Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/antikrist666

Marketing

U vremenu hladnog rata i supremaciono bipolarnog sveta, na Zapadu su provejavala paranoidna tumačenja otkroviteljsko-skriptuarnih naznaka da su proročanstva o Crvenoj Zveri ispunjena u pojavi Varšavskog pakta: Sovjetskog Saveza i njegovih realsocijalističkih satelita. No lenjinistički revolucionarni koncept SSSR nije naglašenije izvezao u svet, niti se uspelo da se sa nekom novom revolucionarnom plimom (kakvom su odisale ranije građanske revolucije, te seljački ustanci) planeta ideološki uniformiše pod dizgenom Kremlja. (Osim toga, poslednje godine praćene brutalnim američkim vojnim intervencijama širom sveta pokazuju nam da je NATO pakt, koji pretenduje da postane armija Sjedinjenih Svetskih Država, ustvari mnogo veća opasnost za čovečanstvo nego što je to bio Varšavski ugovor.)

U svim novovekovnim revolucijama, ustancima i ekonomskim krizama luciferiujansko-masonska hidra se polako približavala svom cilju: planetarnoj državi koja ce 'rešiti' sva nacionalna pitanja (jer će sve nacije živeti u istoj državi!), svetskoj diktaturi mammona i subverzivno-revolucionarnog bankarstva. Ono što se nije silom moglo ostvariti nastojalo se postići lukavstvom, prevarom, ucenom, ... U vremenu Zveri, u najvišoj fazi komunizma i liberalno-kartelskog kapitalizma, u Novome robovlasničkome poretku, vaskrsnuće sve pregažene režimske ideologije i grčevito se objediniti oko jedinog cilja: zadržati Sataninu vlast nad Planetom i onemogućiti podizanje Božijeg Kraljevstva Mira, koje bi se i u spoljašnjem pokazalo, Kraljevstva koje je počelo da dolazi sa pojavom Isusa Hrista i sa ognjenim krunisanjem prahrišćanskog Bratstva u Gornjoj odaji Markove kuće u Jerusalimu. Sve dekadentne, subverzivne, autokratske, tiranske snage i klike veštičarski će se objediniti u nastojanju da osujete Božiji Plan da na pročišćenoj i prosvetljenoj Zemlji bude uveden istinski Novi poredak i istinski Novo Doba, Hristovo Doba Mira.


Majtreja (Barak Obama) – crnoputi Mesija Nju Ejdž Pokreta, u svom prvom pojavljivanju, 11. jun 1988., Najrobi, Kenija

Sadašnje nastojanje Krvnika ljudskog koji stoji iza dijaboličkog manipulativnog principa 'Podeli/zavadi, veži za sebe, vladaj vezanim', je da se instalira kako planetarna država tako i planetarna, himeričko-ekumenska religija; na taj način Knez Tame računa da će ostvariti potpunu kontrolu nad svakim čovekom, čemu pogoduju i tehnološko-informatička dostignuća, svet blještave zabave i ispadi terorističkih mreža. U patmoskoj 'Apokalipsi' se za Staru Zmiju koja podiže i preuređuje stari faraonsko-cezarski poredak, kaže da vara sav svet – oikoyméenn hóln (12:9). I apostol Jovan u svojoj ‘Prvoj Poslanici’ to potvrđuje rečima: »Znamo da smo od Boga, a sav svet je u vlasti Nečastivoga.« (5:19) Đavo svakoga čoveka zavodi saglasno njegovim nespoznatim i neobuzdanim hedonističkim žudnjama, strastima, slepim predstavama, saglasno stupnju njegovog odbacivanja i gaženja Božijeg Zakona. Tako će i Zmija koja zavodi i obavija sav svet, dati Zveri vlast nad svakim narodom, plemenom i rodom ove Planete, i svi narodi će se, priznajući i prihvatajući vlast Zveri, pokloniti Ognjenoj Aždaji. A onog koji će pripremiti put Crvenoj zveri, kao što je Jovan Krstitelj pripremio put Isusu Hristu, 'Otkrivenje po Jovanu' naziva Lažni Prorok, "druga Zver". Tog Pseudo-Profeta, koji se izdaje i za "Hrista Božijeg", novog Simona Maga, koji će himerički ujediniti posvetovljene religije i sekte, i postaviti se za njihovog poglavara, možemo videti i naći u novodobskom obmanjivaču koji sebe naziva Majtreja (sanskrit: Maitreya, pali: Metteyya), i predstavlja se za "novog Budu" i "Učitelja Sveta". Njegovo ime, napisano u hebrejskom alefbetu - ĐŮÔčęŮŢ, daje broj 666. I helenska adaptivna transkripcija datog naziva daje broj 666:

