Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/antikrist666

Marketing

Da se zapaziti više titula rimskog biskupa stoji triplet šestica, broj 666. U novozavetnim spisima Isus Hrist se naziva Prvosveštenikom Nebeske Svetinje. Rimski pontifeks, koji se u poapostolskom hrišćanstvu pojavljuje kao uzurpator Petrovog namesništva, dao je sebi naziv 'vođa sveštenstva' - Dux cleris. Data titula u latinskoj transliteracionoj numerologiji stoji pod brojem i paklenim trozupcem 666:

D 500
U 5
X 10

C 100
L 50
e
r
I 10
s
Skupa: 666


Pored titule DUH CLERIS, u senci broja 666 stoje i sledeće blasfemično-parodijske papske titule i oslovljavanja: VICARIUS FILII DEI ('Namesnik Sina Božijeg') i LATINUS REX SACERDOS ('Latinski car-sveštenik'). "Namesnikom" se rimski Pontif, kao Petrov "naslednik", najpre aluziono naziva u 'Konstantinovoj darovnici', odnosno kod Isidorus Mercator-a u Collectio Decretalium (col. 248C).


Rimski pontif ("Christi Vicario"), Pius X (1903.-1914). sa trostrukom tiarom koja Papu promoviše kao "gospodara" Neba, Zemlje i Podzemlja. Predstavljena je od strane rimskog pontifa Pija IX u Belgiji 1871. g.

Samo helensko ime i pridev "latinski" (koji znači i "latinac") – Lateinos (izg.: latinos), u helenskome jeziku nosi broj 666: LATEINOS = 30+1+300+5+10+50+70+200=666 – Kako je se rimski, "latinski" episkop "uzdigao" do pape, tako je i latinski jezik uzeo za službene spise Crkve u Rimu (u početku rimski hrišćani su koristili ponajprije helenski jezik). - Ime Romula, jednog od legendarnih osnivača grada Rima, u hebrejskoj ortografiji (ęŮŮŢŐč - Romiith) takođe daje broj 666.

R Reš 200
W Vav 6
M Mem 40
I Jod 10
I Jod 10
Th Tav 400
Skupa: 666


Helenski naziv za 'Crkva Italije' (Ekklsia Italika) stoji pod utrostručenim brojem 6:

E Epsilon 5
K Kappa 20
K Kappa 20
L Lambda 30
‹ Eta 8
S Sigma 200
I Jota 10
A Alfa 1

I Jota 10
T Tau 300
A Alfa 1
L Lambda 30
I Jota 10
K Kappa 20
A Alfa 1
Skupa: 666Iz latinskog jezika najčešće se koriste 6 osnovnh brojnih oznaka: I, V/U, X, L, C i D - DICLUX. Kada se se saberu vrednosti tih slova (1+5+10+50+100+500) dobija se broj 666.

Sledbenici američkog farmera, pseudoharizmatika i oratora Vilijema Milera (William Miller, 1782.-1849. g.) u papstvu su videli kako apokaliptičku Zver tako i apokaliptički Babilon Veliki (simbol kvazimisterijske ekumenske crkve otpale od Istinitog), što je analitički tretirano potpuno besmisleno i proizvoljno izvođenje). Na osnovu njihovih provizornih, devijantnih i tendecioznih tumačenjima starozavetnih objava moglo bi se ‘zaključiti’ da se papstvo kao 'Zver' i ‘Mali rog’ pojavljuje i pre davanja patmoske Apokalipse (koja otkriva događaje na kraju staroga sveta!), pre vremena Isusa od Nazareta, tačnije u vreme četiri dijadosa, naslednika Aleksandra Makedonskog. U ranome hrišćanstvu, dok je Crkvu predvodio Petar u Hristovo Ime, vidno prvenstvo je imala majčinska Crkva u Jerusalimu koju je do 62. god. ne. nadglednički predvodio Isusov brat, nazirej i esen Jakov Pravednik, dok je pomesna Crkva u Rimu bila u ravnopravnom položaju sa ostalim Crkvama ekumene: sa Crkvom u Antiohiji, Efesu, Aleksandriji, Solunu, ... Tek pošto je Rimska crkva prerasla u patrijaršiju, Papstvo kao suprematorska institucija u Rimskome carstvu se tek onda, dakle u kasnijim stolećima, pojavljuje.

