei müzikte yapm1ş olduumuz yenilik(buras1 için söylüyorum normalde bat1ya göre herkesin bildii bi tarz)evet arkadaşlar erzurumdada art1k bi hardrock grubu var ve inan1lmaz bi olay burdaki insanlar dinliyo...:oP sonuçta istemek başarman1n yar1s1d1r diyerek yola ç1kan bu grup şu an burda nerdeyse tek geçiliyo şimdilik grup hakk1nda bunlar1 yazd1k umar1m takip edersiniz bikaç zaman sonra yeniliklerle tekrar patlama yap1caz bakal1m erzurum bunu nas1l karş1lar... şimdilik hoşçakal1n arkadaşlar. POPÇU OLUP KALÇA SALLAYACAIMIZA ROCKER OLUP KAFA SALLAYALIM.....

-Grubun Web Sitesi : http://carmilla.anatolianrock.com

Cadi Kazani Grubu

Edremit'te müzik yapan hatunlar1n say1s1 oldukça az olduundan müzisyen hatunlar genelde birbirini tan1r. Güliz'le Serap'1n arkadaşl11n1n temeli dersaneye dayan1yordu. Müzik onlar1 birbirine yaklaşt1rd1. Burcu'yla zaten tan1şan Güliz onun davulda başar1l1 olduunu duymuştu. 0şte müzik yapmaya hevesli bu üç hatun topland1 ve Glikolipid'i kurdu. Vokal arad1klar1 zaman karş1lar1na ç1kan Cansu da müzik konusunda eitimli ve oldukça başar1l1yd1. Grup Glikolipid ad1yla iki tane lise konseri verdi. Art1k Edremit'te tan1nan bir gruptu Glikolipid. Daha sonra isim deiştirme karar1 ald1 grup üyeleri ve grubun yeni ismi CADI KAZANI oldu.


Çeşitli nedenlerle gruptan ayr1lan Cansu yerine vokal aramaya başland1.Ancak bir türlü güvenebilecekleri ve gayretli biri ç1kmad1 karş1lar1na. Genelde bayan vokal,erkek müzisyenler olan gruplar çounluktad1r. Ama CADI KAZANI farkl1l11n1 ortaya koydu ve erkek vokal ald1lar.Şu anda kay1t işleriyle uraşan grup üyeleri bileklerinin gücüyle müzik yapmaktad1rlar. Her türlü zorlua ramen..

-Grubun Web Sitesi : http://cadikazani.rockmekan.com

Gölge Grubu

Grup asl1nda çok ilginç yöntemlerle topland1 denilebilir.. gruptaki herkes tan1şmadan önce birbirinden nefret ediyordu.. solistimiz ses yar1şmalar1nda birinci geliyordu ama sanat müzii söylüyordu.. bateristimiz ise balama çalan bir k1za bendir ile eşlik ediyordu.. kumlucada tar1m ve serac1l1k şenlikleri s1ras1nda bizden sahne almam1z1 istediler.. o zamanlar iki tane electro gitar1m1z vrd1.. şimdiki basç1m1z pedals1z bir electroyla bana ritm at1yordu bende tek metal zone ile solo at1yordum.. şenliklerde ayna grubunun konseri vard1 biz onlardan önce ç1kacakt1k.. enstrümanlar sadece iki electro ve klavyeydi.. müzik hocam1z bize klavyeden ritm veriyodu:) sadece dört şark1 çalm1şt1k.. konserden sonra bir pastanede oturduk ve tam bi grup olman1n hayalini kurduk.. tabi bu hayaldende öteydi art1k.. bass olmas1 çalan biri.. batery al1nmas1 stüdyo.. amfiler.. hayaldende öte gibi görünüyordu..fakat zamanla bunlar1n asl1nda imkans1z olmad11n1 anlad1k.. okulun yard1m1yla batery ald1k ve ritm gitar çalan osman bass gitar ald1..''gölge'' olarak ilk topland11m1z gün tam bir hayal k1r1kl11yd1.. batery kafa ar1s1ndan başka hiçbişeye yaram1yordu.. bass zaten başka bir alemde.. bunun üstüne solistimiz ve ben toplanmama karar1 ald1k.. (bu arada ben eski grubumla çal1şmalara devam ettim).. herşey berbatt1.. biz cemle akustik ve klasik gitar olarak tak1l1yorduk.. grup işinden ise iyice umudu kesmiştik.. taaki bateristimizin üçgün geceli gündüzlü çal1ş1pta kendini kontrol etmeyi başard11n1 görene kadar.. o gün kendimize dönüm noktas1 ilan ettik..umudumuzu kaybetmeden çal1şt1k ve herkesin kişisel ve toplu başar1lar1yla bugünümüze ulaşt1k.. art1k onlar benim tek grubum oldular ve içimizden bir kişinin bile deerini hepimiz iyi biliyoruz..biz bir bütünüz.. (hepinize teşekkür ederim grup arkadaşlar1m).. hedefimiz hep imkans1z olanlar.. istemek başarman1n tek yoludur..


-Grubun Web Sitesi : http://golge.anatolianrock.com

Suddendeath Grubu

Nisan 2006' da, Hasan(ritm gitar)salam bir death metal grubu kurmak düşüncesiyle birçok yere ve özellikle de internete ilan verdi. Bu ilana cevap çok geçmeden ayn1 düşüncede olan Görkem(bass gitar)'den geldi ve çal1şmalara başlad1lar. Her ikiside uzun vadeli ve albüme dayal1 bir proje gerçekleştirmek istiyordu. Bu nedenle kafa dengi, belirli bir müzikal kariyer olan bu tarzda kendini ispatlam1ş grup arkadaşlar1 aramaya başlad1lar. Tarz olarak da death metal'de kend1ler1n1 en iyi şekilde anlatacaklar1na karar veren ikili lead gitar ve davulcu aray1şlar1na başlad1lar.

Bu aray1ş s1ras1nda Thrash metal grubu ''NONADRAM'' da çalan Balamir(Lead Gitar)'e teklif götürüldü. Fakat kendisi için 2.bir proje olaca1ndan dolay1 ilk başlarda öneriye s1cak bakmayan gitarist, grupla yüzyüze görüşmenin ard1ndan düşüncelerinde uymas1yla birlikte toplu provalar sonunda gruba dahil olmaya karar verdi. Davulcu aç11n1 da yine oldukça tecrübeli, bagetlerine hakim ayn1 zamanda ''CHAOS0TY.ORG'' Kurucusu ve Yöneticisi Serkan'la gidererek çal1şmalar1na tam gaz başlam1ş oldu.

Çekirdek kadro oluştuktan sonra Mikrofon'u devredecekleri güçlü bir vokal aray1ş1 baş gösterdi. 0lk başlarda Gökhan'la çal1ş1ld1 fakat Gökhan'1n farkl1 şehirde bulunmas1 ve youn çal1şma temposuna mesafe dolay1s1yla tam adapte olamamas1 nedeniyle bu vokalle yollar1n1 ay1ran grup aray1şlar1n1 sürdürdü. Daha sonra vokale Cem dahil oldu. Güçlü fizii ve salam ses tonlar1yla dikkat çeken müzisyenle de ilk stüdyo sonunda yanl1ş anlaş1lmalar yüzünden yollar ayr1ld1. Bu arada konser çal1şmalar1 devam eden grupta bu sorun içeriden halledilmeye çal1ş1ld1 ve bu suretle Hasan ;ritm gitar'1n yan1 s1ra vokal görevini de üstlendi.Fakat iki görevi de yürütmenin zorluu bilindiinden vokal aray1ş1 devam etti ve Görkem'e önerilen Salih'le birkaç prova sonunda devam karar1 al1nd1. Kadro oluştuktan sonra konser haz1rl1klar1na h1z veren grup ilk konserinin ard1ndan fikir uyuşmazl11 dolay1s1yla Salih'le yollar1n1 ay1rmaya karar verdi.

The bar konserindeki üstün performans1yla grup büyük beeni toplad1. Bu s1rada daha önce de grupta k1sa süre yer alan Cem tekrar mikrofonun baş1na geçti.Ve grup son şeklini alm1ş oldu. Tarz1n1 da Death metal'den Melodik Death Metal'e çeviren grup coverlarla birlikte albüm çal1şmalar1na h1z vermiş durumda. . .

-Grup Elemanlar1 :

Balamir(Lead Gitar)
Hasan (Ritm Gitar)
Görkem (Bass Gitar)
Serkan (Davul)
Cem (Vokal)

-Grubun Web Sitesi : http://suddendeath.anatolianrock.com

Amoria Grubu

Grup 2005 yilinda Adanada ismail tarafindan kuruldu. Daha sonra davulda Ali'nin gruba katilmasiyla birlikte grup yavas yavas beste calismlarina basladi. Vokal bulana kadar Ali hem davul çalip hem vokal yapti. Sonra vokal arayislarina baslandi ve Caner gruba dahil oldu. Canerin gruba dahil olmasi ve brutal, scream vokalin yan1nda opera tarz1 vokal yapabilmesi ile de besteler güzel bir hal almaya başlad1. Grup daha sonra kadronun dier k1sm1n1 tamamlamak için eleman aray1şlar1na başlad1. Basta Ata, klavyede Okan, Kemanda Özerin gruba katilmasiyla birlikte grup su anki kadrosuna ulasti. Gruba bu süre içerisinde çeşitli enstrümanlarda çeşitli arkadaşlar eşlik etti. Şimdilik Pick Up Bar da ve Çukurova Üniversitesi Bahar Şenliklerinde sahne alan Amoria beste çal1şmalar1na ve konserlere devam etmektedir...