M Mu 40
A Alfa 1
I Jota 10
Th Teta 9
T Tau 300
R Ro 100
E Epsilon 5
A Alfa 1
S Sigma 200
Skupa: 666

Ime se piše sa završnom Sigmom na kraju, kako se već prepisuju većina stranih imena u helenskom jeziku. Na primer hebrejsko Ime Mathja (Matej) grecizirano se piše Matthaios. Ime Mitre, drevnopersijskog boga Svetlosti u helenskom nalazimo kao Mithras ili Mithrs.

Za Lažnog Proroka i Lažnog Mesiju, koji će pripremiti put Zveri, pseudoiluminatskoj svetskoj vladi, kaže se da je imala »dva roga kao u jagnjeta.« ('Otkrivenje', 13:11) Odnosno on je govorio kao Crvena Aždaja čiji pakleni oganj je zavodnički spuštao, a pred zaslepljenim mnoštvom je izigravao i glumatao Jagnje Bezazlenosti. Helenski izraz za 'jagnje beščašća' ('nepravednosti') glasi amnós ádikos – ±Ľ˝żÂ ±´ąşżÂ, i jasno stoji pod brojem 666:

A Alfa 1
M Mu 40
N Nu 50
O Omikron 70
S Sigma 200

A Alfa 1
D Delta 4
I Jota 10
K Kappa 20
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666

Sarohelenski koin naziv za tada poznati i (od Helena) naseljeni deo Zemljine površine (uglavnom oko Sredozemnog mora) glasio je h oikoymén (slično latinskom orbis terrarum); ho oíkos = “obitavalište”. Danas se termin 'ikumena/ekumena' i 'ekumensko' pretežno koristi u konteksu planetarne veroispovedne objedinjenosti. Propadajuća nadnacionalna Rimska crkva, čiji tron bi uskoro trebalo da preuzme ‘dvorogi’ Lažni Prorok, prvosveštenici parodijskog New Age Pokreta, rimski ‘Majstor Isus’ i londonski 'Lord' Majtreja, uveliko je pokrenuta i angažirana da u svoje krilo vrati protestanske denominacije koje su su se iz nje iznedrile (kao na primer Luteransku crkvu), da sve zabludele kultove stavi pod svoje žezlo ukoliko već ne može da ih diskredituje i eliminiše; dakle, preovladajuća je težnja da se napravi himeričko-unijatska svetska religija koju Gospod u patmoskoj ‘Apokalipsi’ naziva 'Babilon Veliki' i ‘Majka mrzosti’. Pogledajmo koja je vrednost grčkog termina “naseljeni svet” - oikoýmena (Septuaginta, ‘Izreke’, 8.26; Flavius Arrianus: Hist. et Ana, III, 20.4.3; Dionysius Halicarnassensis: Antiq Rom I.13.3.3) upotrebljenog bez člana:


O Omikron 70
I Jota 10
K Kappa 20
O Omikron 70
Y Upsilon 400
M Mu 40
E Epsilon 5
N Nu 50
A Alfa 1
Skupa: 666

Triplet 666 je simbol nakaznog ujedinjenja oko lavovske, solarne Zveri, oko Pseudo Proroka i oko lažnog Svetlonoše (Lucifera), oko Mračnog i Mraka. U 'Apokalipsi' se kaže: »I videh kako iz usta Aždaje, i iz usta Zveri, i iz usta Lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe.« (16:13) Prikriveno obmanjivačko dejstvo apokaliptičkog trojstva Zla stoji u hebrejskom pod broj 666: Ommo Sathan ("mutnost Satanina", "veo Satanin") - âŢŢŐ áęß.

