Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/klimaciservisi

Marketing

Ziverbey klima servisi

Ziverbey klima servisi sistematik çal1şmalar1 ve iki ünite halinde montajlanmas1, kullan1m1ndaki kolayl1klar1n anahtar1 haline geldi.
S1k1şt1rma s1ras1nda aç1a ç1kan 1s1 bir fan vas1tas1 ile atmosferik çevreye at1l1yor.Çevrim malzemesi olarak kullan1lan gaz, bir kompresör arac1l11 ile emilip s1k1şt1r1larak s1v1laşt1r1l1yor.Bu mekanizma termodinamiin ikinci kanunu oluyor.

Ziverbey klima servisi en iyi teknisyenleriyle klima bak1m1 yapmaktad1r,klima tamiri,klima onar1m1,klima montaj1 yapmaktad1r.çal1şma yöntemi, belirli bir bas1nç alt1nda bulunan s1v1 haldeki ak1şkan1n, istenilen s1cakl1kta buharlaşt1r1lmas1 ve buhar halinden tekrar s1v1 hale döndürülmesidir.Bundan sonra araşt1rmalar1n temelini, ne kadar ekonomik, ne kadar ekonomik, nas1l fonksiyonlara malik sorular1 oluşturdu ve markalar1n rekabeti gün yüzüne ç1kt1.Ziverbey klima servisi mucitleri, bunu üretirken, cihaza birde kendine has çal1şma prensibi eklediler ki, yöntemi belli olsun.


Post je objavljen 11.08.2014. u 16:09 sati.