-Grup Elemanlar1 :

Gitar : 0smail
Vokal : Caner
Vokal : Özge
Davul : Ali
Keman : Özer
Bas : Ata
Klavye : Okan

-Grubun Web Sitesi : http://amoria.rockmekan.com

Şah-Mat Grubu

ŞAH-MAT 2004 şubat ay1nda Gitarda Çalar ve Metin Basta Ulaş ve bateride Eray olmak üzere kuruldu. Grupta geçici olarak Melodi vokal yapt1.5 May1s 2004 te Grup laylaylom konser salonunda ilk konserini verdi. 8 May1s 2004 Yeni Levent Lisesinin Bahar Şenlinde çald1. Konserlerin hemen ard1ndan önce Metin sonrada Melodi gruptan ayr1ld1. Bunun üzerine Ulaş gitara geçti ve Vokale Emrah,bas gitara geçici olarak Arif geçti.Daha sonra Bas gitar emraha devredildi(bu 2 emrah farkl1). Grubun ilk kay1tlar1 da bu kadroyla gerçekleşti. Kay1ttaki parçalar tamamen gruba aittir. Kay1ttaki parçalardan özellikle "bir damla gözyaş1" şark1s1 çevreden çok iyi tepkiler ald1. Grup daha sonra laylaylom konser salonunda 2. bir konser verdi.Ve son olarak Beykoz Kültür Merkezinde konser verdi.(bir damla gözyaş1 ve dönüş yok ilk defa canl1 olarak bu konserde çal1nd1). Daha sonra "Fahişe" ve "suçlu benim" adl1 parçalar1n kay1t aşamas1 başlad1. Grup bundan sonraki dönemi da1lma sürecinden dolay1 çok sessiz geçirdi. Önce Emrah (vokal) üniversite dolay1s1yla şehir d1ş1na gitti, ard1ndan da Eray gruptan ayr1ld1. Geriye grup üyelerinde sadece Çalar ve Ulaş kalm1şt1.0kili yaklaş1k 4 ay boyunca onlarca eleman denedi. Ve ocak ay1nda Tolga grubun yeni bateristi, Gökhan yeni basç1s1 oldu. Daha sonra grup Emrah'1 tekrar gruba ça1rd1 ve Emrah da çok zor şartlarda olmas1na ramen kabul etti.bu şekilde beste çal1şmalar1na h1z verildi.. Fakat Emrah elinde olanla yetinemeyip grubu satmaya kalk1şt1, zannediyodu ki biz onu geri ça1r1caz, ama kendi etti kendi buldu şahmat art1k yoluna yeni vokali ile Emrahs1z devam ediyorr...

-Grubun Web Sitesi : http://sahmat.anatolianrock.com

Anka Grubu

Grup ANKA, temelini 2004 y1l1 sonlar1nda att11m1z, 2005 y1l1 bahar1nda ise as1l şeklini alm1ş olan, anadolurock, pop-rock, soft rock, alternatif rock tarzlar1nda müzik yapan genç bir grup...

Grup ANKA Alper YAZICI, Serkan KOYUNCU ve Hakk1 ÖZKÖK'ün oluşum plan1 içerisine Burak BAYSUN'un da kat1l1m1yla hayat bulmuş oldu. Müzikal süreç içerisinde ANKA'ya çeşitli müzisyenler dostlar da k1sa dönemli olarak katk1da bulundular.

Grubumuz k1sa zamanda göstermiş olduu performansla, gerek canl1 müzik programlar1nda izleyici taraf1ndan, gerekse müzik piyasas1ndaki tecrübe ve düşüncelerine güvendiimiz büyüklerimiz taraf1ndan olumlu not ald1. Bu bize ayr1 bir motive,istek kazand1rd1. Takip eden süreç içerisinde sahne ve konser programlar1 sürerken, beste çal1şmalar1 da büyük bir h1zla devam etti.

Haziran 2006'da grubun solisti ve kurucular1ndan da olan Alper YAZICI kendi ad1m1za ayr1l1ktan dolay1 üzüldüümüz ancak, onun ad1na en az onun kadar sevinip gurur duyduumuz bir şekilde, Anadolurock müziin günümüzdeki en iyi temsilcilerinden YIRTIK UÇURTMA'n1n solistliine geçti.

Solist deişikliiyle birlikte yeniden yap1lanma sürecine giren grubumuz en k1sa zamanda tekrar sahne almaya başlayacakt1r. Bu yap1lanma süreci içerisinde yeni solistin gruba tam uyumunun salanmas1n1n yan1 s1ra, müzikal anlamda çok daha kaliteli bir konuma gelmekle birlikte, repertuar1m1z1 düzenleme ve daha da genişletme amac1 güdüyoruz.

Temelde deişmeyen bir şey varsa, o da ilk kurulduumuz andan itibaren koruduumuz ilkemizdir. grup ANKA, izleyici karş1s1nda her zaman daha enerjik olmak ve daha iyi işler ç1karmak için ciddiyet + zevkle çal1şmalar1na son sürat devam edecektir...

"Kanatlar1m1za tutunup uçmaya haz1r m1s1n1z?..."

-Grubun Web Sitesi : http://anka.anatolianrock.com

10. Kat Grubu

Grup 2005 y1l1n1n Kas1m ay1nda daha önce çeşitli gruplarla birçok konser vermiş olan Serdar ve Serkan’1n Hale ile tan1şmalar1 sonucu kuruldu. 2 Ay sonra bas gitara Umut’un da kat1l1m1yla h1zl1 bir şekilde repertuar çal1şmalar1na a1rl1k veren 10. Kat, ilk demosunu 10 Mart 2006’da kaydetti. May1s ay1nda konserlere başlayan grup yak1nda bar programlar1na da başlamay1 düşünüyor..

-Grup Elemanlar1 :


Hale : Vokal
Aykut : Elektro Gitar
Umut : Bas Gitar
Serdar : Bateri

-Grubun Web Sitesi : http://10kat.rockmekan.com

Noksan60noksan Grubu

Grup 2002 Kas1m ay1nda Ozan Kara,Yunus Emre Unat ve Sinan Kurnaz taraf1ndan para kazanmak amac1yla kuruldu, ancak para kazanamay1p sefilleri oynamaya devam ettik. Tabiki bu sefalet birkaç y1l sürünce gurup ismi haliyle Noksan60noksaN oldu. Tarz olarak türkü, blues, jazz ve rock kar1ş1m1 bizim de pek bi anlam veremediimiz bir tarz1m1z var. Kendi bestelerimizi yapmaya 2005 y1l1nda birbirimizden ayr1 düşünce başlad1k. Bu besteleri yasal prosedürleri tamamland1ktan sonra sitemizde görebilirsiniz.


-Grubun Web Sitesi : http://noksan60noksan.rockmekan.com

Desperate Cry Grubu

Grup, 2002 y1l1nda 0stanbulda gitarist Melih Bertan ve basist 0lke Can Erdoan taraf1ndan kuruldu. Ard1ndan davulcu Serdar Mercan ve gitarist Halil Ergül gruba dahil edildi ve grup cover cal1smalar1na başlad1. Ancak grup, Serdar Mercan'dan istedii performans1 alamay1nca ayr1lmas1na karar verdi ve yerine Aytek Öztürk'ü ald1. Çal1şmalar1n1 youn bir şekilde sürdüren Desperate Cry, beste çal1şmalar1na başlad1. Tek eksii vokal olan grup, Tales Of Tears'dan Bahad1r Konu'yu alarak grubu tamamlam1ş olarak yoluna devam etmekte, beste ve cover çal1şmalar1n1 sürdürmektedir...

-Grup Elemanlar1 :


Aytek ÖZTÜRK - Davul
0lke Can ERDOAN - Bas
Halil ERGÜL - Gitar
Melih BERTAN - Gitar
Bahad1r KONU - Vokal

-Grubun Web Sitesi : http://desperatecry.rockmekan.com

Cathuria Grubu

Grup 2005 Mart Ay1n1n Sonlar1na Doru Netten Bulunan Baterist Güzelinin Bulunmas1yla Kathars Ad1 Alt1nda Çal1şmaya Başlad1. Öncesi 4 kişi olan Grup Üyeleri Anlaşamayarak Da1ld1. Daha Sonra Bateri (Selin) ve Bas (Görkem) Taraf1ndan Tekrar Faliyete Geçirildi Zamanla Ritm (Mert) Solo (Ahmet) Gitaristlerin Bulunmas1yla Çal1şmalar H1z Kazand1.
Çal1şmalar1na Devam Eden Grup Üyeleri Vokalistinide(Sibel) Bulunca Repartuarlar1n1 Dinletmek ve Çalmak 0çin Harekete Geçti. Bu Arada Klavye (Burçin) De aralar1na Kat1ld1. Devam Eden Grup Ruh Bütünlüü Sal1yarak Grup Ad1n1 Oluşturdu Cathuria. 0lk Konserine 1 Ayda Haz1rlanan Cathuria Elemanlar1 Akşam Gazetesinin Dedii Gibi Antalyay1 Sallad1. 27.12.2005 Son Konserden Sonra kişisel sorunlar yüzünde gruptan ç1kmak zorunda kalan Görkem'in(Bass gitar)yerinede Köksal geldi. Oluşuma Ve hala "Toplum Bizi Anlayana Kadar Devam; ÖZGÜRLÜK AHLAKSIZLIK DE0LD0R" Diye Hayk1r1yorlar...