Apokaliptički tekst jasnu razlikuje Zver (svetsku tiransku vladu u lažno Novom svetskom poretku) od Otpadije, Babilona Velikog (predvodnika New Age Pokreta), koji će se podići na kraju staroga sveta, pred Hristov Slavni Dolazak: »I videh Ženu gde sedi na crvenoj Zveri koja beše puna imena hulnih i imaše sedam glava i deset rogova.« (17:3) - Ideja otkroviteljske slike je jasna: karnevalsko-kvazimisterijska ekumenska religija Posletka postaće službena religija u Novom satanskom poretku i lažnom, parodijskom Novom Dobu, te će njen kler preko pseudoiluminatske svetske vlade zauzdati celu Planetu borbeno se okomljujući na Hristovu Crkvu.

Unijatsko-himeričke tendencije, agresivni misionarizam, papski tron koji počiva na brdu kostiju duša pogubljenih u krstaškim ratovima i inkvizicionim torturama, svakako legitimišu kao antihristovski punkt; nije bez razloga francuski filosof i bogoslov Amalrik de Benoa, čije učenje je Rimska crkva osudila 1204. g. kao heresu, nazivao papu antihristom. Ali papstvo svakako nije apokalipticka Zver: jer nijedan papa nije imao vlast nad svim narodima, plemenima i jezicima kao što se iznosi u 'Apokalipsi'. Na primer na Dalekom Istoku, rimokatolicizam je tek samo na Filipinima pustio dublje korene. Zver je vladalački punk, despotska klika koja ima svetovno-državničku vlast, te pod svojom palicom drži zaslepljeno čovečanstvo tokom 42 meseci. Papstvo ima mnogo dužu historiju: ono se ne pojavlju ni u vremenu Aleksandrovih generala niti pred Hristov Slavni Dolazak, već postaje sila sa političko-jurisdikcionim prerogativima u dobu cara Konstantina i cara Justinijana, te Karla Velikog. Ovim se ne kaže da oronulo papstvo u lažnom Novom Dobu od strane Države smrti neće biti uključeno kao bitna poluga manipulacije mnoštvom koje ne ume da razlikuje istinsku od prividne pobožnosti.

U ‘Hristovom Otkrivenju’ Zver koja izlazi iz mora ustalasanog mnoštva prikazuje se sa 7 ‘glava’ i 10 ‘rogova’. Pogledamo li strukturu takozvane vatikanske ‘Svete Stolice’, vidimo da ona ne stoji pod ovom numeričkom shemom, već u okviru sebe ima brojne Kongregacije, Tribunale, Savete, Urede i Agencije. A samome rimskome pontifu prevashodno su podređeni Kolegijum kardinala, Sinod biskupa i Državni sekretar.

Interesantno je naznačiti da je protiv Papstva kao "apokaliptičke Zveri" puna pisala plagijatorski nastrojena američka vodeća adventistička spisateljica Helena Vajt - Ellen Gould White (rođena Harmon, 1827.-1915. g.), čije ime stoji pod brojem 666:

eLLen 50+50=100
goULD 5+50+500=555
WhIte (5+5)+1=11
100+555+11=666

Iako u latinskom jeziku ne postoji slovo W, u ovom slučaju, ono, kao duplo V, ima vrednost 10 (5+5).

U grčkom jeziku ime Helena (Helén, dorski Heléna) inače znači ‘Sunčica’, a u engleskom white znači ‘belina’, ‘beo’ (dakle ‘svetao’, ‘čist’). Gold je (svetlo) ‘zlato’. Ne pretvaraju se uzalud, i po imenu’, i služitelji Lucifera u ‘svetlonoše.