Hebrejski izraz za 'pokrivku' je SiThRah. Od njega je izveden glagol SiThRO – áęčŐ, koji su susrećemo u 'Psalmu' 18:12 (»Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, ...«), i koji ima vrednost 666. Gospod ukazuje da se pred Njegovom svetlošću ništa ne može sakriti niti će Njegova istina večno ostati prekrivena ljudskim rečima i viđenjima: »Nema ništa pokriveno, što neće biti otkriveno, ili sakriveno, što neće biti doznano.« ('Luka', 8:17)

U svojoj Radosnoj Vesti Gospod ukazuje da je došao da ispuni istinski Očev Zakon ('Matej', 5:17) i da obesnaži judejski kultni Zakon, Toru, koja je pripisana Mojsiju i Bogu, dok u stvari najvećim delom predstavlja grubu i drsku ljudsku promulgaciju. Do Jovana su mnogi proroci donosili delove iz Večnog Zakona i najavljivali dolazak Mesije, a od Jovana Krstitelja počelo je moćno da se po Duhu propoveda Evanđelje koje počiva na kružnom toku čišćenja duše (sebespoznaji, pokajanju, praštanju, moljenju za oproštaj, ...), koje ukazuje da nas samo živa, delotvorna vera, samo vernost Hristovom Zakonu oživljava i održava živim. - Tako hebrejska jezička kovanica 'zatvoriti Zakon' - atam ha-Tora (ATaM Ha-ThORaH) ima brojnu vrednost 666. Satansko je to koje prekriva i iskrivljuje istinski Božiji Zakon, a onda tu nakaradnu i izvitoperenu tvorevinu proglašava "svetom".

Krvnik i Tužitelj ljudski se uobičajno naziva i Knez ovoga sveta, Knez Tame. Pogledajmo brojnu vrednost starohelenskog termina skótos (bez člana ho) – ‘tama’, ‘kraljevstvo mraka’, gde se završno Sigma može pisati i kao Digamma (F):

S Sigma 200
K Kappa 20
O Omikron 70
T Taf 300
O Omikron 70
S Digama 6
Skupa: 666

Hrist za Sebe ukazuje: »Ja sam Svetlost svetu – Ego sum Lux mundi.« Lav od Judinog kolena plemena i Davidovog roda je istinski Sin Zore (uobličen i manifestovan u Zori Stvaranja iz večne Svetlosti). Kao Zvezda Večernjača on je simbol unutarnjeg duhovnog svetionika tragaocima u trenucima kada Tama iskušava i mami; kao sjajna Zvezda Zornjača on simboliše skoru pobedu Svetla nad silama Tame. Onoliko koliko je Satana 'Svetlonoša', toliko su i njegovi najviši saveznici (zraci paklenog sunca) 'iluminati'. Njihov put je put ludosti, put zavedenih koji zavode zaslepljeno ljudsko mnoštvo i vode ga u ponor materijalizma i propasti. Apostol Pavle ukazuje: »Sam Satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kada se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti.« (‘Korinćanima’, II, 11:14-15 ) - Pseudoiluminat koji će tiranski vladati Planetom, novom planetarnom Utopijom u poslednjim danima satanskog sveta, naziva se i sunčana zver, Zver-sunce. Transliteracijom konsonanata date kovanice u hebrejskom izgovoru - Ahiva šemeš (AChIWA ŠeMeŠ) dobija se broj 666. I kovanica YHWH (= Jehova, Jova) ŠeMeŠ daje sumarno broj 666.

Dok Božiji služitelji iz duše prosvetljene pravedničkim, svetlim delima, zrače i rađaju Večnu Svetlost, dok svetle poput sunca u Božijem Carstvu, dotle se sinovi Tame, lažne svetlonoše, samo u spoljašnjem presijavaju zaslepljujući mnoštvo okrenuto materiji i spoljašnjem, mnoštvo koje odbija Unutarnjeg Vođu i Istinskog Učitelja. Oni koji od Tame prave 'Svetlost', i od Svetlosti 'Tamu' ('Isaija', 5:20) upotrebljavaju reči, simbole i zakonitosti koji su slični Božijim principima, sve u cilju da zavedu i one koji teže Svetlu. Tipičan primer takve manipulacije je babilonsko-parodijski New Age Pokret, koji svoje moderne korene ima u psihodeličnom hipi pokretu i u Teosofskome društvu koje je osnovala Helena Petrovna Blavatski, spiritistički medijum i podmet bogoprotivne Hijerarhije učitelja 'mudrosti' vezanih prevashodno za Orijent.