-Grubun Web Sitesi : http://cathuria.anatolianrock.com

Sharapnell Grubu

SHARAPNELL grubu Eylül 1998’de Tolga Bal1(elektro gitar) ve grubun eski bas gitaristi Celal 0lkin taraf1ndan Antalya’da kuruldu. Akdeniz Üniversitesi Müzik Kulübü’ne dahil olan grup kampüste ve Antalya’da çeşitli organizasyonlarda sahne ald1. Özellikle 2002 ve 2003 y1llar1nda düzenlenen rock festivallerinde Erkin Koray ve Bulutsuzluk Özlemi önünde performans sergiledi. Kuruldugu günden itibaren çizgisini koruyan grup Anadolu rock tarz1nda müzik yapmaktad1r.2002 y1l1nda Berat Karan’1n (bas) kat1l1m1yla son halini alan grup demo kay1t çal1şmalar1na 5 ayd1r devam ediyor. Grup 2006 y1l1 itibariyle albüm kayd1n1 bitirmeyi ve piyasaya sürmeyi hedefliyor..

-Grup Elemanlar1 :


Tolga Bal1 - elektro gitar
Naci Faydac1 – vocal&gitar
Berat Karan – bas

-Grubun Web Sitesi : http://sharapnell.anatolianrock.com

Melancholiamentis Grubu

"MELANCHOL0AMENT0S" benim 2000 y1l1 sonras1 müzikal birikimimi anlatan bir oluşum.Kişisel başlayan bu çal1şmalar zaman zaman farkl1 müzisyen dostlar1mla grup anlam1 kazand1, kimi zaman da kişisel olarak devam etti. Grupsal oluşum itibariyle "melancholiamentis" in baz1 parçalar1, 2003 Şubat'1ndan 2006 Mart'1na kadar "Reborn" adl1 grup ile, 2004 Kas1m'1ndan günümüze kadar ve halen devam eden "Agora" adl1 grup ile ve 2005'de "Sagu" grubu ile icraa edildi ve konserlerde bu parçalar gruplar1n kendilerine özgü düzenlemeleri ile çal1narak söylendi. Son olarak da tüm bestelerin bana ait olduu, sözlerini cem'in yazd11, düzenlemelerini yine grupça yapt11m1z "Gargoyle" adl1 bir oluşum içindeyiz. Bütün bunlar1 anlatmaktaki gayem, tüm bu grupsal çal1şmalar1n d1ş1nda "melancholiamentis" adl1 bir persfektiften bahsedebilmek ve bunlar1 size sunabilmek. Soru işaretlerini kald1rabilmek için, Tanr1sal gizemi yakalam1ş üçüncü kademe bir melankolizm diyebiliriz "melancholiamentis" için... Bu ad1 ilk defa 2003 başlar1nda reborn'da kullanm1şt1m, sonra da pek yakam1 b1rakmad1 ve şu anda da bu müzikal birliktelie kavuşmak için en güzel ad1 oluşturdu benim için. Tarz olarak çok keskin hatl1 bir kategoriye de koyam1yorum ne yaz1k ki müziimi. Kimi zaman çok doomic, kimi zaman gothic, kimi zaman black öeler içeren, ama her defas1nda soundtrack tad1 mutlaka ald11m notalar dizilimi var.


Reborn-agora-sagu gruplar1 ile toplam on dokuz konser verdim. Gargoyle ise benim bestelerime kanal kay1t yapt11m ve 35 dakikal1k, 7 parçal1k bir oluşum. Bu oluşum için teşekkür etmek istediim dört dostum var. Birincisi Cem AKYÜREK, parçar1n gitar riflerini ve sözlerini yazd1, ikincisi Pelin AKYÜREK, parçalr1n tüm baslar1n1 çald1 ve cem ile beraber yapt11m1z düzenlemelere kat1ld1. çüncüsü, Yasin BAYRAK, tüm kay1tlar1, mixaj1, masteringi yapan üstad... Bu oluşumun son sahnelerinde birden devreye girerek harikalar yaratarak tüm drum-machine düzenlemelerini yapan "infected" grubunun eski davulcusu Ufuk KAPLAN... Bunlar1n d1ş1nda apayr1 bir onur konuumuz da var ki o da "Protector" grubunun y1llara meydan okuyan vocali MART0N... Bir parçaya 0sveç'de vocal kayd1 yapt1."Melancholiamentis" tüm bunlarla deneyimlerini artt1rm1ş yepyeni bir kimlik. Bu yüzden dierleri ile kar1şt1rmadan düşünmenizi isterim. Fakat oluşum süresince emei geçen tüm arkadaşlara ayr1 ayr1 teşekkür ediyorum. Ve benimle çal1şmak isteyen herkese kap1m aç1k, bunu da belirtmek isterim..

-Grubun Web Sitesi : http://melancholiamentis.anatolianrock.com

God To Rebel Grubu

Biz 2003 de kurulmuş ve sound olarak death metali örnek alm1ş bir grubuz. Henüz işin baş1nda olsakta hedefleri büyük ve müzik anlay1ş1 kaliteli bir topluluuz. Çok iddeal1 bir şekilde söylüyoruz ki k1sa süre içersinde sizleri death metale doyuraça1z!!! Grubun kuruluş aşamas1 tam bir fiyasko olmakla birlikte çokta komiktir. Hani baz1 anlarda insanlar hadi birşeyler yapal1m der ya işte biz de hadi GRUP YAPALIM diyerek olaya giriştik. Elemanlar bir araya gelmeden önce çeşitli gruplarda çalarak tecrübe kazanm1şt1r. Art1k cower çalmaktan s1k1ld1k ve tamamen beste olay1na girdik. Grubun tüm söz ve müzikleri kendine aittir..

-Grubun Web Sitesi : http://godtorebel.anatolianrock.com

Mavi Düş Grubu

Makedonya'da Turk rock muzigini yasatmak amaciyla,daha once uzun yillar solo calismalar yapmis olan vokal IKA ile grubun gitaristi HALIL 'in biraraya gelmesiyle MAVI DUS grubunun temelleri 2005 yilinda atilmistir. Daha sonra bateride ELYESA katilmistir. Klavyede EBRAR MAZHAR'in gelmesiyle grup tam gaz yoluna devam etmeye devam etti.bass gitarda degisik elemanlar calmaktadir. Makedonya televizyonuna cekimler, festival, cesitli bar ve diskolarda sahne alip faaliyetlerine devam etmektedirler..

-Grubun Web Sitesi : http://mavidus.anatolianrock.com

Ankhofgloria Grubu

2006 y1l1nda Eskişehir'de Ozan,Sertaç ve Öner taraf1ndan hayata geçirildi,Engin'le biraraya gelen grup çekirdek kadro olarak bir süre beste çal1şmalar1 yapt1,son olarak 0rem'in gruba kat1lmas1yla son halini ald1 fakat youn müzikal program1 sebebiyle Ankh Of Gloria 0rem'le yollar1n1 ay1rd1 ve son olarak vokale Tuçe gelerek kadro tamaland1. Deişik gruplarda bir çok konserde sahne alan grup elemanlar1 sonunda Ankh Of Gloria'y1 hayata geçirerek Senfonik Metal tarz1nda senfonik enstrumanlarla metal müzii birleştirdiler, melodiyi temel alan beste çal1şmalar1 halen devam ettirilmektedir.

Ankh Of Gloria ad1 kelime anlam1 olarak deişik birçok anlam1 içermektedir bunlardan grubun benimsedii iki anlam mevcuttur, bunlar: Cennetin Anahtar1 ve Eşsizliin Anahtar1'd1r..

-Grubun Web Sitesi : http://ankhofgloria.anatolianrock.com

Yeni Rock-I

Yeni Rock-1 2003 y1l1nda Bal1kesir`de Umut (Vokal) ile Erdem (Ritm Gitar) in biraraya gelmesiyle kuruldu. Daha sonra bass gitarda Servet, Solo Gitarda Sertan ve Davul da Kemal le yollar1na bir süre devam etti. 2005 y1l1n1n başlar1nda Kemal ve Sertanla yollar1n1 ay1ran grup Solo Gitarda Ahmet ve Davul da Onur`un kat1l1m1yla bugünkü halini ald1. Grup şu an müzik hayat1na düzenlenen festivallerde yer alarak ve çeşitli yerlerde konserler vererek devam etmekte..

-Grubun Web Sitesi : http://yenirocki.rockmekan.com

Ayşegül Inci

AYŞEGÜL 0NC0 K0MD0R?
03.08.1984 Ankara doumlu. A.Ü. 0letişim Bilimleri Fak. Bas1n-Yay1n bölümü örencisi. Vokallik yap1yor, bas gitar ve akustik gitar çal1yor. 14 yaş1ndan beri beste yap1yor. 40'a ulaşm1ş bestesi var.

AYŞEGÜL BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
*1997 y1l1n1n sonlar1nda gitar çalmaya başlad1..

*1998 y1l1nda ilk bestesini yapt1. Ve üretkenlii hep devam etti..