Helenski pridev lampétis (adjectivum femininum), koji dolazi od imenice 'buktinja', 'svetiljka' - h lámp (dorski: lámpa) ima značenje 'sijajuća', 'blistajuća', i stoji pod broj 666:

L Lambda 30
A Alfa 1
M Mu 40
P Pi 80
E Epsilon 5
T Tau 300
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666


Neki numerološki tragači su u imenu velikog francuskog osvajača - Napoleona Bonaparte, koji je pokušao i Rusiju da pokori, našli Antihristov broj. - U pojavi Trojnog pakta i germansko-arijevskog mesije Adolfa Hitlera (kome je okultista Dietrich Eckhart, jedan od sedam osnivača Nacionalsocijalističke partije, pripremio put, i koga je uveliko vodila onostrana Hijerarhija majstora ‘mudrosti’) i njegovih evropskih kvinslinških saveznika u drugom svetskom ratu, pojedinci su potražili moguće razjašnjenje pitanja ko je najavljena apokalipticka Zver. U numeričko-transliteracionom sistemu gde slovo A ima vrednost 100, slovo B vrednost 101, slovo C vrednost 102, ... Hitlerovo ime stoji pod brojem 666:

H = 107
I = 108
T = 119
L = 111
E = 104
R = 117
_________
Skupa: 666

Pod tim brojem u latinskoj numeričkoj transliteraciji stoji i nacistička nemačka kovanica aDoLf hItLer fÜehrer Unseres VoLkes (‘Adolf Hitler – vođa našeg naroda’): 550 + 51 + 5 + 5 + 55 = 666.

Ako koristimo latinsku, odnosno englesku abecedu gde slovu A dajemo vrednost 6, slovu B vrednost 12, slovu C vrednost 18, ... slovu Z vrednost 150, i po njoj tretiramo prezime bivšeg američkog državnog sekretara i "iluminata" Henri Kisindžera (KISSINGER) strateški i konsultaciono upletenog u mnoge vojne sukobe, dobija se: 66+54+114+114+54+84+42+30+108 = 666.

Veliki posvećenik onostrane bogoprotivne Hijerarhije učitelja pseudomudrosti mudrosti (koja će neko vreme gospodariti sa Crvenom Zveri kao državna religija) - Alister Krouli (Aleister Crowley, 1875.-1947. g.), koji je verovao da je nekada živeo i u telu apostola Pavla, te voleo da zapanjuje i sablažnjava konzervativno-licemersku javnost i da se identifikuje sa negativnim historijsko-predajnim likovima, pored brojnih drugih 'inicijacionih' titula nazvao je sebe i 'velika zver'. I zaista u grčkom jeziku jeziku, odnosno grčkom numeričko-transliteracionom tretmanu, data kovanica (to méga thríon) ima sumarnu vrednost 666 (= 370 + 52 + 244). No titularno-inicijaciona 'perja' okultnog maga Kroulija ne legitimišu kao apokaliptičku Veliku Zver, jer on nije živeo na kraju staroga Doba kada Zver izlazi, niti je bio planetarni vladar, niti je vladao svim narodima 1260, odnosno 180 dana, kao što se naznačuje za Zver u 'Apokalipsi po Jovanu'.

Po Krouliju i kovanica 'Ime Isus' (ŮÔéŐÔ éÝ) u hebrejskom stoji pod brojem 666. No hebrejsko Isusovo ime (Jehošua) ne piše se kao Četveroslovlje sa Šinom u sredini, već nešto drugačije: ŮÔŐéâ, dok u aramejskom Njegovo ime glasi Ješua, i piše se kao ŮéŐâ. Alister Krouli se poziva na transliteraciju svoga imena od strane rabija Battiscombe Gunn-a, po kojoj ono (ĐĐÜŮáŘŮč çčŐÜŮ) gematrijski ima vrednost 666. – Neki "mudraci" su našli da i Isusovo ime po numeroškom prevođenju A = 9 (9x1), B = 18 (9x2), C = 27 (9x3), ... Y = 225 (9x25), Z = 234 (9x26) nosi broj 666 (JESUS – 90+45+171+189+171), kao i naziv 'Mesija' - MESSIAH (117+45+171+171+81+9+72), pa je stoga on "Anti-Logos" a hrišćanstvo "đavolska rabota"!