Starohelensko ime ho Eyántas (Evantas), na koje najpre Hipolit Rimski ukazuje u delu 'O Antihristu' (pogl. 50), koje je izvedeno od termina ey-anthéM, ‘cvetajući’, ‘krasni’, ‘blistavi’, ‘sjajni’ – preveden u numeričke vrednosti izgleda ovako:

E Epsilon 5
Y Upsilon 400
A Alfa 1
N Nu 50
T Teta 9
A Alfa 1
S Sigma 200
Skupa: 666

U magijsko-okultnom udžbeniku Goetia (‘Čarolija’), 37. vladarski "svetlonoša" – Phenex (grč.: ho phénax = 'obmanjivač'), opisuje se rečima: »On je veliki markiz, a javlja se poput ptice Feniks, posedujući dečiji glas.« Pogledajmo broj njegovog imena u starogrčkoj ortografiji:

F Digamma 6
E Epsilon 5
N Nu 50
E Epsilon 5
X Ksi 600
Skupa: 666

Mitska arabijska ptica feniks koja doleće u egipatski Grad Sunca, javlja se kao simbol Vaskrslog Gospoda Svetlosti koji je povremeno ovaplotiteljski pohodio i preporađao ovaj svet (cp.: Klement: ‘Prva poslanica Korinćanima’, pogl. 25). U negativnom smislu feniks simboliše i pakleno-sunčanu Zver, koja izlazi iz bezdana greha i upaljuje svet vatrom greha i ludosti. Na mnogim podnebljima feniks se predstavlja i doživljava kao paun (simbol Sunca), koji ima mnoštvo 'očiju' na svom perju. U 'Apokalipsi' Jagnje Božije se slika sa 7 Očiju a 4 Živa Bića sa mnoštvom očiju na sebi.

U 'Apokalipsi' Zver koja se rađa iz vodenih bezdanskih dubina, iz talasanja ostrašćenog mnoštva, iz previranja i kovitlanja koje najgore ljude izbacuje iz svojih vrtloga i taloga, slika se sa lavovskim ustima; time se kaže da će ona biti veliki orator-zavodnik, veliki kanal za sprovođenje paklenih nadahnuća Ognjene Aždaje, za razgorevanje, talasanje i huškanje slepog mnoštva, koje će nagomilan greh baciti u Ognjeno Jezero. Lažima razgoreno mnoštvo reč lavovske Zveri uzimaće kao "Božiji Zakon", huleći uz to na Božije Ime: »Božiji glas a ne čovečiji!« (‘Dela apostolska’, 12:22) Ako se numerološki tretira latinska leksička kovanica 'govor svetlosti' (dico = 'govoriti'; lux = 'svetlost'), može se videti da se dobija broj čoveka-'sunca', broj 666.

Latinsko ime Benediktus znači 'blagosloven". (Benedico = 'dobro govoriti', 'hvaliti', 'blagosloviti'.) U helenskoj transkripciji zapisano ono glasi Benediktos – ’µ˝µ´ąşÄżÂ (2+5+50+5+4+10+20+300+70+200 = 666). Benediktom XVI je se prozvao i pretposlednji rimski pontif. Istinski blažen i blagosloven je onaj čovek koji sluša i izvršava Božiju reč, Božije zapovesti ('Luka', 11:28).

Broj 666 u svom izvrnutom vidu simboliše tri osnovne karike Demonovih zemaljskih podanika u starom-'Novom' poretku Zmije: sunčanu Zver, pomagače Tame (bogate, velike, slobodnjake) i žrtve Tame (siromašne, male, robove). Simbolično prikazano to je odnos Sunca, planeta i satelita. Sila koja vezuje 'satelite' za 'planete', i 'planete' za 'sunce' je greh, ljubav prema Laži i Zlu, sebeljublje i svetoljublje (srebroljublje, častoljublje), žudnja da se bude 'neko' i uz 'nekog', da se sunča u svetlosti dijaboličkog sveta i njegove pompe, njegovog opčinjavajućeg prsijavanja: »... Sve što je na svetu, grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom, nije od Oca, nego od ovoga sveta.” (‘Prva Jovanova’, 2:16) Zarobljenici egoteizma kanališući, odnosno primajući i rađajući pakleni oganj Podzemlja svojim bezakoničkim delima, strovaljuju i strovaliće sebe u Sunčano, u Ognjeno Jezero, u bezdan koji je razgoreo dah ('nadahnuće') i jezik Ognjene Aždaje, u grotlo bolno pečuće negativne energije koju je Demon veštičarski preuređivao i premeštao gradeći lažno 'Novi' svetski poredak. Tako će žrtve i saveznici lažnog Svetlonoše u onostranome Eonima goreti u pakleno-plamenim jezicima laži i hule, goreti sa Starom Zmijom, sa Ocem Laži koji je od početka grešio, koji ih je u zemaljskom životu vodio, opčinjavao i nadahnjivao, živeo u njima i kroz njih; podanici Tame će uzeti udela u rađanju i vaskrsu Zveri; ustaće sa Sinom Prokletstva protiv Hrista Pobednika, protiv Onog Koga su nekada progonili i Koga će opet progoniti, opet razapinjati, probijati i i ubijati mačem klevete u njegovim miljenicima, posvećenicima.