*2002'de Ankara'da 'Boşluk' adl1 şark1s1na ilk demosunu yapt1. Erdem Yener aranjörlüünde.. Bu şark1 2005 y1l1nda bir çok şehirde da1t1lan "Rock Eskişehir Project Vol1" demo albümünde yer ald1..

*2004 y1l1nda blues, rock'n roll yapan SOUND UNION isimli grupta bas gitar çald1..

*2004 y1l1nda Eskişehir'de 3 şark1l1k bir demo çal1şmas1 yapt1..

*2004 y1l1nda SIFIRIN ALTINDA grubuna bas gitarist ve 2. vokalist olarak girdi..

*2005 y1l1nda S1f1r1n Alt1nda grubuyla 2 şark1l1k bir demo çal1şmas1na giriştiler.. Bu şark1lardan 'B1rak' "Rock Eskişehir Project Vol1" demo albümünde yer ald1..

*S1f1r1n Alt1nda ile birçok organizasyonda ve konserde yer ald1..

*2005 y1l1nda CATZ ONLY grubunu kurdu. Bu grupta Ayşegül hem vokallik yapmaktad1r hem de bas gitar çalmaktad1r..

*2006 y1l1nda Ankara'da kendi şark1lar1ndan oluşan 4 şark1l1k bir demo kayd1 yapt1.. Bas gitarlar1n1 kendisi çald1..

*Ayşegül şu aralar AYŞEGÜL 0NC0 BAND'i kurmaya haz1rlan1yor.. Büyük bir heyecanla kendi şark1lar1n1 insanlara canl1 olarak dinletmeye haz1rlan1yor..

*S1f1r1n Alt1nda ile çal1şmalar1 ve sahneleri devam ediyor..

*Catz Only ile çal1şmalar1 ve sahneleri devam ediyor..

-Grubun Web Sitesi : http://aysegulinci.rockmekan.com

Mümkün Mertebe Grubu

Hakk1m1zda deişik söylentiler war tabbi tabbi neyse işte bööle müzii seven müzie kendini adam1ş gençler olarak işe başlad1k sonra arkas1 geldi grup elemanlar1nda deşiklikler de oldu zamanla yenileri de eklendi ama hala dimdik ayaktay1z walla. Daha yapaca1m1z çok iş war şu an ki hedefimiz anadolu üninin spor salonunda bir konser bakal1m gerçekleştirebilecek miyiz. Kendinize iyi bak1n bir daha ki gelişinizde görüşürüz...

-Grubun Web Sitesi : http://mumkunmertebe.anatolianrock.com

Kara Güneş Grubu

(Amargi) karagüneş 1997 de ankara da kuruldu.
Kara güneş gezgin bir gruptur. 0zmir, ankara, istanbul,anyalya sokaklar1nda yasanm1ş yolcu luklar,dostluklar ve müzik çal1şmalar1m1z oldu.0lk kurulduumuzda özgür ankarada önder antalyada ati izmirde ceyhun samsunda paramparca bir grupken ankarada bir araya gelerek 3 y1l kadar bir arada ankarada çal1şmalar1n1 sürdürmüştür..

Sahnede grup duruma göre farkl1 müzisyenlerle ve gruplarla ortak çal1şmalar sundu.(Siya siyabend ,saydam,K1rm1z1 Nazmi...

Grubun şimdiye kadar bas1l1 hiç albümü olmamas1na kars1n , yap1lan demolar sokak çal1şmalar1 sonucunda insanlara ulaşt1r1ld1.Grup ayn1 zaman da sokak müzii yapmakta ve çal1şmalar1n1 dorudan dinleyiciye ulaşt1rmak tad1r.

Kara Güneş'in 3 demo çal1şmas1 , yüzlerce beste çal1şmas1 bulunmaktad1r.Ankara , istanbul , izmir başta olmak üzere bir çok ilde konser ve sokak müzii performanslar1 gercekleştirdiler.

Ayr1ca bir çok k1sa filme müzik yapm1şt1r.Bunlar aras1nda bar1ş için 100 k1sa film ve red 1111 vijdani red belgeseli,25+ ve videa gibi video kolektifleri ile ortak çal1şmalar bulunmaktad1r...

-Grubun Web Sitesi : http://karagunes.rockmekan.com

Maske Grubu

Grubumuz 2006 y1l1n1n baş1nda kurulmuştur..1 senelik beraberliimiz boyunca aran1lan gruplar içine girmeyi başard1m1za inan1yoruz.Maske grubunun tüm elemanlar1n1n müzik deneyimi ve geçmişi vard1r bu nedenledir ki k1sa süre içinde bazi zorluklar1n üstesinden geldik.Bundan sonra tüm sevenlerimiz ve daha iyi olmak için çal1şaca1z..
Herkesin 3 kişilii vard1r;"Sahip olduu", "sahip olduunu sand11" ve "sahip olamad11"...sen hangisini "Maske"lerdin?...

-Grubun Web Sitesi : http://maske.rockmekan.com

Taylan Ayik

Taylan Ay1k eski grubu Diken da1ld1ktan sonra müzikal yolculuuna kendi isminden oluşan grubuyla birlikte devam etme karar1 alm1şt1.

Bu yeni ekiple ilk albümü YALNIZ HAYAL'i bu y1l1n başlar1nda ÖZTOP MÜZ0K'ten ç1kartan Taylan Ay1k ikinci albüm için ön haz1rl1k sürecine girdi.

Geniş hayal dünyas1n1n ve heavy metal birikiminin yaratt11 avantaj onun adeta "beste makinesi" olarak an1lmas1n1 sal1yor :) S1ra şimdi ikinci albümde. Neden olmas1n?

-Grubun Web Sitesi : http://taylanayik.anatolianrock.com

Çelişki Grubu

GRUP -BirKaÇ- VETER0NER FAKÜLTES0 ÖRENC0S0 TARAFINDAN 2005 YILI KASIM AYINDA OLUŞTURULDU..FIRAT ÜN0VERS0TES0 BÜNYES0NDEK0 STUDYODA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTED0RLER..

:: ÇEL0ŞK0L0 B0R DÜZLEMDE DUYGULARIYLA ORTADA ::

--GRUP ÇEL0ŞK0--

Çelişkili bir düzlemde, duygular1yla ortada
Düşününce eski olmayan insanlarla
Parça parça, bir görünür bir kaybolur

Öykülerim hep bilmece, gözlerim maskara
Özlemim durgun, belki bir gün deyince
Teslim olunca ellerine, en yak1nmda sen olunca

Ürkütücü bir rüya ellerimden ak1p gelen
Şehvetinde sakl1 bezginliim
Karanl1ktan korkutan, gözlerinden ateş saçan
Son sözünde sakl1 yalanlar1n

-Grubun Web Sitesi : http://celiski.anatolianrock.com

Pusula Grubu

Pusula 2004'te Ankara'da kuruldu. Bu süre zarf1nda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler verdi. Ankara, Adana, Mersin, Hac1bektaş Şenlikleri bunlardan baz1lar1. Beş parçal1k bir single ç1kart1k.


Toplumsal sorunlar1 devrimci bir bak1ş aç1s1yla ele al1yoruz. Yapt11m1z müzie bu olgu yön veriyor. Ülkemizin ba1ms1zl11na ve Cumhuriyet devrimlerine sahip ç1kmak için mücadele ediyoruz.


Rock 0syand1r!
Emperyalizme 0syan ediyoruz!

-Grubun Web Sitesi : http://pusula.anatolianrock.com

Glorian Grubu

Grup 1995 senesinde Ahmet Uçankuş ve Hakan Kul taraf1ndan 0stanbul'da kurulmuştur. 1996 y1l1nda Serhat Hasanolu'nun gruba dahil olmas1 ile birlikte beste çal1şmalar1 başlam1şt1r. 1998 y1l1nda Ahmet Gültekin davulcu olarak gruba kat1lm1ş ve 2001 y1l1 sonunda ilk demo-album yay1nlanarak Prophecy olan grubun ismi Glorian olarak deiştirilmiştir.

0lk kay1d1n yay1nlanmas1ndan sonra Evran Öztürk klavyeci olarak gruba dahil olmuş ve konserler devam etmiştir. 2002 y1l1n1n baş1nda Evran gruptan ayr1lm1ş, vokalde Pelin Uslusoy gruba dahil olmuştur. 2003 y1l1 sonunda Serhat ve Pelin gruptan ayr1lm1ş, gitarda Cem Can gruba dahil olmuştur. Bu kadro ile yeni konserler verilmiş ve ikinci kay1t için beste çal1şmalar1 başlam1şt1r.

2004 y1l1n1n Temmuz ay1nda tamamlanan ikinci demo-albüm kay1tlar1 sonras1nda grup çal1şmalar1na Hakan Kul ve Ahmet Uçankuş'un askerlik görevleri sebebiyle ara vermiştir. 2005 y1l1n1n May1s ay1nda grup tekrar bir araya gelmiş ve ikinci kay1t üzerindeki çal1şmalar tamamlanarak 2005 y1l1n1n Aral1k ay1nda 'Ancient Stories' isimli ikinci demo-albüm yay1nlanm1şt1r.