Titularno-nominalnu odredbu 'veliki' imali su i dobili su mnogi osvajači i vladari zversko-lavovske ćudi: Aleksandar, Herod, Karlo, Petar,... Helenski termin teitan (izgovor: titan) - 'veliki', 'gospodar', pojavljuje se u znaku broja propasti:

T Taf 300
E Epsilon 5
I Jota 10
T Taf 300
A Alfa 1
N Ni 50
Skupa: 666

Demonovi pomagači, megalomani iz sveta mamonu podređene privrede, kult-zabave, kult-religije, ... nazivaju se u 'Apokalipsi' veliki (giganti), bogati, slobodni ('slobodni' od zakona koji sami donose i kojima prkose Bogu, Duhu Reda): 6:15, 13:16, 20:12. U Besedi na Gori Gospod istinski velikima naziva one koji žive u Najvećem, u Bogu, koji izvršavaju uzorno Zakon i druge upućuju na Zakon Života (‘Matej’, 5:19) Pakleno-sunčana Zver 666 biće moćnik ponajviše zarobljen u srebroljublje, častoljublje i slavoljublje, čovek koji će najviše potonuti u bezdan sebičnosti, najviše se zapaliti Zmijinom vatrom gneva i mržnje protiv Boga. .

Ako se helenski naziv za 'zver' – therion, zapiše i prevede u hebrejski ortografski sistem (Tav/Reš/Jod/Vav/Nun; mukli vokal 'e' se ne piše, već samo punktaciono uz konsonant naznačuje), onda dati termin figuriše pod brojem 666 (400+200+10+6+50).

Jedan od hebrejskih naziva za sveštenstvo, kler, je ŰŢčŐę - KâMeRUTh. Pogledajmo brojnu vrednost tog termina u hebrejskoj transformacionoj numerologiji - gematriji:

K Kaf 20
M Mem 40
R Reš 200
W Vav 6
Th Tav 400
Skupa: 666


Istinski molitvenici i posvećenici jesu Božiji sveštenici i Božiji kraljevi; i oni su kanal Svetlosti Istine. Oni pak koji su sklopili savez sa Laž i Zlo, dakako čine sveštenike i pomagače Tame, koja se presijava paklenim sjajem.

Kada je se sredinom prošlog stoleća pojavio zametak Evropske ekonomske zajednice (danas Evropske Unije), i kada je data Zajednica postigla da ima broj članica 7, mnogi slabo upućeni tumači 'Apokalipse' su u njoj videli prorečenu Zver. Danas se u masonsko-dijaboličkoj Evropskj Uniji ('Sjedinjenim Državama Evrope', budućem konfederativnom segmentu Antihristove Imperije) uključuju mnoge nove zemlje, i svako identifikovanje datog segmenta buduće svetske konfederacije sa sedmoglavom i desetorogom Zveri se u startu pokazuje apsurdnim i disparatnim pristupom i tumačenjem.

Oni pak koji u sedam najrazvijenijih država (kojima se konferencijski pridružuje i Ruska Federacija) hoće da vide 'Zver', izgleda da neće shvatiti da Zver predstavlja despotsku kliku, vladalački punkt, svetsku vladu, a ne 'carstva' (imperije, države). U 'Apokalipsi' se Zver slika kao himerička simbioza sedam cara, a ne sedam carstva. Hrist Božiji sa pozicije vremena kada će se sinkretički New Age pokret najviše uzdići, ukazuje za planetarne oligarhe, za novi Olimp ljudi-bogova koje je zauzdao Babilon Veliki, himerička, paganizirana i otpala 'Crkva': »Sedam glava /crvene Zveri/, to su sedam gora na kojima Žena sedi; i jesu sedam careva: pet njih pade /= razotkriveno bi/, i jedan jeste, a drugi još ne dođe, i kad dođe malo vremena /= 180 dana/ treba da ostane. I Zver /lik, idol/ koja beše /među sedmoricom/, i nije, ona je i osmi /car/, i od /prve/ sedmorice je, i u propast ide.« (17:9-11)

Solarna Zver, lavovska Zver, Satanina slika i prilika, pseudoiluminat, najveći 'Svetlonošin' saveznik i orator, vladaće na samom kraju staroga sveta u 'Novome' poretku Stare Zmije, uz pomoć deset savetnika koji 'mudrost' izvode iz bledih spoznaja ograničenog ljudskog uma a ne iz svetlih dela i ostvarivanja Božijih zapovesti i otkroviteljskih reči. Zver 666, Čovek bezakonja će svakako predstavljati reinkarnaciju neke teško opterećene despotske duše (poput Nimroda, Aleksandra Velikog, Antioha IV Epifana, Nerona, ...), koja će, iako ranjena Hristovim Mačem, Rečju Istine, Sataninom silom 'vaskrsnuti', ustati protiv Boga iz bezdana greha i grešničke vezanosti; i to će biti takozvani Drugi Vaskrs (u Prvom Vaskrsu, Hristovom Vaskrsu, uzimaju udela oni koji su pravedničkim životom ustali iz groba sebičnosti i slepila, koji su u Hristu umrli za satanski svet i njegove gnusne vrednosti).