U 'Apokalipsi' Jagnje Božije se slika sa sedam 'očiju' i 'sedam' rogova (5:6). Sedam Očiju odnosno sedam Roga predstavljaju sedmerostruki Duh Božiji, sedam Sveta Zraka-Snopa koji ishode od Iskon-Sunca, Ognjišta Nebeske Otadžbine, Prestola Univerzuma (1:4, 4:5). Kao što Presveti Otac i Hrist Božiji, zrače sedam Duha, sedam Zraka Beskonačnosti, tako i demonsko carstvo odašilje sedam vodeća pakleno-lažljiva duha. U srednjovekovnim magijskim udžbenicima pakleni genij (inteligencija) koji korenspodira sa Suncem nosi ime Nakiel i u gematriji ima vrednost imena 111 (koliko i hebrejska reč za prvo slovo – Aleph – ‘vo’), dok zloduh koji korenspodira sa Suncem nosi ime Sorat. Ako analiziramo dato ime u hebrejskom zapisu – SORaTh (samoglasničko 'a' se ne piše, time i gematrijski i ne tretira), dobija se numerički trozubac Hada, broj 666:

S Sameh 60
W Vav 6
R Reš 200
Th Tav 400
Skupa: 666


U magiji susrećemo kameje Sunca, kvadrate koji stoje pod brojem 666, kvadrate kod kojih 6 kolumni i 6 reda imaju sumu 666 (6 x 111):

1 32 34 3 35 6
30 8 27 28 11 7
20 24 15 16 13 23
19 17 21 22 18 14
10 26 12 9 29 25
31 4 2 33 5 36

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31Kameje Sunca se često susreću na amuletima; jedan takav vidimo i ovde.

Sinovi Tame i oni zaslepljeni svetom privida, satanskim svetom, svoj pojam i svoju predstavu o mudrosti uvek vezuju za ograničena intelektualna saznanja ili za kvazimistične spekulacije, za nadimanja svojim telesnim umom. Oni ne poznaju mudrost koja dolazi Odozgo, već Odozgo, od praznog nadimanja. Jakov Pravednik u svojoj Poslanici ukazuje i poučava sledbenike Puta: »Ko je među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. Ako pak u svojim srcima imate gorku svađu i zavist, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Nije to mudrost koja silazi Odozgo, nego je zemaljska, čulna, demonska.« (3:13-15). – Voleti Gospoda Mudrosti znači ispunjavati Njegove Zapovesti Života. Nebesku Mudrost stiče, dakle, samo onaj koji ispunjava Sveti Zakon, koji pokazuje svetla dela: Gospod Svetlosti prosvetljava samo pravednike, odeva ih u haljine Svetlosti, i oni će kao sunce sijati u Božijem Kraljevstvu, Novom Zlatnom Dobu. Oni nose i donose Hristovu Svetlost, Svetlost Istine. Starohelenski izraz za 'solarnu mudrost' ('mudrost sunca') glasi xifn (ksiun). Numerički analizirana reč daje broj 666:
X Ksi 600
I Jota 10
F Digamma 6
N Nu 50
Skupa 666


Ljudi koji su svoj um i svoj hram prosvetlili pravedničkim životom, oni su postali i mudri za dobro a bezazleni za zlo, za prihvatanje i ostvarivanje paklenih nadahnuća, i oni se mogu suprostaviti paklenim genijima i paklenim zlodusima, Diabolosu i Satani. Apostol Pavle braći u Korintu naznačuje: »... Ne budite detinjastih misli, nego u zloći budite nejaki, a umom budite zreli ljudi.« (I, 14:20) - Ko ima Hristov um (um Logosa, Nusa), kome je jezik u Srcu, on i Duha Čistote, Hrista Boga, vidi u svakom svom bližnjem, i zna: sve što je učinio bližnjem - učinio je i Hristu, Sveprisutnom Duhu.


Post je objavljen 26.05.2011. u 18:16 sati.