-Grubun Web Sitesi : http://glorian.anatolianrock.com

Grange Grubu

Grup tam olarak 2004 y1l1nda vokal-gitar Serhan ve Davul-geri vokalde Tan taraf1ndan kurulmuştur.Sound olarak Duman grubuna yak1n olan bu grup bestelerinde de olduu gibi kendi kal1b1n1 yavaşça oturtmaktad1r.Şimdiye kadar bir çok gitarist ve basç1yla çal1ş1lm1ş olsa da şuanda Serhan ve Tan d1ş1ndaki dier elemanlara Ozan(gitar-geri vokal)i de ekleyerek yollar1na salam ad1mlarla devam ediyorlar. Şimdilik tek bestesini yay1nlayan grup OrangeGrange(sitede GRANGE)önümüzdeki aylar içinde birçok müzik festivalinde kendini gösterecektir!!!

-Grubun Web Sitesi : http://grange.anatolianrock.com

41.5 Grubu

GUBUMUZUN BAŞLANGICI 1976 YILINA DAYANIR.YAKLAŞIK 0K0 YILLIK B0R BERABERL0KTEN SONRA HER B0R0M0Z 0Ş0 M0Z GERE0 AYRI AYRI ŞEH0RLERE DAILDIK. 29 YIL SONRA KADER TEKRAR B0Z0 B0R ARAYA GET0RD0.GRUBUMUZUN DÖRT ESK0 ÜYES0NE 17 YAŞINDA B0R GENÇ YETENE0DE KATARAK, GRUP 41.5'U KURDUK. AMACIMIZ YILLANMIŞ ŞARKILARI TEKRAR GÜNDEME GET0R0P, GENÇLERE HATIRLATMAKTIR.


-NOT: GRUBUMUZUN 0SM0 GRUBUMUZUN YAŞ ORTALAMASIDIR.

-Grubun Web Sitesi : http://415.anatolianrock.com

Yanki Grubu

YANKI 2004 y1l1n1n sonlar1nda bodrum'un turgutreis beldesinde dodu... Davulcu TurA ile Bassç1 KartaL Bodrum Lisesi'nde tan1ş1yorlar ve grup kurmaya karar veriyorlar! Bir süre sonra Turgutreis'in tan1nm1ş barlar1nda canl1 müzik yapmakta olan Grubun abisi EmirhaN (akustik gitar-vokaL) ile tan1ş1yorlar.Bu s1ralarda Görkem Mersin de Tarsus Lisesi'nde eitimine devam ediyor. Okulun en sosyal faaliyetli popüler çocuklar1ndan biri olarak tabi:) Okulun Müzik grubunda yer al1yor, Tiyatro Grubunda yer al1yor, Basketbol Tak1m1nda yer al1yor :)) yani okulun her faaliyetlerinde ona rastlamak mümkün! ayr1ca Görkem Grubun abisi EmirHan'1n da BiLaDeri oLuyor :)iki kardeş daha önce (2000) tarsus'un yerel gruplar1ndan halen faaliyette olan grup ÇINGI'y1 kuruyor! Gece programlar1 ve konserler veriyorlar. Görkem tatil için geldii Turgutreis' de Grup YANKI'ya dahil oluyor..Bu gelişmeden sonra youn çal1şmalarla grup üyeleri ayn1 müzik diliyle konuşmay1 başar1yor! günün büyük bölümünü studio da(zindaN) geçiriyor.. CanL1 müzik programlar1yla bir yandan dinleyici kitlesi oluştururken dier yandan da konserler düzenleyerek BoDruM örencileriyle buluşuyor! Bu aralar YANKI, grubun abisi EmirHan '1n besteleri üzerinde younlaşt1! Daha çok genç olan YANKI ve üyeleri DüşLedikLeri YoLDa emin ad1mLarLa ilerLemeye Devam Ediyor...

-Grubun Web Sitesi : http://yanki.anatolianrock.com

Okyanus Grubu

H0KAYEM0Z:

Okyanus’un temelleri, 1984 y1l1nda, Metin’in, Cem Yark1n, Abdullah Selçuk ve Binnur Tapk1’yla birlikte “Özgün Kent Müzikçileri” grubunu kurmas1yla at1ld1. O y1llar, 1980 öncesinin a1r politik koşullar1 nedeniyle sanatla pek ilgilenemeyen, ilgilense de bunu belli politik kayg1lardan azade k1lamayan bir kuşa1n, nihayet kendini sanatla ifade etmeye başlad11 y1llard1. Dönemin yasakl1 koşullar1nda müzik ve edebiyat, yitik bir kuşa1n kendi kendisiyle, ideolojisiyle ve toplumuyla yüksek sesle hesaplaşmas1n1n neredeyse yegane yolu olmuştu. Gün Doarken, Ezginin Günlüü, Yeni Türkü, Çadaş Türkü, Mozaik, Bulutsuzluk Özlemi henüz ilk albümlerini yay1nlamaktayd1lar.

0şte böylesi bir ortamda, “Bir Merhaba Diyelim” isimli ilk albümünü yay1nlayan Özgün Kent Müzikçileri, şu fikirden yola ç1km1şt1: “Kentte yaş1yor olmak ne övünülecek, fakat ne de utan1lacak bir şeydir. Kentte yaş1yor olmak bir gerçekliktir. O halde bu kentin bugününün müziinin keşfedilmesi gerekir. Bu da ancak, olabildiince çok insan1n, evinde özgürce müzik üretmesi ve bunu birbirleriyle paylaşmas1yla olabilir.” Böylelikle Metin Tapk1, o y1llarda verdii ropörtajlarda ilk kez “Kent Folklörü” kavram1n1 ortaya att1 ve o güne dek ancak k1rsal yaşant1ya ait olduu düşünülen folklör kavram1n1, herkesin duygular1n1 sanat1n bir dal1yla ifade etmesiyle oluşabilecek zengin bir kent folklörü hayaliyle kente taş1d1. Daha sonra “Kent Müzii” kavram1 bir çok müzisyen taraf1ndan da kullan1ld1. Özgün Kent Müzikçileri, Orhan Veli ve Özdemir Asaf gibi 0stanbul’lu ozanlar1n şiirlerini çok sesli vokallerle yorumlayan deneysel bir müzik çabas1 içinde oldu. Grup ilk solo konserini Bilsak’ta verdi ve bu konser üzerine Cumhuriyet gazetesinde Mario Levi imzal1 övgü dolu bir eleştiri yay1nland1.

1990 y1l1nda, Ömer K1rcal ve Güven Şanc1’n1n kat1l1m1yla grup, OKYANUS ad1n1 ald1 ve kent müziinin kaç1n1lmaz tarz1 olan rock, grubun müziine hakim olmaya başlad1. 90’l1 y1llar1n ilk yar1s1nda Türkiye’de rock henüz endüstrinin ilgilendii bir müzik türü deildi. Bir avuç grup, ancak kimi belediye festivallerine ve baz1 üniversite şenliklerine toplu halde kat1larak peşpeşe sahne al1yorlard1. Say1lar1 elliyi geçmeyen marjinal bir rocker “kitle”si de, bir festivalden dierine koşarak, bu bir avuç grubu, deyim yerindeyse s1rt1nda taş1yordu. Günümüzün Türk rock ortam1, şimdi herhalde hepsi “baba” olmuş olan bu isimsiz kahramanlara çok şey borçludur. Dönemin rock gruplar1 aras1nda, Akbaba, Devil, Dr.Skull, Kesmeşeker, Kramp, Mavi Sakal, Nuhun Gemisi, Objektif, Pentagram, Pilli Bebek, Whisky, Zen ve elbette Okyanus say1labilir. (Hat1rlamad1klar1m1z bizi affetsinler, haklar1n1 yemek deil amac1m1z). O s1ralarda bu gruplar1n olduu gibi Okyanus’un da hedefi ilk albümünü yay1nlamakt1.

1991 y1l1nda Hüseyin Ak ve P1nar Özatay’1n kat1l1m1yla albüm için haz1rl1k sürecine h1z veren grup, bir y1l kadar evlerde çal1şt1ktan sonra, banka kredisiyle stüdyoya girdi ve ilk ve tek albümü olan “Yasak Meyve”nin ‘master’1n1 elde etmiş oldu. Ancak albümü yay1nlayacak yap1mc1 bulunmas1 için iki y1l daha geçmesi gerekti. Böylelikle 1994 y1l1nda, Türk rock tarihinin ilginç örneklerinden biri olduu yolunda pek çok eleştiri alan, progressive rock türündeki “Yasak Meyve” piyasaya ç1kt1.

-O dönemin kadrosu:

Metin Tapk1, akustik gitar, vokal
Hüseyin Ak, elektro gitar
Ömer K1rcal, bas gitar
Güven Şanc1, davul
Cem Yark1n, akustik gitar, gitar synthesizer
P1nar Özatay, klavye
Abdullah Selçuk, vokal

Daha sonra 1996 y1l1na kadar iki y1l boyunca Okyanus, birçok başar1l1 konser performans1na imza att1. Bunlar aras1nda Katibim Festivali bünyesinde Üsküdar Meydan1’nda, Nejat Yavaşoullar1’n1n himayesinde Bilsak’da, Alarko Konser Salonu’nda, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 0stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde, Taksim Vakkorama’da, Gülhane Festivali bünyesinde Gülhane büyük sahnede verilen solo konserler say1labilir. Bunlar1n d1ş1nda pekçok irili ufakl1 bar ve kafede de, küçük dinleyici gruplar1na, küçük ama coşkulu dinletiler sunan grup, kat1lan her grubun iki ya da üç şark1 çald11 Ataköy Marina’daki rock festivalinde “Yemezler” şark1s1yla bis alan tek grup olmuştur.