Rimski biograf Svetonije Trankvil piše za Nerona koji je umro u 32. god. života: »... Našli su se ljudi koji su još dugo vremena kitili njegov grob prolećnim i letnjim cvećem te na govornicu iznosili čas njegove slike u preteksti, čas njegove proglase, kao da je još živ te će se za kratko vreme vratiti na veliku nevolju neprijatelja.« (Nero, 57) - U rimskom narodu je postojalo verovanje da Neron tobože nije umro, nego je prebegao Partima, te će se vratiti u Rim na čelu njihove vojske. - Danas, posle pada ili intervenističkog skidanja mnogih lokalnih autokrata i diktatora, danas kada ljudsko mnoštvo živi u dubokom neredu, kada gradi svoj život na lažnoj i klimavoj spoljašno-materijalnoj sigurnosti, kada veruje da će neka istinska promena doći samo smenom ljudi i partija na vlasti (bez vlastite unutarnje i univerzalno-sistemske promene), kada se prizivaju gvozdeni zakoni da 'iscele' i reše ono što može rešiti samo etičan život, život po Božijim Zakonima, pseudoiluminatska hidra i poglavari parodijskog New Age Pokreta (predvođenog londonskim Maitrejom), pokreta inspirisanog onostranom satanskom Hijerarhijom majstora 'mudrosti', uveliko se pripremaju da u Novome robovlasničkome poretku, u velikoj pometnji brojnim manipulacijama i obmanama vaskrsnu gvozdeno Rimsko Carstvo, jednu simbiozu najgnusnijih i najpogubnijih ideologija (makijavelizma, iluminizma, komunizma, cionizma, fašizma, maoizma, ...) i nametnu čovečanstvu svetsku vladu i planetarnog monarha, nekog novog Nerona.

U 'Apokalipsi' od Gospoda koji će doci i ustanoviti svoje Kraljevstvo na Novoj zemlji, Koji je Večni Pokretač i Večno Kretanje, Proton i Eshaton, prenosi se i ponavlja se sledeći krucijalni ukaz: »Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, Koji jeste, i Koji Beše, i Koji Dolazi, Svedržitelj.« (1:8, v.: 4:8, 22:17.20) - Hebrejska kovanica koja izražava Mesijinu blizinu, Mesijino približavanje, glasi 'Keruv Mešiah' (Qeruv Meshiach; çčŐŃ = 'blizina', 'bliskost'). Gematrijskim transformacijama nađimo brojnu vrednost date kovanice:

Q Kof 100
R Reš 200
W Vau 6
V Bet 2

M Mem 40
Š Šin 300
J Jod 10
Ch Het 8
Skupa: 666


Za Veliku Zver, Mesiju Pakla koji će Sataninom silom izaći iz Bezdana, ponora greha, Gospod ukazuje Jovanu i svetima: »Zver, koju si video, beše i nema je, i izići će opet iz Bezdana, pa će otići u propast.« ('Otkrivenje', 17:8) Velika Zver, svetski monarh Posletka, lik je Crvene Zveri i jedna od njenih 7 glava, glava sa tri roga, koja će biti ranjena Hristovim Mačem i koju će Satana "vaskrsnuti", isceliti (13:3).

Termin 'mesija' u hebrejskog gematriji brojno je ekvivalentan terminu 'zmija' (neheš). Stara Zmija, zvana Đavo i Satana, nakon svog Hiljadugodišnjeg Tamnovanja, kako već ukazuje apokaliptički patmoski tekst, biće ponovo, nakratko, puštena iz Bezdana, ali više celom Planetom neće moći da ovlada niti će nadvladati Sveti Grad i Hristovo Kraljevstvo, koje je sa Mesijinim utelovljenjem počelo moćno da se podiže i otvara.


Post je objavljen 26.05.2011. u 18:17 sati.