Okyanus 1996 y1l1nda Maltepe’de, kurulduu mahallede, mahalle halk1na kendi tesisat1yla verdii bir veda konserinden sonra da1ld1. Grup üyelerinden kimi müzikle uraşmay1 sürdürür, kimileri uzunca bir ara verirken, kimileri de bir daha asla müzie geri dönmediler.

Grubun elemanlar1 o günlerden bugünlere “hayat gailesi” ile uraşarak yaşlanm1şlar, bugün, ellerinden kay1p gidenleri farkedip, yeniden nefes almaya başlam1şlard1r. Yeniden ç1k1lan bu “yol”, art1k var1şs1z ve yar1şs1zd1r. Son derece salam bir canl1 performans grubu olan Okyanus, Metin Tapk1’n1n söz ve müziklerini yazd11 şark1lar1n1 hep birlikte düzenleyerek, sözlerin de melodiler kadar önem taş1d11 tarz1n1, olgun bir alternatif rock çizgiye oturtmuştur. Okyanus, 2006 y1l1n1n Ocak ay1nda, Naz1m Hikmet Kültür Merkezi’nde verdii solo konserde, on y1l aradan sonra sevenleriyle yaşad11 coşkulu bir kucaklaşmayla, müzik ortam1na yeniden merhaba dedi.

-OKYANUS 2006:

Metin Tapk1, solo vokal, akustik gitar
Hüseyin Ak, elektro ve akustik gitarlar
Ömer K1rcal, bas gitar
Güven Şanc1, davul ve dier vurmal1 çalg1lar
Firuzan K1rcal, geri vokal

Son olarak, Ömer ve Firuzan, görevi Okyanussever gençlere b1rakmak üzere Okyanus sahnesinden ayr1lm1şlar ve gönüllerimizdeki sahnede yerlerini alm1şlard1r. Arkadaşlar1m1za sonsuz teşekkürlerimizle...

-Grubun Web Sitesi : http://okyanus.anatolianrock.com

TRACK:01 Grubu

5 lise gencinin sadece yaz tatillerini deerlendirmek amaçl1 kurduu grup : Track:01 , "See Everything At 01'st Time" parolas1yla tam olarak yola ç1kt1...

2005 y1l1n1n yaz ay1ndan bu yana stüdyo çal1şmalar1n1 devam ettiren grup demolar1na ve konser çal1şmalar1na a1rl1k veriyor...

Grup hard rock,hardcore ve alternatif tarzda müziiyle karş1m1za ç1k1yor...son günlerde stüdyo çal1şmalar1na a1rl1k verilmesiyle bir demo albüm haz1rlan1yor...


-TRACK:01 nedir?

Bilinmedik müzik listelerinde baş1 çeken ve grup elemanlar1na göre "en bilinmedik ve en merak edilen" anlam1na geliyor ve ayn1 zamanda bütün elemanlar1nda ilk grubu olduu için Track:01 ismi kullan1l1yor...

TRACK:01 simgesi

Grubun simgesi "sperm hücresi"dir.En şansl1 olan ve ana rahmine ilk ulaşan anlam1nda...

-Grubun Web Sitesi : http://track01.anatolianrock.com

Saddest Mind Grubu

2002'de Kayseri'de Kuruldu.Cover yaparak ömrünü sürdürmekte..Genel olarak metal coverlar(bkz:repertuar). Bahar şenliklerinde şanss1zl1klar yaşasada(bkz:yamur) her sene ç1kamaya devam edecek..

-Grubun Web Sitesi : http://saddestmind.anatolianrock.com

Kronik Vaka Grubu

Grubumuz 2005 y1l1n1n may1s ay1nda b*kdan bir fizik dersinden sonra, okulun bitmeyecegini anlayan bir kac kendinibilmez taraf1ndan Erciyes Üniversitesi kampüsünde hayat bulmuştur...


Bütün olumsuzluklara ve k1s1tl1 imkanlara ramen kendini geliştirmek için y1rt1nan grubumuz 4 muhterem insandan olusmakdad1r.....


Vokal : Onur Y1ld1z
Gitar : Çalayan K1tl1k
Davul : Emin Bilgici
Bass : Murat Y1lmaz

-Grubun Web Sitesi : http://kronikvaka.anatolianrock.com

Medusa Grubu

Grubu 2005 y1l1nda Emre MIRNAK ve Murat YAKIŞIKLI(kuzenler) kurdu. Gruba Murat'1n k1z arkadaş1 olan Ayça dahil oldu. Daha sonra da Murat SALIK.Bir çok barda, Ege Üniversitesi bahar şenliklerinde, okul konserlerinde ve dershane konserlerinde çald1k. Bu konserler sürecinde gruba bir türlü isim bulunam1yordu(Bu grubun oluşmas1nda en zor aşama isim bulmakt1r. En sonunda isim Medusa oldu. Şu an çeşitli barlarda çal1yoruz. Türkçe alternatifrock çal1yoruz ama repertuar1m1zda yak1n zamanda bir kaç yabanc1 parça göreceksiniz...

-Grubun Web Sitesi : http://medusa.anatolianrock.com

Kumpas Grubu

KuMPaS 2005 y1l1n1n sonlar1nda iki gitar Volkan ve Gökhan 1n biraraya gelmesiyle kuruldu davula Halil'in kat1l1m1yla can buldu...

K1sa süre sonra Volkan'1n gruptan ayr1lmas1 sonucu ikinci gitara Hilmi ve Bass gitara Ozan geçti ve şu anda çal1şmalar1n1 sürdürüyor...

Grup daha çok türkçe alternatif müzik üzerine younlaşm1şt1r fakat bir anl1k gazlarla stüdyo çal1şmalar1nda punk-metal tarz1na hafiften geçişler yapabilmektedir..

-Grubun Web Sitesi : http://kumpas.anatolianrock.com

Zelzele Grubu

1 Mart 2005 te F1rat Üniversitesinde rock grubu olarak kurulan grubumuz birkac aksilie ve eleman kaybina ramen farkli beyinlerle calismalarina ve konserlerine tam gaz devam etmekte...

-Grubun Web Sitesi : http://zelzele.anatolianrock.com

Güneşe Yolculuk Grubu

2004 y1l1n1n May1s-Haziran aylar1nda Akdeniz üniversitesi kapsam1nda bir araya gelmiş müzik severleriz. Geçen süreç içerisinde alternatif bir örenci taban1na dayanan grup sürekli bir deişim-gelişim içerisinde çal1şmar1n1 bu zamana dek sürdürmüştür. Güneşe Yolculuk üniversite gençliginin alternatif şenliklerde bir araya gelebilen kişilerin saduyusu sonucu bir proje olarak ortaya ç1km1şt1r.Sonras1nda belirli bir paylaş1m ve üretimin söz konusu olduu ortam içerisinde gelişimin devaml1l11n1 sürdürebilmesi için ve en önemlisi yeni birşeyler yaratmak hevesi ile Grup Güneşe Yolculuk kuruldu. Tarz aç1s1ndan bir k1s1tlamaya gidilmesi taraftar1 deiliz. Aç1kcas1 hoşumuza gideni yapmaya çal1ş1yoruz. Bunun yan1nda grubumuzun gelişimini salayabilmesi aç1s1ndan as1l yönelimimizi; etnik, protest, anadolu rock, özgün ve halk müzii oluşturmaktad1r. Kişiliklerini oluşturan sürecin, hayatlar1n1 yöneten itici güçlerin tam olmasa bile tama en yaklaş1k şekliyle fark1nda olan Güneşe Yolculuk grubu üyeleri s1n1f kavgas1 sürdüren bir müzik grubudur... Nas1l devam ettirilebilir bu kavga?. Bir müzik grubu olarak müzik yapmak ile... türkü söylemek ile. Müzik bulunduumuz süreç içerisinde halka giden en etkili yollardan birisidir.Bunun için bizler geldiimiz s1n1f1n insanlar1 olarak s1n1f1m1z1n içinde bulunduu ç1kmazlara ve bunun nas1l kimler taraf1ndan kullan1ld11na dair 1ş1k tutmak istiyoruz... Biz müziin baz1 şeyleri deiştirebileceine inan1yoruz. Bizler savaşss1z ve de sömürüsüz bir dünya istiyoruz. Bu taleplerin savunulduu etkinliklere de desteimizi esirgemiyoruz...

-Grubun Web Sitesi : http://guneseyolculuk.anatolianrock.com

Sitetra Grubu

Sitetra grubu 2002 y1l1n1n Ekim ay1nda; vokal’de Süleyman, davul’da 0shak, bas gitar’da Tahsin ve gitar’da Emrah taraf1ndan Rize’de kuruldu
Sitetra 2003 y1l1n1n Mart ay1ndan itibaren Rize’nin en popüler mekan1 olan,müze cafe’de sahne almaya başlad1.Bu durum k1sa bir süre içerisinde,Sitetra’n1n Rize’de tan1nmas1n1 salad1.


Sitetra 2003 y1l1n1n May1s ay1nda K.T.Ü Rize Fen Edebiyat Fakültesinde ve K.T.Ü Rize Meslek Yüksek okulun da düzenlenen bahar şenliklerinde sahne ald1.Sitetra bahar şenliklerinde başar1l1 bir performans göstererek,izleyicileri etkilemiştir. Sitetra 2003 Eylül ay1nda,grubun gitaristi Emrah’1n üniversite tahsili için şehir d1ş1na gitmesinden ard1ndan da cafe programlar1n1 sürdürmüştür. Sitetra 2004 y1l1n1n Austos ay1nda,grup elemanlar1 taraf1ndan organize edilen Rize Gençlik Festivaline sahne alm1şt1r. Grup bu konserdeki performans1ndan pek hoşnut kalmam1şt1r, bir sürü teknik aksakl1k grubun performans1n1 olumsuz yönde etkilemesine ramen, dinleyiciler taraf1ndan çok beenilen Sitetra şehir içi ve şehir d1ş1ndan bir çok konser teklifi alm1şt1r.


2005 y1l1n1n Ocak ay1nda,grubun davulcusu, 0shak’1n vatani görevini yerine getirmek için askere gitmesinin ard1ndan grup bir süre de olsa, grup müziine ara vermek zorunda kalm1şt1r. Bu süreçte, grup elemanlar1 farkl1 kişilerle çal1şmaya başlam1şt1r.
2005 y1l1n1n Haziran ay1nda Rize de bir ilk gerçekleşerek Rize Anadolu Lisesi taraf1ndan bahar şenlii düzenlenmiştir ve şenlie Sitetra grubu davet edilmiştir. Grup elemanlar1ndan gitarist Emrah’1n üniversite de, davulcusu 0shak’1n askerde olmas1na ramen;bu konserde guruba davulda; Halil, gitarda Hüseyin eşlik etmiştir.
Grup uzun y1llar üzerinde Rize de düzenlenen Rize Çay ve Turizm Festivaline de davet edilmiştir. Her şeyin yolunda gittii s1rada grubun vokalisti Süleyman’1n kaza geçirmesinden dolay1 grup festivalde sahne alamam1şt1r.


2006 nisanda grubun davulcusu ishak vatani görevini tamamlad1.
2006 y1l1nda grup elemanlar farkl1 şehirlerde olmas1 nedeniyle,grup üyeleri farkl1 kişilerle,deişik organizasyonlarda yer alm1şlard1r.
2006 austosda grubun vokalisti süleyman vatani görevini yerine getirmek için askere gitti.
grup küçük bir şehirde tüm imkans1zl1klara ramen elinden gelenin en iyisini yapmay1 başarm1şt1r.bütün zorluklara karş1 gelerek yapmak istedikleri müzii insanlarla paylaşm1şlard1r.

-Grubun Web Sitesi : http://sitetra.anatolianrock.com

Metanet Grubu

Grup MetaneT Sakaryal1 bir grup olmakla beraber Turgay BAKAN taraf1ndan tek kişilik bir proje ile başlam1şt1r.
Turgay çeşitli gruplara vokallik yapmiş fakat kafas1na göre bir grup bulamay1nca kendi kankalar1na teklifini yöneltmiş(Alican-Yasin) ve 2002 Haziran'1n da faliyete geçmiş ve çeşitli partiler düzenlemiştir.Grup MetaneT kendi bestelerini de yapmakta ve 24 Alternatif ve Heavy Metal tarz1nda bestesi bulunmaktad1r.

GRUP MetaneT '0N ÖRNEK ALDII GRUPLAR

PENTAGRAM. METALL0CA. 0RON MA0DEN.N0RVANA ALMORA. ASAFATED. PARAGON. TEATHER OF TRAGEDY. D0KEN. ŞEBNEM FERAH. KURBAN.P0LL0 BEBEK VE AMATÖR OLARAK MÜZ0K YAPAN B0R ÇOK ARKADAŞ...

-Grup Elemanlar1 :

Mustafa : Vokal
Turgay : Vokal ve ritim gitarlar
Emirhan : Solo gitarlar
Alican : Bass gitar
Kerem : Davul

-Grubun Web Sitesi : http://metanet.rockmekan.com

Ç1kmaz Sokak Grubu

Grup Ç1kmaz Sokak 2001 y1l1nda Kad1köyde Salu ve Murat Taraf1ndan kuruldu.
Murat'1n Kocaeli Üniversitesini kazanmas1yla grup yaşant1s1na iki sene boyunca
0zmit'te devam etti. Bir Dönem barlarda iki kişi sahne ald1ktan sonra orkestra
kurulmaya karar verildi. Bundan bir kaç ay sonra salu askere gitti ve o gelene
grupta bir sürü gitarist deişti. Şu anda Davulda emre Ve bas gitarda Bark1n
var.

2006 y1l1 itibariyle grup şu anda 5 yaş1nda. Bu zamana kadar çeşitli illerde
50'den fazla konser veren grup son bir senedir kendi besteleri üzerine younlaşt1.
Arenjelerin hemen hemen bitmiş olmas1 bize bir ay içerinde kay1t yolunu gösterdi.

2 Ay içerisinde demo albumumuzu yay1nlamay1 düşünüyoruz. Ordan sonras1n1 gere
hayat göstericek.

- Grubun Web Sitesi : http://cikmazsokak.rockmekan.com

Assault Grubu

Assault normalde sald1r1, sert tepki anlam1na gelse de asl1nda bu grup biraz buna tepki olarak domuştur.Yine de içte sertlik vard1r tabi...

Bizler genelde ayr1 yerlerde yaşayan insanlar1z.Tabii ki de bu çal1şmalar1m1z1 aksatsa da bizi kamç1layan etmenlerin baş1nda geliyor.Her bir araya gelişimizde elemanlar1n daha da geliştiini görmek bize çal1şma şevki veriyor.umar1m bu sene sonunda bunlar1 atlat1r ve demo albümümüzü yay1mlar1z.

Grubun kuruluşu asl1nda çok iyi müzisyenler bir araya geldi ve grup kuruldu şeklinde olmad1.0şin komik yan1da asl1nda bu.

Cihan evde tek baş1na fülüt çalan bir tip, Tayfun ise Metallica'n1n One şark1s1n1 günde 70,000 defa dinlemekten b1kmayan bir insand1.
Cihan'1n abisi daha önceden gitar çal1yordu ancak henüz bir böyle bir grup düşünceleri yoktu.

Taşk1n isimli insan Cihan'a yavaş yavaş elektro gitar sevgisi aş1l1yordu!
O s1ralar Tayfun ise lise s1ralar1nda pinekliyordu.O okulda F1rat ile tan1şm1şt1.
Hakan ise henüz ortalarda yoktu.
Cihan liseyi bitirdiinde art1k gitar çalmas1 gerektiini düşündü.Babas1n1n "Saz çalsana olum" gibi telkinlerine ramen sonunda bir gitar ald1rabilmişti ailesine.
(Gitar1 ald1klar1 gün babas1yla bir izmir televizyonunda roportaj bile yapm1şlard1)

Neyse gel zaman git zaman aradan iki ay geçmişti ve Cihan gitar1 iyice geliştirmeye başlam1şt1.
Tayfun ise iyice bateri ateşi sarm1şt1.

Tayfun,Cihan ve arkadaşlar1 Bar1ş ile ilk stüdyo deneyimlerini bornova küçük park'taki bir stüdyoda yaşad1lar.Sonuç: ...
Hatta o stüdyoda bir kaset bile kaydetmişlerdi..

Gel zaman git zaman Assault'un ad1mlar1 da at1lmaya başlanm1şt1.Cihan binbir güçlükle abisi Volkan'1 ikna etmiş ve birlikte çal1şmaya başlam1şlard1 art1k.Tabi grubun iki üyesi çok amatör olduu için ortaya ç1kan sesler pek iç aç1c1 deildi..

-Grubun Web Sitesi : http://assault.rockmekan.com

Effect Grubu

Eski ismiyle Hüma olan grup 1997 y1l1nda Kürşad Eitmenolu taraf1ndan kuruldu ,bir kaç üye deişikliinden sonra grup son halini ald1.Grup bir çok şehirler aras1 konserde,festivallerde ve bar programlar1nda performans olarak dinleyicilerden güzel tepkiler ald1 bu tepkiler 1ş11nda kaset haz1rl1klar1na başlayan grup halen tüm h1z1yla konserlerine devam etmektedir.Ayr1ca Bosna’da yap1lmakta olan ve Avrupa Rock müzik piyasas1nca önemli bir yere sahip olan RASTOK Rock Festivalindende davet alan ilk Türk Rock grubudur..

4 kişiden oluşan grup Alternatif ve Glam tarzlar1yla Türk Rock müziine farkl1 bir tat getirecekleri eleştirmenlerce ve dinleyicilerce kesin gözüyle bak1lmaktad1r.

-Grup Elemanlar1 :

Vokal, R.Gitar : Kürşad Eitmenolu
Solo Gitar,B.Vokal : Timuçin Dikmen

-Grubun Web Sitesi : http://efekt.anatolianrock.com

Airburock Grubu

Airburock, kişisel çal1şmalar1m1n farkl1 müzisyenlerle ortaya ç1kar1laca1 bir gruptur. Tüm cover parçalar1m1z1n şimdilik akustik olarak yorumlanmas1 düşünülmektedir, ancak bestelerimizde çeşitli tarzlar mevcut olacakt1r. Yard1mlar1ndan ötürü özellikle "T1r1şkadan Jazz Band" grubu gitaristi Emre Malikler'e, "Oha" ve
"Fieber" eski gitaristi Utku ve Azazil Senfonik-Gothic-Etnik Metal Grubu'ndan Çellist Nilgün Dülger'e çok teşekkürler...

Kay1tlar konusunda yorum ve eleştirilerinizi foruma yazman1z1 rica ediyorum arkadaşlar... 0lginiz 0çin Saolun.. You Rockss!!

-Grubun Web Sitesi : http://airburock.rockmekan.com

Styks Grubu

Grup 2005 ekim ay1nda kadir ve kaan taraf1ndan kuruldu. Gruba daha sonra vokalde demet, davulda uur ve ritm gitarda kemal’in dahil olmas1yla ilk çekirdek kadro oluştu. Grup bu kadro ile ilk konserini 11 MART 2006 tarihinde ELAZI FIRAT ÜN0VERS0TES0 A.K.M. salonunda verdi. Daha sonra grupta ç1kan anlaşmazl1k nedeniyle grup kemal ile yollar1n1 ay1rd1 ve ritmci aray1ş1n1 girdi. Yerine nurettin geldi ve bahar şenlikleri bu kadroyla ç1k1ld1. Bu konserden sonra yeni oluşum içerisine giren grubumuz vokal deişiklie gitti. demetin gitmesiyle yerini hayat1n1 müzikle geçiren merve ald1. tarz1m1zdan dolay1 bize çok şey kataca1n1 düşündüümüz Sabride grubumuza dahil oldu. bu şekilde art1k demo vakti geldi diyen STYKS 'sensizim' adl1 bestemizle ve 4 cover parçayla kay1da girdi... Çeşitli nedenlerden dolay1 eleman deişikliine gidildi. dialektika grubundan harun, mutlu, mete ve ihsan1n gelmesiyle son kadro oluştu...

-Grubun Web Sitesi : http://styks.rockmekan.com

Grup Bent

Temel amac1 beste ve Dou melodiler olan Grup Bent, 1999 y1l1nda Önder Yüce ve Doruk Gençdal ile birlikte kurulur. Şu an sabit olarak 5 kişi ile devam1n1 sürdürmektedir.

Bir çok bar ve konser programlar1nda bulunurken 2003-2004 y1llar1 aras1nda k1sa dönemli bir da1n1kl1k yaşar. Sonras1nda Önder Yüce ve Doruk Gençdal taraf1ndan tekrar toparlan1r.

0stanbul radyosu olan Özgür Radyo'un (95.1) yay1n arşivlerinde bulunmakta ve yay1n ak1şlar1nda yer almaktad1r.

Şu an aktif olarak sadece bestelerini düzenlemektedir..

-Grubun Web Sitesi : http://grupbent.anatolianrock.com

Isyan Grubu

0syan, 22 May1s 2006 tarihinde 0stanbul'da daha önce birbirleriyle ayn1 sahneyi paylaşan Ayhan Deve ve Hakan Turan taraf1ndan kuruldu. H1zl1 bir şekilde beste çal1şmalar1na başlayan ve bas gitarist Serhat Filiz'in de katk1lar1yla k1sa zamanda bestelerini tamamlayan 0syan, haziran ortalar1nda 5 şark1l1k ilk demosunu haz1rlad1. Grup geniş rock repertuar1yla konser,bar program1 ve özel organizasyonlarda sahne almaktad1r..

-Grubun Web Sitesi : http://isyan.anatolianrock.com

Demir Leblebi Grubu

Grubumuz 2005 y1l1nda kuruldu.Grupta bir kaç eleman deişikliinden sonra bugünkü haline geldi. Bir kaç bar program1nda yer ald1k. Özgür gelene kadar enstrumantel kay1tlarla karş1n1zda olaca1z..

-Grubun Web Sitesi : http://demirleblebi.anatolianrock.com

Metatron Grubu

Grup üyelerinin tamam1m1n Erciyes Üniversitesi'nde hala okumakta olduu Metatron 2005 y1l1nda Kayseri'de kurulmuştur.Her biri farkl1 şehirlerden gelen 5 gencin müzik çat1s1 alt1nda toplanmas1d1r Metatron.

Metatron grubu ilk olarak Tears of the Moon isimli parçay1 kaydetmiştir, parça henüz tamamlanm1ş halde olmamas1na ramen dinleyici ile paylaş1lm1şt1r.Parçaya bas+davul+solo yaz1lm1ş ancak bir türlü son haliyle kaydetme f1rsat1 olmam1şt1r.

Blues Wave isimli parça grubun blues üzerine duygular1n1 yans1tmaktad1r.Seviyoruz ne yapal1m :)

Her heavy metal grubunda olduu gibi bizde de Metallica hayranl11 ve sevgisi sonsuzdur.Bu yüzden For Whom The Bell Tolls hem Metallica hemde Cliff an1s1na kaydedilmiş bir parçad1r(Parçada bas gitar1n sesi oldukça k1s1kt1r bu yüzden.)

Massacre de Tears of the Moon gibi tamam1yle Metatron'a ait bir parçad1r. Dünya'daki katliamlar1 ve savaşlar1 konu al1r. Silah üreticilerine isyan1m1zd1r.

Eleştiriye aç1k ve genel anlamda söylenecek herşeyi sakin karş1layacak bir yap1dad1r Metatron grubu.Bu yüzden eleştirilerinizi yaparken rahat olabilirsiniz.Öyleki Metatron üye anlay1ş1 olarak salt yap1y1 benimser, bu yüzden her grup üyesi kendisine yap1lan eleştiriyi ciddi anlamda deerlendirir.


-Grubun Web Sitesi : http://metatron.anatolianrock.com

The Domino Grubu

Grup,2001 y1l1nda, The Domination ismiyle kuruldu..Akif(Bass) ve Muharrem(Davul)'in bir cover grubu kurma projeleriyle grubun temelleri at1lm1ş oldu..

2006 temmuz ay1nda grup yaşad11 eleman deişiklii nedeniyle,THE DOM0NO ismi ile yola devam karar1 ald1..


2003 y1l1 Haziran ay1nda grubun davulcusu Muharrem'in grubtan ayr1lmas1yla, konserlere bir müddet ara veren grup daha sonra da gitaristleri Mehmet'le yollar1n1 ay1rd1. (Austos 2003).

Bu dönemde Akif ve Elif grubun Cover format1n1 deiştirmek ve daha ileri dönük projeler için beste yapmaya başlad1lar.Tam herkesin(!)grup da1ld1 dedii dönemde gitarlara grubun s1k1 dostu olan Önder OTÇU al1nd1(Eylül 2003).

2004 15 OCAK;Grup ilk SELF ALBÜM için STÜDYOYA girdi.Gelen istek üzerine ROADS ismini verdikleri Self Albümü Türkiye'nin her bölgesinde da1tt1lar..


-Grubun Web Sitesi : http://thedomino.rockmekan.com

Anafour Grubu

Grubumuz çok uzun bir sürecin sonucu ortaya ç1kt1. 0lk; iki gitar olarak Köksal'la isimsiz çal1şmaya başlad1k ve bir süre sonra solistimiz Ömer aram1za kat1ld1. Vokal olarak beraber birkaç programdan sonra basç1 olarak Levent en son; ilk misafir sonra gruba ad1n1 vererek bize kat1lan bateristimiz oldu. Hepimizin kabar1k bir müzik geçmişi olduundan tarz olay1 konuşulmadan biraz uçuklaşt1. Pentagram çalmaktan zevk ald11m1zdan repertuar1n çou Pentagram oldu. 20 may1sta ilk resmi büyük konserimizi ve ard1ndan 20 günde 5. konserimizi de arkada b1rakt1k. Anafour'un özellii grupta çal1şmay1 benimsemesi, konuşmak yerine çal1şmay1 seçen grup üyeleri, çok güzel işlere haddinden fazla aksilikle imza att1 ve şu an yazki iki organizasyona haz1rlanmakta... Tüm dostlar1m1za teşekkür ediyoruz destek olduklar1 için....


-Grubun Web Sitesi : http://anafour.anatolianrock.com

412 Grubu

Grup 2002 yaz1nda M.Haydar DEM0ROK taraf1ndan Buca/0zmir'de kuruldu.Grubun bütün elemanlar1 9 Eylül Üniversitesi'ndendir.Grup, ismini 9 Eylül Üniversitesi yerleşkeleri aras1nda örencilere ücretsiz hizmet vermekte olan otobüsten alm1şt1r.0yi ya da kötü tüm '9 Eylül'lülerin' o otobüste bir an1s1 vard1r.Grup 0zmir'in çeşitli barlar1nda ve şehir d1ş1 konserlerinde sahne alm1ş ve almaya devam etmektedir.- Grup Elemanlar1 :


Klavyede Sayg1n SEÇK0N,
Elektro Gitarda Gökhun ERDOAN,
Vokalde Can ERKASAP,
Davulda Yasin KÖLEOLU ve
Bas Gitarda Mustafa Haydar DEM0ROK yer almaktad1r. Bugünlerde beste çal1şmalar1 üzerine younlaşan grup, canl1 performans1yla 0zmir barlar1nda sahne almaya devam ediyor.

-Grubun Web Sitesi : http://412.anatolianrock.com

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolaèiĉe za pružanje boljeg korisnièkog iskustva. Postavke kolaèiĉa mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolaèiĉima možete proèitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolaèiĉa. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se